u Li LiMi II li I0e Jaarg. No. l i. Woensdag 25 Mei iJ)OÖ. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. IHILIMAV, AXEL. DE BOTEHWET. FEUILLETON. Krijasavontureu van een 10) Buitenland. Dit Blad verschijnt eiken Dins lag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. "Wij ontleenen aan bet Rott Meuwsb de voornaamste artikelen der nieuwe Boterwet, die wij hieronder laten volgen: Art. 1 bepaalt, dat in den zin dezer wet boter is het vetartikel, waarin geen andere vetbestanddeelen voorkomen dan die van melk afkomstig zijnen is mar garine de op boter gelijkende waar, welke dienen kan om haar te vervangen en welke vetbestanddeelen bevat, die niet van melk afkomstig zijn. Later kan de regeering aan eenig op boter gelijkend mengsel nog een anderen naam geven. Art. 2 schrijft voor dat het verboden is te leveren alle op boter gelijkende mengsels zoo daarop niet het woord Margarine* voorkomt Dat leveren heeft niet alleen betrekkiug op de winkels of publiek toegankelijke verkoopplaatsen maar ook op het uitstallen, rondbrengen rondventen en vervoeren. Bij het uitstallen van margarine op een markt of dergelijke verkoopplaats moet door den handelaar bij die waar een daarboven reikend bord zijn geplaatst waarop in duidelijke en voor het publiek zichtbare letters het woord „Margarine" is gesteld. Zijn beide kanten van het bord voor het publiek zichtbaar, dan moet het opschrift aan weerszijden zyn aangebracht Voorts moet bij iederen winkel, waar margarine verkocht wordt, de naam van dat artikel duidelijk op de buitendeur en op de winkelramen zijn Art. 3 Wanneer in een winkel of an dere verkoopplaats boter en margarine voorhanden zijn, moeten beide waren (Slot.) Deze beschouwingen werden hoe lan ger hoe wonderlijker, toen mijne reisge noot door het schommelen van den wa gen, in haren slaap, langzamerhand naar mij toeschoof. Uit medelijden, dat het arme kind zou vallen, trok ik haar een duim drie of vier dichter bij mij. Na ver loop var, eenigen tijd rustte het hoofd der slaapster op mijn schoudereen hard kussen. Met eene vreesachtige bezorgdheid sloeg ik mijn arm om haar heen, en hield haar op die wijze vast. Zij sliep zacht als de onschuld, en ontwaakte zelfs niet door het kloppen van mijn hart, dewyl ik als een misdadiger beefde. Dit was de eerste maal, dat ik een slapend meisje omvat hield ach, vergeef mij, Frederika! wanneer ik u in deze oogenblikken neen, ontrouw was mijne ziel u ook toen niet, want ik dacht aan u. Dikwijls verbeeldde ik my, dat gij mijne reisgenoot waartde zachte druk, waarmede ik eene vreemde naar mij toe trok, mijn ingehouden zucht endegodde looza kus welken ik hare kap diukte, gold u. Maar, men plaatse bij zulk een bekoorlijk wezen een sneeuwman, geen ongehuwd heer van negen en dertig jaren. door een voor de koopers zichbaar schot zijn gescheiden. Art 4 Op de waar en de verpakking is bij het woord Margarine" geen andere toevoeging geoorloofd dan de namen van den bereider, van den verkooper en van de plaats van herkomst Art. 6. Met het opsporen der feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, zijn belast een of meer ambtenaren, die den titel dragen van boter-inspecteur en de aan hen toe te voegen ambtenaren, die den titel dragen van boter-visiteur En voorts de marechaussee en alle ambtenaren van rijks- en gemeente-politie, uitgezonderd wanneer de waar vervoerd wordt met een openbaar vervoermiddel. Art 7 De winkels of andere openbare verkooplokalen, waar boter of hierop ge lijkende waar voorhanden is. zijn van des morgens 7 tot des avonds 10 (Zaterdag tot 11 uur.