V. DE DOODHAST. i\o. 54. Zaterdag 4 Augustus 1900. I6e «laar e' Nieuws- en Advertentieblad èYI<» voor Zeeuwseh-Vlaanderen F. DIELEMAA, Bniienland. FEUILLETON. i;iHII4\T. Dit Blad verschgnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van ltot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde* naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. „Een nieuw Paardenberg, maar min der bloedig dan het eerste", zoo is het algemeen oordeel over de overgave van generaal Prinsloo uit deOranje-Vrijstaat. Naar de Daily Express meedeelt hebben de troepen van Macdonald 5000 mannen gevangen genomen en 9 kanonnen be machtigd. Met een enkel woord stipten wij in ons vorig nummer nog deze ne derlaag der Boeren aan. Doch de neder laag is al heel wat verminderd. Een der telegrammenWoensdag ontvangen meldt b. v. Prinsloo met 986 Boeren en een Krup- kanon van 9 pond is door Roberts geno men. Eenige legerhoofden die de in de nabijheid gelegen heuvels bezetten aar zelden zich over te geven. Lord Roberts heeft generaal Hunter bevel gegeven onmiddellijk de vijandelijkheden te her vatten en hij heeft Prinsloo beduidt, dat bij persoonlijk aansprakelijk is voor de overgave van al de kanonnon, die de troepen in hun bezit hebben. Berichten uit Verus spreken van een aanstaanden aanval der Boeren. Levens middelen en krijgsmiddelen zijn naar het kamp vervoerd, dat in staat van verde diging is gesteld. Eed konvooi bij Elands rivier heeft men tegengehouden, men heeft Boeren-verkenners in dat district gezien, de Burgers uit die omstreken zijn zeer rumoerig. In de richting van Steen bokfontein heeft men kanongebulder gehoord. De correspondent van de Daily Tele- gahp te LorenQO Marques meldt, dat de Boeren groote toebereidselen maken om »Wat g|j moet deen, weet gij dat niet Wend u in het gebed tot God. Het onder houd met Hem. Die de zon hier boven, en het zonnestofje hier beneden bestuurt, zal u verheffen, zal u heiligen, zal u ge rust stellen, en dan zult gij niets kwaads doen en indien gij het goede doet en het goede zegt, geloof mij, dan zal het u nooit kwaad gaan.'' Zoo sprak mevrouw Bantes en verliet haar, om zich met man aan het ontbqt te begeven. Waar hapert het toch aan bjj het meisje?" vroeg hij. »Aan vertrouwen op u en mij, uit al te groote liefde voor hare ouders." «Zotternij, mama 1 gij zijt weder het een of ander voornemensgisteren had zij hoofdpijn, heden geen vertrouwen." »Zij vreest u ergenis te zullen geven, en daarom is zij ziek." «Altemaal gekheid!" «Zij vreest, dat gij haar den heer van Haan zult opdringen, zelfs al wil zij hem niet hebben." «Zij heeft hem zelfs nog niet gezien.' «Zij zou hem liever niet zien. Haar hart heeft reeds eene keus gedaan. Wal de beweging der Engelschen naar Macha- dorp en naar Lijndenburg te belem meren. Nog twaalfhonderd Boeren hebben zich aan generaal Hunter overgegeven, seint Lord Roberts uit Pretoria van 1 Augustus. Daarbij bevond zich commandant Roux Fonternel de commandanten Potgieter en Joubert gaven zich aan kolonel Bruce Hamilton over. Luitenant Anderson, een Deensch officier bij de Staats-artillerie, gaf zich eveneens over. Commandant Olivier met vijf kanonnen en een zeker aantal burgers, baanden zich een weg naar het Harrismith-district. Een voorraad-trein, geëscorteerd door een detachement infanterie, derailleerde nabij Frederikstad, op de lijn Krugersdorp- Potchefstroom. De vijand had eenige rails opgebroken Dertien man werden gedood, negen en dertig gewond Een onderzoek is ingesteld De Boeren ontruimden Machadodorp. Zij hebben een telegraphische gemeenschap tusschen Lijdenburg en Nelspruit tot stand