UU El II Li SE DOOIE GAST. I6e Jaarg, 28. Zaterdag 44 Juli 1000. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. |<S. COURANT. Dit Blad verschnnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde? naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/ 2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlyk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Eindelijk is dan Bulier te Pretoria aan gekomen, De verbinding tusschen Natal en de Transvaalsche hoofstad is daardoor tot stand gekomen. De Vrijstaters heb ben te veel gevangen gemaakt, die hun maar tot last waren bij hun snelle be wegingen, waarom zij een 800 gevangen soldaten van uit Reitz over de grens van Natal hebben gezet. Deze vrijgelaten gevangenen zijn m treurigen toestand te Ladysmith aange komen. Zij vertelden, dat zij half ver hongerd waren, daar zij na hun gevan genneming nu een maand geleden, mets anders kregen dan milies. Zij moesten groote dagmarschen afleggen om te ver hinderen, dat zij bevrijd zouden worden door hun landgenooten, die generaal De Wet steeds heen en weer deden trekken- Toen de Burgers ten slotte begonnen in te zien, dat zij zelf niet genoeg eten meer zouden hebben, besloot generaa De Wet zich van de gevangen te ont doen. Bij Olivier-Kock pas liet h\j hen zonder levensmiddelen loopen. Uit hun verklaringen valt op te maken, dat de rest van de troepen naar het zuiden aftrekt In Ladysmith worden maatregelen ge nomen de soldaten te voeden en te kleeden. Alles behalve prettig hebben het deze soldaten dus gehad, doch De Wet kon ook moeilijk anders handelen. Zelf bijna zonder proviand, verstoken Van nieuwe aanvoeren, moest hij koel •de Engelschen van zich wegzenden. Leden van de Hollandsche ambulance zijn op grond, dat zij schietvoorraaad bij zich hadden eu den Boeren inlichtingen gavengevangen genomen en naar Kaapstad gestuurd. In eens is de Boeren-commandant Lemmer in het Westen van Transvaal opgedoken en heeft Rustenburg opgeèischt Bij weigering trachtte hij de heuvelsom de stad te bezetten, maar werd door het garnizoen, geholpen door Australiërs uit Zeèrust teruggeslagen met verlies. 6 en 7 Juli waren kolonel Mahon en generaal Hitton slaags met 3000 Boeren, die de spoorlijn bedreigden. De Engelschen verloren 3 officieren en 23 man Dinsdag seinde Roberts uit Pretoria, dat de staats-secretaris van den vroege- ren Vrijstaat, Blignaut, de advocaat- generaal Dickson en een paar leden van den Volksraad zich te Heilbron hebben overgegeven. Zij zeiden, dat een depu tatie invloedrijke ambtenaren, Steijn zou den trachten overhalen zich over te geven. - De Engelsche staatssecretaris Brod- rich heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat de Japansche regeering bericht heett, dat zij genegen is versterkingen te zen den naar China en haar troepenmacht op 20 000 man te brengen, waarmee reeds een begin is gemaakt. Men begrijpt dat deze mededeeling in het Lagerhuis luide werd toegejuicht. Overtuigd als het is, dat Eugeland in Zuid-Afrika geen man missen kan,komt de bereidwilligheid van Japan het goed to StSLClO* Rusland en Duitschland zijn echter niet genegen om de zaak geheel aan Japan over te laten, wat de Engelschen natuurlijk met leede oogen aanzien. Een Engelsch blad heeft uit Tschefoe een telegram ontvangen waarin gemeld wordt, dat de Chineezen den 4 Juli met 75000 man en meer dan 100 kanonnen Tientsin aanvielen Tengevolge van dien aanval leden de tioepon der Europeesche mogendheden groote verliezen. Zoo werd van een com pagnie Russische infanterie, dat 120 man sterk was allen op vijf man na gedood en gewond. Ook de Duitsche afdeeling leed zware verliezen. Hetzelfde blad ontving een bericht uit Shangai, dat zegt, dat de Chineesche keizer een schrijven heeft verzonden aan de Japansche, Engelsche en Rus sische regeeringen, waarin Z M. de jong