BEKENDMAKING. IlIOOmAST. No. 22. Zaterdag 25 Juni 1900. 10e Jaarif. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Commissaris der Koningin, Voorbereidend Militair Onderricht. FEUILLETON. Ituiienland. lil,SI,lil COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!, nunün. ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER van Axel, brengt ter kennis dat de heer het voornemen heeft op Dinsdag 26 Juni a. s., deze gemeente te bezoeken en omstreeks ll1/2 uur 's voormiddags van dien dag aan te komen. Aan elk die Zijn Hoog Edelgestrenge f over het een of ander wenscht te spreken, zal daartoe de gelegenheid worden Belanghebbenden wordt aanbevolen zich tot dat einde tijdig ter Secretarie te laten inschrijven. Axel, 21 Juni 1900. De Burgemeester voornoemd, D. J. O G G E L. De Burgemeester van Axel brengt onder de aandacht van de jongelieden van 16 tot 24-jarigen leeftyd in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan het voorbereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe vóór 1 Juli a. s., moeten aanmelden ter gemeente-secretarie, alwaar nadere inlich tingen zijn te bekomen. Axel, 14 Juni 1900. De Burgemeester voornoemd. D. J. OGGEL. Deze leiddraad in zaken, het huwelyk betreffende, waarvan hij het doelmatige ondervonden had, want hij was een der gelukkigste echtgenooten en huisvaders, scheen hem hel verstandigste toe. Reeds lang had by zijne dochter kunnen uit huwelijken, want het ontbrak niet aan vrijers, maar hij wilde niet gaarne van het meisje scheiden, want bij was meer aan haar gehecht, dan bjj zelf wist, zoo dat er, wanneer by met de vrijers de zaak in orde zou brengen, steeds hinderpalen in den weg kwamen. Hij beweerde, dat de wereld door het evenwicht der solidi teit in stand gehouden werd, dat dezelve, zoo dit het geval niet ware, reeds voor eeuwen te niet zou zijn gegaan, en daarom was het evenwicht van vermogen het voornaamste bij het uithuwelijken. Frederika, zoowel als hare moeder, had dit tot nog toe volkomen goedgekeurd. Nu echter was zy twintig jaren oud. De oude heer bedacht, dat zijne echtgenoote veel jonger was, toen zij in den echt traden, en daarom dacht hij er met ernst aan om zijne dochter uit te huwelyken. Fre dei ika en hare moeder hadden hiertegen niets in te brengen. Eene jonge, twlntig- Weer weinig nieuws uit de Transvaal Een telegram uit Hammonia meldt dat de Boeren voor het front van generaal Rundie zijn samengetrokken met het doel, naar het Zuiden door te breken. Zij staat onder bevel van de Villiers en Hermanus Steyn, den broeder van president Steyn, die ook in Bethlehem, thans de hoofdstad van den Vrijstaat geweest is Het hoofdlager is nu vijf mijlen korter bij Fichsburg verplaatst. Het daar gelegen kamp werd door de Boeren gebombardeerd. Aan de linkerzijde van het front was een afdeeling Maandag een geheelen dag in een ongeregeld gevecht gewikkeld. De Vnjstaatsche troepen ontvangen versterking van de Transvaalsche, die voor Buller terugtrekken. In Londen loopt het gerucht dat zelfs van verscheidene zijden bevestigd wordt, dat Lord Roberts met president Krüger aan het onderhandelen is. Met het oog op de gebeurtenissen in China zou een dergelijke stap van Engelsche zijde niet geheel onverwacht komen. Of Krüger echter sympathiseert met de reeds gedano voorstellen, is een andere kwestie. Hij zal ook wel met gespannen aandacht het verloop der Chineesche crisis volgen. Nu een deel der Transvaalsehe troepen den Vrijstaat is binnengetrokken, zijn daar zeer waarschijnlijk spoedig belang rijke krijgsbedrijven te wachten. Het. doel van Lord Roberts is de com