No. 45. Woensdag 5 September 1000. IGe Jaai'i. Nieuws- e ii Advertentieblad voor Zeeu wsch-V laanderen F. D1ELEMAN, Builen land. FEUILLETON. De liefde van uitgewekenen. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. nWm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Er bestaat nog maar wéinig kans, dat de Duitsche troepen de bloedige lauwe ren zullen behalen, waarvan de keizer droomt, en die Waldersee heeft in te zamelen. Rusland begint in te zien, dat het nu tijd wordt weer een lief gezicht te zet ten tegen de Chineesche regeering, en den vriend te gaan spelen die goeden raad en bemiddeling biedt. In Mandsjoerije is eerst met geweld van wapenen vaste voet gezet, dank zij een aantal verzonnen of opzettelijk ver wekte oproertjes. Nu komt het er op aan van de Chineesche regeering vrij willi gen* afstand te krijgen van dit ontzag lijke gebied, als belooning voor goede diensten. En dus heeft Rusland voorge steld de troepen uit Peking terug te trekken, en Li-Hung-Tchang, als hij machtiging kan krijgen van zijn regee ring, als middelaar te erkennen. Er zijn reeds vijf mogendheden die het met dit voorstel eens zijn, dat natuurlijk op tegenstand stuitte van Duitschland, ge steund door zijn bijlooper Italië Men heeft nu niet te denken dat men dadelijk weer rustigjes naar huis terug keert - de forten van Takoeen andere belangrijke punten zullen «voorloopig, tot men deugdelijke waarborgen voor de toekomst heeft*, bezet blijven - maai de hak-er-maar-op-in-politiek die de Duit sche regeering zich voorstelde, is toch als onbruikbaar ter zijde gesteld. Hoe bij alle bewustzijn van Duitsch land's roeping als wrekende beschaving, de praktische zin niet verdwijnt, bewijst een verslag van de »Munchener Allge- meine Ztg." Het blad stelt in de eerste plaats vast dat China de kosten zal moe ten betalen van het «ordeherstel" (oorlog is er immers niet geweestMaar hoe op de gemakkelijkste wijze daaraan te komen Het blad weet raad. Als de schatkist te Peking te leeg is, dan doe men een greep in het private vermogen van een aantal aanzienlijke Chineezen. «Er zijn bovendien, aldus luidt het op merkelijk advies, een geheele menigte zeer rijke lieden, waartoe ook Li-Hung- Tchang behoort, die tot nu toe in dienst van den Chineeschen staat hun schaap jes heel gemakkelijk en genoegelijk heb - ben weten te scheren, en die nu maar goed- of kwaadschiks zich zullen moeten getroosten een deel van hun overvloed op het altaar des vaderlands neer te leggen Na de berooving van den Chineeschen staat dus nu de plundering van vermo gende Chineezen. Spoediger dan men zou hebben ver wacht, hebben de Boeren hun stellingen ontruimd De Engelschen hebben nu Mac hadodorp, Waterval-Boven en Waterval- Onder bezet, zonder dat van nieuwe ge vechten bericht wordt. Met alle kanonnen zijn de Boeren op Nelspruit teruggegaan, terwijl een gedeel te noordwaarts trok het Lijdenburgsche in, vermoedelijk als begeleiding van den ouden Krüger, die naar Pelgrimsrust is geweken. Botha's hoofdmacht blijft dus, na den president uit het krijgsgewoel en voorloopig in veiligheid gebracht te heb ben, de spoorlijn naar Komati en Delagoa verdedigen. De kaart wijst uit dat wat tot nog toe is geschied, slechts als voorpostengevech ten is te beschouwen. Immers al de prijs gegeven posities lagen nog voor de ber gen, die als uitloopers van het Drakenge bergte het Oosten der republiek in de lengte doorsnijden Nelspruit en Barberton echter zijn achter en in de bergen gelegen In dat terrein is niet alleen de ruiterij maar ook het geschut van de Engelschen onbruikbaar, is iedere plek een natuurlijke vesting, omtrekkende bewegingen zijn er onmogelijk, en zoo er bij de Boeren nog moed in blijft, zal de worsteling wanho pige krachtinspanning der aanvallers kos ten, en offers niet te tellen. Op 25 Augustus was het