IE DOOIE BAST. 10e Jaarn* No. 27. Woensdag 11 Juli 1900. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w sc h - V I a a n d e r e n F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEPlbLETOX. 10) AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor Belg ié 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde* naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Ofschoon de telegrammenstroom uit Zuid-Afrika heel wat verminderd is ten gevolge van de verwikkelingen in China is het toch niet zoo kalm op het oorlogs terrein, als men wel zou vermoeden. Zoo is er door generaal Paget in de buurt van Bethlehem weer met de Boeren gevochten. Het schijnt echter, dat de Engelsche troepen sterker waren dan die der Boeren, daar deze moesten terugtrek ken over Leeuwkop. Generaal Paget trachtte hen te achtervolgen en te om singelen maar dit gelukte niet. Er bleef hem toen niets anders over dan te wachten tot den volgenden dag, maar ook dien dag had hij geen succes. Welke verliezen er geleden zijn is onbekend. Het door Roberts afgezonden telegram maakt er geen mel ding van. Mogen wij daar de gevolgtrek king uit maken, dat de Engelschen meer mannetjes hebben verloren dan hun lief is? Dat in de Transvaal zelve de troepen bewegingen worden voortgezet blijkt wel hieruit dat generaal Clery en Hart zich Woensdag bij Vlakfontein hebben ver- eenigd. Te Greylengstad arriveerden treinen, die uit Natal kwamen. Hoewel er nu en dan berichten komen die melden, dat de Boeren den strijd moede zijn, zijn er toch nog genoeg, die tot het uiterste zullen doorstrijden. Zoo heeft generaal Botha aan den correspondent van een Engelsch blad medegedeeld, dat de Burgei's nog steeds de hoop koesteren de onafhankelijkheid van het land te bewaren en de Engelschen te noodzaken het land te verlaten. De heer Reitz heeft aan een correspondent van een ander Engelsch •Ik ben van hetzelfde gevoelen, zeide de ontvanger, »dan nog liever het ge meenste pandspel 1 Wanneer Herbesheim zoo weinig te vreezen beeft van de leven de gasten als van het honderdjarige be zoek van den dooden gast, zoo zouden wij verzekeid zijn, dat onze jonge schoo- nen nooit het hootd omgedraaid zal worden''. •Ik zou wel eens willen weten," sprak een jong rechtsgeleerde. »hoe die dwaze geschiedenis in de wereld gekomen is. De legende is zoo dor als een geraamte geene nadere omstandigheden zijn er van bekend, zoodat er zelfs geene romance of ballade van gemaakt kan worden, anders waie ze nog tot iets goed." »Het tegenovergestelde is waar." zeide Waldricb, »de legende van den dooden gast, zooals men die vroeger kende, en zooals een oude jager, mij dezelve in mijGe kindsche jaren heeft verhaald is voor onzen tjjd te langdiadigdaarom is m^n le zelve vergeten, en daar heeft men gelijk in Herinnert gij u de geschiedenis nog t" vroegen verscheidene stemmen te gelijk." •Nog zeer flauw," antwoordde Waldrich. »0, verhaal ze ons, verhaal ze ons!" riepen de meisjes uit»doe dit om ons genoegen te geven!" blad gezegd dat zij voor hun vrijheid zullen strijden totdat zij geen 500 Burgers in het leven hebben, en dat zelfs daarna de worstelstrijd zal worden voortgezet. De groote slag, waarop Lord Roberts in Pretoria zit te wachten, is nog steeds niet geslagen. Generaal de Wet en zijn dapperen zijn nog altijd actief, alsof er geen ijzeren gordel om hen heen was ge trokken En toch zou men in Engeland zoo gaarne zien, dat aan generaal De Wet en zijn troepen 'n gevoelige nederlaag werd toegebracht, want zoo redeneert men - als dit eenmaal gebeurd is, dan zal generaal Botha capituleeren. De com mandant generaal wacht met spanning de tijding van de nederlaag der Bondgenoo- ten in den Vrijstaat af, om over te kun nen gaan tot het aanknoopen van onder handelingen. Voorloopig is er nog volstrekt geen quaestie van nederlagen in den Vrijstaat. Generaal de Wet doet en laat, wat hij wil. Hij