DE DOOIE BAST. So. 55. Woensdag 8 Augustus 1000. *e Nieuws- e ii Advertentieblad voor Zeeuwse It- Vlaanderen F. IHELEMAN, AXEL. Bnitenlaitd. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Engelsche generaal Jan Hamilton trekt op tegen de Boeren, die Baden Po well te Rustenburg houden ingesloten, en Kitchener gaat op De Wet los, die in het noorden van den Vrijstaat zit. De Engelsche schrijver over Afrika Pearse, jdie te Pretoria is, spreekt in de „Daily News" de verwachting uit, dat Kruger en Botha zich zullen onderwerpen zoodra lord Roberts den Deiagoaspoorweg en Lijdenburg in zijn macht heeft. Dat zal misschien nog eenige maanden duren, maar gebeuren zal het, zegt Pearse. Maar dan zal men na eenige weken hooren, dat een paar duizend Boeren kort voor de overgave naar het noorden in de bergen zijn getrokken, en zooveel wapenen, schietvoorraad en kanonnen hebben mee genomen als zij konden vervoeren. Dezen zouden dan een twee, drie jaar, een guerilla kunnen volhouden, ja langer, want zij zouden altijd weer door nieuwe ele menten worden versterkt. Een 50.000 man troepen zal Engeland voortdurend op de been moeten houden. De Boeren die nu den eed van onzijdigheid hebben afgelegd, wenschen een spoedig einde van den strijd, om zoodra een geregelde toe stand is geschapen, stelselmatig propa ganda te kunnen maken voor een zelf standig Zuid-Afrika. Prettig vooruitzicht voor Jen veroveraar Voor het eerst misschien, sinds de oorlog begonnen is, heeft Lord Roberts een telegram gezonden, dat eenig over zicht geeft van den toestand op het oorlogsterrein. Vooreerst de Vrijstraat, Generaal Hun- Dat z\jn nu de vruchten van het bij geloof, van de volkswijsheid," zoide papa Bant.es, Allen ZLjn er mede besmet, van der. staljongen at, tot den minister toe. Schooljongens en priesters, vroedvrouwen en protesoren, kantoorklerken en geheim secretarissen. allen schimpen op de be schaving, zeggen, dat zj ongehoorzaam heid, ongodsdienstigheid en oproer teweeg brengen er, de ezels, die nieuwerwetscbe verzen maken, galmen hiertusschen ook nog hunne heilige liederen en legenden vol wocdeien uit, en zij die boeken maken, schrijven ovei niets dan sprookjes willen heidenen en turken katholiek ma ken, den paus een koning der koningen, den staat tot een' noodstal der kerk. Duivelskunstenaiij 1 Zij besteden geen duit lot verbetering van scholen, maar milli- oenen voor soldaten en weelde binden verstandige menschen den mond toe, ja dikwijls zelfs den hals; maar wie onzin, kuiperij en gevechten bezingt, dien be hangt men met ordeteekenen, titels en lin ten. Daar hebt gij nu Herbesheim ;ish:t niet vol bijgeloof van boven tot beneden eerste advent, onstuimig weder. Zi6, de gekken kruipen in een hoek en kruisen ter bericht dat zich 3348 man met 3046 paarden en drie kanonnen aan hem over gaven. Dit zijn nog altijd niet de 5000 man, volgens het eerste bericht, doch het zjjn er. helaas, genoeg. De 3000 paarden zullen vooral een welkome buit zijn, die in de vervolging van Olivier een belangrijke rol kunnen spelen Voorzoo- lang de Engelsche cavaleristen hun paar den in het leven weten te houden. De negen kanonnen die Reuter opgaf, zijn er drie geworden. Olivier heeft waar schijnlijk de zes overige nog onder zijn hoede. Hij staat nu tusschen Harrismith en New Market, met Rundie op zijn hielen. "Van een wegtrekken van Hunter uit de Witte Bergen is nog niets bekend zoodat de hoop der Engelschen. eenige brigades vrij te krijgen voor de operaties in het Noorden, nog niet verwezenlijkt is. Uit Transvaal bericht Lord Roberts, dat Jan Hamilton nog steeds bezig is zijn tocht naar Rustenburg voort te zetten. Arme Tommies, die. te Pretoria aanko mende, meenden, dat het gedaan zou zijn, en nu, na eerst naar Middelburg gemarcheerd te zijn, met