JEDOODHAST. No. M. Woensdag 29 Augustus 1900. 16e Jaurg, Nieuws- en Advertentieblad ■X voor Zeeuwse li-Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. AXELSG Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De oorlog in Zuid-Afrika baart ons de eene verrassing na de andere. Nauwelijks is men bekomen van de verbazing over den ongeloofelijken tocht van De Wei over de Vaal tot ten Noorden van Pretoria of er komen berichten van Roberts, dat de Vrijstater nu een nog een ongehoorder stukje bezig is uit te voeren. Ongetwijfeld, zoo seint Roberts, is De Wet weer de Machaliesbergen overgetrokken op terug weg naar den Vrijstaat. Deze laatste krijgbeweging komt dus hierop neer, dat hij op zijn tocht naar het Noorden gaande weg in kleine afdeelingen het grootste deel zijner mannen achterliet en alleen met een klein troepje de Vaal is overgekomen om bij Delarey wat versche voorraden op te doen. Wat er nu zal gebeuren nu De Wet aan het rondspoken gaat op de verbin dingslijn van Roberts met het Zuiden zullen de telegrammen ons moeten leeren. Zulke aanslagen zijn nu ook weer te verwachten in Natal. Men meende dat de Boeren daar weggetrokken waren doch achter de rug van Bulier zijn zij weer al hard bezig. Acht mijlen ten Noorden van New castle hebben de Boeren de vorige week den spoorweg opgebroken en ten Zuiden van de stad over de lengte van 30 mijl de rails vernield. Buller steunt voor de approviandeering van zijn aanzienlijke troepenmacht geheel op de verbinding met Natal en iedere stoornis daar aangebracht komt Botha, tegen wien het oprukken van Buller gericht is, ten goede. Roberts seinde Donderdag uit Pretoria (Slot.) Mijnheer Bantes meesmuilde. »Mijnheer van Haan hier, mijnheel van Haan daar Hij zij, wie hij zij, bij was de doode gast in eigen persoon, en krijgt Frederika niet, al ware hü zelfs de heer var. Haan want ik zou niet willen, dat mij eene koude rilling door de leden liep, zoo dikwijls als ik mijn schoonzoon aanzag. Is hij werkelijk de zoon van mijn ouden vriend geweest, zoo veel te gekker voor hem, want hij ziet er juist uit, zoo als gLj den dooden gaat hebt beschreven." »Ach 1" riep de hoofdman uit, »daar is hij zeer onschuldig aan. Toen ik op dien avond de legende van den dooden gast verhaalde, ec ik zijn uiterlijk moest be- scörijveu, schoot mij in den haast geene andere gedaante in de gedachten, dan juist die van den beer van Haan. Ook kwam hij mij in de gedachten, ornaat ik een driedubbelen atkeer van hem had. Toen ik dezen zomer met mijne kompagnie naar Herbesheim verplaatst werd, was ik op mjjn marsch slechts een paar mijlen van de residentie verwijderd, en ik deed een klein uitstapje naar dezelve. Toen ik daar het middagmaal gebruikte in den koning van Portugal, viel mij onder de gasten, Baden Powell heeft gisteren 100 gevangen verlost en tevens 25 Boeren gevangen genomen, onder wie een Duitschen artil lerie-officier, als ook kapitein van den Merwe van de staats-artillerie en een veld-cornet. Onder dagteekenmg van 24 Aug seint Roberts uit Wonderfontein dat Buller den 23sten flinken tegenstand van den vijand ondervond, die een hinderlaag gelegd had voor de cavalerie en het vuur op korten afstand opende. Twee compagnieën infanterie geraakten afgesneden. Het grootste gedeelte werd omsingeld. De verliezen bedragen 12 man en 1 offi cier gedood, 57 man en 4 officieren gewond 33 manschappen worden vermist Na de treurige ervaring, die Lord Roberts met zijn generaals bij hun vruchtelooze pogingen, om De Wet in het net te vangen, heeft opgedaan, verwacht men in Engeland wonderen, nu Roberts zelf de operaties tegen Louis Botha leidt. Zaterdag is de strijd begonnen, zooals uit een ontvangen telegram blijkt. Veel staat er niet in, maar 't is duidelijk, dat de Engelschen met een