1EI001EJI AST. No. 58. Zaterdag 18 Augustus 1900. 10e Jaarg. IN i e u w s- e ii Advertentieblad voor Zeeuwse li -Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Bniieiiland. FEUILLETON. luisc COLR A1\T. Dit Blad verschjjnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Lord Roberts heeft zijn stilzwijgen op geheven en ons Dinsdagmiddag laat in staat gesteld eenige officiëele berichten over den staat van zaken in de Zuid- Afrikaansche Republiek mede te deelen. In hoofdzaak handelt de dépêche over geneiaal De Wet en de brigades, welke dezen onvermoeiden Boeren-bevelhebber trachten gevangen te nemen. Zoo heel erg gunstig is de toestand, waarin deze generaal zich bevindt, niet, indien Lord Roberts en dit is toch wel aan te nemen geen onjuistheden be richt. Door de Engelsche troepen nog wel niet direct in hot nauw gebracht, maar toch zeer ernstig bedreigd, moet generaal De Wet reeds genoodzaakt zijn geweest drie zijner wagens met ammunitie in de lucht te doen vliegen, en dertig uitgeputte paarden achter te laten. Door zijn geforceerde marschen, door zijn telkens weer hier, dan daarheen trekken moeten zijn trekdieren het zoo zwaar te verantwoorden hebben gehad, dat hij gedwongen werd wagens achter te laten, omdat er geen bespanning meer voor was. Liever dan de Mauser-patronen in handen der Engelschen te laten vallen, die nu genoeg geweren hebben om de ammunitie te kunnen gebruiken, liet hij de wagens met hun voorraad vernielen. Het is te hopen, dat de overige trekdieren en rijpaarden iu goede conditie zijn, zoodat De Wet en zijn colonne nog in staat zullen blijken, door spoedig oprukken, aan de vervolging van Methuen en Kitchener te ontkomen. Een achterhoede-gevecht met den eerstgenoemden generaal heeft »In het minst nietspreek ronduit," zeide de doode gast, en strekte zjjn arm uit, om den waard vriendelijk op den schouder te kloppen. Deze echter begreep die beweging nier, en vreesde het ergste. Hij meende, dat zijn gast aan zijnen hals dezellde kunst wilde beproeven, welke hij voor honderd jaren aan die meisjes had ten uitvoer gebracht. Daarom keerde hij zich om, en was in eenen sprong de deur uit. Hoe vreemd dit gedrag den bankier ook toescheen, kon hij zich niet onthouden ta lachen. Hij had dezelfde vreesachtigheid bij al de huisgenooten opgemerkt, doch vooral viel dezelve hem dien morgen in het oog. Houdt men mij hier voor e6n tweeden doctor Faust?" riep hij uit. Ten tweede male werd er aan de deur geklopt, en op het »binnen" verscheen er een krijgshaftig gelaat met een' zwaren knevelbaard, dat zijn hoofd even door de deur stak en vroeg»ben ik hier bij den heer van Haan." »Ja." E-m groote, sterke man, in politieklee- dmg kwam binnen en zeide: »de buige- meester verzoekt u, u eenige oogenblik- ken ten zijnen huize te vervoegen." reeds plaats gehad Jammer genoeg voor de Boeren, werd daarbij een kanon ver overd, waarschijnlijk moest het in den steek worden gelaten. Ook het beschieten van het hoofdconvooi der Boeren is een onaangename tijding. Maar een troost al is het een geringe bltfft. De Wet is reeds zoo vaak ingesloten geweest en toch ontkomen, waarom dus ook niet dit keer? Gemakkelijk wordt hem dit echter niet gemaakt Het schijnt, dat Lord Roberts er alles op wil zetten, om De Wet en zijn troep onschadelijk le maken, want behalve generaal Smith Dorrien. die te Welver diend staat en De Wet reeds voorbij trok, is nu ook Jan Hamilton aangekomen te Blaauwbank, dat iets ten Noordoosten van deze eerste plaats ligt. Volgens berichten uit Kaapstad is het commando van De Wet thans tenminste 3500 man sterk met tien kanonhen, waar onder twee vijfponders. Ieder oogenblik komen er nieuwe