DE DOOD! BAST. No. 52. Zaterdag 28 Juli 1900. I6e Jaan»-. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. AANBESTEDING. Buitenland. FEUILLETON. 15) AXËLSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der ge meente Axel, zullen op Dinsdag 31 Juli, eerstkomend, des voormiddags te lluren, ten Raadhuize, bij enkele inschrijving, trachten aan te besteden: Het verbouwen en inrich ten, tot Post- en Telephoon- kantoor, van een perceel, staande in de Lange Noord straat, te Axel, wijk A No. 73, met bijlevering der daar voor benoodigde bouwstoffen. Bestek en teekeningen liggen ter inzage en zijn 1,- per stel verkrijgbaar, ter gemeente-secretarie te Axel, alsmede bij den bouwkundige J. Wisse Jz., te Zaamslag, door wien ook inlichtingen worden verstrekt. Plaatselijke aanwijzing op Dinsdag den 24 Juli, des voormiddags 11 uren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester J. A. VAN VESSEM, Secretaris. De oorlog gaat onverzwakt zijn gang in Transvaal, zoowel als in den „gean- nexeerden" Vrijstaat. Hoe het nijpt, blijkt weer hieruit dat de Engelsche bevelhebber in Britsch-Indië verklaard heeft geen man meer naar China te kunnen zenden, zoo lang niet de Indische troepen-afdeelingen voor Zuid-Afrika afgestaan, terug zullen zijn Hoe zwaar de barones ook door de lomp beid van de Vivienne gekrenkt was ge weest, bad zij toch in de eer, dat men om hai ent wille den degen getrokken had, eeno volle schadeloosstelling. Zg had den burggraaf eigenlijk nooit bemind, maar thans haatte zij hem daarentegen scheen de graaf, dien zij vroeger zoo hatelijk vond, veel aangenaams te hebben. Men moet zich niet verwonderen over die plotselinge veranderingbet is bekend liefde maakt blind, en de eigenliefde der ijdelbeid is 4och ook eene liefde. Toen zy het voorgevallene van haren wader had vernomen, zocht zy den graaf «net eene geveinsde bezorgdheid op. Zij wist zeer goed, dat alles zonder bloed storten was afgeloopen. «Maar," riep zij, beste graaf, wat zgt gy begonnen gij zyt toch niet gewond? goede hemel wat hebt gij mij doen ver schrikken Genadige barones, wat zou ik trotsch zijn, wanneer ik om uwentwille gewond ware geworden 1 Vrees niets, een dwaas, als de burggraat, zal mij moeilijk wonden. Wilt gij echter medeiyden met mij hebben, zoo kan dit evenwel plaats hebben, want Van die troepen bestaat een groot deel al niet meer, en de rest kan allerminst gemist worden - daar zorgen de wakkere Boerenkommando's wel voor. Een nieuw sukces valt allereerst te melden. Kenny Kelly die te Bloemfontein opperbevelhebber is, seinde Zondagavond dat de Boeren een avond te voren den spoorweg ten noorden van Honingspruit (in het noorden van Vrijstaat) opgebroken, en een trein met 100 Hooglanders en levensmiddelen genomen hebben. Naar het station Honingspruit rukte een sterke troepenmacht der Boeren op. Elke verbinding met Pretoria is afgesneden Twee brigaden kavalerie trokken uit om de Boeren te achtervolgen. Broadwoad heeft ook wat te vertellen omtrent zijn laatste verrichtingen. Hij rapporteert dat hij sedert 18 Juli al het kommando van De Wet volgde Op 19 Juli leverde hij een scherp gevecht bij Palmietfontein, duisternis belette hem de Boeren te achtervolgen, die zich weer achter Paardekraal samen trokken. Broadwoad gelooft dat het kommando bestond uit 2000 man en 4 kanonnen onder bevel van Steyn en De Wet. Dat is dus niet veel bijzonders. Broad woad had even gemakkelijk kunnen seinen: „Mijn vervolging is totaal mislukt. Ik kan de Wet niet inhalen." Een derde telegram maakt melding van een gevecht tusschen een Engelsche ver kenningstroep met een batterij