No. 19. Woensdag 15 Juni 1900. I6e Jaapff. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u wsc li - V I a a n d ere n F. IMELEMAN, Rechtszaken. ■Si COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. DE MOORD TE KOEWACHT. Van onzen eigen correspondent.) (Slot.) Emilie de Bruijne te Koewacht ver klaarde dat zij op 2 Mei den bekl. heelt gezien in de nabyheid van den put. Hij ib daar een lOtal minuten gebleven doch kon niet zien wat hij daar deedhet eenige wat zij onderscheidde is dat bij heen en weer liep. Pbilomena van der Steen te Moerbeke verklaarde dat de bekl. zich niet dikwijls bij naar liet scheren. Eenige dagen vóór 13 April had hij een gewoon scheermes bij haar laten aanzetten. Theopbiol Grandsaert zegt dat hij zich bij hem heelt laten scheeren, ondei demededee- ling dat bij zijn scheermes had verloren. Ook hij heelt zijn scheermes wel eens aangezet. Hij had hem wel eens gezegd dat hij met vrouw Haeck zou weggaan. Hy meende dat dit gesprek plaats had na het verdwijnen. Tevens had hy van de Schrijver gehoord dat M. daar aan toevoegde dat men vrouw Haeck nooit meer zou terugzien. Francieslde Schrijver, te Koewacht verklaarde, dat Missegbers hem had gezegd dat hy met vrouw Haeck weg zou gaan waarop get. had gezegd ach Guust dat zou ik niet doen want dat is toch maar vpor een week. of vier, waarop bekl. hém zegde dat men dan vrouw Haeck nooit weer zou weerzieD. Aldus had get. verteld aan den vorige getuige. Veronica de Caluwé getuigde dat bekl zich had laten scheren onder de mede- deeling, dat hu zijn mes verloren was. Bekl. kon niet verklaren de verdwij ning van het mes toen ter tijde. Eulalie Verschoore, andermaal voorge roepen getuigde, dat, toen bekl op 16 April by haar kwam, een schtam aan bet bootd had, waarop zij hem vroeg hoe dit kwam, en ut bij met Prudente soms zoo had gespeeld, waarop by zeide dat hy dat in de bosscbon was opgeloopen. In een verder gesprek deelde zij mede dat Misseghers haar had gezegd, dat men vrouw Haeck niet meer zou zien. Ongeveer een week of drie voor de ver- dwyning zijn ze samen in hare herberg geweest. De vrouw had haar wel eens gezegd, dat zij van M. niet meer afkon. Vluchten wilde zij niet voor hare kindeis, maar, voegde zy er aan toe, hetzal.mijn leven kosten, waaruit getuige opmaakte, dat zij bedoelde, vermoord te zullen wol ken indien zij hem niet wilde volgen. Het geheele getuigenis ontkende beid. waarop de pres. zeide, dat hy dit toch niet gelooft. Thomas Verschoore te Koewacht ver klaarde dat hij aan M. gevraagd had of hij nog niet wist waar de vrouw was. In een gesprek met hem had hij 7 maal gezegd dat hij de vrouw nouit zou vermoorden. De bekl. antwoordde koit- weg dat deze vent loog. De pres. wees hem er op dat hij dit al meer had gezegd, zonder dat öaaiaau waarde is te hechten indien daartegen over niet een andere geloofbare reden kan worden opgegeven. Uit de verschillende uitlatingen biykt dat bekl. wist. dat de vrouw dood was anders kan hij niet zeggen dat men ze niet meer zal zien. Frans Verhoeve te Westdorpe ver klaarde, dat M. bij zijn vrouw gekomen was op den 29 April en zeide dat de vrouw verdwenen was. Get. vrouw zeide tegen bekl. dat hij wel zou weten waar ze was, waai op hij antwoordde, dat als hij ze hebben moest, h'y ze binnen een half uur kon hebben. Prudence de Maere verklaarde dat bekl by haar is geweest op den lOen dag nil het verdwijnen en haar vroeg of ze Prudence niet had gezien, get. wist toen nog niets van het vei d wijnen, waarop zij ongerust werd. Bekl. had haar verder gezegd, dat ze van haar huis weg moest hetzij levend of dood hij had nog gezegd misschien is ze wel den nek afgesneden en in het water gegooid. Op den derden dag was de belangstel ling van de zijde van het publiek geens zins verminderd, immers toen de