li1 L«JkT 1i il iU Een nacht te Brczwezmgisl. No. 52. Zaterdag ti October 1000. I6e Jaarg. herhalings-onderwijs Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaa ii deren F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van Axel, doen te weten, dat van 15 October 1900 tot 15 Maart 1901, op dp Openbare La gere School, zal worden gegeven, en dat zij. die daar van gebruik verlangen te maken, zich vóór 14 October aanstaande, bij het Hoofd der school kunnen aanmelden. Axel, den 2 October 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Er heeft te Komatipoort bij het ver nielen van door de Boeren achtergelaten ammunitie een ontzettende ontploffing plaats gehad. Het eerste bericht spreekt van twintig gedoode Hooglanders, later wordt gemeld, dat er maar twee dooden en achtien gewonden zijn. Het is zon derling, waarom men de kostelijke buit gemaakte ammunitie moest vernietigen. Het heeft den schijn alsof er heel iets anders is gebeurd. Fischer, een van het Transvaalsche driemanschap, heeft aan een Belgisch blad verklaard, dat Kruger stellig in Den Haag of te Brussel zich zal vestigenFischer had juist een brief van president Steijn ontvangen, vol goeden moed en vertrou- TOCHT NAAR BRCZWEZMGISL. Ik twijfel er volstrekt niet aan, of het jaar 1796 heeft vele verschrikkelijke nach ten gehad, vooral voor Italianen en Duit- schers. Het was het eerste zegepialende jaar van Napoleon Bonaparte en de tijd van Moreau. Ik had toen mijne acade mische lessen volbracht, was doctor io de beide rechten, en had mij wel verstout, het proces der gezamelijke keizers en koningen tegen de Fransche republiek te beslechten, wanneer men Grotius, Puffen- dorf en mij tot scheidsrechters had ver langd. Ik was intusschen alleen tot commis saris van politie van eene kleine stad van het nieuwe Oost-Pruisen verkozen. Dit was veel eer voor mij. Met den eenen voet nog in de gehoorzaal van de akademie, en met den andereD reeds in een ambt is een zeldzaam geluk. Dit had ik te danken aan de verovering of schepping van een nieuw Oost-Pruisen en aan den val van Kosziusko. Men legt wel is waar den hoogstzaligen koning ten laste wij overige christenen sterven slechts zalig, en de bedelaars vermoedelijk diepzalig meu zegt; in den dood zijn wij elkander wen. Er zullen binnenkort zeer belang rijke zaken bekend te maken zijn. Vierhonderd vreemdelingen, hoofdzake lijk Iersche, Amerikanen, Franschen en Italianen gaan te Lorenzo Marques scheep op de Styria naar huis. Al hun kosten worden door de Transvaalsche regeering betaald De mannen ontvangen nog elk 130 gulden en hebben vrije keus van haven. Beschamende tegenstelling met de behandeling der vreemdelingen dooi de Engelschen. De Boeren zijn weder in Natal, dit leert ons het telegram, door de „Stan dard* uit Durban ontvangen. Het geno men convooi was blijkbaar op weg naar generaal Hildyard, die tegen Christiaan Botha opereert in de omstreken van Piet Retief. De slotzin van het telegram is vermakelijkMogelijk is het, dat de Natalsche vrijwilligers nu nog onder de wapenen zullen blijven maar voor korten tijd. Die uitdrukking is meer gehoord. Toen de oorlog begon, zou hij niet zoo heel lang duren, en nu hij, na bijna een jaar strijdens, officieel uit is, zal hij nog een poosje duren. Uit de korte mededeel ingen, van Boe ten-troepen hier, en Boeren-troepen daar zou men bijna besluiten, dat zij zich volgens een goed overlegd plan steeds meer verspreiden, zoodat de 200,000 man van het prachtigste leger ter wereld, door niet meer dan 14000 Boeren over den geheeien Vrijstaat en bijna geheel Transvaal worden vastgehouden. Niette genstaande de