artillerie, en de Boeren die in een sterke stelling zaten bij Bethlehem (Oosten van den Vrijstaat) Een hevig gevecht volgde met onbe- slisten uitslag. De Engelsche troepen- ik ben aan eene nog gevaarlijker plaats gewond, aan het hart, en wel door u zelve. Maar daarvoor gevoelt gij geen mede lijden." «Vleier! Tot nog toe heeft niemand ter wereld kunnen zien, dat gij zoo gewond waart." «Ik zweeg en leed, en wilde gaarne het aantal slachtoffers uwer bekoorlijkheid vermeerderen. Ik zweeg en gevoelde mg gelukkig uwe eer met gevaar van mijn leven staande te houden. Ik zal zwijgen, en eenmaal met vreugde voor u sterven, «Zwijg stilzeide de barones lachende, en beloonde zijne woorden met een hand druk «geleid mij liever ten dans." Zy dansten, en beide werden nu ver trouwelijker, dewijl hij zijne liefde aan haar geopenbaard had, en zij hem niet had verworpen. Toen zij hem schertsende haren getrouwen ridder en verdediger noemde, verlangde hg volgens het gebruik der ridders beloond te worden. Dit wei gerde natuurlijk do jonge barones, hoewel die belooning alleen bestond in een kus maar de verovering van dien kus was haar daarom niet minder aangenaam. Nog meer verheugd was Henriëtte overal was zij het voorwerp der verwon dering. Zooveel aardigs was haar over hare schoonheid nog nooit gezegd, als hier op het bal door de jonge edellieden. Toen de graaf haar tegen den morgen weder naar het vaderlijk huis terugbracht, en haar weder voor het aanstaande bal uit macht was niet sterk genoeg om de Boeren van den heuvel door hen bezet, te ver jagen. De Engelschen namen wel een kopje, doch waren genoodzaakt bij het aanvallen der duisternis terug te trekken. Bij dien terugtocht verloren zij 1 officier en 9 man In de heuvels bij Bethlehem worden de Engelschen bij voortduring door de Boeren beschoten. Zoodat eigenlijk de slotsom isde Boeren zitten overal, en waar de Engelschen hen tegenkomen, krijgen deze slaag, behalve in het Westen van Transvaal. Althans Roberts seint Dinsdag uit Pretoria (juist vóór hij werd afgesneden dat Methuen de Boeren bij Olifantsnek geheel uiteen dreef met zware verliezen, waardoor hij Rustenburg (dat door Lemmer zoowat werd belegerd) kon ontzetten en zich met Baden Powell kon vereenigen. De groote slag bij Middelburg (Oostelijk van Pretoria, aan de lijn naar Delagoabaai, waar Botha met de hoofdmacht staat) zal wel weer een fantasie zijn geweest van de sensatiekorrespondenten van „Daily Mail" en „Daily Express." Men hoort er niets van. «Wil hadden gehoopt eindelijk en ten laatste aan het slot te zijn van een veld tocht, die reeds weken en maanden langer duurt dan zelfs de meest pessi- mitische criticus had kunnen voorspellen, en het is duidelyk, dat de tegenstand der Boeren in niets verminderd is.« Al dus de „Westminster Gazette" in haar overzicht van den oorlog en de toon der andere bladen is niet veel opge wekter. De Westminster durft niet meer een spoedig einde van den oorlog te voor- noodigde, steeg hare vreugde ten top. «Ach, Henriëtte, zuchtte hij, «kuntgij mij niet een weinig liefhebben Gij hadt heden een vroolijken avondwilt gij mg niet altijd zulke avonden, dagen en nach ten hebben? Het hangt van u af; wan neer gij gravin van Altenureuz wil wor den, is uw geheele leven eene aaneen schakeling van zulke vroolijke dagen." Zij zweeg, hij omhelsde haar en gaf haar een kus; zij leefde, zweeg en stond een tweede toe. De graaf liet na den anderen dag naai de gezondheid van zijne beide danseressen te vernemen, en bij beide zijne hoffelijk heden voort te zetten. Hij gat haar beide schitterende geschenken, en hij vleide de ijdelbeid