cijfer der Engelsche verliezen in Zuid-Afrika «offi- cieël* geklommen tot 40,561. De zieken en gewonden in de hospitalen verpleegd zijn daaronder niet begrepen. Op de jongste lijst komt ook o. a. generaal Little voor als zwaar gewond in een gevecht op 25 Aug. bij Mafeking. Yan dat gevecht heeft Roberts nooit een woord geseind, en de censuur heeft blijkbaar wel gezorgd dat ook anderen niet te on bescheiden waren. Wat wij reeds lang verwacht hadden, moet, volgens de Engelsche bladen, thans geschied zijn. Lord Roberts heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarbij de Zuid-Afrikaansche Republiek formeel door Engeland geannexeerd wordt, Met een enkele streep veegt de veldmaar schalk de Transvaal weg van de wereld kaart, zooals hij het den Vrijstaat gedaan heeft, Want men kan gerust gelooven. dat „Bobs" voor 't veroverde territorium een naam zal uitdenken, en anders zal zijn vriend Joe het wel voor hem heb ben gedaan, welke elke herinnering aan die vreeselijk gehate Republiek zal weg nemen. Gelukkig blijft er bij deze tweede an nexatie een lichtpunt over, waarop, toen de tijding kwam, dat de Oranje-Vrijstaat Engelsch grondgebied geworden was en voortaan Oranje Rivier Kolonie zou heeten, ook bereids gewezen is. Het is nl. in theorie zeer eenvoudig om te an- nqjeeren, maar in de practijk gaat het zoo gemakkelijk niet Dat'is gebleken in den Vrijstaat. Maanden is het land ten Zuiden van de Vaalrivier reeds En gelsch en toch zijn de Engelschen er alles behalve de meesters. De Britten annexeer den reeds toen de halve Vrijstaat nog „vrij" was en nu herhalen ze 'tzelfde spelletje met de Zuid-Afrikaansche Re publiek. Men moet maar durven. PRETORIA, 31 Aug. De taak van de machinisten wordt buitengewoon zwaar, daar zij thans met 98 locomotieven werken over een uitgestrektheid van 1100 mijl spoorweg. Alleen door de lof felijke hulp van de spoorwegen uit de Kaapkolonie waren de militaire autoritei ten in staat het hoofd te bieden aan den drang der omstandigheden. De spoor wegen in Natal hielpen weinig. 500 Boeren hebben een aantal gevangenen, 't grootste deel vreemdelingen en Kaffers opgesloten in de gevangenis van Klip rivier, acht mijlen ten Zuiden van Jo hannesburg, in vrijheid gesteld en gewa pend. De mannelijke bewoners van Roo- depoort zijn gearresteerd, als verdacht Dis en wetenschap, waren zij natuurlijker wijze de heerschonde. Toen echter de derde stand de anderen hierin gelijk werd maakte deze gelijke aanspraken. Van daar ontstond het ongeluk. De catechismus zou spoedig voor het volk gemaakt zijn, maar kon het volk slechts even spoedig voor den catechismus geschikt gemaakt worden, zoo als het voor honderd jaren was." »Verbrandt de boeken 1" liep Buzet uit, »zendt geleerden, verlichtere en schrijvers naar Botany-babij in twee menschenleef- tijden is alles weder in orde." »Het is mogelijk," hernam Lasalle, «wanneer alle volken en koningen, die op aarde bestaan, tot uw voorstel de handen ineen slaan. Maar hiermede zou de zaak nog niet uit zijn gjj zoudt het on ierwij- zen van de wapen- en waterbouwkunde moeten verbiedenwant werd er ook slechts nog eene wetenschap iD de scholen onderwezen, zoo zouden alle anderen we der uit deze voortvloeien, dewijl er toch slechts eene wetenschap is, en al het oven- ge een-deel van de algemeene verlichting uitmaakt. Ja, ik ga nog verdergij moet de doodstraf zetten op iedere nieuwe ge dacbte, want eene nieuwe waarheid kan de gedaante der wereld veranderen. Door .de uitvinding van Tbubalkaïu om bet ijzer te smeden, bezitten wij thans sloten, drin ken koffie, schrijveD verzen, dragen prui ken en berekenen den loop der sterren. Kunnen wij alzoo het onmogelijke niet ten uitvoer biengen. en hetgeen voorduizen- Op een avond in de maand Mei waren beide bij mij in de hamer, toen de nieuws tijding kwam. Ik las hun