A o. 8. Woensdag 2 I6e Jaary 7! Nieuws- eu Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. D1ELEMAN, AXEL. Buitenland. FEU1LLET0JÏ. Krijgsavonturen ?an een yredslievend man. Binnenland. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 8 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Hoewel de hoofdmacht van de Boeren, die bij de Wetsdorp en Wepener heeft gelegen langs de grenzen van Basoeto-land reeds een goed eind moet opgeschoten zijn in de richting van Ladybrand schijnen er nog altijd eenige commando's in het Zuiden tusschen Trompsburg en Smithfield te staan. Dit zijn zeer waarschijnlijk de Boeren die onlangs onder Froneman bij Bethulië een afdeeling Engelschen over de Oranje-rivier gedreven, de Brug bij Bethulië vernield en nu weer pas bij Smithfield een Engelsche patrouille ver liezen hebben toegebracht. Het commando bij Gryskop, ongeveer 20 K. M. ten Oosten van het station Trompsburg, heeft blijk baar tegen Roberts verbindingslijn trachten te opereeren. Dan stond er nog een afdeeling Boeren bij den Zuidelijken Boes manskop, 82 K. M. verder oostwaarts op den weg naar Smithfield en ten slotte een andere afdeeling te Smithfield zelf. Halverwege tusschen Bloemfontein en Ladybrand heeft French zich vereenigd met de bereden troepen van Hamilton. In den avond van den 26sten stond gene raal Rundie met de derde en achtste divisies 13 K. M. ten Zuiden van Tha- banchu. De Boeren hielden echter den Oostenlijken uitgang van het dorp bezet. French kan het dorp niet bezetten en oprukken naar den kant van Ladybrand of in Zuid-Oostelijke richting voor hij de Boeren van den Oostkant van het dorp heeft verdreven, aangezien daar hooge koppen liggen, die het dorp en den weg naar Ladybrand bestrijken Thabanchu zal door de Engelschen be- BEVORDERING TOT VELDPREDIKER. »Moed gevat, ik volg de vaan van Ka- rel den Groote zeide ik lachende tot den luitenant »en smeek om zijne groot moedige bescherming tot Berlijn toe." »Gij zult daar niet kwaad bij staan. Ik heb nog een halve compagnie bij mij, allen dapperen Pruisen, die zelfs den duivel niet vreezen. Had ik nog een kanon, dan zou ik voor geene twee regimenten wij ken. Ware ik in de plaats van den hei tog van Brunswijk geweest, zoo zou mij dat by Jena niet overkomen zijn. Kom hier, doctor 1 ik stel u aan tot veldprediker bij mijne halve compagnie." Zoo dikwijls wij een dorp doortrokken, liet de luitenant zijn armee, samengesteld uit de vluchtelingen van verschillende regimenten, inhet gelid opmarcheeren, en zoo trok hij trotsch, onder het roffelen der trommen, vooibij de hem aangapende boeren. Wie geen geweer had, kwam ge dwee met de bagagewagen achterna. Als veldprediker was natuurlijk ook daar mijne plaats. Ik knoopte intusschen kennis aan met de marketenster, wie de bagagewa gen toebehoorde. Deze eerbiedwaardige dame liep kalm naast haar mager paard, en verhaalde mij zeer breedvoerig de ge beurtenissen van Saalveid en Auerstadt zet blijven omdat dit dorp van strategisch belang is, vooral met het oog op het terug keeren van strooptochten in de toekomst. "Verder wordt nog gemeld, dat de com mando's, die in de richting van Thaban chu geopereerd hebbenversmelten. De Boeren keeren naar hunne haardsteden te rug. Zij beweren dat zij tot vechten wer den gedwongen hoewel zij den eed van onderwerping hadden afgelegd Uit onder schepte brieven is gebleken, dat velen in onderwerping kwamen met het opzette lijke doel om de vijandelijkheden te her vatten en de verbindingslijnen te besto ken op het eerste bevel daartoe. In het Oosten van den Vrijstaat zijn de Boeren 8000 man sterk. Grobles heeft er hiervan 6000 onder zijn commando. De overige 2000 behooreD tot een afzonder lijk commando vrijwilligers, dat