enorme overmacht staan tegen het kleine leger van de broeders Botha, Lucas Meyer en Schalk Burger. De Engel- sche troepenmacht bestaat, voor zoover uit de laatste berichten is op te maken, uit de colonne-Buller en de brigades van French, Pole Carew. Stephenson, die de flanken en de troepen van Roberts, die het front van de Boeren bestoken. Ver moedelijk zullen de Boeren wel maatregelen hebben genomen voor een veiligen aftocht en daarna elders stand houden, zoodat het spel opnieuw kan beginnen en de Engel die daar aten, de buitengewoon lange gestalte van den heer van Haan In het oog die zich door zijne lengte, zijn bleek gelaat en zwarte kleeding, van alle anderen onderscheidde. Ik vernam, dat hij een zoon was van den ouden bankier. Hij was toen een voor mij onverschillig persoon, evenwel kon ik hem niet vergeten, en nog minder, toen hij ophield voor mij onverschillig te zijn, dewijl hij, sta mij toe het te zeggen, naar de hand van Fre derika stond." »Wel duivels!" riep mijnheer Bantes uit, en wreef zich de handen, »dus is het niets anders dan een streek van eenen medeminnaar 1 anders niets Dat niemand dat bedacht beeft, zelfs niet de wijze burgemeester en zijne politie. Hoe is het mogelijk, dat ik niet, zoodra ik den heer- van Haan zag, dadelijk op het denkbeeld gekomen ben, dat die schelmachtige kom - mandant hem kende, en hem tot een 'ffiodel voor zijnen dooden gast genomen heeft! Wij, ouden blijven toch steeds on- noozele kinderen 1 Maar, Waldricb, gij draagt alleen de schuld van die fatale ge schiedenis. De jonge van Haan zal ver schrikkelijk vertoornd zijn hij zal overal rondbazuinen, hoe hij hier om vangen is, zal mij voor een oonoozeleu hals uitma ken en wat al niet meer." »Niets minder dan dat, papa 1" zeide Waldricb, hg is zeer tevreden met de wen ding, die de zaak genomen heeft. Hij laat u, mama en Fiederika vriendelijk groeten. schen nog meer uitgeput raken. Dat de verbondenen naar Lijndenburg zullen gaan, wordt betwijfeld. Te Pretoria gelooft men algemeen, dat het plan bestaat om Noord waarts van Machadodorp op te rukken, het Lijndenburg-district om te trekken en dan de komst van de lente af te wachten in de gezondste gedeelten van het begroeide terrein waar zij waarschijnlijk reeds le vensmiddelen hebben opgeslagen en waar zij voldoende gras voor hunne paarden en vee kunnen vinden. Ondertusschen gaat Roberts maar voort met het doen uitvoeren van aller handen geweldmaatregelen. Tegen alle regelen van het volkenrecht in, dwingt hij de niet strijdende burgers der republiek tot deu eed der onzijdigheid, by schenden waarvan bij hem als verraders beschouwd en straft met gevangenisstraf of met den dood. Zoo iets is in de oorlogen van deze eeuw nog nooit vertoond, doch in Enge land redt men zich natuurlijk door de Transvalers eigenlijk te beschouwen als tegen het Britsche gezag-opgestane on derdanen van de Koningin. De berichten uit Peking melden, dat het daar heel rustig is. De Chineesche troepen zijn weggetrokken, de iegeering is zoek, de gezanten, hun vrouwen, hun personeel en de. lijfwacnten zyn van den honger en den angst vrijwel bekomen de stad is in wijken afgedeeld waarvan elk der bevelvoerende generaals er een ter bewaking en bestuur voor zijn rekening heeft gekregen. Met twee dingen zit men nu nog ver legen. Ten eerste weet men niet met wie men moet onderhandelen over de schade Wij zijn heden vrienden geworden, want wij hebben voor elkander ons hart open gelegd. Wij zaten te Odenburg met ons beide aan tafel. Wij aren in den begin nen zeer stil, hij, omdat hij mij niet kendeik, omdat ik hem wel kende, dacht, dat hij naai Herbesheim reisde. Toeval lig vernam ik, dat hij van Herbesheim terugkwam. Toen werd ik zeer nieuws gierig, iets meer te weten te komen. Na tuurlijk kon ik u