I6e Jaarg. Xo. 45. Woensdag 12 September 1900. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laan deren F. DIELEMAN, AXEL. Ilmtenlaiid. FEUILLETON. De liefde van uitgewekenen. AXELSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar olaatsmirnte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Men zegt dat Roberts al in de maand October naar Engeland zal terugkeeren, om van lord Wolseley het opperbevel hebberschap van het Engelsche leger over te nemen. Bulier zou hem in Zuid-Afrika op volgen. t Volgens de officieele verheslijsten uit Zuid-Afrika, moet er U. Vrijdag een ern stig gevecht zijn geleverd bij Kwaggas- fontein in de buurt van Rustenburg. Er worden althans 5 dooden 12 gewonden en 2 vermisten opgegeven. Eindelijk heeft Buller een cijfer opge geven van zijn verliezen in het gevecht op den weg naar Lijdenburg. Hij zegt dat er „maar" 250 man van hem ge vallen zijn. Hamilton is bezig de linkerflank der Boeren om te trekken langs den weg over Dullstroom, om Buller een handje te helpen, Hij heeft daartoe echter door passen te trekken, die als Botha ze heeft bezet, onneembaar kunnen geacht worden. Het blijkt nu dat de kleine Engelsche bezetting van Ladybrand de stad toch had ontruimd, en zich tegen de borg stellingen had teruggetrokken. De Boeren onder Fourïe hebben toen de stad naar hartelust leeggehaald, en trokken daarna naar Wepener, waar zij wellicht het zelfde denken uit te voeren. Lord Roberts seint uit Belfast van den gen (Jözör De vijand blijft volharden in zijn po gingen om treinen te doen ontsporen en de spoorwegen te verwoesten, doch op elke poging is de straf onmiddellijk ge volgd. Generaal Hildyard bezette Wak- kerstroom, generaal Hart rapporteert, dat na een gevecht nabij Krugersdorp, vier lijken van Boeren op het slagveld werden achtergelaten. Men veronderstelt, dat een hunner Theron is, afgaande op papieren, die op hem gevonden zijn. In een telegram van Lord Roberts wordt gemeld, dat de generaals Dundo- nald em Brocklehurst Donderdag Lijden burg hebben bezet. De Boeren trokken Noord- en Oostwaarts, De kanonnen en provisie werden door hen gezonden naar Krugersdorp (Krugersposf?)De annexa tie is, wel geschied doch Diet anders dan op papier; er is bijna geenstreek van tien uur in den omtrek, zoowel in Vrijstaat als in Transvaal, waar de En- gelschen ongehinderd heer en meester zijn, de hoofdmacht der Boeren staat nog in het Lijdenburgsche, rondom Pretoria en Johannesburg zwerven nog benden, commando's stroopen heel in het zuiden langs de grenzen van den Vrijstaat, geen spoorwegverbinding is veilig, en de wa terwerken van Bloemfontein worden Niet beter ging het bij Julia. Ik nam op zekeren tijd, dat zij met geestdrift van Lasalle sprak, de vrijheid, haar een weinig te plagen, en het woord liefde" mij te laten ontvallen. Hare gelaatstrekken ver anderden plotseling. Zij zag mij met een blik zoo vul verontwaardiging aan, dat ik inderdaad door schrik hoed en stok uit mijne haDd liet vallen. Sedert dien tijd nam ik mij wel in acht mij met de zaken dier jongelingen in te laten Maar spoedig trokken zij er mij weder in. Ook badden mijne oogen juist gezien zij beminden eluander. Ja, zoo als ik naderhand vernomen heb, beminde Julia den armen Lasalle reeds, vóór dat bij haar kende. Bijna een jaar lang had haar geest zich altijd met hem bezig gehouden het was voor haar een feestdag, hem in de kerk te zien. Maar standvastig en trotsch had zij dit voor hem verborgen gehouden. Steeds kwam zij dicht gesluierd in de kerk, totdat de sluier in het vuur van den haard zijn graf gevonden had, Om een nieuwen te koopen was zij te arm, en op die wijze kreeg Lasalle naar te zien. De oude Buzet herstelde binnen korten Hopeloos staat* de zaak der Boeren nog niet, en zeer veel