MI oom A ST. No. 16. Woensdag 50 Mei 1000. 16e Jaarg. IN i e u w s- e 11 Advertentie voor Zeeuwse h - V laan deren F. DIELEMAN, axel. Buitenland. FECILLETON. axelsciie COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor Bblgië 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van ltot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Lord Roberts is zijn opmarsch begon nen en daarmee waarschijnlijk ook de laatste periode van den oorlog. Op vrede tusschen Groot-Brittanmë en de Zuid-Afrikaansche Republieken is voor hands niet te hopen, hoe gaarne wij ook een einde zagen gemaakt aan het ver schrikkelijk bloedbad, waarvan nu reeds langer dan zeven maanden de Afrikaan- sche velden getuige zijn. Na de verklarin gen van President Kruger, nD weer aan een Amerikaansch blad, moet ook de op timistische stemming, die te Londen heerscht, wel een weinig bekoelen en de correspondenten, die van alle kanten sein den, dat er vredesvoorstellen gedaan wa ren, zullen moeten erkennen, dat zij zich in de onverzettelijkheid der Boeren hebben vergist. Zij hebben echter nog meer dan een pijl op hun boog. Altijd blijft er nog de moede loosheid over, waarover wij thans weer iets uit Lorenqo Marquez krijgen te ge nieten. Aan boord van de «Bundesratli zouden verscheidene aanzienlijke families Reitz en nota bena ook Steyn worden genoemd, scheepgegaan zijn naar Europa De Lon- densche bladen zien in dit bericht natuur lijk het bewijs, dat zelfs in de regeerings- kringen der Verbondenen men langzamer hand ervan overtuigd wordt, dat de zaak voor de Afrikaners hopeloos staat, en juist waren zij van plan om eenige hoopvolle beschouwingen aan bovenstaand feit vast te knoopen, toen de telegrammen aan de Daily Mail" en de »New-York Herald", waarin gemeld wordt, dat men zal strij In weerwil van een en ander verveel de hij zich bitter, tot op zekeren tijd zijne troepen eensklaps bevel bekwamen, naar Herbesheim te vertrekken. Aan het hoofd zijner compagnie, want de kapitein, een rijke baron, was met ver lof afwezig, rukte hij de poort zijner ge boortestad binnen. O, hoe was hij te moede bij het aanschouwen van de zwarte, spitse toren, en van de oude, grauwe poort. Voor het raadhuis zweeg de trommel. Een paar leden van den raad brachten de bil jetten van inkwartiering. De komman- dant, dit spieekt van zeiven, weid bij den aanzienlijkste der stad ingekwartierd en derhalve bij den heer Bantes. De stede lijke raad had hem geen grooter dienst kunnen bewijzen. De compagnie ging ver heugd uit elkander, want 'net was juist het beminde middaguur, en de burgerij, bij tijds van het bezoek onderricht, was op de ontvangst van de gasten voorbereid. Waldrich, die de beide heeren als knaap gekend had, herkende ben dadelijk, en be merkte, dat hij geheel onkenbaar gewor den moest zijn, want zij behandelen en eerbiedigen hem als een' vreemde en ge leidden hem, ofschoon hij dit ook trachte den tot het einde, eenige veranderingen in het artikel noodzakelijk maakten. Na tuurlijk werd dit niet gedaan zonder eeni ge teleurstelling en deze spreekt duidelijk uit hetgeen de »Daily Mail", naar aanlei ding van het telegram van haar corres pondent schrijft. Lord Roberts troepenmacht, diein snelle dagmarschen oprukte zonder tegenstand te ontmoeten, heeft de Vaalrivier bereikt, en een voorhoede van het leger van den opperbevelhebber is reeds de rivier over getrokken bij Parijs, een plaatsje va den Oranje Vrijstaat, aan de Vaalrivier. ge legen. Van hieruit zal Lord Roberts ver moedelijk zoo gauw doenlijk naar Pot- chefstroom oprukken, en de vroegere hoofd stad van de Transvaal, het fraaie lom- merlijk stadje, aan de Mooirivier, een zij tak aan de Vaal gelegen, dat in 1836 werd gesticht bezetten. Het was hier dat in 1881 de oorlog te gen het Engelsche beheer uitbrak en waar het Engelsche garnizoen zich den 21en Maart na een hardnekkigen tegenstand, aan commandant