deuren open gingen stroomde het publiek weer binnen als om de beste plaats te bemach- tigen. Na heropening der zitting werd den bekl. zijne kleerkist en de hem toebe- hoorende kleeren, die in zijn huis in be slag zijn genomen alsmede de in do zak ken gevonden vrouwenkleoderen, de dui gen der kuip gekocht door J. Elegaert, vertoond, doch bekl. kon zich niet herin neren of een en ander aan de verslagene heeft toebehoord. Ook de manskieeren herkende hij niet. Er werd voorlezing gedaan van een veimoedelyk door hem geschreven epistel, doch noch een brief kaart, noch dit werd door hem erkend ais van zijne hand. Voorts vestigde de pres. nog eens zijne aandacht op de bedreigiug van bekl. aan de verslagene. Hij erkende dat ze samen afgesproken waren om weg te gaan. Er is getuigd, dat hij gezegd had dat ze nog niet wisten of ze hdt jongste kind zouden meenemen of niet. Ten slotte vroeg hij den bekl. of hij, nadat de vrouw geeu gevolg had willen geven om te vertrekken, niet zeer kwaad is geworden en of hij haar dan niet een slag op het hoofd heeft gegeven. Het is vreemd, dat bekl. den volgenden dag niet eens is gaan vernemen hoe het met Prudence was atgeloopen. Het is tevens vreemd, dat kort op den 13en April bekl. naar zyne familie in Brussel is gegaan, wijl hij deze in geen lOjaar had bezocht. In verband met het verzoek van deu verdediger om de gedagvaaide getuigen a decharge Bernard Breijaert en Desiré Mannes die niet verschenen zijn te dwin gen om ce komen gaf de officier van justitie te kennen daaraan wel te willen voldoen, zelfs alle pogingen in het werk te stellen, doch was daartoe niet ver plicht. De zitting werd daarop geschorst en de rechtbank begaf zich in raadkamer. Na heropening deelde de pres.de beslis sing mede, zycde dat aan het verzoek van den verdediger zal worden voldaan en tegen Zaterdagmiddag half 2 uur. De ambtenaar vorderde dat de beide getuigen zullen veroordeeld worden in de buitengewone kosten. Flora Bakker herbergieister te Ter Neuzen verklaarde beiden gekend te hebben en dat ze eens een keer bij baar geweest zijn. In Mei is bekl. bij haar geweest en deelde mede dat de vrouw weg was, en dat hij daarover verdriet had. Hy ver zocht haar er hem kennis van te geven als hij iets van haar hoorde en liet daar toe zijn adres achter. Ook is Haeck bij haar geweesten over de vrouw gesproken Sara de Jonge te Terneuzen verklaarde dat oekl. ook haar een adres had achter gelaten zij had het hem zelf zien schrij ven dit moest dienen om hem meê te deelen als zij iets van vrouw Haeck hoorde. Eulalie Gijsels te Terneuzen verklaarde dat zij kennis droeg van do verhouding tusscheu beide. Samen zijn ze niet by haar geweest. Verder zeide zy dat Mis seghers wel by haar kwam, en ook na het verdwijnen en haar vroeg of zy vrouw Haeck niet 'Dij haar gezien had, waarop deze antwoordde, dat die vrouw nooit bij haar kwam. Hy vroeg verder of zij hem er eens kennis van geven wilde als zij iets van haar vernam, waartoe hij op een stuk courant een adres schreef, daarvan hal ze echter geen notitie genomen. De volgende getuige Hortensia Gysel verklaarde in hoofdzaak voor wat het laatste betreft als de vorige. Zij deelde verder meê, dat ze samen bij haar kwa men en dat ze een gesprek tusschen beiden had hooren voeren, waai op bekl. had gevraagd om met de vrouw te ver trekken, waarop deze had gezegd, neen Guust, daar moet ge me niet over spre ken, want om weg te gaan had zij haar huisgezin te lief. Bekl. ontkende dat dit gesprek gevoerd is. Het was integendeel baar wil dat ze zouden weggaan, en hij bad alle pogin gen gedaan om haar van denslavenband te bevryden. Hij ontkende halsstarrig. Gustaaf de Schepper, destjjds te Koewacht, thans te Rotterdam, verklaarde bekl. wel gekend maar geen omgaug met hem gehad te hebben. Van het