I0e Jaurg. io. 18. Zaterdag 22 September 11)00. Nieuws- en Advertentieblad 11 Mi voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. Buitenland. Binnenland. J)e Troonrede. Dit. Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor Bblöië 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Nu French tot Barberton is doorgedron gen, daar 43 locomotieven heeft genomen en een massa Mauserpatronen, terwijl hij toch maar alleen een voorhoede bij zich had, en zijn geschut nog ver achter was, en ook Bulier de Spitskop heeft kunnen overtrekken, blijkt het wel dat er bjj de Boeren dingen zijn gebeufd die op hun veerkracht en vechtlust ongunstigen in vloed hebben geoefend. Misschien is ook Botha's vervanging door Viljoen een gevolg van oneenigheid. Uit Lorenzo Marquez wordt bericht, dat daar herhaaldelijk kleine troepjes Boeren aankomen, die de voortzetting van den strijd een hopeloos ondernemen achten. Toch komen juist nu weer tijdingen die van activiteit getuigen. Zoo uit Lorenzo Marquez een gisteren afgezonden telegram dat de Boeren de brug bii Kaap Muiden en die bij Krokodil-poort verwoest, en daar drie-honderd goederenwagens verbrand hebben. Een leelijk ding is de weigenng van de Portugeesche spoorwegdirectie om nog goederen aan te nemen die over de grens van hetPortugeesch gebied moeten worden vervoerd. Portugal beschouwt dus de Boeren als rebellen wien het over zijn gebied geen goederen meer wil laten toevoeren. Intus- schen de Boeren hadden toch in hoofd zaak op hun aanwezige voorraden te rekenen, want binnen kort kon wel de bezetting van Komati-poort door de En- gelschen verwacht worden. In heel het andere eind der Zuid-Afri- kaansche Republiek blijken de Boeren ook weer het hoofd op te steken. Uit Cradock wordt geseind dat sedert 14 dagen het garnizoen van Schweitzerrenecke boven Bloemhof (in het Zuid-Westen van Trans vaal, op de grens van den Vrijstaat) door de Boeren is omsingeld. Het heeft voldoende proviand en is sterk verschansd. Een ontzetcolonne is van Vrijburg vertrokken. De plaats zal wel weer bevrijd wordenin het belegeren niet succes zijn de Boeren geen bazen, maar het feit spreekt zeer sterk tegen de jongste blufferige proclamatie van Roberts. De Engelsche militaire overheid heeft de Nederl. Z.-Afr. spoorweg nu officieel overgenomen. De directie hier te lande ziet daarin echter niet anders dan wat ook door de Boeren indertijd is geschied, nl. het gebruik maken van de bepaling in de concessie die de regeering van het land de bevoegd heid geeft in geval van oorlog van de lijnen en het materieel der Maatschappij onbeperkt gebruik te maken. Te Johannesburg wordt de nood aan levensmiddelen zeer nijpend. Het zijn ware hongersnoodsprijzen. Kaarsen kosten 1.70 het pak, lucifers 45 ct&. a 60 ct. de doos, gecondenseerde melk 1.50 per blik, de suiker f 1.25 k 1.80, het pond. Zeep is er niet meer te krijgen Varkens- vleesch kost 1.50 het pond. Generaal Paget is te Heilbron aange komen, na een aanval der Boeren te heb ben doorstaan bij Pinner's-rivier. Hij nam 10 man gevangen en maakte 2000 stuks vee buit. Er wordt hevig gestreden in de om streken van Komatipoort. Over den uit slag is niets bekend. Wel seint de cor respondent van de »Daily Telegraph" te Lorenzo Marquez, dat de Boeren hevige verliezen geleden hebben, maar dat is het oude liedje Uit een tweede telegram van denzelf den correspondent blijkt verder, dat de strijd nogal lang duurde, en dit is geen erg goed voorteeken voor de Britten. Men kan dan ook gerust aannemendat, wan neer waar is, dat de verliezen der Boeren aanzienlijk zijn geweest, die der Engel- schen enorm grooter waren. Uit hetzelfde telegram leeren wij ook nog een eigenaardige bijzonderheid, waar door vele berichten uit Engelsche bron gelogenstraft worden. Steeds wist men ons te vertellen, dat de Kaffers hunkerden