bekendmaking. BEïOlimAST. No. 20. Zaterdag 16 1900. I6e Jaanj. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li- Vlaanderen F. ÜIELKMAN, AXEL. Voorbereidend Militair Onderricht. Buitenland. FEUILLETON. AXELSCI1E COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Burgemeester van Axel brengt onder de aandacht van de jongelieden van 16 tot 24-jarigen leeftyd in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan het voorbereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe vóór 1 Juli a. s., moeten aanmelden ter gemeente-secretarie, alwaar nadere inlich tingen zijn te bekomen. Axel, 14 Juni 1900. De Burgemeester voornoemd D. J. OGGEL. Het doet ons weer eens goed, dat we ons overzicht kunnen beginnen met een nieuw succes der Boereu te publiceeren. Officieel wordt te Londen meegedeeld, dat er op 7 dezer te Roodewal een gevecht plaats had. Veertien man, waaronder twee officieren van het 4de bataillon Derbyshire regiment werden gedood. Zes en zeventig, waaronder vijf officieren van hetzelfde regiment werden gewond, de overigen zijn gevangen genomen. Methuen leverde den 8e dezer 's morgens vroeg slag, tien mijlen ten Zuiden van Heilbron. Een niet minder belangrijk bericht heeft het Engelsche blad Central News uit Lorenzo Marquez ontvangen Pott, de aldaar wonende Transvaalsche consul heeft officieel medegedeeld, dat Bloemfontein DB ONTDEKKING. Het nam spoediger een einde, dan hij gedacht had. Mevrouw Bantes, eene stille doch alles gadeslaande vrouw, die weinig sprak, doch veel dacht, had, zoodra zij de stem van Waldrich bij het middagmaal hoorde, zich zijne kinderlijke gelaatstrek ken in het geheugen teruggeroepen, en dezelve vergeleken met de gelaatstrek ken van den man. Zijne zichtbare verle genheid, toen er van deo windbuil George gesproken weid, versterkte haai in haar vermoeden. Evenwel sprak zij geen woord van die ontdekking, noch tegen hem zeivan, noch tegen anderen. Zoo handelde zij altijd. Geene vrouw bezat zoo weing als zij die vrouwenaard, hare gedachten op de tong te diagen. Zij liet alle menschen hande len en praten, zooals zij handelen en pra ten wildenzij hoorde toe, vergeleek en maakte gevolgtrekkingen. Hierdoor wist zij altijd meer dan de overige huisgenoo- ten, en bestuurde ongemerkt, alle bezig heden, zonder veel woorden te spreken; zelfs haar driftige man, die haar het minst wilde gehoorzamen, gehoorzaamde haar het meest. Het kwam haar verdacht voor dat Waldrich zich niét bekend maakte. Stil door de Boeren weder was hernomen. De Engelschen zouden, zoo luidt het telegram, bij Elandsfontein een ernstigen nederlaag geleden hebben. De hernieuwing van den strijd aldaar heeft te Ladysmith niet weinig verwon dering gebaard. Men was algemeen van oordeel, dat de tegenstand in Noordelijk Natal tot het verleden behoorde. Een later telegram uit Londen zegt, dat daar weinig geloof gehecht wordt aan de herneming van Bloemfontein. Het bovenstaand bericht wordt door de groote bladen te mooi genoemd om waar te kunnen zijn. De anti-Engelsch gezinde bladen zijn tevreden met het jongste succes der Boeren, dat den toestand van Lord Roberts gevaarlijker maakt, dan men wel durft bekennen in Engeland Het bericht als zou een 7000-tal Boeren door 35,000 man en 50 kanonnen onder Methuen en Randle en Brabant volkomen omsingeld zijn, zal ook wel als zeer over dreven, zoo niet als onwaar mogen be schouwd worden. De inhoud van het bovengenoemde telegiam wordt bovendien geheel gelogen straft, door het feit dat den 11 den nog een telegram uit Bloemfontein door ge