No. 15. Zaterdag 19 Mei 1900. !6e .laary. Nieuws- en Advertentieblad 11 t voor Zeeuwse h -Vlaanderen F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. KrussaYonturen van oen Yredslievend man. 4XELSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordet naar plaatsruimte berekend. Plaatsing. 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Londen 16 Mei De correspondent van de Daily Mail te Lorenzo Marques seint van den 15 Mei, dat eenige bulletins te Pretoria zijn gepubliceerd. Het eerste bullitin zegt, dat gedurende het gevecht van Zaterdag bij Mafeking de Kafferswijk in brand stond Kolonel Baden Powell capituleerde om 7 uur Zondag na een wapenstilstand te hebben aangevraagd. Het tweede bulletin, dat door gene raal Snij man is geteekend, luidtIk heb het geluk gehad, hedenmorgen kolonel Baden Powell gevangen te nemen. Dit bericht bracht ons de telegraaf, Mafeking is dus gevallen. Wat de overgave bewerkt heeft, valt moeilijk te zeggen. De noodige berich ten hieromtrent ontbreken nog. Wij moeten onze oprechte bewonde ring betuigen voor het beleid de dapper heid en de energie, waarmede de Engel- sche bevelhebber het beleg zeven maan den doorstaan heeft. Sedert 23 October heeft het beleg onafgebroken voort geduurd. De inneming van Mafeking komt op een goed oogenblik. In de laatste weken was het den Boeren niet erg voor den wind gegaan. Daarom hadden zij wel weer eens iets noodig, dat den moed aanwakkerde. Buit zal er wel niet te halen zijn Het moge den Boeren een voldoening zijn, dat zij Baden Powell die in den laatsten tijd de lieveling van het publiek was geworden, met zijn troepen naar Preto ria kurmen zenden. Niemand late dan den moed zinken Er bestaat eene Voorzienigheid, en hoe duister het ook moge schijDen bet zal eenmaal ophelderen In de best mogelijke stemming zijnde, hield ik mij bezig eene leerrede op te stellen ten behoeve mijner aanstaande gemeeDte, toen ik bij het licht der maan eenige geweren zag schitteren. Mijn employé bemerkte ze te gelijkei tijd, trok zijne sabel en spande den haan var. een pistool. Het spannen van den baan deed het koude zweet over mijn geheele lichaam uitbreken, »Bourgre, bourgre, rij toe, rij toe 1" was al wat hij uitriep. >Halt 1 wie daar halt 1 qui vi ve brulden eeüige soldaten, die de bajonet ten hunner geweren al te zeer nabg mijne ribben brachten. Wien moest ik gehoorzamen Ik dacht dat een noodleugen mij wel uit de ver legenheid zou redden. Dewijl ik de soldaten voor Franschen hield, welke hun regiment achterna trok ken, riep ik, om hun eeroied in te boe zemen »Heei en, de generaal is een Fransch generaal »Halt! geelt u over!" riepen verscbei dene stemmen. »Foudreriep de voorgende generaal, Bulier zendt over zijn opmarsch in Natal dagelijks telegrammen. Dat van 15 Mei kwam uit Dundee en luidde Wij hebben deze plaats bezet Ongeveer 2500 man van den vijand vertrokken gisteren naar Glencoe waar zij in den trein gingen. Hun wagens trokken giste ren ook weg door de de-Jagersdrift en langs den weg naar Daunhauser. Kaffers zeiden, dat zij naar Langsneck gingen. Bijna elk huis is in Dundee vernield^ De correspondent van de »Herald" te Pretoiia seint, dat hij uit zeer officieele bron vernomen heeft, dat de Boeren afge vaardigden gemachtigd zijn aan de Ver- eenigde Staten het protectoraat van de beide Republieken aan te bieden en zelfs, indien dit mocht verlangd worden, de Republieken zich liever door de Vereenigde Staten zullen laten annexeeren, dan hun land onder het juk der Engelschen te zien. Cecil Rhodes is Maandag naar Beira vertrokken. Hij heeft een spoorwegtarief naar Beira ontworpen via de lijn naar Bulaway, die thans wordt aangelegd, zoo dat de handel naar deze plaats over Kaap stad zal gaan. De