No. It. Zaterdag 12 Mei 1900. !6e «faarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h -Vlaand ere n F. I>IELFMAi\, AXEL. Buitenland. FEÜILLETOX. Krijgsavonturen van een vredelievend man- AXELSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Lezen wij de telegrammen van het oorlogsterrein met aandacht na, dan moe ten wij tot de conclusie komen, dat de zaak der Boeren er niet op vooruit gaat. Roberts heeft eerst den indruk gewekt door uitgebreide operaties in de buurt van Thabanchu alsof hij van plan was oostelijk van Bloemfontein door te trekken, doch is toen in eens, terwijl daardoor misschien in grooten getale oostelijk van de spoorlijn waren gelokt, noordelijker vooruit gerukt, heeft Brandfort genomen, zonder dat de verraste vijand noemenswaardigen tegen stand bood, en is er in geslaagd den over tocht over de Vetrivier, hoewel de brug vernield was te forceeren. Daar heeft het echter moeite gekost en geen geringe ook. Roberts rapport, hoe sober het er ook uitziet, doet zien dat alle brigaden van de Engelsche legermacht verwoed hebben moeten vechten en dat ten slotte een ver-omtrekkende beweging van ruiterij onder generaal Hutton, de passage mogelijk maakte De verliezen der Engelschen moeten ernstig zijn. Roberts noemt ze niet, en geeft alleen toezegging van spoedige publikatie. In goede orde verlieten 'a nachts de Boeren hun stel lingen en trokken op Kroonstad terug Winburg, oorspronkelijk als zetel der Vrijstaatsche regeering uitgetogen, is nu ook door de Engelschen genomen en de ouderstelling is niet zonder grond, dat Roberts de Boeren rustig te Kroonstad in hun sterke stellingen zal laten zitten en in plaats van verder noordelijk te mar- cheeren van Winburg oostelijk op Bethle- Vaarwel, Frederika 1 goede nacht, val- sche wereldzuchtte ikwant even als de soldaten, meende ik, dat ik dood was, Do kerels sprongen lachende op ruft toe, en ook de vluchtelingen kwamen nader. Bevende stond ik op. Men eischte mijn degen, welken ik hun gaf. De infanteris ten wilden mij van alles berooven. De jagers namen mij echter in hunne bescher ming, en zwoeren, dat ik een man van eer en moed was. Zulk een onverdiende lof uit den mond mijner vijanden verheugde mij zeer, nog meer echter de ontdekking, dat ik nergens gewond was. Thans was ik krijgsgevangen. Men bracht mij naar een afgelegen boerenhuis en onderweg moest ik mijn borlogie, mijne geldbeurs en gouden vingerring, dien ik tot een aandenken aan Frederika droeg, af staan. Een overste, die met nog meer officie ren zat te ontbijten, vroeg mij, nadat men hem mijne gevangenneming verhaald had naar mijnen rang. Wat moest ik antwoord den; beioepen dorpsleeraar Maïtre des arts Docteur en philosophie Dan had men my zeker voor krankzinnig gehouden Karei da Groote had mij tot adjudant- generaal aangesteld, dus antwoordde ik, hem zal aanrukken, dat ligt aan den spoorweg, die naar Natal voert Mocht dit gelukken, dan zouden de Boeren, die de passen in het Noorden van Natal verdedigen in de klem raken en de verbinding met Bulier tot stand zijn ge bracht. Op een ander punt n 1 aan de Noord- West grens van den Vrijstaat zijn de Engelschen eveneens doorgedrongen. Uit gaande van Kimberley en Boshof is een kolonne onder Hunter er eindelijk in ge slaagd de Vaal over te trekken, en de Boeren bij Veertienstroomen. op de grens der beide republieken te verdrijven. De Engelsche strijdmacht heeft dus sedert het begin van den oorlog, den eersten voet gezet op Transvaalsch grond gebied. Het heeft bijna zeven maanden geduurd eer het zoover kwam Later ontvangen berichten omtrent den opmarsch naar het Noorden melden, dat het giootste deel van de divisie Hunter langs Klerksdorp in de Transvaal zal door dringen