burgers bij zijn troep, burgers, die vroeger de wapens hadden neergelegd en den neutraliteitseed hadden afgelegd. De generaal moet gebrek aan suiker en koffie hebben, doch voor zes weken vleesch en mielies Zijn transport trein telt tweehonderd wagens In hoe verre deze gegevens juist zijn, is natuurlijk niet te beoordeelen. Men honde echter in het oog, dat het telegram uit Kaapstad komt, waar wel eens meer onjuiste tijdingen werden gefabriceerd. Uit het Westelijk deel van de Repu bliek is nog geen verder nieuws gekomen. Men maakt zich over den toestand daar in Engeland wel eenigszins ongerust, Het schijnt, zoo redeneert men, dat het ge- »Vervoegen?" dat klinkt zoo politie- achtig. Waar woont hij »Op het einde van deze straat, genadige heer, in het groote hoekhuis met een bal kon. Ik zal de eer hebben, u er heen te Nu, goede vriend, dat behoeft nu juist nietik houd noch van militair-, noch van politie-geleide." »De burgemeester heeft het bevolen." Goed, en gij gehoorzaamt onvoorwaar delijk. Gij zijt soldaat geweest, niet waar?" Bij het derde regiment van de huzaren." »In welk gevecht hebt gij dat likteeken op uw voorhoofd gekregen »In een gevecht met mijne kameraden om een aardig meisje, genadige heer." »Dan zal uwe vrouw dat teeken niet gaarne zien, of zij moet zelve dat meisje geweest zijn." >Ik heb geene vrouw." »Nu, dan eene beminde, want die zulke teekenen ter eere van het schoone geslacht ontvangt, blijft niet gevoelloos. Maar nu uwe uitverkorene alles weet, zal zij wel wat wederspannig zijn De snorbaard fronste het voorhoofd. De vrager schiep er vermaak in, op het gelaat van den held eene bevestiging van zijn vermoeden te lezen. »Gij moet den moed maar niet verliezen. Juist door dat lik teeken geefr, gij het bewijs, wat gij voor een eenigen blik van hare groote, zwaï te oogen, en voor eene lok van haar zwart haar wagen durft" deelte ten Westen van Pretoria bijna geheel is verlaten en overgeleverd aan De la Rey met zijn troepen, die door som migen op 2000, door anderen op 6000 man worden geschatDaar deze generaal reeds meermalen getoond heeft niet onder te doen voor generaal De Wet in zijn tactiek bij rooftochteu, kan hij genoeg onheil stichten. Dat hij versterkt is door burgers, die de wapenen neerlegden, toen Lord Roberts Pretoria bezette, is duidelijk. De Cape Times'eischt een voorbeeldige straf van de personen die betrokken zijn in het complot te Pretoria. Zij verdienen, zegt de schrijver, weinig meer consideratie dan de anarchisten, die bij honderden in Europa worden nagejaagd. Het blad meent verder, dat niets zoo zeer heeft geleid tot den tegenspoed van de Britscho wapenen in Transvaal, als de verschoonende en vredelievende politiek van den veldmaarschalk Roberts, ten op zichte van Boerengevangenen Bijna iedere valstrik, waarin de Engel sche troepen geraakt zijn, is een gevolg geweest van het besluit om de Boeren zachtmoedig te behandelen. Een strengere toepassing van wat noodzakelijk is in den oorlog zou duizenden-van het operatie veld teruggehouden hebben die thans de hun geschonken vrijheid gebruiken om treinen te doen ontsporen en dergelijke dingen. Men kan ook te ver gaan, zegt de „Times" ten slotte, en de staat van zaken van Woensdag bewijst hoe dwaas het was lankmoedig op te treden. Uit een ander bericht in dit blad kon men zien wat te verstaan is onder „de lankmoedigheid der Engelschen." De activiteit, waarmede de Chineezen De politiedienaar wreef zich de oogen en sprak»kent uwe genade het meisje dan reeds Waarom niet Zij is immers het liefste meisje uit de stadhernam de heer van Haan lachende, want het deed hem ge noegen door zijn stoutmoedig gissen zoo spoedig de