boombast. No. 25. Woensdag 27 1000. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li - Vlaanderen F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van ltot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In de laatste dagen zwijgt Roberts over zijn krijgsverrichtingen maar hij seint daarentegen allerlei lijstjes van verliezen in gevechten, die hij vroeger bjjna niet of terloops vermeld had. Zoo werd bij Diamantheuvel op 11 Juni, 4 fficieren en 2 man gedood, 62 officieren en manschappen gewond. Den daarop volgenden dag. toen volgens het vroeger rapport van Roberts, de Boeren reeds weggetrokken heetten, werden toch nog 4 officieren en 4 man gedood en 72 officieren en manschappen gewond. Botha is door Roberts tot overgaaf gesommeerd. Botha vroeg na de somma tie vijf dagen wapenstilstand, wat ge weigerd werd. Lord Kitchner is bijna door de Boeren gevangen genomen. De generaal sliep in een spoorwagen, bij Kopjes-stopplaats, toen te 3 uur 's morgens de vijand plot seling op dook en zijn geschut en ge weervuur opende. Te nauwernood ontkwam Kitchner door te paard te springen en spoorslags weg te rijden. Buller is nu Natal uit - en Transvaal binnengetrokken. Hij heeft Standerton bezet zonder tegenstand te ontmoeten. De Boeren hadden de stad verlaten na vooraf de spoorweg te hebben doen springen. De Chineesche quaestie is een punt van beraadslaging geweest tusschen de Europeesche mogendheden. De kabinet ten zijn het eens geworden over de drie volgende punten het ontzet van Peking en Tientsin, voldoening eischen voor al »Ik geloof evenwel" zeide de opziener der fabriek zacht tot den kassier, toen men van tafel opstond, »dat de zaak heden geklonken is. Wat denkt gij er van, wordt het een paar De kassier antwoordde: »ik hui vei want ik denk aan den dooden gast." De plechtigheid van den geboortekus nam nu een aanvangmen ging de tafel rond, elkander een gezegend en maaltijd wenscbende. Waldrich ontving eene om helzing en een kus van allen. De beurt kwam ook aan Froderika hoffelijk nader den zjj elkander, en wisselden een kus. Maar terwijl zij dit deden, zagen zij elkan- dei op eene verwonderlijke wijze in de oogen, evenals personen, die onverwacht elkaDder als vrienden erkennen. Beide zwegen en zagen elkandet aan, als wilden zq tot op den bodem van elkanders hart doordringen, bogen nog eenmaal het hoofd, en herhaalden den kus, alsof de eerste volstrekt niet gegolden had. Ik weet niet, of iemand het bemerkte, maar mamaBan- tes beschouwde zeer aandachtig haren vingerring. Na dezen kus gevoelde Wal drich niet meer de overigen, die hem ge geven weiden alleen een eenige gold bij hetgeen sinds het uitbreken der onlusten ten nadeele der Europeanen geschiedt is en waarborgen vragen, dat een herhaling der onlusten in de toekomst niet zal voorkomen. De eerste poging van de mogendheden om de vreemdelingen, wier positie in Je stad langzamerhand onhoudbaar wordt, te ontzetten heeft schipbreuk geleden. De aanval werd ondernomen door een kleine troepenafdeeling, die zich een weg trachtte te banen door het Chineesche leger, dat echter zeer sterk scheen en over verschillende kanonnen beschikte. De mogendheden hebben tegenover het leger slechts een 3000 man [staan waar van 2000 Jopnieuw een poging zullen wagen om door de Chineesche liniën heen te breken. Wellicht worden de troepen dan weer teruggedreven en dan zal er ten laatste voor de mogendheden niets anders opzitten dan aan Rusland en Japan de leiding der zaken aldaar op te dragen. Over den toestand in Peking, seint Dalziel, dat 15,000 man Chineesche troepen zich binnen de muren bevinden en sedert drie dagen het vreemdelings kwartier