geforceerde marchen weder terug moesten om Baden- Powell te bevrijden en naar Pretoria terug te voeren, 't Is het voorzichtigst, wat Lord Roberts doen kon. De held van Mafeking is de populairste man in Enge land, en men zou het Bobs nooit verge ven. als dit reliquie in handen der Boeren viel, en dan nog wel als 't ware onder den rook van Pretoria. Van den toestand in het district Rus tenburg weet niemand het ware. Uit Lorenqo Marques komen voortdurend be richten van Boeren-overwinningen in die en zegenen zich, denkende, dat de doode gast het kan laten regenen." Mevrouw glimlachte en zeide: »papa, wees niet zoo gramstorig, maak u niet boos; de zaak is het niet waardig." »Niet waardig! wat, ook uw geloof is niet zuiverVerdedig geen bijgeloof en on zin. Wanneer ik sterf, stel ik een legaat van tien duizend gulden vast, alleen om een onderwijzer te bezoldigen, die bij de kinderen het gezond verstand zal ontwik kelen. Wie zulke praatjes van spoken, duivels, geestverschijningen, en wat dies meer zij, kan verdragen, zou ook lijdelijk aanzien', dat de geheele wereld een gek kenhuis, en ieder land een slavenhoop werd, waarvan de eene helft de diensten van lijfeigenen moest verrichten, en het andere gedeelte, hen, die dienstbaar wa ren met kanonnen en geweren in be dwang zou houden." Maar, manlief, waar dwaalt gij heen Vervloekt zij het bijgeloofmaar ik bemerk het wel. men wil dat nu. Ga uw koers maar, dat is den Engelschman aan genaam hoe dommer men het volk houdt, des te gemakkelijker kan men het uitzui gen. Het zal niet beter worden, vooidat er weder eens een Napoleon opstaat, en de gekken met ijzeren roeden tuchtigt." Terwijl mijnheer Bantes op die wijze voortging aan zijn gemoed lucht te geven, en de kamer met groote schreden op en neder liep, en van tijd tot tijd bleef stil staan, trad de boekhouder zachtjes binnen. buurt, en uit het feit, dat Baden-Powell in Pretoria opgeborgen wordt, is genoeg zaam af te leiden, dat De la Rey mees ter is van den toestand. Uit Lorenqo Marques komt bericht, dat President Kruger en generaal Botha de commando's te Middelburg bezocht hebben, en de Burgers hebben aange maand, te strijden tot den dood. Hieruit zou volgen, dat generaal French zijn col lega Hamilton langzaam gevolgd is in zijn Westelijken terugtocht, wat strookt met het bericht der »Petit Bleue, dat French en zijn troepen in hun vooruit geschoven stelling aan de vreeselijkste ontberingen waren blootgesteld- Een hooggeplaatst chineesch ambtenaar te Londen vermoedelijk de gezant van China heeft aan het nieuwsagentschap Reuter eenige mededeelingen gedaan, waaruit blijkt, dat dit heer een ongeëven aarde gladdekker is. De Boksers zijn te Peking niet de baas, zegt hij was dat het geval, dan zouden de mogendheden natuurlijk de Chineesche regeering on machtig verklaren om de orde in haar eigen rijk te handhaven, en zichzelf tot ordehandhavers bevorderen, Maar de regeering is ook niet te Peking baas, zegt de gladdekker dan zou de regeering verantwoordelijk zijn voor de moorden die te Peking gebeuren. De baas te Peking zijn een soort ongeregeld troepen wier hulp de regeering wel heeft moeten inroepen tegen de Boksers. De generaal van die troepen, Toeng-foe-hsian, heeft schrikkelijk het land aan de vreemdelingen hij beschermt nu de gezanten, maar als de troepen uit Tientsin tegen Peking op rukken. dan wordt Toeng-foe-hsian natuur- »Het is wel waar, mijnheer." Wat is waar?" Hij is werkelijk aangekomen en lo geert in het zwarte kruis." Wie logeert in het zwarte kruis?" »Wel, de doode gast." Dwaasheid! een verstandig man, zoo als gij zijt, moot die alles gelooven, wat oude wijven goedvinden te verhalen?" Maar mijne oogen zijn geene oude wijven. Ik ging uit nieuwsgierigheid naar het zwarte ki uisde bode van