bijzonder goede paarden heeft en waarvan elke man voor acht dagen mondkost bij zich heeft zoodat dit een van de beweeglijkste krijgsmachten is, waarmee d^ Engelschen nog te doen hebben. Dit commando ope reert tusschen de Engelsche liniën en de hoofdmacht van de Boeren Men is bezig te beproeven Mafeking te ontzetten. In een Engelsch blad wordt tenminste melding gemaakt van het feit dat generaal Hunter Kimberley bereikt heeft. Er wordt verwacht, dat er nu weldra een einde zal komen aan het langdurig artillerie duel aan de oevers van de Vaal tusschen Warrenton enVeertien stroomen en dat er werkelijk stappen zullen gedaan worden om de Boeren nit hun stellingen te verdrijven Een Engelsche kolonne, die den terug- eu laakte veischilleDde stellingen en ma noeuvres dar Pruisen op het slagveld. Ik had niets tegen hare krijgskundige bewij zen in te brengen, want ik schrijf mij zeiven kundigheden genoeg toe om aan het hoofd van 200.000 man eenen veld slag te verliezen. Elizabeth, zoo heette onze vrouwelijke krijgskundige, en wat nog meer beteekent, zij had zoo groote gelijkenis op Elizabeth koningin van Engeland, als twee droppels water op elkanderzij had ook eenen hoogen schouder eu zeide, evenals de be minde van graaf Essex, eeuwig maagd te willen blijven. Elizabeth was altijd opge ruimd en grappig, had veel gelezen van Spies en Kramer en zong voortdurend Ber- lijnsche opera's met een helder klinkende stem. Omdat ik haren slechten jenever met klinkende munt betaalde, Kaïel de Groote had voor zich en de zijnen bons" ingevoerd, deelde ik in eene groote mate in hare gunst. Door haar verstand en jenevervat had zij op onze manschappen, en door deze op den bevelhebber zooveel invloed, dat zij een lid van den krijgsraad uitmaakte en voorat hare stem uitbracht wanneer er over het al of niet voorzelten van den tccht gesproken werd. Dewijl haar paard zoo afgemat was, als de holden van Saalveid en Auerstadt met mogelijkheid zijn konden, dewijl het je nevervat het paard, de compagnie echter getrouw en standvastig het jenevervat en de bevelhebber de manschappen volgde, tocht der belegeraars van Wepener poogt af te snijden is door een commando van 700 Boeren tegengehouden Het gerucht duurde Donderdag den ganschen dag. Omtrent de ontploffing in de Begbie- gieterij te Johannesburg wordt gemeld, dat er ongeveer 30 personen werden ge dood, vier-en-vijftig gewond. Men is er algemeen van overtuigd, dat de ramp niet aan het toeval te wijten is, tal van arres taties hebben dan ook plaats gehad. Een nader onderzoek door technische inspecteurs ingesteld heeft doen blijken, dat de ontploffing aan kwaadwilligheid te wijten is. Men heeft een mijngang ontdekt die gegraven was naar een onbewoond huis, grenzende aan de plaats waar de eerste ontploffing heeft plaatsgehad Onder de in hechtenis genomen personen behoort ook William Begbie Jr., de chef van de firma. In de begrootingscommissie van den Duitschen Rijksdag is het tot een beslis sing gekomen over de vloot-wetsontwerpen. Aangenomen is met 20 tegen 8 stemmen het voorstel van het Centrum waarbij de gevraagde versterking van de oorlogsvloot voor de Europeesche wateren, toegestaan, de uitbreiding daarentegen van het hulpeskader, dat dienst zou doen in vreem de werelddeelen werd afgewezen. Ook de vermeerdering van de reservevloot werd besnoeid. De vorige week zijn op feestelijke wijze geopend de stoomtramlijnen Zijpe Zierikzee Brouwershaven en Zijpe— St. Philipsland Steenbergen. zoo bestuurde inderdaad onze koningin Elizabeth den trein en maakten wij niet meer dan twee of drie uren daags. Ook werd het zoo ingericht, dat wij ons nacht kwartier nooit in eene stad, doch steeds in een dorp namen, waar de soldaten naar welgevallen konden