duizenden ossen, schapen en paarden, die dagelijks door de Engel sche generaals veroverd worden, schijnt nog geen Boer van honger te zijn omge- gelijk, ik bewijs echter in het voorbijgaan het tegendeel men legt hem dan ten laste, deel genomen te hebben aan eene schreeuwende onrechtvaardigheideen zelf standig volk te hebben helpen verslinden, doch zonder die kleine onrechtvaardigheid, die ik volstrekt niet schreeuwend vind, zouden duizend andere pruisische muzen zonen zonder aanstelling zijn gebleven. In de natuur is de dood van het eene het leven van het andere. De baring is voor de maag van den walvisch en het ge- heele dieren- en plantenrijk, ja zelfs het delfstoffelijk rijk, ware dit niet onver teerbaar, is voor den mensch. Voor het overige is het zeer gemakkelijk te bewij zen, dat een meisje, hetwelk geene eer, en een volk, dat geene zelfstandigneid be zit de oorzaak zijn van hun eigen ongeluk. Want wie sterven kan, is onbedwingbaar, en de dood is juist het vaste steunpunt van 660 groot, roemvol leven. Mijne moeder gaf mij haar besten zegen, schoon linnengoed en reisgeld, en zoo toe gerust, begaf ik mij op weg naar de plaats mijner bestemming, gelegen in Oost-Prui sen, en welker ligging de tegenwoordige aardiijkskundigen nu niet meer weten aan te wijzen, hoewel het toch geen toover- land was, dat op den wenk van een Obe- ron ontstaat en verdwijnt. Ik zal den lezer niet met eene lange reisbescbrq ving lastig vallen. Vlak laDd, vlakke menschen lompe post wagens, lompe postmeesters, ellendige komen. Over de troepen onder De Wet luidt zelfs het laatste bericht, dat man mannen en paarden er zoo welgedaan uitzien, dat zij het nog gemakkelijk een jaar kunnen volhouden. Nu de oorlog uit is, heeft het War- Office er voor gezorgd, dat de granaten der veldbatterijen niet alleen meer op 2500, maar ook op 5400 yards springen kunnen. Te midden van het oorlogsgedruisch zal President Steyn's 43 verjaardag, Dins dag door hem gevierd, misschien is het beter te zeggen door hem beleefd, onopgemerkt zijn voorbijgegaan, Te mid den van de gevoelens, die hem op dezen dag moeten bestormd hebben, zal er één zijn geweest, levendiger dan alle andere het bewustzijn, dat de zaak voor zijn volk niet hopeloos staat, en dat hij, burger onder de burgers, daartoe met opoffering van alles wat hem lief en dierbaar was, zijn beste krachten heeft gegeven. Indien ooit »alles zal reg kom in di land», dan zal Steyn's naam naast die der andere helden in dezen wreeden oorlog, steeds met eere genoemd blijven. Lord Roberts seinde Woensdag uit Pre toria Twee en twintig wagens, op weg naar Vrijheid, onder escorte van 60 man bereden troepen, zijn bij De,, Jagerisdrift door ongeveer 140 Boeren aangevallen. Twaalf man ontkwamen. Onmiddellijk werden de Natalsche vrijwilligers uitge zonden om zich te vergewissen van het lot der rest. In den afgeloopen nacht lieten de Boe ren bij Panstation een trein ontsporen. De trein vervoerde drie compagnieën Gold- straten, ellendig verkeer en daarbij ieder zoo trotsch op zijn raetsboop, als een per- sische scbach op zijn troon. Het was een der voortreffelijkste werken der natuur, ieder wezen een element aan te wijzen uitsluitend voor hetzelve geschikt, en waariD bet zich naar welgevallen beweegt. De visch versmacht in de lucht, en een poolsche jood in de elegantste salon. Doch kort en goed ik kwam op zekeren avond voor zonsondergang in zeuer stadje aan, ik geloof dat het Brczwezmgisl heette vriendelijk, hoewel de huizen vuil en zwart, de straten ongeplaveid en sljjuerig en de menschen niet rein waren. Maar een kolenbrander kan even zoo goed een vriendelijk