met zware Kruppkanonnen be schieten. Alle consulaatsgebouwen wer den verwoest, evenals de Engelsche en Fransche factorij. De meeste Europeanen hebben een schuilplaats gevonden in het Raadhuis, alleen de Russische troepen liggen in het station. Hun toestand wordt als zeer hachelijk beschreven. Generaal Toean, die het Chineesche leger aanvoert, heeft een groot aantal Kruppkanonnen op de stadswallen opgesteld en bereidt zich blijkbaar voor, om de pogingen tot hem. Hjj zag er ook inderdaad uit, alsof zijn breede borst hem te nauw was ge worden en Frederika ging voor een ven ster staan, tuurde naar buiten, alsof haar iets onaangenaams was overkomen. Spoedig echter nam de oude vroolijkheid hare plaats weder in. Twee tilbury's ston den ingespannen op hen te wachten, om den zachten herfstmiddag op het land door te brengen. NOG EEN GEBOOKTEDAG. Den volgenden dag hernamen de zaken haren ouden loop. De nieuw aangestelde kapitein had vele bezigheden. Hij had ver lof verkregen, om zijn' generaal op te zoe ken, en moest nog vele zaken met zqnen voorganger in orde brengen. Dit een en ander vorderde eene afwezigheid van ver scheidene weken. Hij vertrok uit het huis van den heer Bant es, als uit het huis eens vaders; men liet hem afreizen als een' zoon, met vermaningen, met Duttige lessen, met welmeenende wenschen, als iemand van wiens denkwijze omtrent ons zeiven wij zeker zijn, zonder droefheid of weemoed. Waldrich en Frederika scheid den van elkander, alsof zij naar een ge zelschap of hij naar eene parada ging. Zij herinnerde hem alleen, dat hij zorg moest dragen, op haren geboortedag, den tienden November niet te ontbreken. Ook had ik het genoegen, mijn' vuend op die reis eenige dagen bq mij te hebben. Hij ver heugde zich ovet^ zijne bevordering, maar ontzet met kracht af te slaan. Bij het bombardement van de forten om Takoe, zijn de Duitsche en Russische kanonneerbooten litis. Gelyak en Koreetz danig gehavend. De schoorsteenen en alles wat zich verder op het dek be vond, hadden veel te lijden van de Chineesche granaten Een koopvaardij schip, dat dichter bp den wal lag. was op vele plaatsen getroffen de kapitein, een Engelschman werd gedood. De Russische kononneerboot Koreetz komt de eer toe, het kruitmagazijn op de kust getroffen te hebben. De Centurion was het eenige groote oorlogsschip, dat aan den strijd deelnam en over de klei nere schepen heen zijn granaten op de forten wierp. De Engelsche kanonneer boot Algerine waagde zich te ver op de rivier, werd door twee forten onder vuur genomen en zou waarschijnlijk niet ont komen zijn, als het electrische zoeklicht van een der forten niet plotseling on klaar ware geworden. Het nemen van de forten voor Takoe is te St Petersburg als een schitterende overwinning gevierd. Zulk een demon stratie heeft natuurlijk geen enkele po litieke beteekenis een betere barometer van Rusland's houding is de pers, en deze verklaart zich, met uitzondering der Novosti, voor het beschermen der Russische belangen en verder niets. De Novoie Yremia zegt, dat de beweging der Boxers voornamelijk gericht is tegen de mogendheden, die de Chineezen geër gerd hebben door hun zendelingen, en niet tegen Rusland. Peking, voegt het blad er veelbeteekenend bij, verkeert op even goeden voet met de Russen als het vijandelijk gezind is aan de overige nationaliteiten. Later ontvangen telegrammen melden dat de Europeesche nederzetting te Tient sin bijna geheel verwoest is. Het opperbevel over de Chineesche troe pen heeft Prins Toean op zich genomen, Hij heeft aangekondigd, dat hij naar Tient sin zal oprukken om het handjevol verem- delingen van daar te verdrijven. De laatst