hangt af van de houding der Engelsche arbeiders, die luid hun protest laten hooren. Wint hun protest in stevigheid doordien zij er daden op laten volgen, zetten zij eindelijk zich beslist dwars tegen de jingo-kliek die hen zoo lang nu al op sleeptouw heeft geno men, dan is de mogelijkheid nog met verloren, dat der Boeren zelfstandig zij het dan waarschijnlijk niet geheal onaf ban kelijk volksbestaan behouden blijft. tydde geneesheer had een meesterstuk aan hem verricht. Thahs. dacht ik, ai me Lasalle is het met uw hemel op aaide uit. De oude zal zich als een onoverkomelijke scheidsmuur tusschen de jonge lieden plaatsen. Doch dit was volstrekt het geval niet. Het werd nog erger. Arm in arm wandelden zij tusschen de wijnbergen of langs de beelr. De oude scheen niets te zien of niets te hooien. Maar al de inwoners zagen hetwant Lasalle geleidde haar dikwijls door het stadje, oin haar het weinige bezienswaardige te doen opmei ken en bekreunde zich Diet veel om de hoofden, die men voor de vensters zag komen, wanneer hij met de dochter van Buzet voorbijging. Ik moet bekennen, dat indien de nieuws gierigheid mijner medeburgers ooit ver schoonbaar ware, dit nu het geval was. Lasalle alleeu, en Julia afzonderlijk ge nomen, had niets, waardoor zij zich van anderen onderscheiden. Gingen zij echter zamen, zoo scheen hij mij een hal ve God, zij i ene koningin toe, otschoon ik moet bekennen nooit een halve God of eene koningin gezien te hebben. Dergelijke wezens bezochten ons stadje zelden. Evenwel waren Buzet en Lasalle geene betere vrienden geworden. Lasalle was beleefd en voorkomend jegens den ouden man, en deze koel en knorrig tegen hem. Dat hij evenwel aan de jonge lieden zulk eenen gemeenzamen omgang toestoDd. I kwam mij raadselachtig voor. Op zokereD Dat sommige groote mogendheden van Engeland's militaire uitputting zouden gebruik maken om zich te mengen in het Zuid Afrikaansche konSikt, en de vorming van het Vereenigd Zuid-Afrika onder Engelsche vlag tegen te gaan, blijft nog altijd zeer twijfelachtig al werd dezer dagen de officieuse mededeelin^ gedaaan, dat het driemanschap der Boe ren nog niet aan de terugreis denkt, daar hun taak in lang nog niet is afgeloopen, en Je onderhandelingen met verschillende regeeringen voortduren. Roberts seinde in zijn laatste dépêches dat Hildyard den 5en Wakkerstroom bezette en dat de Boeren terugtrokken. Clements brengt de streek om Pretoria tot rust, heet 't verder, en zesCanadee- sche voetgangers, door de Boeren bij Wonderfontein gevangen genomen, zijn weer losgelaten door commandant Dick son als antwoord op een beleefdheid, hem door generaal Hutton bewezen Generaal Hart is verder bezig de Boeren bij Kru gersdorp te bestoken en heeft aan Lord Roberts gemeld, dat hij vermoedt Theron gedood te hebben. In de zakken van een gesneuvelden Boer waren namelijk brie ven van De Wet aan Theron gevonden, bevattende officieele mededeelingen over de Engelsche bewegingen Er was echter niemand, die in den doode Theron her kende. Uit het laatste feit zou men de ge volgtrekking kunnen maken, dat Theron nog leeft. Voor dezen moet het onge twijfeld een groot voordeel zijn, wanneer de Engelschen in den waan verkeeren, dat hij niet meer tot de levenden be hoort Bovendien leeft men in het Boe- tijd, dat hij in het priëeltje zat, en in ge sprek met zijne dochter was, naderde U zonder door hen bemerkt te worden, en hoorde duidelijk hoe Julia op beogen toon tot haren vader zeide: vader gelieve u niet met deze zaak te bemoeien ik weet, wat ik aan mijzelve verschuldigd ben 1" ziulk eene taal van de zachte Julia be vreemdde mijnog vreemder vond ik het, dat Buzet hier niets op antwoordde. Ik dacht; >die Franschen gaan op een ge heel andere wijze met elkander om in de