naar het teeken om de Engelschen te mogen helpen. En nu komt het bericht, dat een batterij van de Portugeezen, die naar de grenzen gestuurd is om de Boe ren tegen te houden, door de Kaffers be moeilijkt wordt, en al vechtende haar be stemming tracht te bereiken Wanneer de Kaffers zoo graag zouden zien, dat de Boeren slaag kregen, zouden zij zich eer der bij de Portugeezen gaan voegen dan hen tegenhouden. Het bericht, dat Lord Roberts weldra naar Europa vertrekt, duikt ook weer op. Nu wordt zelfs door de »Daily Mail" de datum reeds genoemd, »Bobs" vertrekt 3 October via Natal, waar hij eerst de slag- velden van Buller zal bezoeken. Colenso, Spionkop, Tugela, verkondig den roem der Britsche wapenen Laat zien de graven der Engelsche zonen, opdat de laatste herinnering aan Zuid-Afrika voor den op perbevelhebber een alleszins waardige zij President Kruger gaat niet met de Her zog naar Europa De Nederlandsche con sul heeft getelegrafeerd dat Kruger met een Nederlandsch oorlogschip naar Neder land komt. De meeste Engelsche bladen ?wijgen 't feit dood. Alleen de ^Standaard wijdt er eenige regels aan. Wij zouden, indien wij dat wilden, zegt het blad, ons kunnen be klagen over den ijver, die een met ons op vriendschappelijken voet staande regee ring toont in het geval van iemand, die ons den oorlog heeft verklaard. Algemeen wordt, het als een eer beschouwd, wan neer voor een publiek persoon een oorlog schip ter beschikking wordt gesteld. De regeering in Den Haag kon niet verder zijn gegaan, of zij moest het jacht van de Koningin gezonden hebben. Maar wij, En gelschen, zullen niet beleedigd zijn over een daad, die ofschoon niet beleefd, in alle gevallen niet onnatuurlijk is Het komt er inderdaad weinig op aan, op welke wijze Kruger naar Europa gaat. Hij mag van ons vrij gaan. Als hij de rest van zijn dagen slijt met de hopelooze taak om de regeeringen tot interventie te over reden, zal hij een geschikt voorwerp voor medelijden zijn en dat is alles. Blijft hij kalm zitten op het goud, dat hij, naar men beweert, naar Europa heeft gezonden, dan zou het kunnen gebeuren, dat som migen de lust bekruipt om in zijn plaats te zijn. Naar alle waarschijnlijk zullen er avontuurs komen, die zullen trachten geld van hem los te krijgen, onder voorgeven, dat zij hem diensten kunnen bewijzen. Zijn eminente bekwaamheid in het »neen" zeggen, zal in dat geval herhaaldelijk blijken. Het Russisch maken van Finland is in den laatsten tijd stelselmatig voortgezet. Door een reeks van opvolgende maat regelen, de een al hatelijker en meerin- druischend tegen door vroegere Czaren gedane beloften, heeft men het er op toegelegd het gewest van een groot-her togdom met zelfstandig bestuur, gaande weg tot een zuiver Russische provincie te maken. Nog kortelings kwam een adres van den Finschen Senaat aan den Czaar, waarin op het behoud van een deel der vroegere zelfstandigheid werd aangedrongen, terug metkwetsendafwijzende kantte ekeningen. De munt, de postzegels, de officiëele taal het is alles Russisch geworden, de Rus sische militaire dienst is den Finnen opge drongen, van den Senaat namen de meeste leden hun ontslag Intusschen heeft deze politiek van ge weld en rechtsverkrachting, en vooral de gehate Russische militaire dienst tal van Finnen er toe gedreven huis en haard te verlaten, en landverhuizers te worden. Uit de cijfers van de landverhuizing van 1895—1898 blijkt, dat met het in werking treden van de Russische legerwet voor Finland plotseling de landverhuizing aan zienlijk toegenomen is, zonder dat daar voor een oorzaak voor te vinden zou zijn in den economischen toestand. Op elke 1000 inwoners verlieten het land in 1895: 2,26, in 1896: 2,87, in 1897 1 7, in 1898 1,83, in 1899 6,55. Gemiddeld had Finland op elke 10 vier kante kilometer in 1895 0.86, in 1896 1,16, in 1897: 0,45, in 