Londensche correspondent der »New- York Herald seint aan zijn blad. dat de typhus hevig woedt onder de troepen van Lord Roberts. Vooral de Household Bri gade wordt door de ziekte gedecimeerd Van dit keurkorps zijn op dit oogenblik slechts drie officieren in staat dienst te doen. - De Italiaansche Kamer hield Dinsdag een zeer rumoerige vergadering. Het voorstel van het kamerlid Giollitti om een commissie te benoemen belast met het wijzigen van het reglement van orde om en sprong met zulk een woede uit hot rijtuig, dat twee soldaten ter aarde vielen. Hij schootrechts en links vielen er geweerscnoten. De kogels vlogen rondom mijne ooren mijne paarden werden nog schuwei dan ik. In woedenden galop ren den weg mijne zweep geeselde hunne ribben, ik boorde nog sabelhouwen en ge weerschoten, en spoedig niets meer, dank zij de wijsheid en de snelheid mijner paar den. »Vervloekte geschiedenis 1 bromde ik bij mij zeiven, en onderzocht mijn lichaam van boven tot beneden, want in den eer sten aDgst meende ik van kop lot teen met kogels doorschoten te zijnmaar geen haar op mijn hoofd was bezeerd. Maar wat was er van üjn1 heer en en meester geworden Zou ik terugkee- ren, navraag doen, mij ook neder laten sabelen, of door bajonnetten dooi steken Neen, zoo groot was mijne koetsierstrouw niet, en de hemel weet, wat er van den commissaire de guerre of employé gewor den is. Ik heb bet niet vernomen, toen ik nadeihand denzelfden weg terugge Komen ben. Ik reed nu langzamer, want mijne paarden waren uitgeput. Voor mij lag andermaal een klein dorp. Nu overlegde ik, wat ik zou beginnen daar overnachten of verder trekken. Nog weêi klonk bet gediuisch der kogels in mijne ooren, en de angst riep Verder 1" Verder, vroeg ik bij mg zeiven wien behooren paard en wagen Vooreerst niemand, dan den tot overeenstemming te komen werd door minister Pelloux bestreden daar het z i. niet tot een bevredigende oplossing kan leiden. Op deze verklaring volgde een luid protest. Het was onmogelijk de zitting voort te zetten. De voorzitter schorste haar voor een wijle. Bij her opening begon het rumoer echter opnieuw. De zitting werd dan ook opgeheven. De Italiaansche bladen voorzien, dat de parlementaire toestand noodzakelijk ein digen moet met ontbinding der Kamer. Arbeid, die voor lichaam of zeden van vrouwen en kinderen gevaarlijk kan zijn is bij de wet van 2 November 1892 in Frankrijk verboden. Dezelfde wet be paalt dat vrouwen en kinderen in onge zonde inrichtingen slechts onder bepaalde voorwaarden werkzaam mogen zijn Aangezien de wet niet omschreef wat gevaarlijk" en „ongezond" is te verstaan, werd de uitwerking van die begrippen aan de regeering overgelaten Drie dekreten van 1893, 1897 en April 1899 hadden daaromtrent eenige bepa lingen vastgesteld. Minister Millerand heeft nu weer een dekreet uitgevaardigd, waarbij verboden wordt het smelten en pletten van lood, zink en koper door vrouwen en kinderen ook mogen zij niet omgaan met lood-, zink- en koperachtige mineralen. Kinderen beneden 16 jaar mogen voorts niet in ijzer-, zink- en kopergieterijen gebruikt worden tot het verwijderen van stukken uit het gietsel. De correspondent van een Fransch blad meldt dat Dreyfus zich op het oogenblik te Londen bevindt, om zich daar met Esterhazy te verstaan, ten einde door vaststelling van de schriftuur van het borderel tot het nieuwe feit te geraken, dat een heropening der revisie-procedure mogelijk zou maken. De uitslag van de verkiezingen voor den Parijschen gemeenteraad is, dat ge kozen werden 19 socialisten, 16 radicalen, 4 gematigd republikeinen, 9 konservatie- ven en 32 nationalisten De reactie heeft dus juist één stem meerderheid. Zaterdag is te Belgrado het proces begonnen tegen den oud-minister