No. 51. Woensdag o October 1900. 16e Jaaq»'. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen F. DIELEMAA, Iluitciilanri. FEUILLETON. De liefde van uitgewekenen. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vr^dagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. nurnm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Het getal oorlogsberichten, dat alge zonden wordt hoe langer hoe kleiner. Het belangrijkste feit is de nieuwe ver volging van de Wet. Alles schijnt er op gezet te worden om den Vrijstater in handen te krijgen. Bij Welverdiend heeft Daulthwaite's commando dat een stelling in het Gast- rand gebergte bezet, waaruit het de vallei over een lengte van 50 KM be heerscht, een aanval gedaan op Welver diend. Het ware doel waren een 50 ossen voor Tommy bestemd. In dezelfde buurt bii Koekoesmoes, moet generaal Hart een enorme over winning behaald hebben op een com mando onder Liebenberg. Er bleef geen Boer heelHier zijn dus nog twee com mando's Bij Pienaars River Station is een derde, dat een deel van Paget's Horse van twee zijden aanviel, na onderdek king van een dicht bosch den vijand te zijn genaderd. Na drie uren vechten ver dwenen de Boeren weder, drie Munster Fuseliers als gevangenen mede nemende die later in vrijheid werden gesteld. Een vierde commando beschoot met een vèr dragende kanon de 3e cavalerie brigade, die onder Knox bij Kroonstad ligt en wondde twee man. Bij Heidel- berg werd op een patrouille gevuurd, vier gewonden, en bij Vrijheid, o, groote verrassing, staat Botha met 2000 man, die de stad na een uiterst hardnekkige verdediging ontruimden en op elk kopje en in elke kloof stand hielden. Ook Bulier is weder op trek. Hij be zette Vrijdag Macmac rivier en de Oost- (Slot.) »Zij herstelt wederzeide Lasalle, »maar een half uur geleden, lag zij daar als een lijk." De geneesheer gaf eenige bevelen, die zeer eenvoudig waren, dewijl de toestand van Julia alleen door eene hevige aan doening was veroorzaakt. Ook Lasalle was in een koortsachtigen toestand. Volgens zijne gewoonte was hij met het aanbreken van den dag uitgegaan, en bij zijne terug komst in het tuinhuisje bij den vijver gaan zitten lezen, toen de gravin het huisje omging, eensklaps voor hem stond, en met een gil ter aarde viel. Zoodra de arts bemerkte, dat hier geen gevaar be stond, beloofde hij het geneesmiddel dade lijk te zenden, en dat men dan bij het ontbijt moest gebruiken. Hij ving, en zond spoedig daarna eene flescn ouden Bour- gonje wijn. De gravin was geheel hersteld. Hare eerste vraag was »maar Lasalle, hoe komt gij hier Hetzelfde vroeg ook Lasalle. De een betuigde den ander zijne verras sing, en beide konden zich in langen tyd niet van de wezenlijkheid van hel voor gevallene overtuigen. Eindelijk kon ik uit de vragen, antwoor zijde der Burgers pas. De Boeren hadden eenige kanonnen opgesteld, doch ver dwenen voor een omtrekkende beweging der Devonshires. - De regeeringspartij in Engeland begint in de laatste dagen wat van haar zelf vertrouwen te verliezen. De liberalen ontwikkelen een kracht, die niet ver moed werd. Radicalen en socialisten blijven niet achter. Het blijkt, dat „Khaki< niet voldoende is als machtwoord om de Kiezers op de conservatieve Candida- ten te doen stemmen. De liberalen spreken liefst zoo weinig mogelijk over den oorlog, dan alleen om de regeering hard te vallen over de slechte voorbereiding en de kiezers te waarschuwen haar niet de reorganisatie der militaire macht toe te vertrouwen Dit is niet heel waardig daar in de Zuid-Afrikaansche kwestie de liberalen* allerjammerlijkst gedraaid hebben enten slotte geheel met de imperialistische po litiek der regeering zijn medegegaan. Het is hun nu alleen te doen om Chamberlain kwijt te raken. Welnu, in dien het