DEIOODE SAST. 16e Jaarg. No. 24. Zaterdag «*0 Juni I !HM). Nieuws- e li Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. 7) AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van ltot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde* naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlpk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Bij Winburg, dat noordoostelijk van Bloemfontein en dus in het midden van den Oranje-Vrijstaat ligt, werd generaal Clements Zondag in een gevecht gewikkeld met een afdeeling Boeren met eenige verliezen, (hoe groot het getal was geett hij niet op) joeg hij hen noordwaarts. Hutton s bereden voetvolk had dien zelfden dag te strijden met eenige Boeren- patrouilles, enkele mijlen ten Zuid-Oosten van Pretoria. - Generaal de Wet blijft maar steeds bezig met de Engelschen lastig te vallen. Op den spoorweg tusschen Kroonstad en Honingspruit sneed hij een voorpost der Canadeezen af, viel een versterkt kamp der Strophires en Canadeezen aanhield een trein met troepen aan, die Zuid waarts trokken en brak den spoorweg op ten Noorden en ten Zuiden van Honing- spruit-station. De troepen, die in den tuin zaten kregen hulp van de bevrijde Engel schen gevangenen van Waterval. Toen volgde een verwoed gevecht, dat lang duurde. Nadat de Engelsche versterkingen uit Kroonstad hielden gekregen, trokken de Boeren terug. De verliezen aan Engel schen zijde waren1 officier en 3 man gedood, en 1 officier en 16 man gewond. We verwachten nu telegrammen, die deze cijfers wel wat zullen vergrooten Hoe verblijdend het is. weer eens over winningen te kunnen mededeelen door de Boeren behaald, bedroevend staat hier tegenover het feit, dat tal van Boeren zich overgeven. In Pretoria vertoefden nog heel wat jonge burgers, die weigerden of althans »Ik vind de keus, zooals gij die deelt voortreffelijk 1" zeide mevrouw Bantes, en zag op hare soep neder. Frederika wierp van terzijde een blik op hare moeder, en zuchtte»ook gij mama j Terwijl men dit een en ander besprak, aanschouwde de ko mnandant nog steeds den brief. Duivels, hoofdman, kunt gy u niet zat lezen Uwe soep wordt koud riep de heer Bantes uit. Waldrich ontwaakte, wierp nog een vluchtigen blik op den brief, en wiei p hem toen van zich af, als zate er peststof aan. Hij ging voort met eten, en een ander vatte den brief op. Papa Bantes ergerde zich, dat Fiedenka niet vi ooiper was. In den beginne gaf hij de onverwachte verrassing daarvan de schuld, dat het arme meisje geene woor den kon vinden. Intusschen, hij het niet at, doch zette zijn schertsen voort, zooals oen vroolijk oud man bij zulke gelegen heden doet. Maai de vlieger wilde niet opgaan. Alleen boekhouder, kassier en op zichter gaven door lachen hunne goedkeu ring te kennen. Veidrietig zeide hij tegen Frederika: treuzelden naar het front te gaan. Daar om dringt de dappere Anna de Plisses in een ingezonden stuk dat voorkomt in een Transvaalsch blad. er op aan tot het vor men van een vrouwenkorps Of het daar toe reeds gekomen is, weten wij nog niet. Het departement van oorlog heeft een lijst gepubliceerd van de verliezen der Engelsche troepen in Zuid-Afrika tot op jongstleden Zaterdag. Gedood werden 250 officieren en 2384 man aan wonden stier ven 68 officieren en 589 manschappen aan ziekten 125 officieren en 3985 man bij ongeluk gedood werden 66 manschap pen. te zamen 7467 personen. Gewond werden buiten de hierboven aangegevenen 815 officieren en 10,612 manschappenvermist en gevangen de 3332 weer in vrijheid gekomenen niet medegerekend 37 officieren en 1650 man ziek niet gewond naar huis gezonden 11,255, totaal van gewonden, gevangenen enz. 24,369. In het geheel zijn dus de verliezen 31,836 Hierdoor zijn niet begrepen de zieken, in