der meisjes zoo zeer, dat zg zich ten laatste verbeelden, dat hij haar be minde. De vaders, den kleermaker en den baron verblindde hij op dezelfde wijze. De kleermaker geloofde, dat hij spoedig rgk genoeg zou zijn, om zijn handwerk te kunnen laten varen, en de baron kon de graaf niet genoeg prijzen en loven, want deze had hem aanzienlijke sommen gelds voorgeschoten. Altenkreuz had dus met niet veel moei lijkheden te kampen, toen hij, om tot zijn doel te geraken, bij den kleermaker om de hand van Henriëtte, en bij den baion om de hand van zijne dochter verzocht Zonder dat de eene van den andere iets wist, gaven zg beide het jawoord, hetwelk hg ook al reeds van de meisjes had weten spellen, doch als de Engelsche overmacht met oordeel in het veld wordt gebracht, als de Tommies door bittere ervaring nu geleerd hebben, dat paarden goed behan deld en goed verzorgd moeten worden, als de spoorweg-autoriteiten er eindelijk in geslaagd zijn enkel spoor te doen functionneeren als een hoofdlijn, en als de staf-officieren eindelijk overtuigd zijn, dat de Boeren de zwakke zoowel als de sterke punten van het leger kennen, en daarna hun operatiën inrichten, als al deze veronderstellingen eindelijk feiten zijn geworden, dan ziet de overzichts schrijver niet in, hoe de Boeren, hoe goed geleid en hoe dapper zij strijden, in staat zullen zijn de worsteling vol te houden. De Star geeft een overzicht van de Engelsche berichten over de operatiën tegen De Wet, en zegt: «Als het zoo doorgaat, kunnen we ons spitsen op het volgende 25 Juli, De Wet totaal ver slagen 26 Juli, De Wet neemt Pretoria. Het War-Office zou goed doen na afloop van den oorlog De Wet een plaats aan te bieden in den staf. Hij kan aan onze officieren nog iets leeren.« Gelukt het den Boeren, den strijd gaande te houden tot October als het jonge gras een welkom voeder [zal zijn voor hun paarden, en wordt Engeland genood zaakt een groote troepenmacht naar China te zenden, dan zal waarschijnlijk de wensch [der Daily Mail, Botha, De Wet, De la Rey en Kruger binnen de veilige omheining van St. Helena te zien, nooit verwezenlijkt worden. De Engelsche Staatssecretaris Brodrick is niet zoo goed van vertrouwen als zijn te verkrijgen. Ja, wat nog erger was, die onverzadiglijko verleider bad dezelfde lis ten aangewend in het huis van een amb tenaar in de stad, en door zijne kunsteu diens dochter van haar geliefde weten te scheiden, om zelf de plaats van minnaar bij haar in te nemen. Hy was dus aan allen plechtig verloofd. De baron vierde de verloving zijner dochter met gastmalen, spelen en bals. Ook Henriëtte werd wederom uitgenoodigd, en Altenkreuz verkreeg van zijne bruid de vergunning om de dochter van den kleermaker, evenwel eeist des avonds, voor het bal af te halen. Het was een on stuimige dag; storm, rogen en sneeuw woedden onafgebroken voort, vergezeld van donder, bliksem en hagel. De pannen woeien van de daken, ec hoornen werden ontworteld. Evenwel bemerkte men niets hiervan in de danszaal. Honderd waskaar sen verspreidden daar licht en warmte en liefde, wijn en spel heerscbten daar on gestoord gedurende dien strijd der ele menten. Do jonge barones en Henriëtte baadden zich in geluk. De graaf wijdde zich bijna uitsluitend met toenemende teederheid aan de barones. Slechts zelden dinstehij met Henriëtte, die zich intusschen tevre den stelde met de aanbidding, die haar als om strijd, door de jonge dansers ge bracht werd. De jonge barones, welke door de geschenken van haren bruidegom met eene koninklijke pracht gekleed was, danste

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1