ï ook tegen den wil van den gebruiker of den bewoner toegankelijk voor alle in het vorig artikel genoemde amb tenaren. Dit geldt ook gebouwen, waar vermoed wordt dat margarine bereid wordt. Art. 11- Overtreding van éen of gelijk tijdige overtreding van meer bepalingen dezer wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld boete van ten hoogste ƒ300; en indien dezelfde persoon binnen de twee jaar reeds veroordeeld was, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 600. Art 12. Indien tijdens het plegen van eenige overtreding dezer wet nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige, wegens een overtreding dezer wet. onher roepelijk is geworden, zal tevens, op kosten van den veroordeelde, openbaarmaking worden gelast van de rechterlijke uit spraak of van een uittreksel of van den zakelijken inhoud daarvan. En eindelijk bepaalt het laatste artikel, dat de Boterwet in werking zal treden op een nader door H. M. de Koningin te bepalen tijdstip. LIEFELIJK MORGENROOD. Zacht reden wij over een' zandweg Ik liet de paarden zoo langzaam loopen als zij wilden, hield mijnesluimerendeönschuld in mijne aimen, sloot mijne matte oogle den, om gemakkelijker van Frederika en mijne pastorij te kunnen droomen ook was ik werkelijk spoedig in diepen slaap verzonken. Mijne reisgenoot en ik ontwaakten te gelijkertijd, toen de wagen uit het zachte zand, eensklaps op een hobbeligen straat weg kwam Het was reeds dag, althans voor ons uit zagen wij de zon donkerrood opkomen. Eerst zag ik naar mijne paarden, daar na naar mijne reisgenoot. Zij wreef met beide handen hare oogen ik de mijnen. Daarna zagen wij elkander slaperig aan. Zij wreef nogmaals hare oogen ik de mjjnen, want ik dacht, dat het morgen rood mjj blind gemaakt had. Ik zag haar weder aan, en zij mijnu was ik over tuigd, dat ik nog sliep, en van Frederika droomde, want bet kwam mij voor, als ware ik nevens haar gezeten. »Maar lieve hemel, Ferdinand zyt gij het vroeg zij met hare zachte, lieve stem en beschouwde nu eens mijn gelaat en mijn knevel overblijfsel van mijn vorig uniform dan weder mijn smeri gen boerenkiel. Ach, Frederika 1" riep ik uit, »hoe komt gij hier?" Thans vroegen wij niet meer. Onze De blijdschap over de inneming van Mafeking is van korten duur geweest De dag volgende op dien, waarop de inneming gemeld werd, berichtte de telegraaf ons reeds het ontzet van Mafeking Al is dit nu wel geen gebeurtenis van groote strate gische beteekenis, de toestand op het oorlogsterrein zal er niet erg door ver anderd worden, toch is het een gebeur tenis, waarin de vijanden der Boeren republieken zich kunnen verheugen. Het besluit, dat de Boeren genomen hadden om nog een laatste poging te wagen om de stad door stormloop te nemen is te laat genomen. Was de aanval eenige weken vroeger gewaagd, zij zou wellicht gelukt zijn Maar nu, dat het ontzettingsleger zoo nabij was, heeft de bezetting met mannenmoed gestreden. De Boeren tot wier gewoonte het toch niet behoort om aanvallend op te treden hadden eerst succes, maar waren later genoodzaakt zich uit hunne stellingen terug te trekken en het beleg op te heffen. Van het oorlogsterrein in het Zuiden en Zuid-Oosten is op het oogenblik weinig belangrijks te melden De Boeren trekken langzaam terug naar de grenzen van de oogen werden duister door tianen van ge luk ik liet de leidsels vallen en eene lange omhelzing volgde - O, wij hadden elkander na eenige lange scheiding wedergevondeu 1 en hoe onverwacht, hoe wonderbaar Alle smart van bet verledens was vergeten Vergeten alle ellende van het leven, myne bezorgheid, baie tianen vergeten iedere duistere wolk in de toe- komst. Wij ademden in eene schoonere wereld. Het aardsche viel weg, alles was eene zalige opheldering. Ik nam de leidsels weder op, en nu be gonnen wij over en weder te ondervragen Ën hoewel wij