hun gelukt de Engelsche staat kunde niet langer te laten beheerschen door dit type van gewetneloosheid, dan is al veel gewonnen. Cnamberlain heeft de kampagne ingezet met een rede voor zijn getrouwen te Birmingham, die zoo grof was, dat zij onder zijn eigen partij genooten weerzin heeft opgewekt. Er komt onder de betere elementen in de conservatieve partij gaandeweg een om mekeer tot stand. Het gerucht liep, dat commandant Coetzee en zijn commando, dat deel uit maakt van Ben Yiljoen's leger, zich bij den en herhalingen het volgende opmaken. Julia had zich zeker voorgenomen in een klooster te gaan. Zij had dit voor nemen voor de gravin d'Estain verborgen gehouden, totdat de geheele zaak vastge steld was. Intusschen had Dubellac zijne aanzoeken naar hare hand voortgezet, ook had de gravin zich een meer dan vriend schappelijk gevoel over de verlatene doch ter van het huis Montmorency aangema tigd. Julia, die geheel van de gunst der gravin afhankelijk was, had zeer onge lukkige dagen beleefd. De gravin d'Estain scheen door de ge schenken van Dubbellac omgekocht ge weest te zijn, en hem de hand van Julia beloofd te Lebben. Tot haar geluk ont fermde zich een bloedverwant, een bisschop over haar. Deze noodigde baar uit, hem te komen bezoeken, en zond zijn reiswa gen en bedienden om haar af te halen. De gravin d'Estain kon zich hiertegen niet verzetten. Hij voedde geen achterdocht om- tient bet plan van Julia en den bisschop, dewijl de eerste zich gedurende eenigen tijd minder terughoudend omtrent Dubbel lac gedragen had, en nu voorwendde den raad van den bisscoop te gaan inwinnen, en alsdan binnen weinige weken weder naar Parijs terug te keeren, en bij de gravin haar intrek te nemen, dewijl zij geeoe andere toevlucht had. Julia vond in den bisschop een waar digen grysaard. Maar reeds op den twee den dag na hare aankomst werd hem door Komatipoort zouden hebben overgegeven Bevestiging hievan blijft gelukkig ont breken. Yan de vervolging van De Wet geen verder nieuws. Bij Heidelberg is opnieuw gevochten. Een kapitein de Thorneycroft's werd door de Boeren gevangengenomen, ter wijl vijf man gewond werden. Is dit het werk van De Wet Bij Pienaar's- River leden de Boeren veel zwaardere verliezen Jan ik eerst meende, seint generaal Paget. Denkende, dat de stelling zwak bezet was, nader den zij tot op korten afstand, zoodat zij onder het vuur der 2e bergbatterij kwa men. Velen hunner werden gedood. Er sneuvelden bovendien nog eenigen door het springen van een mijn. Voor zoover wo ons herinneren, is dit voor de eerste maal, dat deze middeleeuwsche oorlog stactiek in dezen oorlog, niet wordt toe gepast, doch gelukt. Zoowel bij Kimber- ley als Mafeking waren mijnen aange legd. Zij sprongen ook .wel, doch 't was dan altijd in de hersenen van een of anderen correspondent. Een paar honderd Boeren werden er gewoonlijk het slacht offer van. De wapenschouwing, die te Komati poort ter eere van Koning Carlos, Enge- land's eenigen vriend, gehouden is, liep in de beste orde af De Portugeesche autoriteiten uit Ressano Garzia en Lo renzo- Marques waren tegenwoordig en zeer voldaan. Generaal Pole Carew reed na afloop naar Ressano Garzia om de vertegen woordigers van den Koning te compli menteeren, terwijl Lord Roberts uit naam zjjne vrienden aangeraden de vlucht te nemen, dewijl men wenken had gekregen dat hij naar Cayenne zou verbannen wor den. Zijne misdaad was, dat hij te Parijs met eene veroordeelde, koninklijke pai tij briefwisseling gehouden had. De oude bii schop, trotsch en standvastig, en van zyne onschuld overtuigd, wilde zijne parochie niet verlaten, en zich liever laten veroor- deelen, dan door de vlucht den schijn van een misdadiger te zijn, op zich te laden. Om echter Julia niet mede in zijn onge