neraal Kenny-Kelly is afgezonden naar Londen. De inhoud van dat telegram is voor de Engelschen niet zeer gunstig De generaal meldt n. 1. zonder een toe lichtend woord, dat er van 7 Juni af van Lord Methuen en zijn colonne ge nerlei bericht is ontvangen, Zijn stilzwij gen beduidt voor hem iets heel leelijks. Een telegram van Lord Roberts, ver zonden uit Pretoria den 13en geeft bij zonderheden omtrent het gevecht ten zwijgend wilde zij de reden daarvan uit vorschen. Waldrich had inderdaad getm reden, maar zocht alleen naar eene gunstige ge legenheid, om de familie met zijnen naam te verrassen. Toen by des avonds geioe pen Wüd, om de thee te komen gebrui ken, vond hij niemand in de kamer dan Fredenka. Zij had een bezoek afgelegd, en legde bare shawl af. Waldrich nader de haar. Mejuffrouw," zeide bij »ik moet u nog bedanken voor de ondersteuning, welke gij mijn vriend Waldrich hebt toegezonden. »Gij kent hem dus mijnheer »Hij dacht veel aan u, maar zekei^ niet zoo dikwijls als gij wel verdienJet »Hq is hier in huis opgevoed; en het s een weinig ondankbaar van hem, dat hij, eenmaal vertrokken zijnde, ons nooit meer hrzoebt heeft. Gedraagt hij zich goedwordt hij geacht Niemand heeft zich over hem te be klagen dan gij alleen, mejuffrouw!" »Dan moet hij een goed mensch zijn, want ik heb niets tegen hem." »Maar hij is toch, ik weet het wel, uw schuldenaar." »Hij is mg Diets schuldig." »Maar hij sprak van eemg geid, dal hij noodig had bij het in dienst tredeu in het leger, en hetwelk zijn voogd hem weigerde.'^ »Ik heb het hem gegeven, niet geleend." »Is hij daarom des te minder uw schul denaar, Thusnelde Oosten van die stad. De strijd heeft den geheelen dag geduurd, 's Nachts ont ruimden de Boeren hun stellingen, Botha heeft met groote hardnekkigheid gestre den. Roberts hoopt, dat zijn verliezen matig zullen zijn. De eerste minister van het Kaapsche ministerie, de heer Schreiner, is afgetreden, daar zijn collega's, z. i. te veel sympa- thiseeren met de Boeren, omdat zij niet willen medewerken om den Kaapschen opstandelingen het kiesrecht te ontnemen. De onlusten in China breiden zich hoe langer hoe meer uit. De voormalige voogd van den keizer Weng Toeng—Foe heeft aan een En- gelsch blad den wensch des keizers over gebracht, om de vreemde mogendheden te verzoeken gezamenlijk een protectoraat over China uit te oefenen. In de Chineesche Regeering is intusschen verandering gekomen. Prins Tsjing, die tenminste nog iets van buitenlandsche zaken afwist, is als president vervangen door prins Toean, den vader van den kroonprins een machtig beschermer van de Boxers De mogendheden gaan voort met troepen naar Peking te zenden Een derde extra- trein bracht weer 500 man. Rusland houdt te Port-Arthur 6000 man gereed om tegen China op te kunnen treden. Men zegt, dat Rusland heult met de Chineesche regeeringspartij. Zelfs gaat het gerucht, dat de keizerin-weduwe in het gebouw van het Russische gezantschap is gevlucht In de Fransche Kamer heeft de min. van buitenl zaken verklaard, dat de mogendheden volkomen eenstemmig wa ren en dat Frankrijk alleen aan herstel Frederika zag den kommandant stijf aan en een licht giDg bij haar opzij bloosde, toen zij hem herkende. »Het is niet mogelijk riep zij ver heugd uit. »Ja wel, lieve Frederika 1 wanneer ik u zoo noemen mag, de schuldenaar de zon daar staat voor u schenk hem vergiffe nis. Ja had hij vroegei geweten, hetgeen hij nu weet, duizendmaal voor een ware hjj naar Herbesbeim gekomen 1" Hij vatte hare hand en kuste die. Op dit oogenblik trad