DE MOIE SAST. 16' Jaar». kMillli Zaterdag 21 Juli 1000. voor Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaa ii deren F. DIELEMAN, AANBESTEDING. Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; tranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van ltot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der ge meente Axel. zullen op Dinsdag 31 Juli, eerstkomend, des voormiddags te 11 uren. ten Raadhuize, bij enkele inschrijving, trachten aan te besteden; Het verbouwen en inrich ten, tot Post- en Telephoon— kantoor, van een perceel, staande in de Lange Noord straat, te Axel, wijk A No. 73, met bijlevenng der daar voor benoodigde bouwstoflen. Bestek en teekeningen liggen ter inzage en zijn a 1,- per. stel verkrijgbaar ter gemeente-secretarie te Axel, alsmede bij den bouwkundige J. Wisse Jz., te Zaamslag, door wien ook inlichtingen worden verstrekt. Plaatselijke aanwijzing op Dinsdag den 24 Juli, des voormiddags 11 uren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEN, Secretaris. Hoe de toestand te Pretoria is, leide men af uit het feit. dat de bezetting der stad met de noodige manschappen ver meerderd is. Zijn deze troepen ontrok ken aan de colonnes, die in den Vrij staat opereereu In het Engelsche hoofdkwartier is men ontsteld over de nauwkeurige inlichtingen 13) Zoodra echter de kommandaDt van het spreken, en de toehoorders van het uis- teren waren uitgerust, verzocht men hem om het tweede gedeelte van het verhaal, of lievrr, om de geschiedenis van de tweede verschoning van den dooden gast. Men plaatste zich in eenen halven kring om den vei haler, zonder de verklaring at te wachten, ol hij verder wilde vei halen. Mei eene vreesachtige nieuwsgierigheid rieden zich alle blikken op bera, toen hij eindelijk zijne plaats ionam men schoot de stoelen weder dichter bij elkander, en er ontstond eene nieuwe stilte. Het landgoed, hier dicht bij de stad, van de familie Becker, was gelijk gij weet vroeger de eigendom van de vrijheeren van Roren aldus verhaalde Waldricn -- welke het sedert honderd jaren niet meer bewoonden, maar het verpachtten, totdat het voor omstreeks twintig jaren door aankoop de eigendom werd van den onlangs overledene beei Becker. De laatste baron, die dit goed, tot hetwelk nog een groot deel van ouze stadsbcsscheD behoor den, van tijd tot tijd met zijne familie oe- woonde, was een groot verkwister, tuj kwam alleen bierbeen om, wanneer hij in die generaal Botha over de bewegingen van zijn vijanden weet te verkrijgen. Onmiddellijk nadat French uit het Noor- den was teruggetrokken, vielen de Boeren aan. terwijl ook het doen en laten der Lincolns bij Nitralsnek hem van begin tot het einde moet bekend geweest zijn. De Engelschen vermoeden, dat de Kaffers, die in de stad zwerven, de Boe ren van alles op de hoogte houden. De zwartjes worden nu zooveel mogelijk verwijderd. Ook moeten meer dan eens Boeren- officieren, gekleed in khaki, doodleuk op hun pony's Pretoria binnenrijden en na goed rondgekeken te hebbeD, weer in kalm drafje verdwijnen Maatregelen wor den genomen zegt Reuter, om deze zoo genaamde Engelschen te identifeeren. Langs de lijn naar Natal blijft het spoken. Den I3en was generaal Clery bij Platkop den geheelen dag slaags met de Boeren. Stra.thcona's Horse werd „tij delijk* teruggedreven door het hevige geweervuur. Wat er met het overige deel van Clery's krijgsmacht gebeurde is niet heel duidelijk. Wel wordt gezegd dat de Boeren zoo hardnekkig stand hielden, dat de Engelschen houwitsers in het gevecht moesten brengen en Clery, na drie uren strijdens, bevel gaf tot een algemeenen aanval, doch het resultaat van den stormloop wordt weg gemoffeld in den zin Kleine troepjes Boeren