No. 7. Zaterdag 28 1900. !6e daar* Nieuws- en Advertentieblad tv voor Zeeuw sc h-VIa andere li F. ÜIELEMAN, AXEL. Rnitenland. FEUILLETON. KrüesaTontnren ra een mdelieveti man. miSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!, nutnm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advert en tién van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar n laats ruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Als men alleen moest afgaan op het geen de Engelsche berichten ons zeggen, dan zou men al bijzonder weinig te weten komen over den toestand op het oorlogsterrein.; Eenige telegrammen van Boerenzi]de geven wat meer licht Uit het kamp te Thubanchu wordt gemeld, dat Vrijdag een 3000 man sterke Engelsche troepenmacht bij de Wetsdorp is slaags geweest De linkerflank der Engelschen werd teruggeslagen De Boe ren hadden maar één doode en vijf Sedert dien tijd is het den Engelschen niet gelukt door te breken. Integendeel, De Wet kreeg meer kanonnen, en con centreerde die op het Britsche kamp een van de vijandelijke kanonnen werd verbrijzeld. Generaal Rundie, de aanvoerder der Engelsche troepen heeft het bij Jammer- bergsdrift zelfs zoo benauwd gekregen, dat Roberts de 11e divisie onder Pole Caren en twee brigades cavalerie onder French hem ter hulp heeft moeten sturen. Van tijd tot tijd rapporteeren de En gelsche generaals dat er een troepje van 20 man vermist worden De verschijnse len van een guerilla-oorlog Uit een telegram door Lord Roberts af gezonden blijkt, dat het Zuid-Oostelijk deel van den Oranje-Vrijstaat meer van Boeren gezuiverd is. Moeilijk zal het Ro berts wel niet gevallen zijn, want dit ge bied is niet geschikt voor de taktiekder Boeren. Weerstand bieden van hun kant zou onvoorzichtig geweest zijn, daai zij KWADE VOORTEEKENEN. Den volgenden dag ontmoette ik op my nereis eenige koeriers, welke van Maag denburg of uit het leger schenen te komen, en zich naar Berlijn begaven. Het plech tige stilzwijgen dier ijlboden kwam mij zeei verdacht voor, want de vreugde deelt zich ongevraagd aan anderen mede. In een dorp tusschen Ziesar en Burg was eene groote menigte volks bijeen ge komen. Ik reed op de menigte aan, doch zy opende zich niet. Nu eerst ontdekte ik voor een gioot huis gezadelde paarden en voor de vensters Pruisische huzaren. Welk nieuws is er vroeg ik aan eenige lieden, terwijl ik het paard stil hield. »Ach, lieve Godriep eene oude vrouw uit, »de koning heeft alles verloren, en de Franscljen zijnreeds in aan tocht, en mis schien reeds binnen een uur hier." Natuurlijk sloeg ik opdat gezegde niet veel acht. Evenwel wiide ik iets naders vernemen, stuurd6 op het huis aan sprong van den wagen en ging naar binnen. Alle kamers wemelden van menscben. Huza- zaren, boeren beambten stonden onder el kander, rookten hunne pijp, dronken vloek ten en vertelden niemand echter toonde een vroolijk gelaat. Nu eens sprak meo van de nederlaag der Pruisen, dan weder kans hadden geloopen van hun basis af gesneden te worden. Wepener is volgens een telegram ont zet. Langs Ladybrand zijn de Boeren 4000 5000 in getal, weggetrokken. Uit Warrenton aan de Vaal wordt ge meld, dat een hevig bombardement op het kamp der Boeren deze uit hun stel ling dreef met zware verliezen Het slot van het telegram luidt. De Engelschen hadden geen verliezen. In Natal is geen verandering van den toestand. De Boeren hebben ontdekt, dat de stelling der Engelschen op beide vleu gelen onneembaar is. Ei bestaat dus wei hig kans, dat zij een aanval zullen wagen Twee schepen met gewonde soldaten zijn Maandag weder te Southampton aangekomen. Van de Gascon, die nachts aankwam, debarkeerden 13 offi cieren en 119 soldaten, die in den mor gen naar Netley werden vervoerd. De German, die eenige uren later