DE100ÏEIH5T. No. m. Zaterdag 25 Augustus '1900. f 6e «ïaui-g. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen F. D1ELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. AHONNEME^TSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Omtrent deu tocht in China onder admiraal Seymour kunnen we heel wat bijzonderheden mededeelen uit den mond van luitenant Von Krohn, die de expe ditie heeft meegemaakt. De veldtocht onder admiraal Seymour was een groote fout. De Chineezen toch zijn goede soldaten, bezitten goede artil lerie en een buitengewone doodsverachting. Wanneer zij dan ook betere officieren hadden, zouden zij niet gemakkelijk te overwinnen zijn. De generaals echter gaan geregeld 't eerst aan den haal, dan volgen de officieren en natuurlijk blijft dan gêen soldaat staan. Bij het oprukken hadden wij, zeide luitenant Von Krohn, alleen met Boxers te doen. Zij waren aanvankelijk alleen met messen gewapend en liepen zoo goeds moeds in de bajonetten. Zij gelooven dan ook nog steeds dat wanneer zij gewond of gedood werden, hun God hen weer levend zal maken. De Boxers dragen als teeken een rooden doek om de borst en roode lappen om hunne beenen. Van deze Boxers zijn er geen duizenden maar millioenen en de geheele bevolking van Noord-China bestaat uit Boxers. De bewoners worden namelijk gedwongen lid van de vereeniging te wor den. Eerst ziet men een of twee bewoners van het dorp tot het lidmaatschap over te halen. Dezen maken dan 's nachts het teeken des bloeds op alle huizen in het dorp dit beteekent, dat de bewoners van zulk een geteekend huis, wanneer zij binnen vier en twintig uur geen lid van Eerst lachte de burgemeester, doch op het hooren van het geschenk en bet ver trouwelijk gesprek, verging hem alle lust tot lachen. Hij beval barsch dat de be diende zich zoude verwijderen. «Armbanden gevenFluisteren met mijn Mientje Hoe kent hjj haar Goede hemel, hoe wordt hij zoo spoedig met het meisje vertrouwelijk Waarachtig, hij legt er zich op toe, den dooden gast te spelen." Zoo sprak hij bij zich zeiven. Hierop liep hjj naar de kamerdeur, om zijne dochter en den vreemdeling te verrassen, doch hij schaamde zich over zijn bijge loof, en beteugelde zjjnen angst. Er ver liep nog een geruime lijd. Eindelijk viel hem de tijd te lang; hij ging naar de kamer zijner dochter en' trof haai alleen aan, de fraaie armbanden beschouwende «Wat hebt gij daar, «Mientje vroeg hjj een weinig aDgstig. Mientje antwoordde onbevreesd«eeu geschenk van den heer van Haan, voor Riekje Bantes. Morgen vroeg vertrekt hij, en hij zegt, redenen te hebben, daar niet meer aan huis te komen. Ik begrijp het niet, bruidegom te zijn en weder weg te reizennu zal ik het baar overhandigen." de vereeniging worden, zullen worden vermoord Weigert een geheel dorp om Boxer te worden, dan komen de bewoners van de omliggende dorpen en vermoorden allen. Onder zulke omstandigheden is 't begrij pelijk. dat de geheele bevolking onder de wapenen staat Eerst op den terugtocht kreeg de colonne 't, behalve met de Boxers, ook met de Chineesche geregelde troepen te kwaad Daar de tocht langs de rivier ging, moest men ieder dorp stormenderhand nemen. Op een dag werden er zeven, op den volgenden dag zes genomen De Russen belastten zich met het verbranden van deze dorpen. De vrouwen en kinderen waren meestal weggebracht, slechts in een geval, toen men een dorp omsingeld had, doodden de Chineezen alle vrouwen en kinderen, sneden haar het hoofd af en wierpen ze in 't water. Ik zag op een oogenblik wel twintig vrouwenlijken drij ven, zei luitenant Von Krohn. Het zwaarste werk was het innemen van het fort Siko. De Chineesche artil lerie bediende het geschut