zag men terugtrekken naar het centrum der stelling.» Dat is alles Volgens een telegram, dat 1500 man met vijf kanonnen er in geslaagd waren door de linies van Rundie en Hunter heen te breken We vermoedden reeds Parijs of Venetië groote verteringen ge maakt had. zijne krachten weder te her stellen. Maar de ekonomische lijden, die hij hier sleet, weiden doorgebracht in de zelfde losbandigheden, doch opeene kleinere schaal. Thans nog zien wij de sporen van voormalige grootheid en pracht aan de nitgestrekte ruïnen van het slot en de bij gebouwen, welke reeds voor zeventig jaren eeDe prooi der vlammen geworden zijn, en waar nevens het bescheidens burge- lijke landgoed is gelegen, dat de heer Bec ker heeft laten bouwen. Uitgestrekte vel den, waardoor thans de ploeg gaat, behoor den tot den onmetelijken tuin. Toen de baron voor het laatste deze goederen bezocht, was het op een onge- wonen tijd met een groot gezelschap na melijk in den herfst en vergezeld van vijf tien tot twintig edelieden met hun gevolg. Zijne docbtei was verloofd aan den burg graaf te Vivienne, een lijken eu bemin- nelijken vreemdeling welke het Duitsche hof, met eene opdractit van den kaïdinaal Dubois bezocht had. Dubois was de alver mogende staatsdienaar van den hertog van Orleans, regent van Frankrijk, Jen Vi vienne was zijn bijzondere gunsteling. Men kon denken, dat de Baron van Roren zijn best deed, zijDe gasten bun verblijf op het landelijk paleis, nabjj eene kleine stad, zoo aangenaam mogelijk te makeu. De genoegens der tafel, de genoegens der jicht in de naburige boascben, de genoe gens van bet hasardspel om opgestapelde dat aan dit doorbreken wel een of ander gevecht zou zijn voorafgaan. De »Daily Express" zegt. dat volgens een bulletin van Boeren-zijde, bij Sene- kals Nek den llen een groot gevecht plaats gehad. De Engelschen werden met zware verliezen verslagen en de Boeren namen 200 man. waaronder 7 officieren, gevangen en maakten 4 kanonnen en een groot aantal paarden, beuevens een Hin ken voorraad levensmiddelen buit. Het verlies der Boeren bedroeg 10 man. De toestand is dus nu als vóór de hooggeroemde insluiting van de Wet,ja, nog gunstiger, want er beweegt zich nu weder een commando in het hart van Jen Vrijstaat, wel is waar, zooals het goedig luidt, achtervolgd door Paget en Broad- wood, en de hoofdmachi van de Wet staat in den rug der Engelschen. wier coi- don doorbroken en door het wegtrekken van Paget en Broad wood aanmerkelijk verzwakt is. De telegrammen uit China brengen bericht van een overwinning en van een nederlaag der verbonden troepen. Op 9 Juli, zoo seint de Engelsche ge neraal Dorward uit Tientsin, te 3 uur viel een macht van 2000 Japanners, 550 Britsche soldaten en 400 Britsche matrozen, 400 Russen en 100 Amirika nen, de stellingen der Chineezen aan, ten zuidwesten der stad die spoedig waren genomen. De vijand verloor 300 man, en er werden 4 kleine kanonnen buit gemaakt. Daarop werd door de Amerikanen en Japanners, wien de eer van den dag toekomt, het westelijk arsenaal bestormd en genomen, zoodat het doel n.L het westelijk terrein te zuiveren van vijan den, bereikt was. Er werden zeer wei nig verliezen geleden. Dit is een nadere omschrijving van het succes, reeds Dinsdag gemeld Wij gaven toen tevens verslag van een twee dagen later gevolgden aanval der Chineezen op het spoorwegstation, die den verbonde nen 150 man kostte. Nog twee dagen later. nl. op 13 Juli, blijkt die aanval nu herhaald te zijn. Met opbieden van alle krachten slaagden de verbondenen er in de veroverde posi ties te behouden, maar de verliezen zijn bedenkelijk zwaar. De Russen verloren 200 man, waaronder een artillerie-kolo nel de Amerikanen meer dan 80, waarbij