Cronjé, die thans op St. Helena gevangen zit, moest overgeven. Van Potchefstroom zal dan de marsch naar Johannesburg worden voortgezet, welke, volgens de Engelsche telegrammen, ongehinderd zal plaats hebben. Voor zoover toch uit de zeer korte telegrammen die ons van het oorlogster rein geworden zijn op te maken is, zijn de Boeren niet van plan, stand te houden tegen de overmacht, waarmede Lord Roberts oprukt. Zij schijnen veel meer voornemens hem hoe langer hoe die per het land in te lokken, om zoodoende te trachten zijn troepenmacht te verklei nen en af te matten. Inhoeverrede zeveronjder stelling juist is en indien zoo, of de Boeren in hun pogen slagen zullen, zal de toekomst moeten leereu. In ieder geval achten wij het van de Boeren zeer juist gezien indien het een noodelooze poging zou zijn den Engelschman met succes den overtocht van de Vaal te bestrijden, daar den strijd niet aan te binden, die eindigen moet in een nederlaag der bondgenooten gespaard met groote verliezen, waardoor misschien een einde aan den strijd zou zijn gemaakt, die, in het geval de Boeren terugtrekken en de guerrilla beginnen, nog lang niet geëindigd zal zijn. In tusschen bevinden zich in het Oosten van den Vrijstaat nog een aantal Boeren, die het den Engelschen nog lastig genoeg kunnen maken en reeds den opperbevel hebber genoodzaakt hebben een tamelijk groote troepenmacht in den Vrijstaat achter te laten President Steyn moet zich te Bethlehem bevinden en op de burgers een dringend beroep gedaan heb ben, hen smeekend stand te houden en hun onafhankelijkheid te verdedigen. Vol gens hetgeen de correspondent van Cen tral News te weten kon komen, hebben de V rijstaters besloten bij Ficksburg den laatsten tegenstand te bieden. Ook dit bericht verdient wel bevestiging. Het is zeer goed mogelijk, dat er Vrijstaters, door den president aangespoord zich weer bij de commando's hebben gevoegd, doch dat zij bij Fricksburg slag zullen leveren is minder geloofwaardig. Eerder is aan te nemen, dat zij in kleine troepjes de vei- bindingslijn zullen bedreigen, iets wat wij reeds lang verwacht hadden, dat door de te verhinderen, naar het huis van den fa briekanl. Hier ontving hem de heer Ban tes even vreemd, en voerde hem zelfs be leefd naar eene voor hem ingerichte kamer. «Kommandant," zeide mijnheel Bantes, »deze en de aangrenzende kamer had ook uw voorgangerneem ze voor liefmaak het u zoo gemakkelijk mogelijk, daarna verwachten wij u bij bet middagmaal en andere gelegenheden. Doe, alsof gij te huis waart." Waldrich verlustigde zich zeer in dit in cognito, en besloot, ten einde de verras sing nog te vermeerderen, hetzelve eerst op te beffen, wanneer zich eene gunstige gelegenheid aanbood. Zoodra hij zijne klee- deren in orde gebraent had, werd hij uit- genoodigd, het middagmaal te komen ge bruiken. Behalve mijnheer Bantes, zijne vrouw en eenige opzieners en kantooi- schrijvers, die hij allen nog zeer goed kende zag hij er nog eene jonge dame, die hy niet kende. Men nam plaats, sprak over het weder, over den marsch, dien de troe pen gemaakt hadden, en over het leed wezen, dat de burgerij gevoelde over bet vertrek der vorige troepen, met welke men zeer goed overeen stemde. »Ik hoop," zeide Waldiich, »dat gij ovei mijne lieden niet ontevreden zult zijn, in dien wij nader kennis maken." Om die kennis nu aan te knoopen was het natuurlijk, dat de kommandant, die zich reeds verwonderd had, dat de vrien din zijner jeugd, Frederika, afwezig was, zijne gastvrouw vroeg, of zij geene kin deren had. «Eene dochter" antwoorddde zij, en wees op de jonge dame, die bescheiden hare oogen nedei sloeg. Waldrich sperde van verbazing zijne oogen wijder open, dan welvoegelijk was. »Ger.adige hemel, wat is dat kleine Riekje groot geworden 1" riep hij nu wel niet uit maar dacht zulks bij zich zeiven, toen hij het zedige meisje opmerkzamer beschouw de. Hij zeide de ouders