arriveerde, had 21 officieren en 162 soldaten aan boord. Met uitzondering van eenige zwaar gewonden werden de passagiers van dit schip naar Sandgate gebracht. Onderweg waren zes soldaten gestorven. Ongeveer 200 gewonden kwamen Maan dagavond per ambulancetrein te Sand gate aan De inwoners ontvingen hen vol geestdrift, de gemeenteraad bood een welkomst adres aan en overal hingen vlaggen. Een gedeelte van de invaliden ging naar het militair hospitaal Shornc- liffe en de rest naar een ander gesticht Een correspondent te Southampton meldt, dat vele van de gelande troepen deelnamen aan de operaties bij den Spionkop. Zij drukten de meening uit, van de nabijheid der Franschen dan we der van een opperwachtmeester, die we gens zijne zware wonden niet langer te paard kon zitten, maar gereden moest "worden. Men moést een rijtuig opzoe keD, en men had reeds boden uitgezonden. Ik was buiten mij zei ven van schrik, zocht een plaatsje bijeen der tafels, liet mij wat van bet slechte bier geven, ten einde, gelegenheid te hebben, den loop der zaken nauwkeuriger te vernemen, en daarna mijne maatregelen te kunnen ne men. Na verloop van tien minuten ver lieten de huzaren de kamer, ik hoorde roepen »zij zitten op 1" Ik drong door naar het venster, om hen te zien vertrek ken, en zag hen ook in het zelfde oogen- blik wjgijlen, en ontdekte in hun mid den mijn fraaien reiswagen. Of ik al uit het venster riep houd op! dat is mijn wagen!" het hielp niets; in eene minuut was alles verdwenen. Ik worstelde nu door de menigte naar de open lucht. Het plein was ledig, myn rijtuig weg. »Stel u gerust," zeide een klein, mager mannetje tot mij, dat een beambte scheen te zgn »de opperwachtmeester zendt u dezen dag nog den wagen terug hij neemt denzelven alleen tot eene naburige plaats mede. De goede man was uoodziek van zyne wonden, en kiest nu den korsten weg naar zijne goederen." »Wie is de opperwachtmeester vroeg ik. Niemand wist het. »En waarheen dat als de top niet ontruimd was ge worden, allen zouden gedood zijn. De mannen prezen sir Redvers Bulier zeer en zeiden, dat geen generaal in de wereld beter had kunnen handelen dan hij deed. De mannen waren er heel blij mee, dat zij in telegrammen zoo gepre zen waren. Onder de soldaten van de German waren Parker en Ogden, van het Man chester Regiment, de twee overgebleve nen van de zestien man, die op 6 Ja nuari de buitenposten te Ladysmith ver dedigden tegen eene overweldigende meerderheid Zoowel Parker als Ogden werden zwaar gewond en al de overigen gedood. Een ander dapper invalide is sergant Boseiey van de 53ste veldbatterij van de Royal Artillery, die, zooals sir George White heeft medegedeeld, zijn linkerarm en been verloor op dien gedenkwaardi- gen 6en Januari en toen nog tegen zijn soldaten riep: „Rol mij uit de weg jon gens, en vuur maar door. Al de mannen zijn het er over eens. dat de grootste ontbering tijdens het beleg het gebrek aan tabak was. Een ander held aan boord was de korporaal van de Lancashire Fusiliers, die voorgedragen is voor het Victoria- kruis, wegens het wegdragen van wijlen generaal Woodgate bij Spionkop. Onge lukkig kreeg hij hierbij een schot in de nabijheid van zijn hart en zijn toestand is zeer ernstig. Het gerechtelijk onderzoek van de 37 Kaapsche Hollanders, die bij Sunnysidie met een Boerencommando meegevochten hadden, werd naar een telegram uit begeeft hy zich?" Niemand wist het. Ik liep het dorp nit, en sloeg den wég in, laogs welke ik mijn wagen had zien ver trekken. Voor bet dorp nam de weg drie A vier verschillende lichtingen aan Maar nergens was een spoor der vluchtenden te ontdekken nergens trof ik lieden aan, welke mij de Doodige inlichting geven konden allen waren voor het groote huis bijeenverzameld, naar het welk ik treurig