1898: 0,91, in 1899: 3.28. Deze cijfers spreken. Zooals gebruikelijk, werd Dinsdag de Vereenigde zitting der Staten-Goneraal door onze Koningin geopend. H. M., vergezeld door Hare moeder begaf zich qp de voorgeschreven wijze naar het Binnenhof Aan het gebouw der Tweede Kamer werd de Koningin, als gewoonlijk, door eene commisie ontvangen en binnen geleid. Na op oen troon te hebben plaats ge nomen, las H. M. de volgende rede voor: „Mijne heeren Het is mij aangenaam, bij het begin van dit zittingjaar u bijeen te zien tot hervatting uwer werkzaamheden. Zij zul len ook ditmaal belangrijk zijn want vele gewichtige wetsontwerpen zijn aan hangig. Tot deze behoort de voorgedragen On gevallenwet, die in talrqke en dringende behoeften moet voorzien. Ik doe een be roep op uwe medewerking om haar bin nen korten tijd tot stand te- kunnen brengen. In de vriendschappelijke betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden kwam geene verandering. De binnenlandsche onlusten van ernsti- gen aard, die in China'zijn uitgebroken, hebben echter in het verkeer met dat rijk stremming veroorzaakt. De ter Vredes-conferentie gesloten ver dragen zijn thans door bijna al de mogend heden bekrachtigd. Ik hoop, dat het eer lang hier te vestigen Internationaal Bureau van het Hof van Arbntage aan zijne be stemming zal voldoen door bevordelijk te zijn aan het niet te hoog te schatten be lang der vreedzame oplossing van geschil len tusschen de volken. Twee betreurenswaai dige gebeurtenis sen de oorlog in Zuid-Afrika en de on lusten in China maakten het wenschelijk dat de zeemacht zich in de aangrenzende wateren vertoonde, teneinde aan landge- nooten zoodanige hulp ot bescherming te verleenen als noodig zou blijken. Dank zij de ruimere opbrengst van ver schillende middelen is de financieels toe stand gunstig te noemen. Versterking der inkomsten blijft echtei onmisbaar tot dek king van nieuwe uitgaven, allereerst in verband met de W6t op den leerplicht. Gunstig is evenzeer de toestand der In dische geldmiddelen. Het is mij mogelijk u verschillende voor stellen te doen waardoor, naar ik ver* trouw, de zedelijke en stoffelijke ontwik- keling van Indië krachtig zal worden be vorderd. Onder het waakzaam oog van de bezet ting en het eskader verbetert de toestand in noordelijk Sumatra geleidelijk, al moet bewijlen de kracht onzer wapenen zich nog doen gevoelen. Van de gewichtige wetten, die in staat van voorbereiding zijn, zullen die op het arbeidscontract, tot betere voorziening om trent het armwezen en tot staatsexploi tatie van steenkolenmijnen in Limburg u weldra bereiken. Moge uwe beraadslagingen, mijne heeren vruchtbaar zijn en uwe ijver en toewij ding onder Gods zegen, veel goeds doen tot stand komen voor het vaderland en zijne koloniën. Ik verklaar de gewone zitting der Staten- Generaal te zijn geopend." De zitting is Dinsdag door den waar- nemenden voorzitter, den heer Jansen, geopend met de volgende toespraak. »Mijne Heeren, het is mij een waar genoegen als tijdelijk voorzitter U alten van harte welkom te mogen heeten. De werkzaamheden, weike ons in dit zittingjaar wachten, zujlen, bet is u allen bekend, van omvangrijken en gewichtigen aard zijn voor de belangen des lands. De aandacht en toewijding, die daai voor van de leden der Kamer gevorderd worden, zullen ongetwijfeld door U met passenden ijver en naar Uwe beste krachten worden verleend, zoodat onze beraadslagingen den stempel zullen dragen 7an den ernst, en kalmte en waardigheid, welke hat Neder landsch parlement steeds kenmerkten. Moge Gode's milde zegen op onzen ar beid rusten tot heil van onze geliefde Kouingin on van Haar doorluc.itig Stam- jiuis, tot rast en voorspoed van hetdierbaar vaderland, tot geluk en welziju derganscbe bevolking van Nederland.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1