No. 17. I6eJaan Zaterdag 2 Juni 1900. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. De Drankwet. Buitenland. AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor B b l o i is 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van ltot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Aanstaanden Dinsdag zal er geen nummer van dit blad verschijnen. 't Was de eerste maal dat het ver gunningsrecht moest betaald worden, dus in 1881, toen de vrouw van een herber gier boos bij den gemeente-ontvanger kwam, het verschuldigde bedrag iets har der dan noodig was uittelde op het toon- banbje, haar kwitantie in ontvangst nam en toen de deur achter zich open latende heenging, terwijl zij in zichzelve sprak, doch 'duidelijk verstaanbaar»Dat is geen drankwet, dat is een dwankvTel Toen bedroeg bet vergunningsrecht 10,-, thans is het al gestegen tot 25,— en wanneer het wetsontwerp door de regeering ingediend tot herzie ning der drankwet wordt goedgekeurd, dan ziet het er voor vele houders van vergunning nog minder gunstig uit. De boozo vrouw waarvan we daareven spra ken is reeds eenige jaren dood misschien gelukkig voor het mensch, want als ze deze tijden mocht beleven, dan was er heelemaal geen huis met haar te houden geweest. Uit de Memorie van Toelichting zullen we het voornaamste onder de aandacht onzei lezers brengen, Bij het tot stand komen van de drankwet in 1881 stond bet bij iedereen vast, dat alle vergunn n- gen, die vóór 1 Mei 1901 van hen, die in de daarin vermelde lokaliteiten op 1 Mei 1881 sterken drank verkochten, in andere handen zouden overgaan, met 1 Mei 1901, kwamen te vervallen. Het is dan ook de bedoeling geweest van den aanvang at, dat de sedert 1881 overeen, komstig art 26 verleende vergunningen niet langer dan tot 1 Mei 1901 zullen geacht worden verlengd te zijn. Indien met 1 Mei 1901 alle vergun ningen, sedert 1881 aan anderen verleend dan aan hen die op 1 Mei 1881 het be drijf rechtmatig uitoefenden, zullen op houden te gelden, zal op dat tijdstip in bijna elke ?eme6nte bet aantal vergun ningen beneden het maximum zijn ge daald, omdat in den loop van 20 jaar een zeer groot aantal lokaliteiten van eigenaar, althans van gebruiker, is ver anderd. Uit den aard der zaak is alsdan een stroom van verzoekschriften om ver gunning te wachten, veel grooter dan mag worden ingewilligd Ten aanzien van de bepalingen, hoe de oude vergun ning-houders, dat zijn zij die tot 1 Mei 1901 vergunning hebben, zich boven andere aanvragers voor een nieuwe ver gunning in aanmerking kunnen doen komen, en ook op welke wijze hun voor rang onderling zal worden vastgesteld indien hun aantal te groot is om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, wordt o a opgemerkt dat de verzoekschriften van deze moeten zijn ingediend vóór 1 Maart 1901. De hier toegekende voor rang geldt alleen voor de lokaliteiten waario de aanvrager reeds het bedrijf uitoefent op 1 Januari 1901. De regeering acht 't billijk, dat zij zich voor een nieuwe vergunning eenige opof tering getroosten. Deze bestaat volgens het artikel in de betaling van een zeker bedrag in eens bo ven het gewone vergunningsrecht. De grootte van dat bedrag bepaalt ieder be langhebbende zelf naar gelang het voort zetten van zijne dranknering hem meer of minder waard is. Het stellen van een mi nimum is echter raadzaam hy die daar beneden blijft deelt dus niet in den voorrang De gelden die op deze wijze worden op gebracht zullen gebruikt worden als schade loosstelling voor hen die hunne vergunning verliezen, in hoofdzaak althans. Volgens het on'werp wordt getracht het doel het verhinderen van clandestienen (geheimen of verboden) drankverkoop beter te bei eiken door le het aantal liters in art. 1 van 2 op 5 te brengen 2e d9 ver bodsbepalingen van art. 16 te verschel' p9n 3e de straf vooial na recidive (her haling) gevoeligei en dus meer afschrik kend te maken dan zij thans feitelijk is. Bij