hospitalen in Zuid-Afrika verpleegd. Voorts zijn onder de gevangenen nog niet opgenomen de soldaten en officieren, door generaal De Wet krijgsgevangen gemaakt, waardoor het aantal tot 2500 zal zijn gestegen. In Tientsin wordt een harden strijd gestreden. Men stelt er alles in het werk om de stad te ontzetten. Hoe de toestand in China overigens is, is niet met zekerheid te melden. Sedert Vrijdag toch is noch van admiraal Sey mour, noch van de gezantschappen te Peking eenig officieel bericht ontvangen 'De poging van den 21 dezer, door de Amerikanen en Russen gedaan om de verbinding met Tientsin te herstellen is totaal mislukt, daar de troepen door de Chineezen werden teruggeslagen. 3000 Japanneezen, 1000 Duitschers en 2000 Franschen moeten geland zijn. Be richten van operaties, die zij ondernemen hebben tot op dit oogenblik nog niet ont vangen. Uit Shangai wordt een bericht gezonden, over de sterkte van het Chineesche leger. Als het waar is, wat dat telegram bevat, dan zullen de mogendheden vooreerst nog niet klaar zijn met het zenden van troepen. Er zouden toch 80000 man goedge- oefende Chineesche troepen in het veld staan en bovendien zouden nog 270,000 man waaronder de benden der Boxers, beschikbaar zijn. 60,000 Chi neesche soldaten zouden door Duitsche en Russische officieren naar Europeesch model geschoold zijn. Al kunnen wij nu wel geen nauwkeurige beschrijving geven van den Chineeschen toestand, dit is althans zeker, dat er weldra dagen zullen volgen, die tooneelen zullen geven van bloed vergieten en wat dies meer zij, welke alleen geëvenaard kunnen worden door de geschiedenis van den Taïping opstand. Een telegram uit Hong-kong zegt dan ook: De teekenen van moorddadige, opstandige Boxers-roovers en andere bloeddorstige ellendelingen, met niets anders dan hun waardeloos leven te verliezen en alles te winnen door moord en roof, beginnen zoo duidelijk aan het daglicht te komen, dat rijke Chineezen van Canton en uit den omtrek overhaast wegtrekken, hun vrouwen, familie en waarden mede nemend. Hun lust om al wat door de Wester lingen tot stand is gebracht te verwoesten, hebben de opstandelingen nu weer ge toond door de protestansche missie te Weihsien in de asch te leggen. Nu Tientsin niet langer omsingeld is, en de consuls weer in verbinding zijn getreden met hun regeeringen, terwijl de correspondenten hun bladen weerberichten kunnen toezenden, is het ons ook weer mogelijk geworden eenige bijzonderheden omtrent den toestand in de stad te ver melden. Nadat de troepen van de mogendheden vier dagen lang in Gordon Hall aan een vreeselijk bombardement waren blootge steld geweest, moesten zij eindelijk dit gebouw verlaten. Zij trokken toen naar den zuidelijken oever der rivier doch hier vonden zij geen beschutting voor het moordadige vuur der Chineezen De strijd ontaardde aan beide zijden in een waar bloedbad. Lijken van Europeanen. Japan ners en Amerikanen lagen op straat ver- >meisje, spreek nu eens openbaitig, heb ik bet getroffen of niet Heb ik een wijzen of dommen streek gedaan Zeg het maar gij zult ook wel anders leeren zingen, wanneer de jonge Haan hier is. Het is mogelijk, papal" antwoordde Frederika; »zou ik aan uw vriendelijk, welmeenend doel kunnen twijfelen Laat deze verklaring u gerust stellen. »Nu, dat is verstandig gesproken, Riekje Mama heeft het mij zelve verhaald, dat ook zij alzoo gedacht heeft in haren tijd. Derhalve de glazen gevuld! Lang leve bruid en bruidegom 1" De vader klonk met zijne dochter en de anderen volgden hun voorbeeld; de vroo- lijkheid scneen terug te keeren. »Het is een domme streek zonder weerga dat de jonge Haan ons juist heden moest ontbreken 1" alzoo ging de oude heer voort »hij is een schoon man, zeg ik u, zeer wellevend, zeer