verdwjjnen van de vrouw heeft hij ook gehoord van zjin getuigenis was weinig op te nemen. Alleen hoorden we, dat Misseghers tegen heu gezegd had, dat vrouw Haeck nooit meer weerom komt, maar vermoeden, dat de vrouw dood was, kon hjj niet. In deu omtrek van Kniedorp is get. goed bekend er ligt daar een voetpad binnendoor waar langs men loopende naar de woning van Misseghers en slechts éen huis pas seeren moet. August de Meulenaere te Koewacht ver klaarde dat de bekl. op 2 Mei hem heeft opgeklopt en is binnengekomen, samen hebben ze 28 glazen bier gedronken. Toen is er gesproken over Prudence en dat men die levend nooit meer zou zien en dat nie mand wist waar ze waslater kwam hy hierop terug en zeide, dat bekl. gezegd had, dat men haar niet meer zou zien. Bekl. riep nogmaals uit dat hp ganscb onschuldig is. Pieter van de Leene te Antwerpen, ver klaarde dat de bekl. by hem gediend heeft als stalhoudersknechtin zijn werk meende get, te kunnen opmerken dat er iets was, dat hem bezighield. Hy deelde een gesprek mêe, dat bekl. met hem gevoerd had, over het huweljjk van get., en dat by had gezegd dat hy ook eeD vrouw en zelfs kinderen had gehad, maar dat niemand met die vrouw zou gaan. Ook dit gesprek ontkende bekl. Cyrille van Reeken te Moerbeke verklaar de van bekl. eeu vijand te zjjn, doch noch tans de waarheid te zullen spreken. Op den 5en April is vrouw Haeck bjj hem geweest en heeft hem gezegd, dat die vrouw schreide hetwelk voortsproot uit ver driet dat zy had, wijl Misseghers haar be dreigde. Ook get. is door bekl. eens bedreigd, orudaf deze door get. eens is afgedroogd, toen bij hem had gevonden met zyn vrouw. Daarop had bekl. hem bedreigd het hem eens te lappen, zooals hjj met Haeck ge daan had. Constant Slabbaert te Koewacht ver klaarde dat de vrouw voor haar verdwjjnen bjj hem is geweest en gesproken over het voornemen van bekl. om weg te gaan, maar Jat zy had gezegd »dat zal ik nooit doen." Prudence Cappens te Klein Sinajj is een paar jaar geleden bjj vrouw Haeck geweest en ontmoette daar den bekl., die zeide tegen vrouw Haeck met hem meê te moeten gaan, of haar anders in stukken te zullen snjjden. Later had de vrouw haar weieens gezegd bang te zyn, want dat hjj haar altjjd achter na zat. De volgende getnige Augusta Mannes heeft vroeger als dienstbode bjj vrouw Haeck gediend tot 11 Sept. '98 zij is er maar 3 maanden geweest gedurende den zomer tjjdens Haeck en zyn dochter de kermissen afging. Zjj heeft de vrouw weieens hooren spreken over Misseghers. Wanneer ze 's avonds uitging was ze altjjd bang voor Misseghers. Ze zeide, tot get. dat bekl. haar gevraagd had om te vertrekken en dat Misseghers haar gezegd had, haar kapot te zullen maken indien zjj daar in huis bleef. De huishouding was vredelievend er is nooit tusschen de huisgeuooten ruzie ge weest. De vrouw heelt wel eens gezegd dat zd een akelige dood zou sterven. Dit deelde ze mede op een vraag van getuigen, wjjl de vrouw zero dikwyls zuchtte. Herhaaldelijk ondervraagd bleef get. bjj hare verklaring. Karei van Gaveren is kostganger geweest by Haeck gedurende anderhalf jaar. Hjj sliep er altjjd. Hjj deelde mede dat Woensdag 12 April de vrouw meedeelde, dat zij naar St. Nicolaas ging. Op een vraag of hy niet meê ging ant woordde hjj ontkennend. 's Avonds omstreeks half 7 is hjj op 13 April thuis gekomen eu is gaan slapen op een bank die iu de herberg stond. De vrouw was toen nog n:et thuis. Te omstreeks half 10 heeft men hem gewekt; toen was de vrouw nog niet thuis en heeft hjj nog gezegd, dat zij niet meer thuis zou koinen. Toen was zoowel Haeck als zyn dochter Marie nog op. Paul Verplancke te Stekene handelde tjjdens 13 April samen met Vau Gaveren eu liet na samen uit te zyn geweest, Vau

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1