DE MODE BAST. No. 36. Zaterdag II Augustus 11)00. I6e Jaarg. IV UUkl Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Ad ver ten tien van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar Dlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aüvertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Lord Roberts seinde Dinsdag uit Pre toria. dat generaal Jan Hamilton, Rus tenburg ontzet had. Van Baden-Powell wordt echter niet gerept, en men vraagt zich in Engeland af, waar de held van Mafeking wel verscholen mag zijn. Toen Hamilton Zondag Rustenburg binnentrok, hoorde hij in de richting van Elandsrivier schieten en men vermoedt, dat Baden-Powell met het garnizoen daar met De la Rey slaags was. Carrington, die plotseling te Zeerust is opgedoken, - daarvoor had hij den omweg over Beïra en Buluwayo niet be hoeven te maken rukte uit om pools hoogte te nemen van den toestand bij Elandsrivier, doch hoe dit verder afge- loopen is, vernemen we niet. In den loop van den dag hoorde Hamilton het schie ten allengs onduidelijker. Hieruit af te leiden, dat Carrington het garnizoen van Elandsrivier ontzet heeft, zooals de En- gelsche bladen doen, is wel wat heel Baden-Powell, doch nauwelijks hadden de hoofdcolonnes den rug toegekeerd aan Pretoria in hun opmarsch naar Middel burg, of De la Rey, wien. naar het heette, belet was, zich bij Botha te voegen sloeg het beleg voor Rustenburg en deed Baden-Powell voor de tweede maal de genoegens, die een ingesloten stad biedt, Ten Noorden van Kroonstad is weder een poging gedaan om de spoorlijn te verwoesten. Het mislukte ditmaal, zegt het bericht. Er wordt echter aan toege voegd, dat de treinenloop weder gestaakt is. Reuter seint uit Pretoria Er wordt positief verklaard dat President Kruger bereid is zich over te geven, mits hem voldoende waarborgen worden gegeven voor zijn toekomst Het jongste succes van De la Rey bij Elandsrivier is weder teekenend voor den toestand. Het district Rustenburg heette geheel tot rust gebracht te zijn door Mijnheer Bantes had in der haast bij zich zeiven nagedacht, en ook in der haast een wanhopend besluit genomen. Nog in het onzekere, wien hij voor zich had, wilde hij de arme Frederika niet aaneen' twijlelacbtigen persoon overgeven. Hij naderde niet zonder geheimen angst en zeide, schouderophalende en zijn leedwe zen te kennen gevende »hoor eens, mijn heer van Haan, ik koester alle hoogach ting voor uw persoon, evenwel er zijn hier dingen gebeurd, uiterst fatale dingen, die ik niet kon voorzien. Tusschen mijne doch ter en den hier in bezetting liggenden kommandant is eeoe liefdehandel aange knooptdit vernam ik eerst een paai dagen geleden. De kapitein is mijn pleeg zoon hij was vroeger mijn pupil. Wat zou ik doen? Gaarne of ongaarne, ik moest mijne toestemming geven. Ik was voornemens u morgen dit voorval te mel den, en u te verzoeken, u geene moeite te geven. Het doet mij zeer leedwat zal mijne oude vriend wel van mij denken 1" Verder kon de oude heer het niet bren gen, want zijne stem begaf hem. Zijn gast had hdm niet alleen tegen alle ver wachting aandachtig aangehoord, maar De Wet heeft zich eindelijk in bewe ging gezet. Het cordon, door den Sirdar om hem heengelegd, schijnt dus niet zoo nauw en dicht te zijn geweest, als men het heeft doen voorkomen. President Steyn, die de Wet vergezelt moet ernstig ziek zijn, wordt uit Kroon stad gemeld. - Zondag is er hevig gevochten bij Peitsang tusschen de Chineezen en de verbondenen. Of dit beteekent dat de mogendheden eindelijk hun troepen in beweging hebben gezet of dat het een voorpostengevecht gold, noodig geworden door het opdringen der