mando's onder Steijn en de Wet steeds nauwer in te sluiten, waartoe de divi sies in 't Westen en die van Buller in jarige vrouw in deze woorden ligt iets zachts, maar een jong, twintigjarig meisje - men kan dit nauwelijks zeggen, zon der in de gedachten te vragen »hoelaug wil men wel jong blijven?" De heer Bantes gevoelde dat zeer goed, en nam ook dienovereenkomstig zyne maatregelen. DE GEBOORTEDAG. Ten huize van den heer Bantes was men gewoon veel familiefeesten, met en in de familie te vieren. Alleen op den dag, dat men het tiouwfeest van de vader en moeder vieiden, werden er vrienden uit de stad genoodigd. Ook de oude boek houder, de opziener der fabriek en de kas sier genoten alsdan de eer, aan de tafel van den heer Bantes genoodigd te worden, en het feest werd zoo plechtig mogelijk gevierd. Geen wonder derhalve dat de verjaardag van den kommandantook plech tig zou herdacht worden. Op zulk eenen dag mocht niemand, dit was eene oude gewoonte, den feestvieren de boos aanzien, of hem een billijk verzoek weigeren. Ieder moest hem e60 geschenk geven, het zij groet of klein. Op dien dag was het middagmaal fijner, en at meD van zilveren schotels, des avonds brand den er kaarsen op zilveren kandelaars, en de feestvierende zat op de eereplaats, dat is, op de gewone plaats des vaders. De geschenken werden overhandigd, voor men zich aan het middagmaal begaf; men dronk op het welzyn van den verjarende, Noorden en Oosten gebezigd worden. Uit Bloemfontein seint de oorlogs-cor- respondent van de „Daily Mail'18 Juni: Ik verneem, oat Lord Roberts besloten heeft, dadelijk hutten te laten zenden voor 30.000 man Hij is vei der aan 't beraadslagen over transport van het leger. Het Indische contingent zal het eerst vertrekken, daar het ook 't eerst gekomen is. Natuurlijk gebeurt dat nu nog niet. maar het is zeker geruststellend met het oog op den duurder vijandelijkheden. Zoo weinig nieuws er uit Zuid-Afrika te melden valt, zooveel te meer uit China. Er schijnt daar een ware telegrammen- stroom losgebroken te zijn. Jammer echter is het, dat die telegrammen zoo dikwijls met elkaar in strijd zyn. Toch zal het ons wel mogelijk vallen onzen lezers een overzicht te geven van den bestaanden toestand. Het is thans een formeele oorlog ge worden. Een oorlog tusschen de vereenigde mogendheden en de Boxers met de Peking- sche regeering. Vreemde oorlogsschepen heeft men ge weigerd de haven van Takoe binnen te varen, terwijl men de forten in staat van verdediging heeft gebracht Daarna zijn, zoo meldt ten minste de Duitsche konsul (hieruit blijkt dus dat de konsul niet vermoord is, zooals reeds geseind is) de Chineezen torpedo's in de haven van Takoe gaan leggen en brachten daar vervolgens troepen uit Sjan-Hai-Kwa bijeen. De Europeesche kommandanten waren op het Russische admiraal-schip vergaderd. Op een ultimatum van de bevelhebbers der forten gezonden, waarbij en bij het opstaan van tafel ontving men van de aan wezenden een handdruk of een kus. Mijnheer Bantes had dezeloffe lijke gewoonte uit het vaderlijke huis overgeërfd en onderhouden. Dit alles ge schiedde nu op Waldrichs geooortedag, vol gens het oude, hem welbekende, gebruik Toen by de eetzaal binnentrad, waren alle dischgenooten reeds byeen. De heer Bantes kwam hem met een gelukwensch te gemoet, en overhandigde hem een pakje, zoo fraai mogelijk ingepakt. Het was een wissel van den heer Bantes op zich zei ven getrokken, en betaalbaar op zicht Mevrouw Bantes volgde; zij droeg een kapiteinsuniform met toebehooren. Hier op naderde Frederika, en bood hem, be halve een half dozijn, door haar zelve