huishouding dan wij." De geheele geschiedenis boeide mij zoo veel te meer, omdat ik er zoo weinig van begreepen het deed mij werkelijk leed, dat alles op eene even vreemde wijze eindigde, als het begonnen en volgehou den was. Omstreeks een half jaar na de herstel ling van Buzet kwam Lasalle op zekeren avond bij mij wij spraken over een en andereindelijk kwam als het ware de wensch bij nem op, een voetreisje van acht of veertien dagen te doen, om zich een weinig afleiding te bezorgeneven spoedig als hij op het denkbeeld kwam, was ook het besluit genomen. Den vol genden morgen, deelde hy zijne leerlingen mede, dat hij zijn onderricht voor een paar weken staken wilde nam van den heer Buzet en mij vriendschappelijk af scheid eu vertiok. Ik verzocht hem nog, in eon groeten boekwinkel een paar wer ken voor my ta koopeu. Hij was reeds renlager nog al kameraadschappelijk onder elkander, zoodat niet te verwachten is, dat er onder de mannen van Theron geen enkele was, die niet wist dat Danie belangrijke stukken bij zich had, en in dat geval zou hij wel gezorgd hebben, .dat deze niet in handen der Engelschen vielen. Bovendien strokt het niet met het karakter der Boeren het overschot van een man. die zooveel voor den vrij heid gedaan heeft, in handen van den vijand te laten. Ten slotte besluit Roberts zijn bericht met een klachtDe vijand is hardnekkig in het beschieten en 't doen ontsporen van treinen. Spoorwegen vernielen is ook een geliefkoosde bezigheid van hen, zoo klaagt hij, en er gaat bijna geen dag om zonder gevallen van dien aard. Zelfs tusschen Pretoria en Belfast durfden zy een locomotief laten springen door dyna miet. De trein ontspoorde, maar gelukkig waren er genoeg soldaten in om de Boe ren, die dadelijk het vuur openden, af te slaan. Over verliezen van de Engelschen hierbij geen woord. Uit Londen wordt aan de Petit Bleu gemeld dat aldaar een telegram van 7 September uit Lijdenburg is aangekomen berichtende, dat de Boeren, na Woens dag jl. de stad verlaten te hebben, zich in twee afdeelingen gesplitst hebben. De eene trok met een kanon en twee mitrailleuses naar Pelgrimsrust, de andere, die onder bevel van generaal Botha stond voerde twee kanonnen mee naar Spits- kop, ten Noord-Westen van Lijdenburg. De weg naar Pelgrimsrust is bezet door 2000 Boeren, die den marschder Engel sche verkenners tegenhouden. een week weg, toen Buzet bij mij kwam en mij meldde, dat hij besloten was zich nader bij den Rbyn te vestigen. Het verwenschte hoofd van Robespierre was gevallen, zijn aanhang verdreven, en voor de emigres bestond er hoop, spoedig naar hun vaderland terug te kunnen kee- ren. Buzet vei zekerde mij, dat de konink lijke party, onder deD naam van gema tigden, binnen weinige weken de overhand in Parijs zouden hebben, en overal de vaan der leliën zou geplant worden. Ik wenschte hem van harte geluk. »Maar Lasalle," zeide ik, »zal het leed doen, u bij zijne terugkomst niet meer te vinden." Buzet antwoordde vrij onverschillig >hy zal ons volgen." »Die ongelukkige Lasalle zeide ik tot Julia, toen ik afscheid van haar nam. Zy werd rood, wendde zich van mij af, plaatste zich aan eene tafel, schreef eeDige regèis, verzegelde ze en Zbide„ik bid u, geef hem, wanneer hij terugkomt, dit brielje in mijn naam, en doe hem vele en har telijke groeten. Het doet mij leed, dat hij juist nu op de gedachte kwam om te gaan reizen. Mijn vader wilde zijne terugkomst niet afwachten. Onze reis kan inderdaad niet uitgesteld worden." Ik nam den brief aan, en verwonderde mij over zulk eene kalmte. »0, die vrou wen, die vrouwen 1 O, die Fransche licht zinnigheid 1" daqht ik Het kwam mij voor, als ware de geheele stad geëmigreerd, toen mij mijne Fransch^

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1