Chineezen, is niet gemakkelijk te zeggen. De Daily News zegt, dat het dit laatste was. Men meldt, dat het oprukken van Tientsin een nieuwen stoot gegeven heeft aan de onverzoenlijke elementen in het Keizerrijk Het zenden van voor raden aan de ministers is weder opge houden en Li Ping Heng, de bloeddor- stigste aller vreemdelingen-haters is heer en meester in Peking en heeft reeds een voorbeeld gesteld door twee goedge- zinde mandarijnen te onthoofden en Li, de voorzichtige, weigert naar Peking te trekken, terwijl de gladtongige, naar alle zijden glimlachende, Sheng gereed is, om bij het eerste het beste teeken van on- zijn gelaat was bij de woorden liefdehan del en verloving, zichtbaar opgehelderd, als ware het hem juist om een meisje te doen, dat haar hart en hand aan een ander had weggeschonken. Ook was het den heer Bantes niet ontgaan, dat de gast, als ware hij ontevreden op zich zeiven, zijne vreugde te hebben doen blijken, dadelijk z\jn gelaat weder in een ernstigen plooi bracht. »Maak u niet ongerust,zeide de heer van Haan, »noch om mij, noch om mjjnen vader." Papa Bantes dacht bij zich zei ven »ha ha, ik weet al wat ge wilt 1" Maar nu lag er hem ook dubbel aan gelegen den, uit de legende welbekenden, verschrikkeliiken verleider voor altijd van Frederika verwij derd te houden. »Ik zou u," sprak hij, zeker niet in uw logement laten, maar u bidden het in m\jn huis voor lief te nemen maar die gebeurtenis met den kommandanten mijne dochter, gij begrijpt wel hoe dat gaat, een tweede bruidegom bij de afwezigheid van den andere; en dan de menschen ineene kleine stad zeggen altijd meer ^dan zij weten. Ook mijne dochter »Ik bid u, geene verontschuldigen. Ik ben in het logement niet kwaad gehuis vest. Ik begrijp u, sta, mij slechts toe, mejuffrouw uwe dochter mijne opwach ting te maken." »Maar, gij »Want in Herbesheim geweest te zijn, raad, bescherming te zoeken op een Britsch oorlogsschip. Eiken dag wordt ook de pressie op de onderkoningen in het Yangtse-gebied grooter en hun tegenstand geringer. Er zal bloed stroomen in China en niet alleen in Peking, tenzij de mogendheden snel en krachtig optreden. En daarvan schijnt nog geen sprake. De quaestie van het opperbevelhebberschap bijvoorbeeldis nog steeds zeer acuut. Elke natie heeft een candidaat en geen weet van toe geven. Een telegram uit Milaan aan de Lokalanzeiger meldt, dat Brescinu bijna alles heeft bekend. Hij noemde een aan tal namen van medeplichtigen en deelde ook mede, hoe tot het complot besloten werd. De bizonderheden worden geheim gehouden, daar men dit verstandiger acht. Bresci vertelde zijn geheim onder voor waarde, dat hij het dwangbuis, dat hij sedert Vrijdag 10 uur per dag droeg, mocht uittrekken. Hij gedraagt zich op wonderlijke wijze dikwijls laat hij den directeur der gevan genis halen, zeggende, dat hij zijn geweten verlichten wil en belangrijke dingen ver tellen als dan de directeur komt, ver klaart hij van niets te weten. Dikwijls weigert hij zijn voedsel. Dinsdag mocht hij, zooals hij verlangde, naar zijn vrouw in Amerika schrijven. Verscheidene personen, die zich in Weenen in hechtenis bevinden wegens het luide goedkeuren van den moord op den koning van Italië, zijn heden veroor deeld tot straffen loopende van 18 maan den dwangarbeid tot 4 en 5 maanden gevangenisstraf. en de bruid die 70or mij bestemd was, niet gezien te hebben, zou ik mij zeiven niet vergeven." »Gij zijt al te »Ik benijd den kommandantmen heeft mij zoo veel van de schoonheid en bemin nelijkheid van uwe doch >Gij zijt al te goed 1" -•Ik zou het als eene groote eer be schouwd hebben, in uwe familie opgenomen te