elkander zagen, en hoewe wij elkander bij de hand hielden, als vrees den wij elkander in den nauwen wagen te zullen verliezen, zoo twijfelden wy even wei, of wy het wel waieri. Zij was schoo oer dan ik haar ooit gezien had ik moest nogmaals de leidsels laten vallen. Hetgeen ik Frederika van myne krijgs avonturen vei haalde, weet de lezer. Maar Frederika luisterde opmerkzamer naar de- zelven, dan ze gelezen zullen worden. De lotgovalLn van mijne bruid waren veel eenvoudiger. Zij had het gevraagde ont slag gekregen. Korten lijd, voor dat de Franscheu de hoofstad binnen rukten, vluchtte hare meesteres naar Stettijn, en de hemel weet, waar verder. Frederika verkeerde om mijnentwil in doodsangst, ontving eindelyk een brief van hare oude moeder met hot bevel, Berlijn te verlaten en naar haar toe te komen. Zij vertrok Transvaal, waar zij, zooals velen denken, ernstig tegenstand zullen bieden En dit zeer waarschijnlijk wel te wachten ook. Het bericht van Mafeking's ontzet heeft te Londen de geestdrift verwekt, die men verwachtte. Ondanks het late uur werden alle klokken van de kerken geluid. Het telegram van Pretoria, dat op het Mansion House was aangeplakt, trok zoo vele nieuwsgierigen, dat het verkeer van de omnibussen en rijtuigen gestremd werd men heeft verscheidene zakkenrollers ge arresteerd, die profiteerende van het alge meen enthousiasme hun slag poogden te slaan. De menigte zwaaide met vlaggen, zong en werd bijna gek. De Lord-Mayor wilde een toespraak houden, doch kon zijn vaderlandslievende rede niet verstaan baar maken door het aanhoudend hoera geroep. De bladen gaven speciale edities en hebben groote transparanten voor de bureaux gemaakt met de beeltenis van Baden Powell, Roberts en Kitchener ten voeten uit. De Koningin moet besloten hebben aan kolonel Baden Powell den rang van gene raal en den titel van baronet te verleenen. Hoe het met de gezondheid der Engel- sche troepen in Bloemfontein stond in het midden van April, kan blijken uit een correspondentie in de „Times," waarvan de schrijver in den aanvang zegt, dat het prachtige leger van Lord Roberts niet meer dan een wrak van een leger was, toen het de Vrijstaatsche hoofdstad binnenrukte. De correspondent der „Chronicle" beschrijft Bloemfontein als een monsterachtig hospi taal. Zelfs boven de Raadzaal wapperde de Roode Kruis-vlag. De Dames-Kostschool, dus als eene gehoorzame dochter, nadat zy ten mijnen behoeve alle mogelyke aan wijzingen achtergelaten hadging naar Frankfort, en reisde van daar te voet weg, omdat de Franschen alle paarden en wa gens in beslag genomen hadden, en ook omdat niemand zich tot zulk eene gevaar lijke reis wilde verleenen. Afgemat kwam zij des avonds in het dorp aan, waar ik de eer had, haar koetsier te worden. HET WORDT DAG. Onderweg verdween in de eerstede beste herberg ook beminnende willen ontbij ten, en voor dat wij de woonplaats van Frederika bereikt haddeu moesten wij ver scheidene mijlen maken, pnder het scherpe scheermes, bet overblijvende van mijn adjudantschap. Frederika kocht voor mij bij een uitdrager een rok en hoed, zoo dat ik, zoDder opzien te verwekken, ne vena een welgekleed meisje kon gaan zitten. Zoo was dag geworden, ook was het in ons gemoed helder dag. Wij waren, onder trouwd, dus moest er bruiloft gevierd worden. Hierin stemden wij overeen. Ik zou terwijl naar Frankfort schrijven, om bij mijn begunstiger naar mijn graaf en naar mijne pastorie onderzoek te doen. ik was beroepen predikant, hoewel ik mijne aanstelling gelijktijdig met mijne triomf liederen in het bivouac verbrand had. Fre derika had honderd daalders overgespaard, hieimede konden wij vooreeist het leven

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1