JNo. M. Zaterdag 8 September 1900. I6e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Builen land. FEUILLETON. De liefde van uitgewekenen. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. nuulni. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde* naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Roberts houdt zich de laatste dagen weer wonderlijk stil. Daarentegen komen er van niet-officieele zijde allerhande ver warde berichten van krijgsoperatie in de meest uiteenleggende deelen der Boeren - Staten. Zoo wordt gemeld dat Baden- Powell bij Nijlstroom ten Noorden van Pretoria op het commando van Grobler was gestooten, en dat deze met hem onderhandelde na gesommeerd te zijn zich over te geven. In zonderlinge tegenstelling daarmee is het korte telegram van Reuter uit Belfast, Roberts' hoofdkwartier, dat Baden-Powell Zaterdag van Pretoria naar Kaapstad is vertrokken. Dus naar huis. Om rust te nemen, of in ongenade Te Rooikop in het Noordwesten van Transvaal had kolonel Plumer een tweede gevecht met de Boeren, waarvan alleen vermeld wordt dat hij 100 geweren, 40.000 patronen en veel levensmiddelen buit maakte. 31 Augustus deden de Boeren een poging om de waterwerken van Johannesburg te verwoesten, zij werden echter door gene raal Hart verjaagd. Ook een afdeeling van De Wet zou daar klop hebben gekregen. De koloniale divisie van Zeerust naar Krugersdorp oprukkend, stuitte ook al op hardnekkigen tegenstand der Boeren, die „natuurlijk" wederom zware verliezen leden. En dan het meest belangrijke nieuws, dat toont dat de Boeren overal zitten, zelfs in het Zuid-Oostelijk deel van de Vrijstaat. Ladybrand (aan de grens van Basoetoland) is ingesloten door comman do's onder Fourie, Grobelaar, Lemmer, p «Gij hebt uw hart en hand toch niet weggegeven «Volstrekt niet, Julia is het eerste vrouwelijk wezen, dat in mij den wensch heeft doen ontstaan, hart en Hand weg te schenken. Maar het mag niet zijn vra^g niet, waarom. Ik bid haar aan ik zal haar mijn leven lang niet vergeten maar ik zal haar niet bezoeken, en kan ik mijne rust niet terugvinden, zoo ont vlied ik deze streken." Ik drong niet verder hieromtrent bij hem aan. Maar van die vlucht kwam niets Eenige dagen later kwam Lasalle bij mij toen ik juist een briet van Julia ontving, waarin zij mij verzocht, haar vader te komen bezoeken, die zeer ziek was ge worden. Zij verzocht ook om een arts, en hoewel zij buiten staat waren, dien te be talen, zoo zou het haar evenwel een hoi- lige schuld zijn, die zeker vroeg of laat met interest zou afgedaan worden. Ik reikte het briefje aan Lasalle over, om het te lezen Hij zweeg, werd doodsbleek en verwijderde zich daarop snel. Mijne bezigheden beletten mij, dadelijk naar mijn heer Buzet te gaan. Ik zond hem intus- schen een geneesheer, die echter terug kwam, dewijl er reeds een ander geroepen Hasebroek, en 200 man van de verken ningstroepen van Theron. Het garnizoen heeft de levensmiddelen al verbrand om tg beletten dat de Boeren die vermeesteren zouden als de stad werd genomen, (daar had men toch nog wel wat mee kunnen wachten.) De toestand moet kritiek zijn Generaal Hunter snelt hun te hulp. Aldus een Reuter telegram uit Maseroe. Een later verzonden telegram meldt nog een en ander ovbr den toestand te Lady- brand. Volgens dat telegram zouden daar 150 Engelschen zonder groote kanonnen staan tegenover 2 a 3000 Boeren met tien kanonnen. Generaal Hunter is door Roberts gezonden om daar redding te brengen. Hij mag wel met een vrij steike macht oprukken anders kon 't wel eens zijn, dat hij in plaats van aanvallend verdedi gend op moest treden. Onder bevel van commandant Fourie eischten de Boeren op 2 Sept. de overgave van Ladybrand. Na een weigerend ant woord ontvangen te hebben, gingen de Boeren de stad bombardeeren Het spelletje, dat de Boeren reeds