ste gebeurtenissen betreurt. Hij ontkent, dat de regeering de Boxers beschermt en Z. M. vraagt hulp om den opstand te onderdrukken. Dat de Chineesche quaestie gevolgen na zich zal sleepen, waarvan het einde nog niet te overzien is. is reeds eenigen tijd onze vaste meening. En we worden in die meening versterkt door hetgeen de parlementaire medewerker in zijn blad de Daily News schijft. Hij zegt: »Terwijl Sir Brodick bij zijn antwoor den in het Lagerhuis de vriendschappe lijke verhouding der mogendheden in zake de Chineesche quaestie in het schoonste daglicht stelde, is het bij het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken geen geheim, dat naar een zeer bevoegd en aan zienlijk persoon mij deed opmerken, deze betrekkingen zoo slecht zijn, als zij maar kunnen wezen. De regeeringsstukken, die eerstdaags openbaar worden gemaakt, zul len dit bewijzen. En de »Standardf die in nauwe betrex king met »buitenlandsche zaken" staat, besluit zijn hoofdartikel van heden over de politieke toestanden aldus"De poli tieke toestand is vol verwikkelingen en misstanden, en men kan onmogelijk in de toekomst blikken, zonder het gevoel te krijgen, dat de problemen, die door het plotseling uitbreken van het Aziatisch fanatisme zijn ontstaan, niet verreweg de ergste zijn, die men heeft op telossen," Een telegram uit Yokohama deelt ver schrikkelijke bijzonderheden mede over den dood van baron von Ketteler, wien de Chineezen de tong en de oogen uit rukten, na hem aan den hals ingegraven te hebben. De foltering duurde eenige uren. - Op de Goudkust blijft de oproerige toestand maar voortduren. Nog altijd zetten de Engelschen in het fort van Komassie opgesloten en liggen der tien duizenden Ashanti negers er voor. Twee Engelsche kolonnes onder den Kolonel Welleochs en Burrought hebben zich nu weten te vereenigen. De laatste was bij een aanval op de negerstad Kokofoe teruggeslagen met een verlies van 5 dooden en 82 gewonden. Volgens de „Matin" ontving het detec tive-departement te Parijs bericht, dat Es- terhazy naar de Fransche hoofdstad zou komen, om zich ter beschikking der ju stitie te stellen. Hij zou ook nog voor dien tijd een bezoek brengen aan een vriend, die in de Rue du Faubourg Saint Honoré woont. Tot Woensdagmiddernacht was Esterhazy echter nognietaangekomen. LONDEN, 12 Juli. Aan de »Daily Ex press" wordt van den 6en Juli uit Tient sin gemeld, dat, na een gevecht van zes urem, de Chineesche generaal Ma het ar- M) - »Wij hebben den verkeerde getroffen mijne beminde! 7aarwel, dewijl ik den sleutel van uwe bruidsfeamer verloren heb. Ik ga een oorlog tegen Bohemen mede maken, en zoek mij eene andere bruid, die van haar beminde geen purperrood zwaard vordert. Troost u, zooals ik mij. Hiernevens zend ik uwen ring terug." De ring viel uit den brief. Toen Jacoba dit hoorde voorlezen, was "zij eene onmacht nabij zij weende en vervloekte den ongetrouwe. Vader en moeder trachtten het kind te troosten, en de vreemdeling sprak vele zoete woerden »bad ik geweten, dat die arelistige man mij tot het overbrengen van zulk eene kwade tijding had gekozen, zoo waarlijk als ik de graaf der graven ben, ik had hem een afscheidsgroet met mijn zwaard ge bracht. Droog uwe schoone oogen, lieve juffrouw; een tiaan, die langs uwe roze- kleurige wangen vloeit, is voldoende, alle vlammen .uwer liefde uit te dooven." Maar Jacoba hield met op met weenen Eindelijk verwijderde zich de graaf en ver zocht verlof de schoone lijdende den vol genden morgen te mogen bezoeken. Hij hield woord en kwam, en dewijl bij met Jacoba alleen was, zeide hij tot haar ik heb den geheelen nacht niet kunnen slapen, dewLjl ik steeds aan uwe schoon heid en aan uwe tranen heb gedacht. Gij moogt wel eens lachen, dewijl mijne, door slapeloosheid, bleeke wangen, weder be ginnen te blozen." »Hoe zou ik kunnen