Jo. 16. Zaterdag 15 September 1000. I6e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li - Vlaanderen F. DIELEMAN, Bnitenland. FECILLETOK. De liefde van uitgewekenen. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPKIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag:- en Vrijdagnamiddag; TWEE uren. In het begin dezer week werd ons bericht, uit Pieter Maritsburg. dat de Boeren er in geslaagd zijn, ten Zuiden van het station Kliprivier een trein te nemen, door een brug te vernielen. Uit de telegrammen van de bladen over den strijd in 't Lijdenburgsche blijkt, dat de Boeren er voor den zoo- veelste maal in geslaagd zijn alle kanon nen, ammunitie en levensmiddelen mee te voeren. Een eskadron van het 19e re giment huzaren rukte 't eerst Lijden burg binnen en bevrijdde vijf Engelsche gevangenen, die door de Boeren waren achtergelaten. De Boeren waren in dq richting van Spitskop teruggetrokken. Lord Roberts heeft zijn hoofdkwartier van Belfast naar Pretoria verplaatst. De reden dezer verplaatsing wordt niet ge meld, maar daar, deze tijding werd ver meld in een telegram, waarin bijzonder heden voorkwamen overBuller's operaties hoopten wij de oplossing in de later verschenen bladen te vinden, Tot heden bleef echter alles nog in het duister. In hetzelfde telegram waarin Roberts de verplaatsing van zijn hoofdkwartier mededeelt lezen wij Boiler's colonne was Dinsdagmiddag wederom in telegrafische gemeenschap met mijn hoofdkwartier gebracht en de generaal gaf een verslag van den aanval op den heuvel boven Lijdenburg op 8 dezer. De positie, die hardnekkig verde digd werd door de Boeren, kon den weg, die naar de stelling leidde, doorloopend bestrijken. De drie bataljons, die den aan val uitvoerden, rukten van drie kanten »Ik herhaal het," hernam ik vaster, »ik waag het niet, aanspraken.te maken ik mag dat niet doen. Leg mijn blozen niet uit, als meende ik het tegenoverge stelde van hetgeen ik zegen al kon ik het niet verborgen houden, dat ik gij wilt, dat ik niet zal liegen u aanbid, Julia, zoo blijf ik evenwel aan mijn woord getrouw, mijne liefde maakt geene aan spraken. Wie zou in uwe nabijheid kun nen leven, zonder u aan te bidden Zij sloeg haar blik neder terwijl ik sprak, en een liefelijk rood overtoog haar gelaat. Zij zweeg ik vreesde, dat ik haar door mjjne openhartigheid had beleedigd. Langen tijd stonden wij sprakeloos tegen over elkander. Wees niet toornig op mij, lieve Julia zeide ik eindelijk met een bevende stem. »Uwe edelaardigheid, Lasalle, is mijne openhartigheid waardig," zeide zij. »Wij behooren elkander niet toe. Het lot is tegen ons; maar weet dit; ik bemin u. Laat dit woord u voldöende zijn, wanneer dit de vreugde van uw leven kan ver- grooten maar dit woord zal niets in onze wederzijdsche betrekking veranderen, in eeuwigheid niet. Dit is onherroepelijk Dit alles zeide zij met nedergeslagen over een uitgestrektheid van zes mijlen op. Ongelukkig belette de mist gebruik te maken van het voordeel, dat door zulk een moeilijken arbeid verkregen was. De generaal voegt er aan toeIk ben Ian Hamilton grooten dank verschuldigd voor de hulp, aan mij verleend. Den 9en September bezette Bulier den Mauchsberg. De Boeren boden hevigen tegenstand. De weg is zoo slecht, dat hij hem niet kon beschrijven Verliezen worden niet opgegeven. Toen Buller tele grafeerde, trok hij naar Spitzkop, Ziedaar de voornaamste feiten uit het telegram. Hoe sommige Engelsche bladen in het feit dat Roberts naar Pretoria is teruggekeerd, het bewijs zien, dat Buller zoo goed als meester is van den toestand, begrijpen wij niet goed. Wij hooren nog steeds, dat, waar de Engelsche troepen verschijnen, hardnekkig weerstand wordt geboden, zoo dat er op de bewering, dat het het ver zet in het Oosten nu wel gebroken