zoo dikwijls gespeeld hebben, hebben zij Zon dag nabij Bloemfontein weer eens herhaald In Bloemfontein, zoo luidt een telegram, ontstond Zondag groote ontroering, ten gevolge van het bericht, dat te Thabanchu een Boeren-commando was verschenen Bruce en Hamilton rukten Zaterdag naar Thabanchu op. Een vliegende colonne verliet eveneens Zondag Bloemfontein Een gevecht had plaats tusschen de water werken en Thabanchu. Uit Shanghai wordt geseind dat een Engelsche troepenmacht van drie eska drons lanciers, twee kanonnen, twee was. Toen ik bij Buzet kwam, vernam ik dat Lasalle met een geneesheer bij hem geweest was. Buzet scheen dat bezoek niet aangenaam te zijn geweest, evenwel moest hij zich uit noodzakelijkheid de hulpvaardigheid van zijn landsman laten welgevallen. Naderhand vernam ik den verderen loop der zaken uit den mond 7an Lasalle. Lasalle had ronduit den zieken Buzet gezegd, dat hij bij mij het briefje van Julia gelezen, en een geneesheer geroepen had, an dat hij zich vleide, dat Buzet liever zijne hulp dan die van een vreemde zou aannemen. Julia was gelukkig bij die ver klei ing niet tegenwoordig; want Buzet was boos, dat Julia geschreven hadhjj had dat niet geweten. Evenwel scheen Buzet voor de hulpvaardigheid van Lasalle niet ongevoelig te zijn, en met 'enige te vredenheid diens verontschuldiging, wegens de bovengenoemde woordenwisseling aan te hooren. Jalia kwam naderhand ook bin nen, en beleed blozende hare schuld, zonder voorkennis van haren vader te hebben geschreven. «Maar, lieve vader, voegde zij er bjj, «vergeef net mij, vfant het was uit angst en liefde voor u." De* geneesheer zeide, dat de ziekte van Buzet eene galachtige rotkoorts was, en verzocht de grootste zorgvuldigheid met den lijder in acht te nemen. Hij schreef de noodige geneesmiddelen voor. Bij het afscheid zeide Lasalle tot Buzet«gij zjjt ernstig ziek, evenwel de geneesheer ver- maxims en 300 man voetvolk, op 21 Augustus bij een verkenning in het wild park (te Peking of te Shanghai een groote troep Boxers en keizerlijke troepen ont dekte. De vijand werd onder geschutvuur ge nomen en trok terug met verlies van 30 man aan dooden De Engelschen gingen toen ook maar terug, na vijf dorpen in brand gestoken te hebben De Russen hebben het keizerlijk paleis te Peking bezet om het voor plundering te bewaren Een nota. aan de bladen medegedeeld luidt als volgt Aangezien alle telegrammen met be stemming voor Peking van Tsjinanfoenaar de hoofdstad moeten worden verzenden per koerier, is het zeer waarschijnlijk, dat de cijfertelegrammen onderschept zijn ge worden door de Chineezen, die zonder twijfel groote vrees koesteren voor de rapporten der gezanten, waardoor de mede plichtigheid der regeering in den loop der zaken gedurende den laatsten tijd, ten doel hebbende de ontruiming van Peking door de verbondenen te verhinderen, aan her, licht zou worden gebracht. Een telegram op 29 Augustus uit Peking afgezonden en dat zeker niet zonder belang is luidt als volgt De internationale troepen defileerden gisteren in de verboden stad. Elke mogend heid was vertegenwoordigd door een con tingent, dat, wat grootte betrof, in ver houding stond tot de sterkte van haar leger in Peking. De Engelschen namen de derde plaats in, de Russische en Japan- sche troepenmachten waren veel aanzien lijker. De Engelschen waren vertegen- zekert, dat gij bij de noodige oppassing binnen eenige weken zult heisteld zijn. Wij zijn beide hetzelfde ongeluk deelach tig en vreemdelingen op dezen grond, maar qvenwel kinderen van hetzelfde vaderlandsta mij derhalve toe, dat ik mij van mijn plicht ten uwen opzichte kwjjte, en u alle uien, die ik van mijne bezigheden overig heb, oppasse. Gij hebt bijstand van mannen uoodig uwe doch ter en dienstmaagd zouden hieronder be zwijken, en gij zejf er by lijden.