uitstekend. Nadat de verbondenen zooveel mogelijk de kanonniers weggeschoten hadden, be sloot men te stormen. Met een hoera ging het er op los en toen de Chineezen dit hoorden, gingen zij er van door. Zoo dra men in 't fort was, werden de ka nonnen omgekeerd en liet men ze lustig op de naar alle kanten vluchtende lang staarten spelen. Verder vertelde luitenant Von Krohn, dat daar 't niet mogelijk was gevange nen of gewonden mee te voeren, allen gedood werden met de bajonet. Een ge- «En hoe kendet gij hem, of hij u?" «Toen ik dezen morgen bij Riekje en hare moeaer was, maakten wij kennis. Eene rilling liep door mijne leden, toen ik hem voor het eerst zag. Dedoodegasi ic eigen persoon maar, hij is een zeer goed menbeh. Hij herkende mij nu, en verzocht mij, haar dit te geven." Mientje verhaalde dit zoo natuurlijk, dat alles den burgemeester duidelijk toescheen. Den volgenden morgen moest 'de agent van politie dadelijk onderzoeken, of de vreemdeling vertrokken was. NIEUWE ONTSTELTENIS. De burgemeeester, een man zonder voor oordeel of bijgeloof, had evenwel een sla- peloozen nacht doorgebracht De nacht, bij het licht, van maan en sterren, of ook wel bij gebrek aan licht, geeft niet alleen de wereld een geheel ander uiterlijk, maar ook het binnenste der menscben. Men is godsdienstiger, meer geneigd om bet on gewone, bovennatuurlijke, zeldzame, avon- tuuilijke en wonderbare te gelooven. Het verstand is de zon van ons gemoed alles komt ons door haren glans helderder en duidelijker voor; het geloof van het ge voel en der verbeeldingskracht is de maan van ons gemoedalles schijnt ons dooi haar twijfelachtig schemerlicht vreemd toe. Indien nu de burgemeester de geschie denis van den dooden gast nagiDg, en daarmede den tijd vergeleek, waarop de heer van Haan in de stad was gekomen, wonde Chinees staat trouwens, zoolang hij nog een hand kan verroeren, een Europeaan naar 't leven. Eerst zond men de gewonde Boxers naar 't hospitaal te Tientsin, naar spoe dig vielen zij hun verplegers aan en werd de order gegeven, alles wat staan bleef te dooden, de gewonden niet te ontzien en geen gevangenen te maken. De Chineezen snijden op hun beurt allen Europeanen, die hun in handen vallen, het hoofd af. Een Italiaansche onderofficier met acht man werden om singeld. Vier man wisten zich door de menigte heen te slaan. De anderen wer den eenvoudig in stukken gehouwen Toen men op de plaats kwam waar het gevecht had plaats gehad, vond men alleen het lijk, van den Italiaanschen onderofficier. Zijn hoofd was viermaal gespleten en op zijn lichaam waren dui zend wonden. Te Parijs heeft men eenige bijzonder heden ontvangen over den toestand van de gezanten, toen de verbondenen de muren van Peking naderden. De dertiende Augustus was voor de gezantschappen de ergste dag van de geheele belegering Ondanks de bevelen van prins Tsching, die namens het Tsoeng-Li-Yamen ioderen Chineeschen officier, die op de legaties liet schieten met de doodstraf bedreigde, werd den deriienden en den daarop vol genden nacht voortdurend gevuurd op de gezantschappen. De Chineezen wilden door dit bombardement ook verhinderen dat de belegerden het geknetter van de mitrailleuses aan de oostelijke poorten van Peking hoorden, waar de Russen reeds aan 't werk waren. zijne gestalr.e, zijn bleek gelaat, zijne zwarte kleeding, zijn spoedig vriendschap- pelijken omgang met verloofden, want ook Mientje was op het punt van bruid te worden, en de geschiedenis van juffrouw Wezel, zoo was dit geheel iets vreemds Juörouw Wezel bekende, dat de zwarte vreemdeling werkelijk des avonds in haien winkel was geweest, om eene kleinigheid te koopenmaar van een achterdeur wilde zij niets weten. Dit