beweegt zich vrijelijk alsof er geen Engelsche troepen hem van alle kan ten hadden ingesloten. Op het oogenblik moet hij zich te Fauriesburg, ten Zuiden van Bethlehem, bevinden, juist op de grenzen van Basoetoland Drie duizend man zijn ouder zijn leiding. Berust dit bericht op waarheid, dan zou hieruit kun nen blijken, dat de generaal langs de grenzen, of misschien zelfs over grondge bied der Basoeto's Noordwaarts op wil rukken, om zoodoende zich te onttrekken aan de omsingeling en de Engelschen in den rug aan te vallen. De toestand in het Noorden is weinig veranderd, maar Lord Roberts heeft weder om het bewijs ontvangen, dat de Boeren Geen wederstand, geene verontscbuldi ging baatte. De heeren voegden zich bij de dames, en ondersteunden baar verzoek. Men schoof de stoelen naderbij. Gaarne of ongaarne, Waldrich moest het zien getroosten, de legende te verhalen, zooals hij die van den ouden jager ont vangen had. Hij sierde de geschiedenis zoovee! hij kon op, om het verhaal een weinig boeiend te maken. Het zijn nu werkeljj-r luim tweehor, derd jaren geleden," aldus verhaalde hij, dat de dertigjarige oorlog begon, en de keurvorst. Frederik van den Palts, zich de kroon van het koninkrijk Boherne had toegeëigend. De keizer en de keurvorst van Beijeren, aan het hoold van Duitsch- lands katholieken, trokken op, om hem die kroon weder te ontnemen. Een groote, beslissende slag werd geleverd bij den witten berg, niet ver van Praag, met bet gevolg, dat keurvorst Frederik de kroon verloor. Alle katholieke steden juichten over den ondergang van den armen Fre derik, die slechts weinige maanden op den troon had mogen zitten, om welke reden men hem ook wel den winterkoning noemde. Het was bekend, dat hij met een gering gevolg verkleed uit Praag was ge vlucht. Dit wisten ook onze lieve voor ouders in Herbesheim voor tweehonderd jaren. Zij behandelden ook toeu reeds even gaarne stads- en staatnieuws als wij, hunne waie afstammelingenzij waren echter, ik mag niet zeggen godsdienstige! ook daar niet stil zitten. Deelden wij Zaterdag mede, dat een patrouille der En gelschen onder de oogen van den opper bevelhebber werd gevangen genomen thans wordt weer geseind, dat veertien man be reden infanterie vermist worden. Donderdagnacht had wederom een aan val van de Boeren plaats. Dezen slaag den er in de telegraaflijn tusschen Yolks- rust en Standerton te vernielen. Zij poogden tegelijkertijd de spoorlijn in de lucht te doen vliegen tusschen Platrand en Paardekop. Een Engelsche patrouille stoorde hen echter in hun werk. Deze verscheen plotseling, waarop de Boeren de vlucht namen. Zij lieten eenige kisten dynamiet achter. Uit de telegrammen van deze gebeurtenissen blijkt, voorts dat de Engelschen gebruik maken van Kaffers als verspieders Een dezer toch, werd, volgens Reuter, in de kaak gewond. Het eenige verlies, dat de Engelschen leden. Ook in het Westen zitten de Boeren niet stil hetgeen blijkt uit het telegram van Vrijdagmorgen, waarin van een misluk ten aanval op Rustenburg gewag wordt gemaakt. Langs de Delagoabaai worden thans om een nieuwe verbreking der communi catie te verhinderen, door de Boeren troe pen geplaatst. Voornamelijk langs het gedeelte Kaap Muiden en Komatiepoort. Het aantal Engelsche krijgsgevangenen te Nooitgedacht, is nu, volgens den »Daily Mailc-correspondent uit Lorenqo Marques gestegen tot 2000 man. De Boeren hebben op de kopjes, welke den spoorweg tusschen Nelspruit en Nooitgedacht beheerschen, kanonnen geplaatst. Lijdenburg is van een grooten voorraad levensmiddelen voorzien maar minder verdraagzaam op dat punt. De vrede over de nederlaag en vlucht van den winterkoning was dus nagenoeg even zoo uitgelaten, ja nog veel doller, dan bij ons voor eenige jaren de vreugde over de neierlaag van Napoleon. Drie schoone jonkvrouwen zaten op zekeren tijd, over den winterkoning praten de, bij elkander. Zij waren alle