handelen, en de ko ningin kosteloos voeder voor haar paard vond. Om den anderen dag hielden wij rustdag. Op die wijze kwamen wij niet ver, maar ons leger werd met iedereu dag grooter, door afzonderlijke hoopen soldaten, welke zich bij ons voegden, zoodat wij spoedig twee honderd man sterk waren, onder welke zich twee dragonders en vier trom petters bevonden. NU AL GENERAAL-ADJUDANT. Op den avond nam Karei de Groote my ter zijde. Reeds sedert langen tijd bad ik bemerkt dat bij over een groot plan na dacht »doctor," zeide hij, »in den oorlog maakt men zijn geluk. Sedert acht jaren ben ik reeds luitenant, nu of nooii word ik generaal. Ik voer het bevel over twee honderd manvoor dat wy den Oder be reiken zijn wij zeker twee duizend man sterk, welke ik onzen koning zal aanbie den echter niet, dan na het verrichten van eenige heldondaden. Ik trek met mijn leger naar Saksen, en val den vijand in den rug." >Hoe gaan wy dan niet naar Berlijn vroeg ik, denkende aan mijne Frederika. De Ministers, de hoofdambtenaren van den Waterstaat, van Posterijen en Tele- graphie en de Commissaris der Koningin met hunne dames vertrokken om 9 uui van Rotterdam met de nieuwe stoom boot der Traramaatschappy »Minister van der Sleyden* naar Zijpe. Op de Zeeuw- sche eilanden werd een feesttocht per extra tram gedaan. Deze verbinding met den vasten wal tusschen Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt met enthousiasme begroet; de dorpen prijkten in feestge waad. AXEL, den 1 Mei 1900. Zaterdag weid ten huize van W. Diele- man, in »'s Lands Welvaren" alhier, van wege de Maatschappij Vooruitgang is ons Streven" aanbesteed pl. m. 100,000 Kg. Chili Salpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Adriaanssen ie Bergen op Zoom voor ƒ9,68; Van Drie) te Nieuwerkerk voor 9,65 P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 9,64Vï en P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor 9,631/2. Aan den laagsten inschrijver is de leve ring gegund. By de te Middelburg gehouden acte- examens voor onderwijzer, slaagden gis teren o. m. de heerenH. A. Bockstael van Sas van Gent en Aug. van Goetbem van St. Jansteen. In de gisteren te Ter Neuzen ge houden raadsvergadering werd het nieuw benoemde lid, de heer J. A. de Jonge, geïnstalleerd. Op een verzoek der spoorwegmaatschap pij Mechelen—Terneuzen, om subsidie voor »Neen rechtsaf naar Mettenwalde, doc tor 1 De betrekking van veldprediker deugt voor u niet. Ik geef u een chacot, blau wen rok, degen en paard gij wordt mijn generaal-adjudant. Ik weet, dat gij goed teekent en een groot mathematicus zyt; ik kan u gebruiken bij het recognoceren van den vijand." Hier baatte geene tegenkanting. Ik nam de plaats van generaal-adjudant aan, de wijl zij mij op den rug van een paard hielp, met welks behulp ik Frederika des te spoe diger hoopte te zien. Ik zwoer Karei den Groote trouw, verwisselde mijne pastorij voor het zwaard Petri, evenwel was ik niet voornemens, er iemand een oor mede af te houwen. De veldheer telde nog dienzelfden avond zijne soldaten, benoemde nieuwe kapiteins luitenants en korpoiaals, stelde mij voor als zijn toekomstigen adjudant, en legde voor de vei baasde Pruisen zyn reuzenplan bloot. »Ja kameradon sprak hij, en spreidde zyne beide armen uit, »bet is besloten! Door onze daden zullen wij den naam der Pruisen weder herstellen. De geest van den grooten Frederik is met ods. Wat hebbeD wij te kiezen Overwinning en roem, of een eindeloos verdriet in de Frac- scbe slavernij, Wie mij getrouw is, wie ra ij voor God, koning en vaderland volgen wil, die roepe »zegepraal of dood Slechts eenige riepen tragisch komisch daartusschen zegepraal of brood

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1