luk te storten, en dewijl hij in hare op neming in een spaansch klooster zwarig heden zag, die alleen door eene wjjdloo- pige briefwisseling konden uit den weg geruimd worden, gaf hij haar de noodige gelden, om met gemak de reis naar En geland naar hare naaste bloedverwanten te kunnen ondernemen, ingeval zij niet naar de gravin d'Estain wilde terugkeeren. Twee dagen daarna werd de bisschop en alles, wat in eene onmiddellijke betrek king tot hem gestaan had, in hechtenis genomen, en dus ook Julia. Zij werd even wel met vele verschooning behandeld, na korten tyd wederom vrijgelaten, en ver kreeg zelfs eene pas naar Zwitserland. Op die wijze verliet zij haar vaderland ten tweeden male. Van Zwitserland nam zij haar weg naar Hamburg. Het kostte haar een oponthoud van twee dagen, om de plaats nog eenmaal te bezoeken, waarin zij zoo vele jaren als Julia Buzet had door gebracht. Zij kon dit verlangen niet weer- van 't leger in Zuid Afrika zijn Maje steit gelukwenschte met zijn geboortedag. Het is en blyft een moeilijke zaak wij hebben het reeds meermalen ge zegd om zich een juist denkbeeld te vormen van de plannen der mogendhe den betreffende China. Zooveel is echter wel duidelijk op te maken bij een nauwkeurige studie der soms zeer overdreven en tegenstrijdige berichten, dat Duitschland en Rusland de controle uitoefenen over de diploma tieke actie en deze geheel leiden. Deze beide mogendheden schijnen de voornaamste rol te spelen. Zij hebben niet alleen de directie der militaire ope ration in handen genomen, maar zij be heerschen eveneens de onderhandelingen waardoor men tot den vrede zou komen. Zooals wij reeds met een enkel woord mededeelden, denkt Rusland er niet aan, Mandschoerije bij zijn grondgebied in te lijven. Misschien dat daartoe eerst wel plannen bestonden, maar dat de regee ring, op aandrang van buitenaf, daarvan is teruggekomen. Voorloopig zal hetnieL gebeuren. De onlangs benoemde minister van buitenlandsche zaken, graaf Lamsdorff, heeft aan alle landen, waar Rusland ver tegenwoordigd is, eene nota gezonden, waarin hij ter kennis brengt aan de re geeringen, dat de tendentieuze berichten omtrent het inlijven van Mandschoerije ten eenenmale zonder grond en dus onjuist zijn. Rusland heeft genoegzaam getoond, welke houding het ten opzichte van China in het algemeen, en met be trekking tot Mandschoerije in het bijzon der, denkt aan te nemen. staan. Des avonds kwam zy in onS stadje aan. Den anderen morgen wilde zij, on bekend, eenzaam en zeer vroeg de plaats bezoeken, welke door de vele herinnerin gen, die er aan verbonden waren, voor haar eene heilige plek gronds geworden was, om daarna dadelijk weder te ver trekken. Daarom ging zij naar het tuinhuisje, dat zij onbewoond geloofde. Om hare tegen woordigheid geheim te houden, bad zij zelfs zorg gedragen, in het logement steeds haar gelaat gesluierd te houden, en geene vraag te doen, waardoor zij zich zou kun nen verraden. Van daar was zij voorne mens de olmenlaan en den heuvel te be zoeken. Bij het aanschouwen van hare vroegere woning stond het verledens haar weder levendig voor den geest. Nog scheen de oude Buzet te leven, en kwam het haar voor, als zou Lasalle komen, om baar in hare eenzaamheid te bezoeken en in dit oogenblik zag zij Lasalle op de bank, waarop zij besloten had uit te rusten. Toen bad zij haar bewustzyn verloren. Wij vergezelden de schoone gravin naar haar logement in de stad terug, waar zij de menschen over haar lang uitblijven moest gerust stellen. Tevens bemerkten wij met genoegen, dat zij maatregelen nam, om niet dadelijk te vertrekken, maar nog eenige dagen te vertoeven. Ik zou verkeerd handelen, deze geschie denis noodelooa te verlengen. Het toeval

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1