worden, en de zoon van een man ge worden te zijn, vau wiens rechtschapenheid mijn vadei nooit dan met grooten ophef heeft gesproken." De heer Bantes boog. »Mag ik u verzoeken aan mejuffrouw voorgesteld te worden »Het doet mij leed, maar zij is met mijne vrouw op een gezelschap, waai het eene wet is. dat men geene vreemden, onder welko voorwaarden, ook, mag in leiden. Derhalve »Er ligt mij dan ook dezen avond min dei aan gelegen ik ben nog een weinig vermoeid, en ook minder genegen haar in een groot gezelschap te ontmoeten, waar men meer of minder gegeneerd is liever zag ik haar in hare huiselijke bezigheden." Ander maal maakte de heer Bantes eene stomme buiging. »Nog liever, en gij zult mij dat zeker toestaan, zou ik mejuffrouw onder vier oogen, ik zou haast zeggen, iets vertrou welijks mededeelen, dat De heer Bantes verschrikte hij dacht De vrees voor Italiaansche anar chisten heeft in Konstantinopel zoo'n omvang genomen dat verscheidene geen Italiaansche werklieden langer in dienst willen houden. Ook de aan het paleis werkende Italianen hebben gedaan ge kregen. Zondag 5 Augustus kwamen daar een BO Italiaansche werklieden aan met bestemming voor Odessa. De Turk- sche politie belette hen evenwel de stad te betreden. De Sultan van Turkije is na den moord van Umberto zoo bang geworden, dat geen vreemdeling hem meer mag zien, die niet door den gezant van zijn land gewaarmerkt koninstrouw is. TIENTSIN, 5 Aug. De slag bij Peit sang begon hedenmorgen te halfvier. De Chineezen werden uit hun verschansin- gen gedreven. De Russen verloren 500 man aan dooden, de Engelschen 50. De verliezen der Duitschers en Japanners zijn zwaar, doch de juiste cijfers zijn nog onbekend. Verondersteld wordt, dat de weg naar Peking thans open ligt. LONDEN, 9 Aug. Lord Roberts seint uit Pretoria van den 8en 4140 Boeren zijn gevangen genomen in het Bethlehem- en Harrismith-district Het meerendeel gaat naar Ceylon. Meer dan 4000 paarden en ponnies werden buit gemaakt. Een groote hoeveel amunitie werd vernield. Het garnizoen van Elandsrivier bestond uit 300 Australiërs en Rhodesianen. Generaal Carrington kwam te laat Lord Methuen. die samenwerkte met Kitche ner tegen de Wet, kwam in gevecht •daar hebban we hetdaar gaat hij regel recht op het vloei los Hij fronste zijn voorhoofd. De vreemde zweeg, en wachtte of mijn heer Bantes ook iets wilde zeggendewijl deze echter het stilzwijgen behield, ging hij vooit: »ik hoop door mijne mededee- ling de juffrouw ten mijnen opzichte tot andere gevoelens te brengen, haar gerust te stellen en mij van bare achting, welke mij in de gegevene omstandigheden vol strekt niet onverschillig, is te verzekeren." De heer Bantes beproefde met vele maars en indiens de verschrikkelijke gevol gen, die dat tete-a-tete hebben zou, te voorkomen. Hij zeide in den angst veel, maar het wao verward, en door al te groote beleefdheid duister. De doodegast echtei verstond hem niet, of scheen tiera niet te willen verslaan, want hij drong hier nog meer op aan. De toestand van den heer Bantes werd echter meer en meer pijnlijk, want hij zag reeds zijne dochter, door de listen van die schijnge stalte verstrikt, met omgedraaiden hals. Gedurende dat gesprek was het duister geworden. Dewijl de gast niet voornemens scheen te zijn zich te verwijderen, stond de heer Bantes eensklaps op, verklaarde dat, hoewel het, hem speet, hij nog eenige zaken te verrichten had, die hij niet kon uitstellen, eD hem dus moest verlaten. De gast, op die wijze genoodzaakt te vertrekken, groette hem, verzocht echter om de vergunning terug te mogen komen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1