liefdehandel van den politie dienaar uitgevorscht te hebben. Dezen echter deed dat vragen volstrekt geen ge noegen, en dat schalkachtig lachen van dat bleeke gelaat scheen hem iets kwaads te voorspellen. »Uwe genade kent haar reeds? Hoe is dat mogelijk? Sedert gisteren zijt g(j in de stadik heb de huisdeur geen oogen blik uit het oog verloren, en indien ik er niet zijn kon, hbeft een ander er op ge let. Op eene zicbtbaie wijze zyt gy dus niet in huis geweest." »Goede vriend, een aardig meisje is gemakkelijk te onderkennen, en de huizen hebben achtei deuren 1" De krijgsman stond geheel overbluft, de wijl bij zich inderdaad herinnerde, dat er eene achterdeur was. De üeer van Haan echter werd door de verlegenheid van den anderen hoe langer hoe moedwilliger, en deed zijn best, hem een weinig ijverzuch tig te maken. »Dus speelt zij thans de spijtige jegens u Ik dacht het wel, dat likteeken 1" »Neen, genadige heer, niet het liktee ken, maar gij zelf Wat, ik Denk dal nu toch niet. Zijt de verdedigingswerken van Canton uit breiden, wordt steeds grooter. Het oude aarden fort werd opnieuw bewapend Volgens Chineesche berichten zullen de Bogue forten stellig het vuur openen, indien nog een oorlogsschip naar Canton wordt gezonden. De autoriteiten hier zijn klaarblijkelijk' gereed. De artillerie staat klaar, om on middellijk te worden vervoerd. Bericht wordt, dat de Amerikaansche monitor „Monterey" binnen enkele dagen naar Canton gaat, om het Oostenrijksche oorlogsschip „Don Juan" af te lossen. De Chineezen zeggen, dat tien tegen één een der Bogue forten bij de nadering der „Monterey" zal vuren. De troepen, welke van Hongkong zijn gekomen, zijn niet ontscheept. De onder koning heeft er zich tegen verzet. De houding van den onderkoning wordt toegeschreven aan den invloed, welke op hem is uitgeoefend door de consuls van Frankrijk en Rusland. De Engelsche onderdanen zijn veront waardigd Admiraal Seymour wacht in structies van zijn regeering af. TWIJFELAAR, 15 Aug. Bulier's troe pen kwamen hier, twintig mijlen ten .Zuiden van Wonderfontein aan," zonder noemenswaardigen tegenstand. Achthonderd Boeren met zes kanon nen bevonden zich in de buurt van Lake Chrissie, ten Zuidoosten van Carolina. KRUGERSDORP, 15 Aug. Generaal De Wet moet nu, zooals bericht wordt, voorbij Ventersdorp zijn, Hij rukt Noord» waarts op, om zich met De la Rey te vereenigen, die Rustenburg bezet houdt. gij nu ïeeds ijverzuchtig. Laat ons een verbond met elkander sluiten versta mij wel »Ik versta u maar al te goed maar, de hemel bewaie mij, daar somt niets van." »Breng mij bij uwe jonge beminde, er. ik zal haar met uw likteeken verzoenen." Het was alsof eene rilling den politie dienaar door de leden liep. Daarop keer de hij zich tot den bankier en verzocht hem zoo koel mogelijk hem naar den bur gemeester te volgen. »Ik zal komen, maar uw geleide door de stad sla ik af." »Mijn bevel luidt zoo." »En ik beveel het tegendeel. Ga en zeg dit aan den burgemeester. Indien gij de minste kunsten maakt, zoo reken dan geen oogenblik meer op uw meisje." ►In 's hemels naam, mijnheer 1" zeide de eerlijke knevelbaard in grooten angst, »ik gehoorzaam maar spaar die onschul dige het leven." »Ik hoop toch, dat gij niet denkt, dat ik het meisje uit enkel liefde zal opeten »Geef m(j uw woord van eer, dat gij het arme kind zult sparen, dan zal ik voor u doen, wat gij beveelt, al begeerdet gij mijn dood." »Wees oedaard, ik geef u mijn woord van eer, dat ik het arme kind in bet loven zal laten. Maar zeg mij, hoe komt gij in eens-op de gedachte, dat ik het lieve kind zoo maar dadelijk van het leven wil berooveo

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1