lachen! zode Jacoba, heeft die trouwelooze mij niet mijnen ring teruggezonden en mijn hart gebroken De graaf nam den ring en wierp hern bet venster uit: »weg met dien ring!" riep bij >hoe gaarne zou ik hem door een fraaier en doen vervangen en hij legde den prachtigsten ring van zijne vingers voor haar op tafel neder»hoe gaarne door al deze ringen, en ieder van dezelve is eene rijke heerlijkheid waardig Jacoba bloosde, en zij schoof den prach tigen ring terug. »Wees niet zoo wreed,' sprak oe graat -want nu ik u eenmaal gezien heb, kan ik u Dimmer vergeten. Heeft uw bemin de u versmaad, versmaad hem ookdat is eene zoete wraak. Mijn hart en^ mijn graafschap.leg ik aan uwe voeten." Jacoba scheen hier wel niet naar te willen hooien, maar in haar hart vond zij toch, dat de graaf met de wraak gelijk pad, en zij den trouwelooze moest ver geten. Zij spraken nog veel met elkander en de graat was zeer bescheiden en in nemend, maar hij was Diet zoo schoon als de verloren bruidegom, hjj was wat al te bleek doch wanneer hij sprak, was meD spoedig de kleur van zijn gelaat ver geten, en dewijl aan alles èen einde komt, zoo hield Jacoba op met weenen, ja lachte nu en dan om de scherts van den graaf De tegenwoordigheid van dien rijken' heer was te Horbesheim spoedig bekend, want hij had prachtig gekleede dienaais en maakte groote verlering; ook wist weldra een ieder, dat üij Jacoba een brief van haar bruidegom gebracht had. Toen Veronica en Francisca dit hoorden, ijlden zij naar hare vriendin, en vroegen of de voorname gast niets van de beide andere bruidegoms wist, en verzochten haar hier naar onderzoek te deen. Jacoba deed dit ook, eu toen de graaf zeide, dat hij zelf hare vriendinnen zou gaan opzoeken, om volgens hare beschrijving te weten te komen, wie hare beminden waren, was het meisje hem zeer dankbaar. Ook behandelde zq hem vriendelijker, want zij had des nachts veel bij zich zelve overwogen, en den kostbaren ring goed beschouwd, en gedacht»nu heb ik slechts de hand uit de strekken, om een graaf schap te verkrijgen, dat ik niet met Fran cisca en Veronica behoef te deelenzoo heeft die daad van den trouwelooze mij toch een graafschap bezorgd." Zij toonde aan hare ouders den juwee len ring, dien de heer op tafel had laten liggen, verhaalde al, wat hij gesproken had, en al wat zij wist vaD zijne uitge strekte heerlijkheden. De ouders waren zeer verbaasd, en wilden het eerst niet ge- looven. Toen de graaf echter terug kwam en hare ouders eerbiedig om de vergun ning bad, hunne dochter een klein ge schenk te mogeu geven, en hij na dezelve verkregen te hebben, haar een diamanten kruis, hangende aan een zevenvoudig snoer van paarleu aanbood, moesten zij het wel gelooven. Toen zeiden vader, en moeder tot elkander»zulk een schoonzoon staat mij wel aandien moeten wij trachtten te behouden.'' Nu spraken zjj hierovei met hunne doch ter, lieten haar dikwijls met den gi aaf al leen in de kamer, en onthaalden hem dik wijls tot laat in den nacht op wijn en lekkernijen. Hij nam echter niets zonder belooniDg, en de ouders verheugden zich zeer in zijne lijke geschenken. Jacoba stelde zich reeds den nijd voor, dien zij als eene gravin van de graven zou gaande maken, en werd toegeeflijker omtrent de liefde van baren nieuwen minnaar. Deze was echter -een zonderling man. Want toen hij bij de zwartlokkige Vero nica kwam, vond hij haar nog schooner dan de schoone Jacoba, en toen hij einde lijk de blonde Francisca zag, schenen de anderen hem eindelijk leelijk toe. Hij ver haalde aan de blonde Francisca en aan de zwartlokkige Veronica bijna hetzelfde van hare bruidegoms. Hij had, namelijk onder weg, de drie jongelingen in eene herberg aangelroflen, terwijl zij den tijd met twee jonge meisjes vroblijk bij volle wijnbekers

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1