ge stikte halsdoeken, een brief met het zegel van het regiment en met het adres Aan den kapitein George Waldrich." Toen hy zijne benoeming tot kapitein gelezen bad, staarde hij haar verwonderd aan. Hij had wel op bevordering gehoopt, maar niet gedacht, dezelve zoo spoedig te zullen ver krijgen. Hij bleef kommandant van zijne compagnie. Zijn voorganger, die met ver lof afwezig was, werd tot majoor bevordeid. »Maar, genadige kommandant," zeide Fiederika, met een, haar eigen, glimlachje. »Z9g, gij zijt toch niet boos op mij Ik beken het, de brief kwam acht dagen ge leden reeds aan, on ik verstoutte my, dien tot heden te bewareD. Ik ben reeds ge noeg gestraft door een acht dagen langen geëischt werd, dat de Chineesche troepen voor twee uur 's middags den 17en zouden terugtrekken werd geantwoord door 's nachts te vuren op de schepen. De Rus sische, Fransche, Engelsche, Japansche en Duitsche schepen vuurden toen terug. Het schieten duurde zeven uur lang. De forten van Takoe konden echter het bombardement van de vloot niet uithou den bij de daarop gevolgde bestorming werden zij genomen. Een Japansch oorlogsschip te Chefoe aangekomen, meldde, dat de admiraal met zijn troepen te Tientsin was teruggekeerd. Peking heeft hij dus niet kunnen bereiken. Maar ook te Tientsin is hij in het geheel niet veilig, want de stad is bijna geheel ingesloten door vijandelijke troepen en benden opstandelingen. Nu zal alles in het werk gesteld worden om met Seymour in verbinding te komen. De telegrafische gemeenschap tusschen Tientsin en de haven van Takoe is reeds hersteld. "Ver sterkingen komen van alle kanten opdagen. En als die er eenmaal zijn dan zullen de troepen gezamenlijk naar Peking oprukken. Wat er van de gezanten geworden is, weet men Dog niet. Misschien zijn zij al lang vermoord, misschien ook worden zij als gyzelaars gehouden. In het Zuid-Oosten van China is de toestand al even ernstig Een officieel bericht uit Havas ontvan gen luidt: Ons vertrek naar Fontein wordt met geweld belet; wij zijn zoo goed als ge vangen te Yunnau-Sien, Al onze wonin gen, twee Fransche en Britsche zendings stations zijn geplunderd en in brand ge stoken. Wij hebben nu zelfs geen kleeren angst, dat gij die benoeming ïeeds ergens anders vernemen, en dan dezen brief ver missen zoudt." Waldrich was echter volstrekt niet in eene gemoedsstemming om zich boos te maken hij kon van verbazing geen woor den vinden, om hen te danken, die hem geschenken brachtOD. »De hoofdzaak is," ridp papa Bantes uit, »dat men den nieuw aangestelden kapitein by ons en zijne compagnie laat. Ik heb geduiende die acht dagen vrees gehad, dat hy dadelijk weg zou moeten. Boekhouder, marsch naar den kelderga dadelijk naai N°. 9, dien ouden wijn. Zend onmiddelijk aan de heeren officieren een dozijn flesschen, aan iederen onder officier en korporaal een flesch en een halven gulden, en aan iederen soldaat eenen halven gulden, en zeg, dat dit is, omdat de luitenant kapitein is geworden, dat zij nu op zijne gezondheid drinken, maar lieden met geene komplimenien aan boord moeten komen dat zij morgen, zoo veel hun lust, hun gemoed lucht kunnen geven. De boekhouder gehoorzaamde. Nu bleek het duideiijk, hoe lief den heer Bantes zyn voormalige pupil was. Hij uitte nog eene menigte kwinkslagen, was zoo vroolijk als Waldrich nem nog ooit gezien had, ook was hij er zeer door getroffeD. »Ik meende Waldrich,'' riep de grijsaard hem van zyne zitplaats toe, »ik meende in waarheid, dat de wissel, dien ik u gaf als eene reispenning voldoende zou zyn,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1