BE DOOIE SAST. V». 55. Woensdag Augustus 1900. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad 4\ voor Zeeuwsch -Vlaanderen F. IHELKMAN, AXEL. It uilen land. FEUILLETON. 16) f* Dit. Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Ad vertent iën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3 2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Uit het laatste officieele telegram van Lord Roberts blijkt, dat hij weder te Pretoria terug is. Welke gewichtige rede- nen den opperbevelhebber er toe gebracht hebben, zich terug te trekken, terwijl de opmarsch naar Middelburg in vollen gang was en generaal French zelfs het stadje aan zijn voeten zag liggen Het wordt ons niet verteld. Is het de gezondheids toestand van „Bobbs," die een plotselingen terugkeer noodzakelijk maakte Maakt de toestand in de overige deelen van het oorlogsterrein de aanwezigheid van den opperbevelhebber te Pretoria noodzakelijk Wie zal het zeggen. Met het oog op de koude en verdere ontberingen, die de Engelschen op hun tocht naar het Oosten te doorstaan hebben, is voor de eerste veronderstelling de meeste grond, doch dan komt nog de vraag, wie de verdere operaties zal leiden, Kitchener of Bulier Een moeilijke quaestie voor het Engelsche legerbestuur, die niet nalaten kan den Boeren ten goede te komen. Het telegram van Lord Roberts laat duidelijk doorschemeren, hoe ontzettend de troepen te ljjden hebben, nu zij in het bergachtige deel van Transvaal zijn door gedrongen. Een officier stierf door de koude. Deelden geen der zooveel minder beschut zijnde manschappen een zelfde lot Muildieren en ossen sterven bij tientallen. En de zooveel gevoeliger paar den Er wordt geen woord van gerept Zou het opgeven van de vervolging der op Middelburg terugtrekkende Boeren niet te wijten zijn aan het gebrek aan paarden Twee transportschepen komende uit Hij gevoelde zich niet op zijn gemak hij had een voorgevoel van het kwade- Stil sloop bij de trappen op naai Henriëtte's kamerhij liet zich door niemand verge zellen, ten einde, in geval het eigste ge beurd ware, er geen getuigen van zouden zijd, en bij niet in opspraak mocht komen. Zachtjes opende hij de deur, ging naar het bed zijner dochter, en had den moed niet op te zienen toen hij eindelijk zijne oogen vluchtig over het ledekant liet gaan, werd het hem duister voor het gelaat Daar lag zij dood, met het schoone gelaat rugwaarts gekeerd. Als v#n den bliksem getroffen stond hij daar, nam het bleeke hoofd van de doode, en bracht het in zjjnen natuurlijken toestand. Zonder te weten, wat hij deed, ijlde hij naar een geneesheer, en meldde hem den plotselingen dood van zijne dochter. De arts beschouwde het schoone lijk, en schudde met het hoofd. Meester Vogel, die om alles ter wereld niet wilde, dat men die waarheid zou gissen, meende, dal verhitting op het nachtelijke bal en daarna verkoeling in het naar huis rqden oorzaak was van dien spoedigen dood. Hij uitte zyne smart zoo luid, dat de buren verscnrikt bijeenliepeu. Kaapstad, zijn Vrijdagavond te Southamp ton aangekomen. Zij waren vol zieken en gewonden uit Zuid-Afrika. Gedurende den overtocht waren er dertig gestorven. De patiënten, wier toestand bezorgdheid inboezemde, zijn terstond naar het hospi taal te Netley gebracht. Het mislukken van Sir Red ver Bulier s oprukken naar de andere zijde van Stan- derton heeft het noodzakelijk gemaakt, dat er een verandering in het plan werd gemaakt. Het eerste denkbeeld was, zegt de cor respondent van den „Standard" te Bal moral, om langs den spoorweg ten Westen van Middelburg op te rukken voor de voorhoede van de hoofdmacht onder Lord Roberts. De troepenmacht is thans echter saam getrokken. Jan Hamilton en kolonel Mahon bevinden zich op den linkervleugel en generaal French op den rechter Commandant Louis Botha met twee duizend manschappen trokken hier Dinsdag