Bij Zandrivier vond generaal Hutton den vijand in een aanzienlijke sterkte Omtrent de beweging van generaal Botha's troepen, valt te vermelden, dat de rechtervleugel teruggaat en dat de linkerflank van Thabanchu terugtrekt. Na de Boeren te hebben beschuldigd, dat zij de Engelsche gevangen mishan delen en op de ambulance schieten en na nog onlangs op hunne rekening een beweerden aanslag op een Engelsch transportschip in de haven van Durban geschoven te hebben, komen de Engel schen nu met een samenzwering tegen Lord Roberts. zonder aarzelen, adjudant-génèral. Kleede ren maken dan man, maar titels ook. Ik moest dadelijk deelnemen aan hun ont bijt, bestaande uit koud gebraad, malaga enz. De wellevende overste zeide mij eeni- ge woorden van troost wegens mijne ge vangenschap: »Zoo wisselt het krijgsge luk: voor vijftig jaar hadden do Pruisen Frederik den Groote, wij een Rosbacb thans hebben wij een Napoleon den Groote gij een Jena." KRIJGSGEVANGENSCHAP. De officieren stegen te paard, en ik werd aan de wacht in het leger overge laten. Mijne oude koortsachtige rilling had mij nog niet vei laten, daarom deed het wachtvuur mij goed. Wat zou er wol van luitenant Leonidas en zijne dappere schaar geworden zijn Wat van koningin Elizabeth met haar ge broken vat En wat zal er van mij wor den dacht ik by mij zeiven. Men bad mij reeds medegedeeld, dat ik voorloopig naar Frankfort aan den Oder zou gebracht worden, om van daar naar Frankrijk te worden getransporteerd. Mijn woord van eer, van nooit weder tegen den keizer van Frankrijk de wapenen te zullen voeieD, wanneer men mij los liet, werd door den overste nietaangbnomen.Eenhoogererecht- bank moest over mijn lot beslissen zei- de men. Derhalve naar Frankrijk, o arme docter iu eene vesting. O, hoe is alles veranderd 1 Volgens de „Evening Standard" zou een komplot gesmeed worden tegen den Engelschen opperbevelhebber. Het is nauwelijks noodig op te doen merken, dat het departement van buitenlandsche zaken te Londen niet eenig licht over deze samenzwering laat schijnen en dat het zich gehaast zou hebben het te be vestigen als het feit waar was. Drie honderd man, behoorende tot de marine-brigade, die deelgenomen heeft aan de campagne in Zuid-Afrika, meer bijzonder aan de verdediging van Lady- smith, zijn te Londen geïnspecteerd door den prins van Wales, op het paradeveld van de Horse Guards. Een enorme me nigte woonde de revue bij terwijl het ook stampvol was in de straten, waar door de zeelieden met 4 khakikleurige kanonnen hebben gedefileerd. Zij zijn met buitengewone geestdrift toegejuicht. De chauvinistische opwinding bereikte haar toppunt, zegt de »Petit Bleu«, on danks de verkoeling, die kon ontstaan zijn door de discussie over het rapport over Spionkop, waardoor gebleken is, dat alles valsch en leugenachtig is in dezen oorlog en dat het ministerie van oorlog de oneerlijkheid zoover drijft om den generaals onnauwkeurige rapporten over de gevechten te vragen. - Konden we in ons vorig nummer melden, dat het Belgische ministerie gered was, toch heeft het voor het schei den der Kamer nog een kleine neder laag geleden Met 66 tegen 55 stemmen besloot men n 1. af te scheiden van de buitengewone begrooting het voorstel om aan een syndikaat koncessie te verleenen voor den aanleg eener electrische lijn Waart gij slechts op uw dakkamertje ge zeten met het uitzicht op de naburige da ken laast gij slechts uwen Plutarchus over groote mannen of een nieuwsblad bij eene pijp tabak! Wat zou uw geluk kun nen overtreffen Wanneer gij uw dag werk volbracht badt en uwe leeruren wa ren afgeloopen, zoudt gij u met Frederika over eene scboonere toekomst kunnen on derhouden, of gij zoudt in uwe poëtische eenzaamheid nieuwe