het voornaamste voorook het ter dood brengen van, Lodewijk XVI. De oude Buzet verbleekte Lasalle fronste het voorhoofd. »0, die satans!" riep Buzet eindelijk uit, en strekte de gebalde vuist ten hemel, «leeft er daD geen opperste rechter meer, of is het oog van den Alwetende gesloten voor de gruwelen der wereld Ter dood gebracht, die neilige Waarom opent zich niet de grond, omdat verwenschte land en zijne met bloed bezoedelde steden te ver slinden, en een volk te vernietigen, dat alles, wat sedert eeuwen schoon, goed, rechtvaardig en heilig was en eeuwig blij ven zal, met eene duivelsehe vermetelheid veracht, vernielt en vermoordtMaar ik hoop, dat de vereende machten met ge zegende wapenen tot in het binnenste van Frankrijk zullen doordringen, en de vol keren van alle nog komende eeuwen in het puin en de asch van Parijs een vreese lijk voorbeeld zullen zien Lasalle zweeg volgens zijne gewoonte. Ik trachtte den grijsaard, wiens toorn aan godslastering greDade, tot bedaren te krijgen. Hij gevoelde teeds het onbillijke van zijne onstuimigheid. «Gij hebt gelijk," zeide hij, «er zijn in Frankrijk, behalve de moordenaar, nog vele duizenden on schuldige en goede menschen. Konden zij zich slechts doen geldendoch zonder hulp gaat dit niet. De verbonden Europe- sche machten moeten eerst met het zwaard in de vuist tusschenbeide komen, die moordenaars uitroeien en aan dat schrik bewind met geweld een einde maken. Eenmaal zal dat zekerlijk geschieden, maar wanneer?" Ik maakte de aanmerking, die indien Frankrijk heden overwonnen werd, en morgen weder een Lodewijk deD troon be klom, ik dien koning zou beklagen. Zijne heerschappij zou onrustig en kortstondig zijn. De staatsomwentelingen schijnen mij toe, te weeg gebracht te worden door de eene of Andere gebrekkige inrichting, door eene verwarring in het huishouden, of door den last der schulden, of door de trouwe loosheid van eenige staatsdienaars dan wel door eene geheele verandering van denkwijze en begrippen van het volk. «De heeischende begrippen," zeide ik, «zijn de eigenlijke grondslagen van alle groote of kleine inrichtingen, die in de wereld bestaan. Verliest deze wijze van zaken te beschouwen hare waarde, zoo verliezen de oude pilaren hunne stevigheid. Even als de denkwijze der menschen verandei teven, zoo veranderen de staat, de zeden de ge woonte, de grootere en kleinere behoeften, ja, zeifs de geloofsbegrippen der volkeren ten goede of ten kwade. De grondvesten van het oude koninklijke staatsgebouw waren sedert langen tijd ondermijnd, toen eenige kleine gebeurtenissen -voldoende waren, het te doen instorten." Buzet, zoowel als Lasalle, stemden dit met mij toe, maar beide uit eene tegen overgestelde beweegreden. De Montesquien's, de Voltaire's, de Rousseau's, de Mably's en al dat geleer de volk met hun geschreeuw over volks rechten, verlichting, vrijheid en de hemel weet wat meer, is de oorzaak van het ongeluk dezer tijden, Eerst maakte men den priester belachelijk, om daarna de godsdienst te vernietigen toen bespotte men den ouden adel van het koninkrijk, om daarna den troon omver te kunnen stoeten. Verbrandt die groote boekerijen, geeft het volk zijn catechismus, den adel zijn stamboom, den priesterstand zijne waardigheden en kloosters weder, en gij hebt weder va&te troonen en eeuwen van vrede I" «Sta mij toe, dat ik u in de reden valle," zeide Lasalle tot Buzet, «wat den adel en den priesterstand betreft, deze zouden spoedig met hun aanzien en stamboomeD weder tevreden te stellen zijn, want zulke aangename zaken weigert men niet gaarne maar het is te bejammeren, dat beide standen, want het getal betreft, het klein ste zijn in ieder land, en het volk toch eigenlijk het volk is. Zoolang beide stan den uitsluitend eigenaars waren van ken-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1