door, gevolgd door commandant Viljoen met 400 man van Wilgrivier. Onze marsch is voorzooverre zonder tegenstand geweest. De boerderijen langs den weg, dien wij volgden, werden alleen bewoond door vrouwende mannen waren weer naar de commando's gejaagd onder bedreiging van den dood. Telegrammen van Lord Roberts be schrijven de operaties, die ten gevolg hadden de overgave van Prinsloo's leger. Van 26 tot 28 Juli trokken de Engelsche troepen van verschillende punten op, om de nekken te bezetten. Bij hun oprukken verdedigden de Boeren hun stellingen hardnekkig Prinsloo zond een adjudant Men sprak nog over het ongeluk der beide meisjes, toen men het gerucht vernam van den schielijken dood van de eenigste dochter van den baron van Roren. De geneesheeren, die van het kasteel terug kwamen, verzekerden, dat de barones nog dien morgen geleefd hadeene beroerte, het gevolg van eene plotselinge verkoeling had een einde gemaakt aan het teedere leven, maar wie zou dit kunnen gelooven Ieder was overtuigd dat der barones het zelfde was overkomen van de overigen, en dat de baron geen geld gespaard had, om hun stilzwijgen te koopen. Het kasteel van den baron was eens klaps van eene woonplaats der vreug le in een treurbuis veranderdde ongelukkige vader was troosteloos. Om zijne smait nog te vergrooten, ontdekte hij weldra, dat alle wissels, al het goud, alle halsketenen, ringen en juweelen, welke de graaf Aloen- kreuz aan den vader of de dochter had ten geschenke gegeven, tegelijkertijd m6t het leven der jonge barones verdwenen waren. Ook de graaf, naar wien men overal onderzoek de9d, was op eene onbe grijpelijke wijze verdwenen. Zijne kamers waren zoo ledig, zoo netjes en zindelijk, alsof er niemand in gewoond had. Met kisten en kasten, bedienden en wagens, met alles wat hem toebehoorde was hij weg, zoodat men zelfs geen stofje meer van hem ontdekte. De lijken der drie ongelukkige bruiden werden op denzelflen dag begraven. De mot de witte vlag en vroeg een wapen stilstand van vier dagen en deelde later mede, bereid te zijn zich over te geven, op voorwaarde, dat zijn burgers in het bezit zouden blijven van hun paarden en geweren en hun vergund zou worden naar hun hoeven terug te keeren. Beide verzoeken werden geweigerd en Hunter gaf bevel de operaties voort te zetten, totdat de Boeren verslagen zouden zijn of zich overgaven. Generaal Prinsloo en 5000 burgers gaven zich daarop onvoor waardelijk over. -Trots alle berichten, waarvan enkele nog door sommige personen als waarheid werden opgevat, staat bij ons vast, dat de gezanten en de andere vreemdelingen gevallen zijn. Meer dan een bericht heeft ons dit ge meld, maar steeds waren er andere tele grammen, waarin pogingen werden gedaan, om de eerste te verzachten of geheel onwaar te maken. De telegrammen, Zondag ontvangen, laten echter geen twijfel meer over. Een bankier, een Chinees ongetwijfeld, anders zou hij niet de stad levend hebben ver laten, een invloedrijk persoon, die geen leugens en vooral geen leugens ten nadeele van zijn eigen land zal vertellen, verliet den 7en Juli Peking. Hij kwam den 25en Juli te Shanghai aan, na een tocht dus van 18 dagen, hetgeen niet te verwon deren is in een land als China, waar de verkeerswegen slecht en de afstanden lang zijn, en waarbij men in aanmerking dient te nemen de tegenwoordige onlusten die de wegen meer dan ooit onveilig maken Deze Chinees verklaarde, dat, toen hij Peking verliet, alle legatiën verwoest waren. Als diplomaat ieder Chinees is dit en men kan het dezen man niet kwalijk nemen, voegt hij er aan toe, dat alle gezanten verdwenen waren Hij wil niet direct reeds vertellen, wat iedereen ducht, en wat door de autoriteiten nog wordt tegengesproken, maar hij gebruikt het woord „verdwenen." hiermede dus in het midden latend, wat er van de gezanten drie processiën ontmoetten elkander op het kerkhof