niet ontkennen, dat ik te Herbesheim wel bekend, ja, de stads- kommandant was. Aha riep hij lachende uit, en reikte inij over de tafel de hand toe, mijn gelukkige mededinger, wien ik voor zijn geluk dankbaar zijn moetToen werd de kennis verder voortgezet, en open hartigheid was de orde van den dag. Denk eens aan, papa, hij beweerde, dat Frede rika hem verklaard had, dat zij reeds aan mij verloofd was, en hem had verzocht, baar en mij niet ongelukkig te maken en hij, daarentegen, heeft Frederika's hand gekust, en gezegd, dat hij onvoorwaarde lijk aan den wil van zijnen vader had ge hoorzaamd, door naar Herbesheim te ver trekken en naar de hand van Frederika te staan, doch het was hem maar ten halve ernst geweestook hoopte luj dooi zijn gedrag de zaak te doen mislukken, dewijl hij in de residentie eene beminde had, de dochter van een proffesor, die veel onstoffelijke, maar weinig stoffelijke schat ten bezat, hetgeen in do oogen van den bankibr een gruwel was. De oude heer vergoeding en over de waarborgen dat de Europeesche mogendheden hun imperia listische politiek in China ongestoord kun nen voortzetten. Li-Hung-Chang heeft na afwijziging van zijn verzoek om als be middelaar te mogen dienen zijn pogingen ook opgegeven en ziet nu kalmpjes toe, hoe de mogendheden met hun eigen figuur verlegen zijn. De tweede moeilijkheid is wat men met graaf Waldersee moet aanvangen. Met veel drukte werd deze veldheer aangewe zen om de operaties in China te leiden, en terwijl hij nauwelijks scheep is, valt er niets meer te doen, wat men ook zon der hem niet af zou kunnen. Uit Shanghai wordt aan de „New-York Herald" gemeld, dat de keizer van China op den weg vau Shanfou door de Japan ners is gevangen genomen. Thans zit hij in de gevangenis. Li-Ping heeft zelfmoord gepleegd. Zijn ondergeschikten, de generaals Chen-Chen- Lu en Chang-Chen, zijn gedegradeerd. Een telegram uit Engelsche bron uit Shanghai meldt: Men beweert dat de Japansche troepen, die uitgezonden worden ter vervolging van de Keizerin-weduwe en het Keizerlijk hof, haar op 60 mijlen ten Zuid-Westen van Peking hebben ingehaald. Men vertelt, dat Keizer Konang Su zich onmiddellijk onder bescherming der Japan ners gesteld heeft. Yung Lu zou ontsnapt en te Pao-Ting fou zijn aangekomen. Zooals onze lezers zich herinneren zul len, hadden in België een viertal burge meesters het initiatief genomen tot het vormen van een legerafdeeling, die naar had hem, op straffe van onterving, allen omgang met de dochter van dien profes sor verboden de jonge heer had echter zijne beminde trouw gezworen, en vast besloten, haar na den dood zjjns vaders te huwen." »Wat?" riep mijnheer Bantes uit: »on gij, Frederika, hebt ook dit alles van hem vernomen Kinderen, nu begin ik de zaak te begrijpen, maar waaiom hebt gij mij daarvan tittel noch jota gezegd?" Frederika gaf haar vader een kus, en zeide: »Denk eens na, lieve vader, en doe mij dan geene verwijten. Weet gij niet meer, dat, toen ik zoo verheugd van den heer van Haan kwam, en ik u alles wilde verhalen, gij boos zijt geworden Weet gij niet meer, hoe gij mij ver bood t te spieken, en hoe gij beloofdet, tot be looning mijner stilzwijgendheid, Waldricb de plaats van den heer van Haan bij mij te zullen doen innemen? Weet gij het nog »Zoo, heb ik dat gedaan? Wat zijnde menschen toch gehoorzaam, wanneer er eenig voordeel aan verbonden is." »Moest ik niet gehoorzamen Dreigdet gij niet moeder en mij in d§n keider te zullen opsluiten, wanneer »Goed, goed, babbelkousverwijt mij nu mijne zonden niet meer. Dewijl gij echter zonder mijne voorkennis met den jongen van Haan gebabbeld hebt, hadt gij hem toen niet tegelijker tijd kunnen mede- deelen, welk een zonderling vooroordeel!

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1