gelegenheid van de lotingen voor de nationale militie kan voor het geheele rijk sluiting der lokalen met vergunning of al thans tijdelijke staking van veiko.., van sterken drank worden voorgeschreven. Kon de gelegenheid tot drankverbruik op Zondag aanzienlijk worden beperkt, zoo znu aan vele zwakkeren een weldaad zijn bewezen en zou tevens voldoening ge schonken worden aan duizenden die door de gevolgen van dat gebruik den Zondag ontheiligd achten. Bij dit wetsontwerp wordt daartoe een poging beproefd door den Zondag testel len Duiten den gewonen tijd, waarop sterke drank wordt vei Kocht Wie op Zondag wil tappen moet zich de betaling van een met 25 pCt. verhoogd vergunningsrecht ge troosten. Ditzelfde geldt ook tot op ze- keie hoogte voor het tappen en verkoopen op late avonduren en vroege ochtenduren. Als regel wordt aangenomen dat niet wordt getapt na 10 uur 's avonds en voor 7 uur 's morgens. Verkoop in het klein zoowel op Zondag als in de late avond- of vroege morgen aren, brengt dus een verhooging van het vergunningsrecht met 50 pCt. mede. Op eon voor belanghebbenden Diet be zwarende wijze, zelfs zonder ten in bun beurs te treffen, wordt vastgesteld om den drankverkoop in logementen aan logeer gasten onder controle te brengen, In het algemeen wordt aangenomen dat bij verbouwing of herbouw van bestaande lokaliteiten de vergunning kao blijven voortbestaan, mits zij des noodig wordt gewijzigd of aangevuld, wat de vermelding betreft der lokaliteiten waarvoor zij geldt. Ten behoeve van slijterijen wordi voor gesteld te verooi loven den verkoop in deze lokaliteiten, op den bestaanden voet, dus bij hoeveelheden van ten minste 2 liter, voorloopig voort te zetten zonder vergunning Ter vermyding van eene plotselinge toe neming van dergelijke slijterijen, wordt echter voor deze vrijgevigheid de voor- waaide gesteld van verkoop reeds op 1 October 1900, welken de belanghebbende desgevorderd zal hebben te bewyzen. Ziehier ongeveer de voornaamste bepa lingen der nieuwe drankwet, die er wel een weinig uitziet als een scherpe resolu tie. Het hoofddoel blijkt te zyn eene ver mindering van het aantal gelageneden wat sterke drank v -rkocht word Dit neemt echter niet weg, dat een zoogenaamd »zwakKere" evengoed te veel kan krijgen in één herberg, als wanneer hij vier of vijf dergelijke inrichtingeu bezocht. Misschien komen er bij de behandeling in de Tweede Kamer wel eenige veranderingen in maar de hoofdzaak biyft toch dezelfde. Roberts seinde Maandag uit Kliprivier, dat hy weer 20 mijl is voortgerukt en nu nog maar 18 myl van Johannesburg ver wijderd is. De Boeren hadden verscheiden stellingen gereed, doch zij trokken van de een op de andere bij de nadering der Engelschen terug. Op 10 mijl afstands waren aan de linkerflank de troepen van French en Hamilton blijkbaar in gevecht, daar er onafgebroken vuren werd gehoord. Zoo staat de zaak der Boeren dus treurig, zoo niet hopeloos. De vernieling van de goudmijnen van Johannesburg schynt vast besloten om en bij Pretoria zal misschien nog wat worden gevochten en dan gaat het wakker overschot van het kwestige Boerenvolk dat niet buigen wilde en nu moet gebroken worden, terug naar het onherbergzame rotsland van Lyndenburg om daar den laatsten strijd te wagen- Teazij er nog voor dien tijd vrede komt. Er gaan geruchten, dat Fischer uit Amerika aan Krüger den raad geseind heeft, te kapituleeren onder bescherming van de Ver. Stateu, waarvan de regeering zich sterk zou maken, voor de Boeren volledige kwijtschelding voor alle oorlogs daden, vrijheid van personen, en behoud van hun goederen van Engeland te ver krijgen. Met verbazende snelheid is Roberts in- tusschen vooruitgerukt en heeft al Ger- miston, een voorstad van Johannesburg, de goudstad, bezet, zonder ernstigen tegen stand te ondervinden. De Boeren, zoo seint hij, verwachtten den vijand eerst den volgenden dag, zoodat een deel van het spoorwegmaterieel