uiterlijk hebben al eene eerste danseres, wier sierlijke passen door ken ners worden toegejuicht. Ik had mij Brczwezmgisl, de plaats waar ik beroepen was, veel verschrikke lijker voorgesteld, en waarschijnlijk vond. ik het juist daarom aangenamer. Toen ik den naam van de plaats voor de eerste maal wilde uitspreken, veroorzaakte dit mij kramp in het aangezicht. Misschien was dat ook wel de redan van mijn hei- melijken angst voor dit stadje. De naam heeft dikwijls een grooten invloed op de voorstelling, die wij ons van de zaken maken en dewijl het goede en het kwade in de wereld minder in de zaken zeiven, dan in het denkbeeld ligt, dan wij ons van dezelve maken, zoo is verfraaiing van naam eene wezenlijke veraangenaming des stream Guards en andere troepen. Vijf man werden gedood, een officier en der tien man gewond. Op het oogenblik hebben de mogend heden te zamen 108166 manschappen met 326 kanonnen en onderweg zijn nog 124000 man en 172 kanonnen. Graaf Waldersee kan dus over gemis aan dood en levend materiaal voor den aanstaan den strijd niet klagen. Intusschen doet de Chineesche regee ring van haar kant alles om verder mi litair optreden te voorkomen, De Chi- eesche Keizer heeft direct een brief aan Keizer Wilhelm geschreven, waarin hij den moord op den gezant Von Ketteler diep betreurt, belooft dat het vervoer vau het lijk met eerbewijzen zal geschie den en met nadruk een beroep doet op Wilhelms vredelievende gezindheid ten einde dadelijk de vredes-onderhandelin- gen te kunnen openen. Bij Keizerlijk dekreet worden tevens de opstanden der Boxers afgekeurd en een aantal Chineesche koogwaarnigheids- bekleeders, leden van den Keizerlijken raad, wegens hun welwillendheid tegen over de Boxers gestraft. Prins Toean zal zelf voor het Keizerlijk gerechtshof worden gebracht, JOHANNESBURG, 2 Oct. De landstreek om Witwatersrand is nog niet gezuiverd van de Boeren. Kleine troepjes zwerven rond en vallen de Engelsche patrouilles aan. Den 29en Sept. werden tweeman bij Boshof, 25 K.M hier vandaan, gedood. De eerste trein met levensmiddelen kwam hier gisteren aan. BLOEMFONTEIN, 3 Oct. Bericht wordt, dat bij De Wet's dorp den 29en Sept. levens. Ter vermeerdering van mijne vrees voor het tooneel waarop ik mijne rechts kundige bekwaamheid zou ten toon sprei den, zal niet weinig bijgedragen hebben, dat ik nooit verder van de plaats mijner geboorte ben verwijderd geweest, dat men de torens kan zienofschoon ik wel ge lezen had, dat de menscheneters tamelijk ver van ods verwijderd zijn, zoo baarde het mij evenwel verwondering, dat men mij op weg niet had doodgeslagen, op plaatsen, waar geen haan naar mijn plot seling verdwijnen van dezen aardbol zou gekraaid hebben. Waarlijk, men verkrijgt eerst vertrouwen op de raenscheD, wan neer men zich als gast eu vreemdeling op genade of ongenade aan hen heeit over gegeven. MeDschenhaters zijG de klei»gees- tigste en zelfzuchtigste menschen. Wie egoïsten genezen wil, moet hen op reis zenden. Verandering van lucht doet zoo wel het lichaam als de ziel goed. Toen ik uit den postwagen voor de eerste keer op de plaats mijner bestenilming nederzag, kwamen de gebouweD mij voor als slijkhoopen maar ook Berlijn en Par\js doen zich niet anders voor aan diegenen, welke in de lucht zweven. Mijn hart klopte geweldig. Dat was dus het doel mijner reis, het begin van mijn openlijk leveu. en misschien ook hot einde, wanneer de in Oost-Pruisen veranderde polen kust. lingen hunner onderdrukkers, bij eei oj» roer lust gevoelden mij om te brengen. Ik kttade er aiemanil dan een voormalig#*

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1