gedichten kunnen maken. Hier kwamen mij mijne Pruisische zege liederen in de gedachte, welke ik nog steeds bij mij droeg. Snel stak ik mijne handen in mijne rokzak, zag om, of ook iemand mij gadesloeg en slingerde ze in het vuur. Want triomfliederen in krijgsgevangen schap - liederen, vol schimp en verach ting voor Napoleon en zijn leger - kon den mij het hoofd kosten 1 Ik zag ze nu met even groot genobgen verbranden, als ik ze eenmaal het aanzijn had gegeven. Zelfs dat ik te diep in mijne zak getast had, en mijn beroep als predikant ook had verbrand, ook dat kon mij mijne vieugde niet benemen. Eensklaps stonden eenige soldaten voor mij, dezelfde, welke mijn paard doodge schoten hadden, en vroegen, »wat hebt gij daar verbrand." Zij spraken ook van spionneeren en fusilieren. Ik aarzelde te ant woorden, hetgeen mijn toestand niet ver beterde. Ik bemerkte wel, dat zij mij geld wilden afzetten. Zjj zeiden, dat ik hun ver- tusschen Brussel en Antwerpen, terwijl de regeering er op stond deze zaak on middellijk met de begrooting samen te behandelen. Terwijl de tribunes overvol waren, werd op 8 Mei de Oostenrijksche Kamer geopend Dr. Körber, minister-president, diende de voorstellen in betreffende de talen-regeling voor Bohemen en Moravië, benevens de voorstellen betreffende de verdediging van Bohemen in districten. In een lange redevoering wees spreker op het groote belang dezer ontwerpen en den ernstigen aard van den toestand, wegens de ingrijpende wijziging in de geschiedenis des rijks, voortvloeiende uit de ontwerpen, die ingediend zjjn om te trachten den vrede in het land te her stellen Spreker beschreef daarna den ongun- stigen toestand der geldmiddelen od ein digde mat te zeggen, dat hij de verant woordelijkheid van zich afschoof, als de Kamer de noodige hulpmiddelen niet toestond. Voor de zooveelste maal is Barce lona (Spanje) weer eens het tooneel ge weest van hevige opstootjes De gewa pende macht was genoodzaakt de college zaal binnen te trekkeu. Verscheidene personen werden ernstig gewond. De minister vau Binnenlandsche zaken die juist naar Sarasa was vertrokken om enkele fabrieken in oogenschouw te nemen was verplicht met een extra trein te vertrekken. Het rechterlijk onderzoek naar »de Maffia," het geheime genootschap op Sicilië, dat met omkooperij en afdreiging met list en geweld jarenlang een waar geheim dacht voorkwam, voerden mij in eene wachthut, waar ik overrok en laarzen moest uittrekken. Zij namen alles mede, en ik heb noch mijne kleederen, noch de soldaten weergezien. Dien dag werd ik nog eenige malen, wegens het verbranden der papieren, on dervraagd, en dewijl ik bij mijne woorden volhardde, dat het familie-aangelegenhe den waren geweest, werd ik door twee man, welke voor mijne oogen hunne ge weren laadden, weggebracht, zooals men zeide, naar het hoofdkwartier. Zonder rok, blootshoofd, barrevoets, op een kouden Octoberdag moest ik met mijne begeleiders eene reis van drie uren ma ken. Beslijkt en gescheurd, was ik ar mer dan een bedelaar, want de vrijheid ontbrak mij. Ja, zelfs mijn leven was ik niet zeker, dewijl de Franschen in bet veld veel houden van korte processen. Is iemand aangeklaagd vanspionneeren,zoo hangt men den aimen kerel op of fusileert hem, en men bekreunt er zich niet aan, of hij het al dan niet kwalijk neemt. HET WEDERZIEN. Met het aanbreken van den nacht ont dekte ik eene groote rij wachtvuren, naar W6lke wij onze schreden richtten. Ik werd naar een, buiten bet dorp gelegen landhuis gebracht. Alle kamers waren sterk ver licht; schildwachten te voet en te paard stonden voor de deur. Officieren in aller lei verschillende uniformen gingeD iD en

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1