had de burge meester naderhand van zijn politiedienaar vernomen. Voor een spotvogel kon hij den langen, zwarten heer onmogelijk houdendaar voor was hjj te ernstig. Ook waren de ge schenken, die hjj gegeven had, voor eene scnerts te kostbaar geweest. Mijnheer Bantes, anders een doodvijand van alle bijgeloof, had den burgemeester zoo vele vreemde zaken verteld, dat hij wel een onrustigen nacht hebben moest, wanneer hij het voor en tegen bij zich zeiven over dacht. Voor dat de agent van politie, op be vel van den burgemeester, naar het zwarte kruis gegaan was, vertelden de lieden el kander reeds op de straat, dat de doode gast met zijne bedienden, Knal en Val, men wist niet waarheen, verdwenen was. Hij had noch rijtuig, noch paarden gebruikt, was geene stadspoort uitgegaan, en was evenwel nergens te vinden. Dit bevestigde de waard uit het kruis, toen hij den agent in de kamer bracht, Den geheelen voormiddag van den veer tienden had men in de legaties volstrekt geen vermoeden, dat de buitenste poort reeds door de Russen genomen was en dat de Japanners aan de zoogenaamde Bovenpoort streden. Eerst om twee uur 's middags hoorde men het hoera-geroep van de Engelschen en AmerikanenAan de Japanners gelukte het eerst bij 't aan breken van den vijftienden de Bovenpoort te doen springen, maar zij waagden zich niet al te ver, omdat zij niet sterk genoeg waren op dat punt. Van de Boeren niet veel nieuws. Door kolonel Sitwell werd een verkenning gehouden in de omstreken van Venters- burg. Herhaaldelijk bestookt door Boerer- patrouilles, verloor Sitwell ongeveer 35 man aan gewonden. Er wordt bericht dat Methuen gevecht leverde met het Boerenkommando van Lichtenburg. nabij Ottoshoop. Bijzonder heden waren bij de afseining nog niet ingekomen. Een later telegram meldt, dat Baden Powell en Paget in noordelijke richting optrokken, steeds den spoorweg houdende welke naar Pietersburg voert. Op den morgen van 21 dezer kwam de achter hoede van het vereenigd leger van De la Rey en De Wet in kontakt met de troepen onder kommando van Paget. Uit Pretoria wordt van den 22 dezer geseind, dat De Wet, 15 mijl noordelijk van de stad gekampeerd liggend, bij Wonderboom door 'Mahon "werd aange vallen. Het gevecht scheen zeer hevig te zullen worden. Te Pretoria vermoedt men dat De Wet waar die mijnheer van Haan gelogeerd had. Alles was nog in de beste orde, als had er niemand in gewoondde bedden waren onaangeroerd, de stoelen op hunne plaats, geen koffer, geen kleed, geen band je, geen papier, geen spoor, hoegenaamd had hij achter gelaten. Alleen had hij zijne vertering, in klinkende daalders op de tafel nedergelegd, maar welke de waard niet duifde aanraken. «Die wil, neme dat duivelsgeld riep hij uit, «er rust zeker geen zegen op. Leg ik het in mijne kist, zoo steekt het alles aaD. Ik zal het aan de armen geven." Hij gif het alzoo aan den politiedienaar, die het haar het gesticht zou brengen. Het gerucht van het verdwijnen van den dooden gast was spoedig met alle bij omstandigheden door geheel Herbesneim verspreid. Ook mijnheer en mevrouw Ban tes hadden nauweljjks het bed verlaten, of zij vernamen het van de meiden en latei ook van den kassier en den boek houder. «Zonderlingzeide mijnheer tot zijne echtgenoot, «nu, wat zegt gij er van? Ik ben blijde, dat hjj weg is, gij gelooft toch met mij, dat het er niet zuiver toeging. Ik zeg u, nooit was hij de zoon van mijn vriend. Wie zou ooit zulke dwaze verha len geloofd hebben, indien hij daarvan niet zelf ooggetuige geweest ware 1" Mevrouw bracht tegen de verhalen vau de meiden en de klei ken eenige beschei dend bedenkingen inmen zond den kas-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1