zal zijn nog al iets valt af te dingen. Het bericht, dat er een brug bij Klip rivier vernield zou zijn, volgens een te legram aan „Central News" uit Johan nesburg, is niet waar Debrug is intact en zonder stoornis loopen de treinen. Een oogenblik later' zegt echter dezelfde be richtgever, dat de trein, door de Boeren Vrijdag genomen, verbrand is, nadat zij alles, wat van hun gading was, hadden meegenomen. De passagiers konden on gedeerd verder gaan. Het is maar de vraag, wat deze correspondent onder „stoornis" verstaat. Toen wij gisteren het telegram ontvin gen, dat president Kruger te Lorenqo Mar ques was aangekomen, meenden wij, met oogec. Toen eerst zag zij mij verlegen aan, hief hare handen in de hoogte en legde den bloemenkrans, na dien gekust te hebben, op mijn hoofd. Toen zij zoo met opgeheven armen voor mij stond, veidween al mijne tegenwoordigheid van geest. Mij ^elvon niet meer machtig, sloot ik haar aan mijn hart en kuste haar. Het was het zaligste oogenblik mijns levens, het keerpunt van mijn geluk. Helaas, het was een al te vluchtig oogen blik Zij maakte zich van mijne omhel zing los, reikte mij de hand, en zeide „kom mijn vriend Wij gingen zwijgend, als beschonken den heuvel af, en ik zou het voor een droom hebben aangezien, had ik den krans niet als eeD getuige van het gebeurde in mijne hand gehouden. De vader van Julia kwam ons onder de olmenboomen te gemoet. Hij zocht planten. »Waarde Lasalle," zeide Julia, »gij gevoelt zelf. dat zulk eene eenzaam heid in het vervolg voor ons noch wel dadig, noch welvoegalijk zijn kan. Wij beiden zullen trachten die te vermijden." Zoodra doctor Buzet ons genaderd was, begonnen wij een algemeen gesprek. Toen ik in de stad teruggekeerd was, zwoer ik, Julia en die schoone landstreek voor altijd te verlaten. Mijne omstandigheden ver boden mij, Julia mijne hand aan te bieden, en uit hare woorden moest ik besluiten, dat haar vader baar voor een ander be stemd had, en dit was zooveel te beter. Maar ik moest van haar afscheid nemen, 't oog-op de plaats, vanwaar dit' bericht werd gezonden, het in twijfel te moeten trekken. Thans zijn echter zoovele tele grammen door de verschillende bladen te Londen met betrekking tot deze gebeur tenis ontvangen, dat aan de waarheid niet meer valt te twijfelen. President Kruger is te Lorenqo Marques, vergezeld van Piet Grobler en den auditeur-generaal Marais. De ondramatische, niet heldhaftige vlucht van den president zal onberekenbare schade doen aan de Kruger-legende, schrijven de Engelsche bladen. Eu waarlijk, daar is wel iets van aan. Uit de telegrammen blijkt, dat presi dent Kruger lijdende is. Het was te voor zien, dat het vermoeiende leven der laat ste maanden ook op dezen krachtigen man naar lichaam en geest, zijn invloed zou doen gelden. Maar wat men ons ook moge melden, wij houden er ons van overtuigd, zijn veerkracht schijnt dezelfde gebleven te zijn, want ondanks zijn zwakken ge zondheidstoestand, wil hij zelf naar Europa komen om te werken voor de interventie. Naar Europa en naar Holland 1 Want zeker zal hij ons land niet vergeten. Men verzekert, dat hij den 28sten uit Delagoa- baai zal vertrekken. Den 24sten gaat de „Herzog" naar Napels. Hek is mogelijk, dat de reis met dit schip gedaan wordt en dan kunnen wij den ouden landsvader in de tweede helft van October verwachten. Het begint er nu zoo langzamer hand op te lijken, dat er spoedig met de vredesonderhandelingen tusschen de mo gendheden en China een aanvang zal worden gemaakt, Li Hoeng Chang heeft van den Keizer volmacht gekregen om om niet ongelukkiger te worden dan ik was, dan ik ben. Vaarwelmorgen vertrek ik van hier. Spoedig hoop ik mijn vaderland weder te betreden. De mannen des bloeds zijn gevalien. Zeg niets tegen Julia van den inhoud dezes