gebracht. - Een telegram uit Peking van 21 Juli zegt dat de Chineesche regeering op 19 Juni de betrekkingen verbroken heeft en op den 20sten den oorlog ver klaard heef. Meer dan 400 personen be vonden zich bij de Engelsche legatie. Een duizendtal vluchtelingen vonden een schuilplaats in het paleis van prins Loe. Nadat gedurende 20 dagen het paleis en de legatie heftig beschoten was, kwam er een korte wapenschorsing. Het aantal dooden bedraagt: 11 Franschen 5Engel schen, 7 Amerikanen, 7 Italianen, 4 Oos tenrijkers, 4 Russen 10 Duitschers, 10 drich en zij beminnen elkander. Sedert langen tijd hebt gij dit kunnen bemerken." Stop!" riep de heer Bantes uit, zette zijn kopje met thee neder; bezon zich, vatte het kopje weder op en zeide «Verder 1" «Wat verder Dat gij voorzichtig moet te werk gaan, en u niet overijlen, indien gij een ongeluk wilt voorkomen. Het is mogelijk, dat Frederika den heer van Haan wanneer hij haar niet wordt opgedrongen, nog zeer aangenaam zal vinden. Het is mogelijk, dat de kommandant naar eene andere stad verplaatst wordt, dat ver wijdering en tijd den eersten hartstocht zal verzwakken «Juist, dat was ook mijn vernemen. Ik zal aan zijn generaal schrijven hij moet naar een ander garnizoen. Wat dui vel Frederika heeft toch geen lust de vrouw van een soldaat te worden. Ik schrijf met de eerste post. Dat zijn dui velskunstenarijen Mevrouw Bantes had dus het ijs ge broken, en er volgde een levendig gesprek papa Bantes sprak, volgens zijne gewoon te, luidruchtig genoeg, gaf wel op beslis- senden toon zijnen wil te kennen, maar hij stemde loe. men moest voorzichtig te werk gaan, geen dam tegen stroom in bouwen, en den hartstocht niet gebiedend tegengaan Waldrich moest op eene ge schikte wijze uit llerbesheim verwijderd worden, en de liefde van Frederika niet openbaar worden tegengewerkt, opdat zij Japanners. Er zijn 81 gewonden en 3 cor respondenten van dagbladen ziek. Twee duizend Chineezen zijn gedood. De Amerikanen bezetten een sterkte op de muur van de stad. De levensvoor raad is nog voldoende. Voor de gewonden wordt in de hospitalen uitstekend gezorgd. Iedereen is uitgeput door het voordurend werken. Keizerlijke edicten hebben de Boksers geprezen en hebben den zendelingen be volen het binnenland te verlaten en den onderkoningen gelast Peking te helpen. Maar het edict van 18 Juli beveelt de be schermingen der vreemdelingen en belooft schadeloosstelling. Het gerucht van het aankomen van een groot aantal hulptroepen heeft die veran dering teweeggebracht. Men zegt dat de gezanten nog in leven zijn. We hopen spoedig hierom trent stellige berichten te kunnen mee- deelen De minister van Buitenlandsche Zaken ontving van den Belgischen consul te Shanghai, den heer Cartier, een telegram van den eersten Augustus. Daarin wordt gezegd, dat de verbon denen naar Peking oprukken. Zij bevinden zich op 18 mijlen van Tientsin en zulien in acht dagen Peking bereiken Alle Europeanen zijn gevlucht in de Keizerlijke stad. Tengevolge van den moord op koning Humbert van Italië hebben er verschil lende arrestatie's plaats gehad. Woensdag is de moordenaar Bressi ondervraagd. We willen hier een gedeelte laten volgen van het verhoor zich gerust zou stellen, en zoo moest men zachtjes op het doel aansturen. «Het is met dat alles toch een domme streek!" zeide de heer Bantes verdrietig; ook zeide hij hetzelfde aan Frederika, toen hij een onderhoud met haar had ge had. «Hoor," sprak hij, «gij zijl een ver standig meisje, en daarom moet gij niet onbedachtzaam uw woord geven. Maar, zooals ik reeds gezegd heb, ik heb er niets tegen; bemint elkander, maar