het ge recht vergezelde mij, wij traden binnen, ja wel, daar zat hij." Wie wat?" •Ik herkende hem dadelijk, cn de waard scheen hem ook te kennen. Want toen hij de deur uitging, keerde hij zijn gelaat naar ons toe, zette groote oogen op, trok mond en wenkbrauwen in de hoogte, als wilde hij te kennen geven, d'.e daar zit, brengt ook niet veel goeds aan." Larifari De ambtenaar erkende hem reeds zoo dra hij de poort bionen trad, en heeft er dadelijk de politie kennis van gegeven. Ook was hij degene, die het ons verhaal de, toen wij uit het zwarte kruis kwamen." Die ambtenaar is een bijgeloovige dwaashij moest zich schamen." Dat zij zoo, maar sta mij toe te ge looven, dat, zoo het de doode gast niet is, het ten minste een lid is van zijDe familie, Een bleek gelaatvan het hoofd tot de voeten pikzwartzes voet lang met eene lijk woedend en vermoordt de gezanten. De troepen moeten dus te Tientsin blijven, en onderhandelingen aanknoopen met Li- hoen-hiang Ongelukkig zijn de troepen al onderweg. Het eenige wat hieruit blijkt, is dat het voor de Europeanen te Peking er weinig rooskleurig uit zietEen dooi Japan ontvangen telegram meldt trouwens den dood van bijna alie Japanners te Peking. - De leden van de 10de konferentie van de Interparlementaire Unie voor interna tionale arbitrage, zoo heet het vredes- kongres van Parlementsleden, dat op het oogenblik te Parijs is vergaderd, zijn nog veel dapperder geweest dan wij dachten. Zij hebben hun erkentelijkheid betuigd aan allen die tot de uitkomsten der Haag- sche vredeskonferentie hebben meegewerkt. Zij hebben verder de vaste hoop uitge sproken. dat de mogendheden voortaan niet meer zullen nalaten, een vredelieven de oplossing voor hun geschillen te zoeken. En eindelijk betreuren zij. dat in den Zuid-Afrikaanschen oorlog de partijen dit niet hebben kunnen doen. Lorand de Belgische radikaal, heeft de motie gemaakt, en had voorgesteld te betreuren dat in den Z Afr. oorlog de partijen geen vredelievende oplossing heb ben gpzocht, maar zijn vriend Stanhope, een Engelsche vredesman, verzocht hem de motie te verzachten, anders koaden de Engelschen niet langer meevergadeien. Beernaert, die Belgisch gedelegeerde was bij de Haagsche conferentie, maakte toen ook hier de komedie kompleet, door de leziug voor te stellen die is aangenomen. Behalve door Lorand, was de motie ook onderteekend door den heer Van Houten, driedubbele kolen aan den hals schitte rende ringen aan zijne vingers, vele be dienden en extra post." De heer Bantes zag den boekhouder lang met uitvorschende blikken aan, en scheen strijd te voeren tusschen ongeloof en verwondering, lachte luid en gedwon gen, en riep uit»daar speelt de duivel mede, dat juist op den eersten advent zulk een persoon hier moest afstappen •En juiat toen de kerk uitging," zeide de boekhouder, »juist toen de menschen tiaar huis gingen, woedden regen en wind verschrikkelijk." Hoe heet die vreemdeling?" •Ik weet het niet," antwoordde de boek houder, »maar hij neemt een naam aan, dien hij wilnu is hij een mijnheer van de graven, dan weder een graaf Alten- kreuz. H\j komt mij verdacht voor, dat hij juist in het zwarte kruis zjjn intrek genomen heeft. Voor dien naam schijnt hij eene voorliefde gehad te hebben." De 'neer Bantes zweeg een oogenblik ernstig en nadenkend eindelijk streek hy met zijne hand over zijn gelaat,en zeide: 't Is niets dan toeval, een zonderling spel van bet toeval. Denk aan geen dooden gast of iets dergelijksgekheid Maar toeval is het, bloot toeval! Juist op den eersten Zondag van advent onder een ver schrikkelijk wederlang, zwait, bleek, vin gerringen, equipage boekhouder, wau neer gij geen verstandig man waart, zou ik er geen woord van gt-looven. Maar gij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1