ook twee kolonels, de Engelschen ruim 40, de Japanners 58 man, waaronder een kolonel, van de Franschen vielen 25 man. Ook van de Engelschen sneuvelden een kolonel en een kapitein, verscheiden offi cieren werden gewond. De Chineezen vochten met groote hardnekkigheidhun vuur werd met doodelijke juistheid gericht. Uit het feit dat van alle afdeelingen der vreemde troepen officieren zijn gevallen, mag wor den opgemaakt, dat de Boeren in hun taktiek om de aanvoerders te treffen, niet alleen staan, - en tevens dat de Europeesche instruktenrs die de Chinee zen tot scherpschutters moesten maken genoegen aan hun leerlingen beleven. Uit Shangai wordt ad. 17 Juli aan de Globe geseindUit goede bron ver neem ik dat 100,000 Chineezen gewapend met Mausers en moderne artillerie gele gerd zijn op drie plaatsen binnen 40 mijlen van Shanghai gelegen. sommen gouds wisselden af met pleizier- tochten, met het opvoeren van kleine Fransche komediestukken enz. Graaf Al- tenkreuz.een jong, rijk, levenslustig mensch de zoon van eene der voornaamste fami- liën aan den Nederrjjo, maakte, in weer wil van zyn bleeke gelaat, de ziel van bet gezelschap uit. Hij was een lieihebber van het spel, had de meeste hoven bezocht, en had aan dezelve de onschatbare kUDSt geleerd, om de dagen in allerlei afwisse lende vermaken door te brengen. Niemand evenaarde hem hierin. De baron van Roren had korten tijd. voordat hjj hiereen kwam met hem kennis gemaakt, en hem als een waren schat medegenomen, vermoedelijk ook omdat Altenkreuz gaarne en hoog speelde, doch niet altijd gelukkig was, zoo dat hij van den graaf vele bijdragen tot heistelling zijner kas hoopte te verkrjjgen Het was dan ook die jonge, bleeke ver kwister, die, toen de tijd van den adveDt nadeide, op het denkbeeld kwam, dat meD een gemaskeid bal zou geveo, en wel zoo, dat ieder zich eene schoone uit de stad of uit de nabuurschap, zonder in acht neming van den maatschappelyken stand, zou kiezen, want het ontbrak die heeren inderdaad bLj hunne feesten aan vrouwen. De jonge barones van Roren met bare vriendinnen verloren zich onder de talrijke schaar van heeren. >Waarom zouden wij," zeiden Altenkreuz, »naar onzen stamboom zieu, wanneer wij vreugde zoekenda schoonheid treft men in alle standen aan, en onder de grisetten zijn schoonheden, welke geen hof zou versmaden." Men juichte dit voorstel toe, hoewel de jonge dames den neus optrokken. Kleer makers en versiersters werden in ons stadje aao het werk gesteld, om de mas kers te vervaardigen, zelfs liet men hen uit andere steden komen. Vivienne wilde boven alle anderen uitblinken, en Alten kreuz, zooals altjjd, den Franschman over treffen. Hij koos te Herbesheim den be- kwaamsten kleermaker en zocht het schoon ste meisje, om met haar op het bal te verschijnen. Beide vond hij onder een dak. Meester Vogel was de beste kleermaker, die dadelijk begreep, wat de graaf' wilde gemaakt hebben, en zijne dochter Henri- ëtte, in den eersten bloei der jeugd, be koorde den graal meer dan ztf moest. De graaf was bijna altijd in het huis van meester Vogel te vindenaltijd had hy na te zien, of dit of dat niet versneden weid. Vooral had hjj Heuriette aan vele dingen te herinneren. Ook liet bij fraaie vrouwenkleeren voor het gemaskerde bal komen, die HeBriëlte moest maken, en die haar vader naar baie figuur moest snijden, terwijl do graat zeide, dal hy eene dame van een naburig landgoed op dat bal ten geleide zou vei.strekken, die ook zulk een figuur als Henriëlte bad. Daarenboven was hij zeer mildde kleine geschenken, die hij maakte, hadden grooter waarde, dan de bedongen loon ;ook spreekt het van zelfs, dat lienriëtte de

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1