onderhoudend hij heeft meer scholen doorloopen dan zijn vader. Ik wed, dat gij hem niet wilt laten gaan, wanneer gij hem eenmaal gezien hebtik wed, dat gij dan uw vader om den hals zult vliegen, en hem dauken." »Het is mogelijk, papa. Wanneer dat het geval is, zal ik het ook gaarne doen. Maar ik bid u, lieve papa, en gij weet, dat het mij veroorloofd is, op mijn geboor tedag eene billijke bede te doen, geen woord meer van hem te spreken, voordat ik hem gezien heh." Mijnheer Bantes fronste zijn voorhoofd, en zeide eindelijk: »met uw welnemen, mejuffrouw dochter, dat is eeneonnoozele vraag 1 Evenwel, zij is u toegestaan. Uwe mama deed in haren tijd met zulke beden." »Mijn waarde," zeide mevrouw Bantes tot haren man, »doe Frederika geene ver wijten. Gij moet niet vergeten, dat het heden haar geboortedag is, en dat niemand haar leed mag doen." »G(j hebt geljjk, mama!" antwoordde de oude man»h(j komt zeker spoedig. Het zal weldra nieuwe maan zijn, en dan ziet men dikwijls, dat het weder verandert." Hierdoor nam het gesprek, hoewel eenig- zins gedwongen, eene andere wending, en ten laatsten was de oude vroolijkheid te ruggekeerd. Alleen de kommandant behield iets koels. Mevrouw scheen dit te bemer ken, en vulde, tegen hare gewoonte, meer malen zijn glas. Frederika wierp van tijd tot tijd een navorschenden blik op hem, en wanneer hunne ooger. elkander ont moetten, was het alsof hunne zielen ge heime vragen aan elkander deden. In Waldricb's oogopslag lag iets als vaneen stil verwijt, en in het gemoed van Frede rika was het, als ontving zij van dien blik een geruststellend antwoord. De overige vrienden onderhielden elkan der met andere zaken, en de oude beer bereikte weder het toppunt van zijne goed en moedwillige luim. Het toeval wilde, dat, toen men van de tafel was opgestaan om de schooue koningin van het teest den gebruikelijken kus te geven, Waldrich en De Europeesche troepen zullen nu gaan beproeven admiraal Seymour te ontzetten en dan zullen de troepen oprukken naar Peking. Wat admiraal Seymour betreft, deze is, zoo zegt een telegram door den Duitschen consul uit Tschifac afgezonden, 14 K M. van Tientsin omsingeld. Hij heeft 62 dooden en 200 gewonden en wordt ernstig bedreigd. Hij verlangde 2000 man hulp troepen, die uit Tientsin oprukten onder opperbevel van een Russisch officier. De pas ontvangen telegrammen luiden Frederika, elkander vooi papa Bantes ont moetten. »Hoor eens Riekje," zeide de vroolijke vader, »denk nu eens, dat onze George iemand is, wiens naam het mij op straffe is verboden te noemen. Denk dat, dan zal de kus anders dan een gewone zijnbe proef het maar, zottinnetje." Waldrich en Frederika sionden voor el kander hij vatte hare hand en elkander bijna weemoedig in de oogen ziende, bogen zij het hoofd voorover. De oude sprong met eene schalksche beweging ter zijde, om den kus gade te slaan. Te laat, hij was gegeven, en hun oeider handdruk was, bij het scheiden, vaster. Waldrich verbleekte, en in de oogen van Frederika kwamen tranen nog eenmaal wisselden zij eenen kus, en ook daarna schenen beide verder te willen gaan, doch schielijk drukten zij hunne lippen nogmaals op elkander. Daar- ■a eilde Frederika, luid weenende, voort, en Waldrich ging voor het venster staan, en trok figuren op de beslagene ruiten. De oude zag rechts en links, en stond voor het overige alsof hij versteend was. »Wat, koekoek, boteekent dit nu! Wat scheelt het meisje toch Wat is haar over komen riep bij uit. Mevrouw Bantes zag weder stilzwijgend op haren vingerlingzij wist waar Fre derika de schoen knelde, en zeide tot den heer Bantes: »papa, verschoon thans het meisje, laat haar uitweenen!" >Maar, maar, maarriep da

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1