Mevrouw Bantes binnen. Frederika ijlde haar te gemoot »weet gij, mama, hoe de kommandant heet t" Eene zachte blos overtoog het gelaat van mevrouw, en lachende zeide zij George Waldrich." »Hoe, mama, gij wist zulks, en hebt het voor ons geheim gehouden zeide Frede rika. die zich nog niet van hare verbazing hersteld had, en den langen krijgsman met den vreesachtigen schoolknaap vergeleek. Ja, waarlgk," zeide zij »hij is het, waar toch zijn mijne oogen geweestDaar heett hij ook nog het litteeken aan zijn linker oog, hetwelk hij kreeg, toen hij uit den hoogsten boom viel, waarin hij geklom men was om voor mij eene peer te pluk ken. Weet gij het nog?" »Ach, weet ik niet nog alles?" hernam Waldrich, en kuste zijne voormalige, eer biedwaardige pleegmoeder de band en ver zocht ook haar om vergiffenis, dat bij niet van orde en niet aan verovering dacht. Uit Peking wordt geseind, dat soldaten van de lijfwacht der Keizerin op wreede wijze den kanselier der Japansche legatie vermoordden. Een patrouille Britsche mariniers, die een trein begeleidden welke troepen vervoerde, werd Maandag in de nabijheid van Lang- fang door 2000 Boxers aangevallen. De Boxers werden uit elkaar gejaagd, terwijl er een veertigtal gewond werden. Tot onderdrukking van den opstand heeft Japan een regiment uit verschil lende wapens, naar China gezonden. De Russen ontscheepten 2000 man te Takoe bestaande uit infanterie, cavalerie en artillerie. De gebouwen der Chineesche Inland- sche Zending en die der Christelijke en Roomsche Zending-genootschappen zijn te Chungking verwoest. De zendelingen bevonden zich reeds in veiligheid te Yamen. Nu door den Rijksdag de vlootwet is aangenomen, moeten er ook bronnen gezocht worden, waaruitde onkosten zullen gedekt worden. De invoerrechten op bier, brandewijn, schuimwijn en champagne is alvast aanzienlijk verhoogd Zoo is het recht op bier van 1.20 op ƒ3 ge bracht. Dit nieuwe tarief treedt 1 Juli reeds in werking. De onverzettelijke obstructie (d. i. het stelselmatig verzet in het parlement tegen allen voortgang van arbeid) der Czechen in het Oostenrijksche parlement, waar we in ons vorig nummer reeds een en ander van meedeelden heeft keizer Frans Jozef het besluit doen nemen om by haar gekomen was sedert mijne meer derjarigheid. Hij beweerde, dat het niet uit ondankbaarheid was, want dat hij dik wijls met eerbiedige erkentelijkheid aan dit huis gedacht had, en nog minder licht zinnigheid en onverschilligheid, maar hij wist zelf niet, wat hem altijd weerhou den had, naar Herbesheim terug te koe ren. De moeder antwoordde hierop zacht jes »dezeltde reden, die de zalige gees ten terughoudt, naar het ellendige mensch- dom weder te keeren. Gy waart in Her besheim een wees, en als wees, zonder vader en moeder, een vreemdeling. Dat gemis konden wij u niet vergoeden. Gij waart een knaap, afhankelijk en dikwijls strafbaar geene kinderlijke herinneringeu boeiden u aan deze stad, die meer uwe loer- dan vaderstad was. Zoodra gij vrij jongeling en man geworden zijt, gevoeldet gij u overal gelukkiger dan gij bij ons zijn kondel." Waldrich staarde naai met tranen in de oogen aan, eD zeide: »ach, gij zijt nog de zelfde vrome, wijze en lieve moeder van vroeger. Gjj hebt gelijk ik gevoel mij nu eciiter hier te Herbesbeim beter te huis daD ik verwacht heben ik beken, dat het verschil van betrekking van dien tijd en nu, iets daartoe kan bijdragen. Waie ik maar vroeger gekomen Laat mij in uw hart weder de plaats van pleegzoon innemen." [Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1