denkt aan geen huweljjkdaar kan niets van komen, gij zijt nog te jong. Wij zullen niet overhaasten leer andere mannen kennen; ieder heeft zijne goede zijde, en denk daarna welke u bet beste past. Leer eerst den heer van Haan kennen deugt bij voor u niet, aan voort met hem. Ik dwing u tot niets, maar dwing mij ook tot niets." Op die wijze werd de vrede in de familie weder hersteld, en door de wijze leiding van meviouw Bantes, werd een dreigend onwedor in eenen zacaten regen veranderd. De oude vroolijkheid keerde terug, en ging den gewonen gang. Frederika, geheel gerust gesteld, dankte den hemel, dat het zoover gelukkig was afgeloopen, en verwachtte vol vertrouwen het beste van de toekomst. Mijnheer Ban tes verheugde zich, dat de oude vroolijk heid bij Frederika teiug keerde, en ont wierp iDtusscben een brief voor den ge neraal. Mevrouw Bantes, welke hare doch ter en haar echtgenoot met gelijke teeder- heid beminde, hoopte weinig en vreesde Erkent gij, vroeg de rechter, koning Humbert gedood te hebben Neen, antwoordde hij ik heb Humbert niet gedood, maar den koning. Waart gij met een vrouw den avond te voren niet in het park van het kasteel Monza Zeg met een dame en niet met een vrouw. Bekent gij den dader van de misdaad te zijn. Zeg de bedrjjver van een daad, niet van een misdaad. Het proces van Bressi zal te Milaan voor het gerechtshof dienen en aangezien de doodstraf in Italië afgeschaft is zal hij veroordeeld worden tot levenslange galei straf Maar vooraf zal hij acht jaar eeuzame opsluiting met een ketting aan den voet moeten ondergaan. We zullen op het proces later terugkomen. De akte van overlijden van koning Humbert is Dinsdagnamiddag in de slaap kamer van den overledene opgemaakt. Het gelaat van den koning is niet ver anderd, hij schijnt te slapen. De graaf van Turijn en een ordonnance-officier vormen de eerewacht. Het lijk is niet gebalsemd, maar door de geneesheer met een vocht ingespoten om het voor bederf te vrijwaren. Wanneer de nieuwe koning Victor Emmanuël III zal aangekomen zijn, zal beslist worden, wanneer de begrafenis zal plaats hebben en tegen welken dag de Kamers zulien bijeengeroepen worden. LONDEN, 2 Aug. De „Daily Telegraph" verneemt uit Kaapstad, dat belangrijke documenten, afkomstig uit Engeland en compromiteerend voor zekere leden van weinigzij liet de beslissing aan den hemel over. Waldrich was haar dierbaar als een aangenomen zoon, maar ook de heer van Haan was haar lief, door de liefde, welke haar man hem toedroeg. Zij wilde alleen het geluk van hare dochter, onverschillig van wiens hand dit geluk kwam. DE VERKASSING. «Die arme Waldrich!" zeideFiederika tot hare moeder, toen zij den volgenden Zondag uit de kerk gekomen waren, en pratende iD eene warme kamer, den zwa- ren regen opmerkteo, die het water in breede stroomen over de straten deed vloei en wanneer hij nu maar niet op weg is! Tot nu toe is het zulk,fraai weder geweest om te reizen en nu hij weg moei, is het juist zoo zuur geworden." «Een soldaat moet alles kunnen ver dragen," zeide hare moeder, en wilt gij de vrouw van een soldaat worden, zoo gewon u bijtijds aan de gedachte, dat uw man den koning meer toebehoort dan u, de eer meer dan de liefde, en het veld leger meer dan het huis en ook, wanneer andere mannen een dood te vroezen heb- beu, den soldaat honderd dooden bedrei gen. Daarom zou ik nooit de vrouw van een krijgsman hebben willen worden." «Maar zie toch eens, mama! hoe duis ter de lucht wordt. Zie, welke groote hagelsleenen tegen de vensters slaan Mevrouw Bantes lachtte, want er kwam

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1