lEDOOimST. No. 26. Zaterdag 7 Juli I960. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u wsc h - V I a a n d ere n F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. AXELSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor Belbiï 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van ltot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlp tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Lord Roberts schijnt zich te Pretoria nog niet erg op zijn gemak te voelen. Groote beroering hebben daar de strenge maatregelen teweeg gebracht, die de En- gelsche bevelhebber genomen heeft, om te voorkomen, dat militaire geheimen aan de generaals der Boeren worden overge bracht. De stad was sedert eemgen tijd vol spionnen, zegt de correspondent van „Central News,' die in verbinding stonden met den vijand en bespottelijke geruchten rondstrooiden. Den inwoners der stad werd o.a. medegedeeld, dat generaal Botha van plan was, met een groote legermacht Pretoria aan te vallen, en dat een groot aantal inwoners van de voormalige hoofd stad de Boeren daarbij zouden behulpzaam zijn. Voorzorgsmaatregelen op groote schaal zijn echter genomen, om een dergelijk plan te verijdelen. De wachten rondom de stad zijn verdubbeld. Uitlanders, die burgers geworden zijn sedert het uitbreken der vijandelijkheden, en eveneens een groot aantal, waarop verdenking rust, zijn reeds onder escorte over de grenzen geleid. Het schijnt, dat het leger van generaal Botha terug getrokken is uit de sterke stellingen, die het ten Noord-Oosten van Pretoria bezet had. Men schrijft deze beweging toe aan het naderen van generaal Büller's troepen, die de achterhoede der Boeren bedreigden Gepantserde treinen patrouilleeren nu dagelijks langs de spoor lijnen in verschillende richtingen van de stad. De omtrek van Pretoria is zeer geschikt voor dergelijke verkenningen >En ik kan dezelve ook niet geven," snikte het meisje, en verborg haar gelaat. Ook "Waldrich werd door eene geheime smart overweldigd. Dit was de eerste maal, dat zij alleen zijnde, dit onderwerp aanroerden, hoewel het geen oogenblik uit hunne gedachte bleef. Op den laatsten geboortedag, toen beide voor de eerste maal voor de zekerheid of mogelijkheid terugschrikten, dat zij voortaan niet meer vooi elkander konden zijn, want zij tot nog toe voor elkander geweest waren, toen eerst hadden zij leeren inzien, hoe dierbaar zij elkander waren. Sedert die drie ven aderlijke ku«sen beschouwden zij elkander met geheel andere oogen. Beiden begrepen elkander, wisten, dat zij bemin den, en dat ztf bemind werden, zonder elkander zulks door woorden te zeggen. Bij beide was eensklaps het kalme, alles verschoonende licht der vriendschap tot eene lichte, laaie vlam aangewakkerd. Bei den wilden dit voor elkander geheim houden, en verminderden daardoor slechts de inwendige kracht. Na verloop van eenigen tjjd nadeuie Waldrich haar weder, en zeidaRiekje mogen wij op denzeliden voet met elkan der omgaan, als vroeger?" Van de Boeren bemerkte men echter niets. Sir Redvers Bulier heeft weer eens een officieel telegram afgezonden Hij meldt daarin, dat generaal Talbot Coke den 29en Juni naar Amersfoort oprukte, om een verkenningstocht te doen. Hij vond daar echter twee duizend Boeren met kanonnen in een sterke stelling. Na hen te hebben gebombardeerd, trok de generaal weer terug, zonder door de Boeren achtervolgd te worden. Zijn verliezen bedroegen twee man aan dooden en zes gewonden. Het schijnt dus. dat de Boeren zoo duchtig terugschoten, dat de generaal genoodzaakt was zijn verkenning te staken. Amersfoort ligt 22 mijl ten Noorden van Volksrust en 33 mijl van Ermelo. waar de Boeren zich weer saam trekken. Ten slotte nog een berichtje uit de „Manchester Guardian," die van haar cor respondent uit