drie vrien dinnen, en alle drie hadden een bruide gom, dat is te zeggen, iedei een afzonder lijken voor zich, anders zouden zij geene vriendinnen geweest zjjn. De eene heette Veronica, de andere Francisca en de derde Jacoba. Veronica zeide »men moet dien koning der keitors niet uit Duitschland laten ont snappen 1 Zoo lang hij leeft, zal net wan gedrocht het Lutherdom. leven, en niet nalaten verderf te verspreiden." Ja." riep Francisca, »wie hem dood slaat, kan staat maken op eene groote be looning van den keizer, van den keur vorst van Beijeren, van de heilige kerk en van den pausja, zelfs kan hij rekenen op den hemel •ik wenschte," viel Jacoba haar in de rede, »dat hij in onze stad kwam Hij zou door de hand van mijn geliefde moeten sneuvelen mijn gelietde zou dan ten min ste een graafschap tot belooning krijgen.' Dan zou net de vraag nog zijn j' zeide Veronica, »ot uw beminde u tot gravin zou maken, want hij heeft nauwelijks moed genoeg tot zulk eene heldendaad. Wil men een indruk krijgen van de zorgwekkende toestand in China, dan behoeft men slechts de ontvangen tele grammen na te lezen. Hoewel men aan vankelijk moeilijk kon gelooven, dat de opstand om en in Peking in een algemeen oproer zou veranderen, schijnt het dat de gekoesterde vrees werkelijkheid zal wor den en dat de Chineezen zullen beproeven alle vreemdelingen hun rijk uit te drijven, dat ze weer alles in het werk zullen stellen om hun land weer tot een van de overige wereld gansch afgesloten gebied te maken. Zoo meldt een telegram uit Tojifoe b. v. Zuidelijk Mandsjoerye ver keert in opstand, de kolenmijnen bij Moekden, de spoorweg naar Nioetsjwang en de telegraaflijnen zijn vernield. Men kan nu gerust aannemen dat het noorden van China tot en met Peking in staat van oorlog tegen de Europeanen vei keert. De Engelsche invloeden en de zuide lijke gelegen Fransche provincies zijn zonder twijfel oorzaak dat de onderko ningen in midden en zuidelijk China den opstand nog niet durven beginnen. Hun houding zal wellicht afhangen van den loop der zaken in het Noorden. De Ameri- kaansche consul is ook van die meening, daar hij aan zijn regeering meldt: De oproerige beweging breidt zich uit. Als de verbonden troepen in het Noorden nederlagen lijden zullen de ongeregeld heden zich zeker naar Centraal en Zuid- China uitbreiden. De uitwijzing en het vermoorden van buitenlanders in het bin nenland, zoomede de vernietiging van den handel zal tengevolge hebben, dat een sterke strijdmacht noodig zal zijn om de Wanneer ik slechts wonkte, dan zou de mijne het zwaard aangorden, en de win terkoning nederhouwen, en het graafschap zou u voor den neus worden weggeroofd." •Snoeft toen gij beide zoo niet 1" zeide Francisca, »mijn beminde is de sterkste van allen. Is hij niet reeds als overste in den oorlog geweest en wanneer ik ham beval, den grooten turk op zjjn troon neder te vellen, hij deed zulks. Verheugt u dus niet te zeer over uwe graafschap." Terwijl de jonkvrouwen nog om net graafschap streden, hoorden zij een hevig getrappel van paarden in de straat, welke naar de stadspoort geleidde. Schielijk ijlden alle drie de meisjes naar het venster. Het was echter een vreeselijk wederde regen viel in stroomen van den hemel, de storm wind loeide en sloeg den regen met ge weld tegen de vensters d r huizen." •Goede hemel 1" riep Jacoba uit, »die bjj zulk eep weer reist, reist ook niet voor vermaak." De noodzakelijkheid drijft hem voort zeide Veronica. •Of een lioos geweten 1" voegde Fran cisca er bij. Tegenover hen in de herbei g, deLind- worm, hielden de dertien heeien stil en stegen af. Twaalf bleven bij de paarden de dertiende, geheel in het wit gekleed, trad binnen. Spoedig kwam de waard met zijoe knechten, die de heeren in de her berg en de paarden in den stal brachten. In weerwil van den regen liep het volk

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1