briefs, totdat zij zelve u tot haar vertrouwde maakt. Zeg haar dan, dat ik baar tot aan mijn dood bemin, mijne hand nooit aan eene andere vrouw zal geven, dewijl ik zoo ongelukkig ben, van de hare afstand te moeten doen. Denk van tijd tot tijd aan uwen vriend Lasalle. Ik legde den bi iet aan Julia, die or bij- ging, bij dien, welken zij aan hem had gezonden want waarheen zou ik ze anders zenden. De geheele geschiedenis kwam mij zeer avontuurlijk voor. Zij beminden en ont vloden elkander. Het gaf mij veel stof tot nadenken. Ik kon het denkbeeld niet van mij weeren, dat Lasalle een uit Frank rijk geweken priester was anders kon ik de vastberadenheid tegen een huwelijk met de dochter van Buzet niet uitleggen. Hij was werkelijk zeer geleeid, en bezat, hoe hij dit ook poogde te verbergen, veel the ologische kennis, en daarbij had hij geheel het uiterlijke van den fijnen, Franschen abt. Of Julia nu eene ontvluchte non ware, was moeielijker uit te vorschen. Het kwam mij ech:er voor, dat zij voor eene celbe woonster te veel wereldkennis had. Maar met de mogendheden in onderhandeling te treden. De Chineesche gevolmachtigden zullen natuurlijk nu beginnen met aan te drin gen op de ontruiming van Peking, maar er gaan nu reeds stemmen op in het Buitenland, dat hiervan niets kan komen, vóórdat het Keizerlijk Hof is teruggekeerd en voldoende waarborgen zijn verkregen, dat gebeurtenissen als die der laatste maanden niet meer voor zullen komen. Volgens de Fransche pers heeft de Russische bevolking met levendige vol doening vernomen, dat Frankrijk geneigd is mede te gaan met het voorstel van Rusland om Peking te ontruimen. Men hoopt, dat het voorbeeld door Frankrijk gegeven, de andere mogendheden zal doen besluiten om op gelijke wijze te handelen. Aan de »Daily Telegraph" wordt d. d. 10 dezer uit Shanghai geseind, dat zes honderd Japansche mariniers aldaar ge land zijn. De correspondent van de „Times" geeft in een telegram uit Peking van 31 Augus tus een beschouwing over de overheer- sching van Rusland's invloed en de on derworpenheid van Japan daaraan. Hij zegt, dat Rusland's doordringen in Peking en het blijven aldaar, geheel 't karakter hebben van duurzaamheid. De Japanners zijn ontevreden over de geringe sterkte der Engelsche strijdmacht. Nu is bewe zen, dat de Keizerin en prins Toean het plan, om de ministers te vermoorden, hebben op touw gezet. De Duitsche ge zant werd vermoord op bevel van de Kei zerin De correspondent legt den nadruk op de dringende noodzakelijkheid om de h09 wist iu ook, hoe het in de Fcansche kloosters toegingIk liet die zaak dan ook maar verder rusten. Ik liep de stad rond als een verlaten wees. Ieder zag het mij aan, dut ik iets zocht, dat verloren was. Wanneer ik in de eerste dagen het huisje bij den wijnbeig zag, kwamen tranen in mijne oogen de hoop van spoedig weder een brief val mijne vrienden te zullen ontvaDgen, troost te mij. Een goed begin werd hiermede gemaaktwant ik ontving na verloop van eenige weken een dikken brief; hij kwam van Julia, maar het kleinste deel was voor mjj. Het was een brief voor Lasalle, met tien louis d'or, zoo als op den omslag geschreven stond. -Slechts een paar regels van de hand van Julia waren aan mij gericht Basel, 22 Mei 1795. Ik verzoek u vriendelijk, weleerwaarde heer kapelaan, bijgaanden brief aan.Lasalle te overhandigen, of hem dien, waar hij zich ook mog9 bevinden, na te zenden spoor hem aan, naar Frankrijk terug te keeren. Het inligger.de geld, meer kon ik in onze omstandigheid niöt besparen, kan hem misschien op zijne reis nuttig zijn, en het is eene geringe aflossing van de groote schuld, die wij noet dien edelen man nog te vereffenen hebben. Uwe gehoorzame dienares, Julia Buzet.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1