Kaapstad het nieuwtje heeft ontvangen, dat de oud-hoofdrechter Kotzé naar Pretoria is vertrokken en dat men meent, dat h\j weer als hoofdrechter zal optreden. In China wordt de toestand hoe langer hoe ernstiger. Peking verkeert in vollen staat van oproer tegen de Wester lingen. Het bericht van het vermoorden van den Duitschen gezant meldden wij reeds Later werd geseind, dat de gebouwen der gezantschappen van Amerika, Italië en Nederland zijn afgebrand. Admiraal Kempff uit Amerika heeft aan zijn regeering te Washington gemeld, dat de gezanten wel uitgenoodigd waren de hoofdstad te verlaten onder geleide van Keizerlijke troepen, doch dat zij dit ge weigerd hadden en het Tsung-li-Yamen verantwoordelijk hadden gesteld voor de veiligheid van alle vreemdelingen. Deze vastberadenheid zal hun waarschijnlijk het leven gekost hebben. Een geweldige oorlog staat nu voor de deur Een oorlog, zonder vast omlijnd doel is begonnen, een oorlog van twee reuzenmachten, die reuzenoffers zal ver slinden. Weldra zal te Takoe een geweldige macht liggen, want Duitschland maakt de geheele eerste divisie van het eerste oorlogseskader gereed, Italië stuurt zeven schepen met landingstroepen. Engeland, Rusland. Frankrijk, Oostenrijk en Amerika brengen insgelijks een duchtige zee- en landmacht bijeen. Ondertusschen zitten de Chineezen ook niet stil. Deze rukken weer naar Tientsin op om de hun ontnomen stad opnieuw te bemachtigen. Doch om den vijand alle dekking te ontnemen hebben de verbonden troepen bijna alle dorpen verbrand tus- schen Takoe en Tientsin. Latere berichten melden, dat de verblijfplaats der vreemde lingen te Tientsin wederom omsingeld is en beschoten wordt. De zendingsstations te Moekden zijn verbrand, terwijl de spoorwegbrug tus schen die plaats en Nioetschwang ver woest is. Een telegram gedateerd 3 Juli en uit Tschifoe verzonden zegt, dat alle vreem delingen bevel hebben gekregen Tientsin te verlaten. De Chineezen rukken voor waarts in verschansingen onder de wallen -■Waldrich 1 Kunnen wij omtrent elkander anders worden, dan wij tot nog toe waren »KunDea Ik? Dat is odmogelijk Ach, Riekje, ik heb mijn eigen geluk niet gekend. Nu ik u moet verliezen, gevoel ik eerst, dat ik verloren beo." Verloren, George 1 Zeg dat woord niet meer, maak mij niet ongelukkig. Het is een vreesolijk woord 1 Spreek het Diet weder uit 1" »Maar, wanneer hij komt?" »Dan zal God zorgen. Daar, George, bebt gij mijne hand, ik word tienduizend- maal liever de verlooide van den dooden gast. Maar, zeg het noch aan vadeinocb aan moeder; ik zal het hun zeggen, wan neer het lijd is. Neem mijne hand tol borg voordat woord, en wees, wat mij betreft geheel bedaard." Hij vatte nare hand, en bedekte die ge heel met kussen. Dit is een woord van leven," zeide Waldrich, »ik mocht zulks niet verwachtenmaar ik neem het aan, Breekt gij het, zoo breekt gij ook mjji leven.'' >Zijt gij nu weder vroolijk en gelukkig? »0liep hjj uit, »ik was nog nooit nooit zoo gelukkig als in dezen oogenblik 1" »Voortvoort I" riep Frederika uit, »mama zal op u wachten. Ik zal spoedig mijn toilet maken, en rijd met u mede." 7,ij dreef hem terug tot voor de deur, doch hier stond zij hem een afscneidskus toa. Als een besohonkene liep hij verder, en meldde mevrouw het besluit van F rede- Volgens de „Manchester Guardian" zou Rusland den mogendheden hebben mede gedeeld, dat het met Japan een verbond had gesloten, tengevolge waarvan laatst- rika. Frederika, zich zelve niet meer mach tig zijnde, zonk op eenen stoel neder, en verdiepte zich in haie dioomen van geluk en vei gat, dat men op haar wachtte. De wagen stond voor de deurmevrouw gmg eindelijk zelve naar boven om hare doch ter te balen. Deze zat nog in diepe ge dachten verzonken, met haar hoofd op haie borst gedoken, en hare haDden in