* De zieke drukte den jongen man voor zijn aanbod de hand, zonder er een woord bij te voegen. Julia zeide hem ook niet veel verplichtends, zij kon dit misschien oA Diet, want zij zat in een hoek te weenen. Toen Lasalle vertrok, en Julia hem uitgeleide deed, zeide bij tot haar «mejuf frouw, ik h b uit uw brief vernomen, dat uw vader gebrek lijdtik heb nog over vloed. De kapelaan heeft zelfs mijne kleine bezittingen in zijne bewaring. Een maal in Frankrijk teruggekeerd, kan hij mij die kleinigheid wel terug geven. Ver smaad het gerifïge niet, dat ik u in deze treurige omstandigheid aaubied. Ik reken op geene teruggaveach, ik ben reeds al te gelukkig, wanneer gij toestemt, deze geringe som met mij te deelen." Meer kon hij niet zeggenhij viel op zijne knieën nedor, en legde in Julia's hand, die hij kuste, eene rol goud. de vrucht van zijn moeielijken arbeid en zijne spaarpennin gen, Zij weende luid, en hij verliet haar. woordigd door detachementen van alle wapenen, in 't geheel 400 man de saluut schoten werden door de Engelsche artil lerie afgevuurd. Bresci heeft geweigerd de voorziening in cassatie te teekenen. Zyn veroordeeling wordt dus hierdoor onherroepelijk. De minister-president van Oostenrijk, de heer Von Körber heeft den keizer om uit den onhoudbaren toestand te geraken van te regeeren zonder parlement, terwijl met dit parlement regeeren eveneens on mogelijk was, voorgesteld de vertegen woordiging te ontbinden en een beroep op de kiezers te doen. Zoo de keizer dat niet wil, treedt het ministerie af. Als opvolger wordt al genoemd graaf Albrecht van LichtensteiD, conservatief, die de meerderheid der rechterzijde zou versterken met een 30-tal anti-semieten met wiens steun men door het Parlement een reglement van orde zou willen doeij aannemen, dat obstructie voortaan onmo gelijk zou maken. LONDEN, 6 Sept. Aan de „Daily Mail" wordt uit Kaapstad dd. 5 Sept. geseind Het personeel van de legertransporten in de Oranje Rivier Kolonie is ontslagen. De Yeomamy en de Schotten, die voor dit doel in dit land gebruikt werden, zijn te Kaapstad aangekomen om hun afrekening te ontvangen. De „Standard" verneemt uit Durban, dat de stoker van eeD militairen trein gedood en de machinist gewond is door „snipers" tusschen Charlestown en Volks- rust. Uit Lorenqo Marquez wordt gemeld, dat President Kruger aan Lord Salisbury een antwoord gezonden heeft op de annexatie- Den volgenden dag nam Lasalle eenige lessen aan, die hij vroeger geweigerd had. Alleen om de familie Buzet te ondersteu nen, arbeidde hij meer dan zijne krachten konden verdragen, en ontzeide zich menig genot en vermaak, dat bjj zich vroeger veroorloofde. Maar niemand was ook ge lukkiger dan de jonge man, die nu dage lijks bij zijne geliefde was, en hetgeen hij door zijnen arbeid won haar overgaf. Om den anderen nacht waakte hij bij Buzet, want deze kwam den dood nabij, en in derdaad, zonder de inspanning van Lasalle zou hij zeker niet zoo spoedig zijn gene zen geweest. Zoolang de genezing van Buzet twijfelachtig was, zoolang scheen zijne schoone dochter voor al het overige gevoelloos. Z(j hoorde met onverschillig heid aan. al wat men tot hare geruststel ling zeide, en nam met onverschilligheid al hetgeen Lasalle haar aaDbood. Eerst toen de arts het troostwoord uit sprak «thans is alle gevaar voorbij," eerst toen Buzet aanmerkelijk beter werd, en zyne koorts verminderde, en hij met zijne huisgenooten in aanraking kwam, verkreeg Julia langzamerhand haar bewust zijn. Hare gezondheid keerde weder, en zoo dikwijls Lasaile kwam, ontving zy hem met eene innemende vertrouwelijk heid zij vertelde hem, hoe haar vader zich bevonden had in zijne afwezigheid waDneer zij des nachts bij haar vader ge waakt had, bracht zij hem zelve des mor gens het ontbijtdeed hem vriendelijk ver-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1