den Engelschen in handen gevallen is en de verbindingslijn van Johannesburg met Natal, Pretoria en Klerksdorp in hun bezit is. We laten hier nog volgen de pas ont vangen telegrammen Johannesburg, 28 Mei. De bevolking was zeer opgewonden by het vernemen van het bericht, dat de Engelschen in de nabij heid waren. Pretoria, 30 Mei. Engelsche officieren zyn thans in Johannesburg binnengerukt en schry ven de voorwaarden voor de over gave voor. De Britsche voorhoede is half weg Johannesburg en Pretoria. Londen, 30 Mei, Om 11,40 werd aan een Engelsch blad geseind, dat Pretoria binneD twee uren zal bezet zijn door de Engelschen. Krüger is naar Waterval - boven ver trokken. Alles is rustig. Groepjes men schen staan de komst der Engelschen af te wachten. De toestand is dus op het oogenblik zeer hachelijk Men herinnert zich, dat èn in de Kamer èn in den Senaat de regeering dezer dagen is geïnterpelleerd over aangelegenheden. de Dreyfus-zaak betreffend. Door de besliste verklaringen der regeering, dat zij in geen geval zou dulden, dat haar ambtenaren, burgerlijke of militaire, zich tot de weder- oprakeiing dier zaak zouden leeaen, was de meerderheid haar beide keeren trouw gebleven. De zaak zat zoo: Tengevolge van de praktijken in het Dreyfus-proces aan het licht gekomen, is aan het 2e bureau van den generalen staf de taak der tegen- spionnage ontnomen, en die opgedragen aan de burgerlyke politie-ambtenaren van den algemeenen veiligheidsdienstaan het hoofd van die afdeeling stond Tomps, een geheim politie-kommissaris, bekend door zijn voor Picquart gunstige verklaringen in de revisie-procedure De officieren van den generalen staf hadden uit jaloezie tegen hem een ware kampagne op touw gezet, en trachtten door anonieme brieven hem er in te laten loopen. Eindelijk ging Tomps, hen wel doorziende en zich een wapen willende verschaffen tegen zyn vijanden, er op in, en begon een korre- spondentie met iemand die hem over de rol van Cernuschi. den zonderlingen avon turier die tegen Dreyfus te Rennes kwam getuigen, beweerde te kunnen inlichten. Deze brieven kwamen tengevolge van een huiszoeking bij een officier, die ook in dit komplot betrokken was, aan het ministerie van oorlog, en daar werden ze door een kapitein, Frisch, overgeschreven en in handen gegeven van het nationa listische blad l'Eclair, om te doen zien dat een regeeringsambtenaar ten gunste van Dreyfus werkzaam was. Deze kapitein is dadelijk door de Gal- lifet ontslagen, en ook Tomps wegens zijn onvoorzichtigheid op non-aktiviteit gesteld. De regeering stond ganschelijk buiten de zaak. Doch de oppositie was nog niet ver slagen, de Castellane begon gisteren weer. Reinach had ml. gezegd in een openbare rede, dat alleen tijdens de tentoonstelling wapenstilstand was beloofd, doch dat daarna de agitatie voor Dreyfus weer zou hervat worden. Daarin nu wilde de Castellane een af spraak met de regeering zien, en hij vroeg maatregelen tegen Reinach. De minister van oorlog de Gallifet her innerde in zyn antwoord aan zijn vorige verklaringen in Kamer en Senaat, en gaf zijn afkeuring te kennen over de sym pathiebetuigingen aan den gestraften offi cier gezonden. Zinspelende op Boulanger, zeide hij dat het leger zich 15 jaar geleden een avonturier had laten opdringen, maar zich dit niet voor de tweede maal zal laten doen. Groot rumoer bij de natio nalisten, waarvan er eenige tot de orde moesten worden geroepen. De minister-president Waldeck-Rous- seau ging nog verder en riep uit, dat de brieven van Tomps aan anderen waien uitgeleverd door de schurkery (félonie) van een officier. Toen kwam er een hevig oproer in de Kamer. De rechterzijde en de nationalisten stonden als één man op, en brulden den minister met opgeheven vuist toe. Daar tegen donderend applaus der linkerzijde. Waldeck bleef onbewegelijk op de tribune staan, rustig te midden van den loeienden

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1