iets verplichtende zoo goed en zoo kwaad zulks hem in zijne verbazing mogelijk was, en was van harte blijde, toen de oude man hem toevoegde »neein nog een lepel saus, kommandant, gij eet droog vleesch 1" De moeder sprak nog van een' zoon, die als kind reeds was gestorven doch nog steeds werd zij van hem sprekende, hevig bedroefd. «Laat ons er in berusten, mama riep de oude man uit. »Wie weet, of ook hij niet een windbuil of nog iets ergers zou geworden zijn, even als George." Nu was de beurt aan Waldrich, om de oogen neder te slaan, want met dien wind buil George, werd niemand anders bedoeld dan zijn eigene persoon. «Maar weet gij dan, papa, dat George werkelijk zulk een windbuil geworden is, als gij u hem voorstell vroeg Frederika. Deze vraag deed den kommandant meer goed, dan het glas met ouden bourgonje. wyn, dat hij zoo even had uitgedronken| Boeren in het Oosten zou zijn ondernomen, Aan de «Standard» wordt uit New castle geseind, dat de Engelschen druk bezig zijn met het herstellen van den spoorweg. Dag en nacht wordt gewerkt aan de brug over de Waschbankrivier. De berichten, dat het grootste gedeelte van de troepen onder Lucas Meyer terug getrokken is en dat zij zich eerst te Hei delberg eenige rust hebben gegund, zijn waar, zegt de correspondent. De mannen, die Lang's Nek bezetten, waren van het Wakkerstroom-kommando. Deze kwamen uit den Oranje-Vrijstaat, waar zij gevoch ten hadden en waren op weg naar huis, toen zij Lucas Meyer in vollen aftocht tegenkwamen In plaats van diens voor beeld te volgen, zeide zij»Daar is Lang's Neklaat ons hem bezetten en den En gelschman terugdrijven. Toen generaal Bulier zijn opmarsch naar het Noorden begon, wist men niet beter of de Nek was vrij. Kolonel Bethune die vernam, dat er te Vrijheid ook al geen Boeren meer wa ren, besloot, daar deze weg korter was dan die over Dundee, over de eerste plaats te gaan Een eskadron van het 3de regiment dragonders ging voorop en daar men voor het vallen van den avond te Vrijheid wilde zijn werd in galop gereden, waar door de voorhoede zich van de anderen verwijderdezoovielmenineen hinderlaag. Plotseling opende een sterke troep Boe ren met Maxims het vuur. Ziende, dat er geen kans was, om ongehinderd terug te komen, stormden de Engelschen tot op twintig yards van de Boeren. Vijf officie ren en è3 man werden gedood of gewond. Kolonel Bethune trok met de overige troepen torug, die bestonden uit vyf es- dTü zijne verlegenheid te verbergen want in cfezelve lag nog een gevoel van vriend schap opgesloten. Zulk eene belangwek kende vraag van zachte lieve lippen, met zulk eene zachte, aangename stem uitge sproken, was balsem op de wonde, die de heer Bantes geslagen had. Want deze ver haalde, om zijn eigen oordeel te rechtvaar digen, aan zijn gast, opdat deze scheids rechter zjjn zou, deszelfs eigen levensloop van zijne geboorte af tot zijn vertrek uaar het leger toe. »Had de knaap, dus sloot hij zijne rede met eene toepassing »op de hoogeschool iets nuttigs geleerd, zoo had hij nooit dienst genomen bij het leger. In dien hij nooit soldaat ware geworden, zoo zou hij nu reeds zitting hebben in een ge rechtshof, of iets dergelijks, en zou een goed bestaan hebben, en door een ieder geëerd zijn. »Ik weet niet," hernam de dochter »of hij aan de hoogeschool vlijtig gewees is, maar ik weet, dat hij uitgetrokken is om eene heilige zaak te verdedigen." «Zwijg, toch, van je heilige zaak riep de oude heer Bantes, uit. «Waarin bestaat dan dat heilige 't Is waar, d^> Franscben zijn weggejaagd, maar de heilige zaak is met hen medegegaau. De oude belastingen zijn voorloopig behouden er. Dieuwe zijn er voorloopig bij gemaakt. Men laat ge Ifjk vroeger die gehate Engelschen hunne zaken wederom hier invoelen, en bekom mert er zich niet over, of wij, heilige Duit schers, daaidooi heilige bedelaars'wordep

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1