voor de stad De pastoor deed voor alle drie het gebed, en nog voor het zelve ten einde gebracht was, verwijderde zich een dergtmen, die het ljjk vergezeld hadden, en nauwelijks was hij eenige schreden ver gegaan, of men zag, hoe hij van gedaante veranderde, en in een vreem de, overoude, sneeuwwitte kleeding, met een witte veder op zjjn hoed, voortwan- delde, en op zijn rug, zoowel als op zijn borst, waren drie roode plekken zichtbaar, en men zag duidelijk het bloed over zijne witte kleeding druipen. Hij richtte zijne schreden naar het galgenbosch, en werd niet meer gezien. Terwijl angst zich van de biddenden meester maakte, werden degenen, die de kisten opnamen om ze in het graf te doen nedei zinken, met een* hevigen schrik be vangen, want zij waren zoo licht, alsof er niets in was maar zonder Z9 te openen lieten zij ze schielijk in hel graf neder, en o vei dekten ze zoo spoedig mogelijk met aarde. Hevige stortbuien en storm vlagen overvielen hen, terwijl zij, vol schrik en angst, naar de poorten der stad de vlucht namen. Weinige dagen daarna verliet de baron van Roren zijn landgoed. Nooit werd het na dien tijd door i «mand van zijne familie meer bezocht. De tuin verwilderde, en het kasteel stond woest en verlaten, totdat het, de hemel weet hoe, eene prooi der vlammen werd. Van Chineesche zijde, door bemiddeling van Cheng, wordt thans erkend, dat er zendelingen vermoord zijn. Alle. die in Paotinfoe gestation neerd waren, werden om het leven gebracht. Andere berichten spreken van het vermoorden van Chris tenen in het Zuiden van China, dat tot nog toe vrijwel rustig bleef De onlusten zijn dus vrijwel overal overgeplant en er zal nog eenigen tijd moeten verloopen, aleer de rust is hersteld, vooral als de mogendheden het oneens blijven omtrent een samenwerking in het optreden der troepen. De „Daily Express" bevat een telegram uit Shanghai, dato Zondag, waarin het dienzelfden avond afgekondigde nieuwe keizerlijke edict wordt medegedeeld. Alle onderkoningen en gouverneurs hebben dringend bevel ontvangen, te trachten met de mogendheden vredeson - derhandelingen aan te knoopen en haar mede te deelen, dat hangende die onder handelingen, de gezanten als gijzelaars te Peking zullen verblijf houden. Den onderkoningen is tevens last gegeven, ieder vooruitrukken der vreemde troepen te stuiten en elke poging tot het ont vluchten van vreemdelingen uit het bin nenland tegen te gaan. WEDERZIJDSCHE VERKLARINGEN. Hief- eindigde Waldrich zijn verhaal. Het was duidelijk zichtbaar, dat de aan dachtige toehoorders en toehoorderessen ditmaal minder getroffen van hunne zit plaatsen oprezen, en met ongedwongens vroolijkheid met elkander spraken. Evenwel scheen het tweede deel der legende ook niet geheel zonder indruk te zyn gebleven, want men sprak er den geheelen avond over, en eenigen onder holden zich zelfs met ernst over het be staan van zulk een spook. De heer Bant.es spotte echter het meest met het verhaal. Zijne spotternij en geestigheid hadden evenwel weinig invloed, want men wist, dat htf eene soori van viijgeosl was, en men wist ook, dat, wanneer de voormalige geestelijke over arianen, naturalisten, deïsten, atheïsten er, socialisten sprak, dit altijd op den heer Bantes doelde. Hoe sterk dit verhaal van Waldrich de algemeene deelneming ondervonden had, bleek reeds hieruit, dat men in de daarop volgende dagen in het stadje nergens anders ovei sprak, en dat net, zoo als natuurlijk is, vermeerderd en verbeterd werd over gebracht. Op andere tijden zou het nau welijks voldoende geweest zijn, om een gezelschap een geheelen winteravond bezig te houden thans echter, nu het gesprek over de terugKomst van den duoden gast aan de orde van den dag was, maakte het de nieuwsgierigheid van den ongeloovigste en onverschilligste gaande, om te wete.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1