ontvangen telegrammen luiden ST. PETERSBURG, 25 Juni. Op last van den Czaar is de mobilisatie van de groepen in het militair district Amur be volen. De noodige reservisten zullen voorts onder de wapens worden geroepen. WASHINGTON, 25 Juni. Het bevel aan het oorlogschip Manadnack, om naar Takoe te vertrekken, is ingetrokken. De door het Departement van Oorlog getroffen voorloopige maatregelen zijn nog nooit te voren in zulk een omvang ge nomen en voorzien in alles wat in China gebeuren kan. twijfelde, zooals hij uit de woorden van den generaal meende te moeten opmaken, of hij nog wel langen tijd te Herbesheim zou blqve.1. Hij deelde dit vermoeden ook bij zqne wederkomst aan de familie Bantes mede. Men bejammerde het, dat men hem weder zou moeten verliezen »docb," zeide de oude heer, >laten wij hierover niet treuren voor den tijd. Vroeg of laat doet de Opper heer ons allen van bezetting veranderen Op deze aarde zijn wij altijd dicht genoeg bij elkander, al woont de eene in deze, de andere in gene stad, ja zelfs dikwijls al te dicht. Die vervloekte Engelschen zitten m\jne tabiiek, bij voorbeeld, mooi in den weg," Het spreekt van zeiven, dat de verjaar dag van Frederika met de gewone plecb tigheid gevierd werd. Waldrich had haar eene nieuwe harp, een meesterstuk, en uitgezochte muziek medegebracht. Beide deze zaken bood by haar op zijne beurt aan een breed, rozekleurig lint was aan de harp vastgehecht. Papa Bantes was hoogst gelukkig hij liep vergenoegd met rassche schreden op en neder, en wreef, heimelijk lachende, zijne handen, zoodat mevrouw, die hem met de oogen volgde, zich niet kon ont houden, den kommandant in het oor te fluisteren >papa zal zeker nog de eene of andere verrassing voor ons hebben." i De verstandige moeder bedroog zich ook niet. Nadat de gelukwenschingen en de (Slot.) De hier ontwikkelde denkbeelden bleven niet zonder bestrijding. Vele leden ver klaarden zich voor de wet. In de eerste plaats werd er in het al gemeen op gewezen, dat het schooltoezicht het wetsvoorstel eenstemmig, vooral op grond van hetgeen het van schoolverzuim weet en van hetgeen schoolverzuim leert, het beginsel van leerplicht toejuicht. Dat in de laatste tijden, zoo werd be toogd, het schoolverzuim leeds veel is geschenken gewisseld en overhandigd waren nam meG plaats. Toen Frederika, evenals de overigen, haar servet opnam, vond zq onder hetzelve eene halsketen van Oost- indische paarlen, eene schitterden ring en een brief aan haar adres. Het jonge meisje was door deze verrassing buiten zichzelve van verbazing, en hief met vrouwelqk welbehagen de schitterende paarlen in de hoogte. Haar vader zag haar aan met van vreugde glinsterende oogen. Ring ea paar- lensnoer deden hierop de ronde, opdat ieder de pracht er van zou kunnen bewon deren. Frederika had inmiddels den brief opengebroken, en las dien. Haar gelaat gaf nog meer verbazing te kennen, dan te voren bij het zien van den paarlensnoer. Het geluk vau den ouden heer steeg ten top. De moeder bestuurde met eene ang stige nieuwsgierigheid de gelaatstrekken harer dochter. Langen tijd bewaarde Frederika het stil zwijgen terwijl zq peinzende op den brief tuurde. Eindelijk legde zij hem neder. »Laat den brief ook rondgaan 1" riep de verrukte vader uit. Stom en verlegen gaf zij hem aan hare moeder. »Nu, Riekjeriep de oude man uit, »heeft de verrassing u den adem beuomen Papa weet wel wat hij jaagt, niet waar »Wie is die heei van Haan?" vroeg Frederika met duisteren blik. »Wel, wie zou het anders zijn, dan de zoon van mijn voormaligen associé, den beroemden bankier Zoudt gij iemand

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1