haren schoot gevouwen. ►Wat peiDSt ge, of bidt ge?" vroeg de moeder. »Ik heb geboden." »En zijt gij welgemoed?" »Als een engel in den hemel." »Spreekt gij ernst, Riekje? gij schijnt geweend te hebben »Ja, ik heb geweend, doch nu ben ik gelukkig, mama. Kom laat ons gaan, ik moet alleen mijn hoed nog opzetten. Zijn nam haren hoed, plaatste zich voor uen spiegel, waaronder het rozekleurig lint lag, dat Waldrich haar tegelijkertijd met de harp had geschonken. Zij nam bet op, en knoopte het als een gordel om haar middel. Mevrouw Bantes zweeg, maar zij be- besloot Waldrich niet meer met eene bood schap aan Frederika te belasten. LEGENDE VAN DEN DOODEN GAST. Den volgenden dag had ten huize van den heer Barnes, volgens gewoonte, het eoiste wintergezelschap plaats zoo heette in Herbesheim wat men in andere steden genoemd rijk verstrekkende volmacht zou hebben gekregen, om aan de troebelen in China een einde te maken. Amerika zou eenigermate in de overeenkomst gekend zijn. De rechtzinnige Protestantsche „Reichs- bote" te St. Petersburg zegt in den Chi- neeschen oorlog een geeseling Gods te zién, welke de Christelijke beschaving van Europa gekregen heeft vanwege de zware zonde, die zij in Zuid-Afrika tegen een braaf Christelijk volk begaan heeft. Dinsdag vertrokken uit Wilhelmshaven twee transportschepen naar China. De keizer, die aanwezig was, zeide in zijn toespraak tot de bemanning dat het vei- moorden van den gezant een beleediging was voor het Duitsche volk en de Duit- sche vlag. Die beleediging moet voorbeeldig gestraft worden. Hij zal niet eerder rusten voordat Duitschland's vlag met die der andere mogendheden zegevierend over China wappert, totdat die vlag geplant is op de muren van Peking. De keizer hoopt, dat de troepen, het nieuwe vaandel, rein en vlekkeloos zullen terugbrengen. LONDEN, 5 Juli Aan de „Times" wordt van den 3en Juli uit Shanghai geseind, dat, volgens bericht uit vertrouwbare bron, gebracht door een koerier, die den 27en Juni Peking verliet, 15000 Boxers en troepen de gezantschappen dien dag aan vielen, doch werden teruggeslagen met verliezen. LONDEN, 5 Juli. Uit Shanghai wordt aan de „Times" van 4 Juli geseind, dat de verbonden troepenmachten de inland- sche stad van Tientsin aanvielen om 8 uur in den morgen van den 30en Juni. De stad werd om twee uur 's namiddags kransje, soiree enz. gelieft te noemen. Onder de aanzienlijkste familën van de stad ging het naar de beurt rond, om des winters eenmaal per week elkander te ontmoeten, en den langen avond zoo vroo lijk mogel(jk met muziek, gezang, spel en gesprekken door te brengen. Laat ik in het voorbijgaan mogen doen opmerken, dat men onder spel, geen kaartspel moet ver staan, die ongelukkige bezigheid van men- scheD, welke tusschen kwaadspreken en vervelen geen middelweg kennen. Dezen avond echter dacht men bij den heer Bantes aan gezang noch muziek, aan spel noch scherts, Mod ontmoette elkan der dien winter voor de eerste maal. Men had elkander veel te zeggen, en dewijl het binnen drie dagen eerste advent was, kan men wel denken, dat de doode gast het onderwerp van het gesprek was. De jonge, vrouwelijke personen trokken het neusje op, of hielden zich zeer ongeloovig. Velen waren blijde geen bruidegom te hebben, dien zij echter na dien tijd van den adveDt niet zouden versmaad hebbeD, en bij meni geen kromp het hart ineen van smart, wanneer zij aan iemand dachten, wien dat hart geheel toebehoorde. De oudere vrou wen kwamen na rijp overleg tot het be sluit, dat bet verhaal van den dooden gast niet zoo geheel en al uit de lucht gegi epen was. De jonge heeren waren allen bijge- loovig. Eenige wenschten, dat de doode gast mocht komen en hun moed op de proef stellen. Een paar oudere heerea

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1