Faucha- nowitch, beschuldigd van onrechtmatige toeëigening van aandeelen eener financi- ëele instelling en van valschheid in ge schrifte De oud-minister erkende met de aandeelen te hebben beleend, maar niet ze te hebben ontvreemd, volgens hem, hebben vijanden hem er in laten loopen. Het vonnis werd uitgesproken Faucha- nowitch is veroordeeld tot 5 jaar celstraf, en aangezien hij reeds veroordeeld was tot 9 jaar gevangenisstraf als medeplichtige op den aanslag op koning Milan heeft men er nu te zamen 11 jaar celstraf van ge maakt. A. s. Zondag zal het Zwitschersche Volk te beslissen hebben oveijde invoe ring van de wet tot verzekering tegen ziekten en ongevallen van werklieden, waarin ook vrouwen begrepen zijn en van militairen. De tegenstanders zijn met een overmoeide campagne begon nen. Maar ook de voorstanders stellen zich kloek. Brochures worden in over- groote getale verspreidsprekers treden voor buitengewoon druk bezocht verga- ingen op. Omtrent den uitslag ver keert men in gespannen onzekerheid. Het gerucht, dat koning Oscar van tegenwoordigen bezitter, die ze noch ver overd, noch gestolen, noch geprest had. Wat moet er met dat vreemde goed ge daan worden Weggegeven, verkoopen, behouden Tot het eerste had ik geen lust, tot het tweede ge-?n recht, tot het derde geen geld. In deze verlegenheid kwam ik bij de herberg het was nog niet zoo laat als ik meende. De stalknecht kwam ik spande uit, verlangde voedsel voor mijne paar den en voor mij, 6n plaatste mij bij den warmen kachel. In geval van nood meen de ik met mijnen hoed en boerenkiel te kunnen betalen geene was mij ook te eng, en deze te wgd. GEVAABLIJK GEZELSCHAP. De dikke waardin plaatste zich met de armen in de zijden tegenover mijn tafel tje, en vroeg: »Zgt gij voornemens den nacht hier door te brengen ik antwoord de, »neen." »Wilt gij dan nog naar de stad »Jazeide ik. Het was mij aan genaam, dat zij mij eenige vragen deed maar ik waszeei nieuwsgierig om te weten op welke straat, in welk oord der wereld ik was, en naar welke plaats ik mij be gaf Zij vroeg, of ik niet een jong meisje mede wilde nemen, dat te voet hierheen was gekomen, en thans uitgeput lag te slapen? het zou mij een goed drinkgeld bezorgenik antwoordde, »van harte gaarne vooral wegens het drinkgeld, en ook wegens bet gezelschap. En of ik niet beter deed, met het aanbreken van den dag te vertrekken want de nacht is niet des menschen vriend, vooral in tijd van oorlog en er zwierf veel Fransch krijgs volk en Pruisen rond, die zich trachten te redden; ook ging er geen dag voorbij zonder moord en doodslag. Ik bevestigde dit rillende. Men zou mij en de juffrouw een of twee uien voor het aanbreken van dag vvekken ik kwam dan bij tijds aan waar ik zijn moest: mijn meester zou er zeker niet boos om zgn. Dat geloofde ik zelf ook wel. Dei halve bleef ik; en het deed mij, de paarden en de juffrouw goed. Evenwel besloot ik vroeg op reis te gaan, want ik berekende, dat des morgens de wegen het veiligst waren, dewijl diegeeb, welke goedvonden, zich des nachts in het gevaar te begeven, zich uit vermoeienis of vrees bij het aanbreken van den dag verbergen, en zij, die zich over dag op weg begeven willen, daartoe niet den nacht kiezen. Mijn bed boeide mg niet lang. Toen de dorpsklok vier ure sloeg, was ik reeds bg mgne rossen, fraaie koetspaarden. Ik maakte de bewoners vaD het huis wakker Terwijl de knecht aanspande, nam ik mijne nieuwe bezitting met eene lantaarn in oogenschouw. Het rijtuig was door ver scheidene kogels getroffen geworden. In den wagen lag een schede van eenen sa bel, en in een der zijzakken bevond zich eene fraaie pijp van meerschuim met zil ver beslag, en eene tabakszak met zgde

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1