terugkeerde, Niemand bekommerde zich om mijne smartiedereen dacht bij het op handen zijnde gevaar aan zich zeiven. »Schrijf, maak een proces verbaal op van het onrecht, dat mij is wedervaren 1" zeide ik tot den beambte. »Het geheele dorp, gij zelf zijt getuige van de welda digheid. Schrijf dat ik voor rekening van den opperwachtmeester hier blijf, totdat hij mijn wagen teruggezonden heeft, en dat ik alle mogelijke vergoeding zal eischen. De scbryver schreefik liet mij een af schrift geven, en legde het bij mijne tri omfliederen. De nacht verstreek 'r de vol gende dag liep ten einde. Mijn ongeduld had nu den hoogsten trap bereikt. De wagen kwam niet terug. Nu bras den 19 October aan. O hemel en de giaaf wachtte mij te Maagdenburg Ik verlangde voor tekening van den op perwachtmeester een rijtuig, althans een paard, om mij naar de plaats mijner be stemming te hegeven Maar de opper wachtmeester had zoo weinig orediet, dat men mij op zijn naam niets geven, ja Kaapstad meldt Maandagmiddag be ëindigd. Alle gevangenen werden schuldig ver klaard aan hoogverraad. Drie der leiders werden veroordeeld tot 5 jaar gedwongen arbeid; verscheidene anderen, die mee hadden gedaan aan den opstand, tot 3 jaar, en de overigen, die bleken slechts slachtoffers te zijn, kregen alleen 6 maanden gevangenistraf. De Times geeft hierbij het volgende commentaarZe mogen zichzelf geluk- wenschen dat ze er zoo goed afkomen na het allergevaarlijkste spel gespeeld te heb ben. Hiermee willen we niet zeggen, dat het ons spijt dat ze niet strenger gestraft zijn. Het Britsche volk is niet wraak zuchtig, en wenscht geen zwaardere straf dan die noodig is voor zelf verdediging, Wat wij nu moeten doen is de straf zeker te maken, liever dan door strengheid vrees aan te jagen. Gert Bam, regeerings-contractant voor paarden muilezels enz. wonende in de Ob servatory, is gearresteerd omdat hij drie Boeren die van Simonstown ontsnapt wa ren had gehuisvest. De Boeren waren ge kleed in het gewaad van geestenlijken, toen zij ontdekt werden. Zij zijn weer naar Simonstad teruggebracht. Uit Fiume wordt gemeld, dat van daar tot nn toe 4467 Hongaarsche paarden, die voor de Engelsche regeering voor oorlogs doeleinden zijn aangekocht, naar Zuid- Afrika zijn verscheept. We maakten in een vorig nummer reeds melding van een gespannen toestand tus schen Turkije en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Thans heeft Turkije het antwoord ontvangea betreffende dén zelfs zonder betaling my ner vertering niet wilde laten gaan. Tot mijn geluk had ik mijn geheele ver mogen bij mij, dus kon ik mijn losgeld betalen. Maar ae opperwachtmeester was m9t mijne kleederen weggereisd. Hoe zou ik mijD vri nd zijn paard en rijtuig kun nen vergoeden Waarlijk, deze proef aan gaande het geloof van den beroepen pre dikant was groot 1 Ik sneed een stok van eenen boomtak en begaf mij moedig op weg naar Maag denburg. »De graaf zal mij wel helpen," dacht ik bij mij zeiven, en zong, terwijl ik welgemoed door dik en dun heenstapte mijn geliefkoosde lied van Salis. DE TERtfG KEEPING. Hoopen Pruisische soldaten van allerlei regimeuten met en zonder geweren, mar- ketensters en bagagewagens kwamen my te gemoet, en trokken mij stilzwijgend voorbij. Ik had den moed niet, die krijgs helden aan te spreken. Waar gaat dat heen, doctor riep mij eene stem toe, toen ik bij eenige buiten plaatsen vaD het stadje Burg andermaal op een troep soldaten stiet. Het was eon luitenant, dien ik te Berlijn had leeren kennen, dewijl iü met hem in hetzelfde huis woonde. Ik noemde hem steeds schert sende Karei de Groote, dewijl hij zijn adelrjk geslachtsregister tot op dien be keerder der Saksen opvoerde. Naar Maagdenburg, luitenant,"

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1