BEKENDMAKING, i\o. 6. Woensdag 25 April 1000. I6e Jaarg, Nieuws- en Advertentieblad v onr Zee u wsch - V I aa 11 d eren F. DIELEMAN, AXEL. Düitschland wenschen te gaan, Buitenland. FEUILLETON. Kriicsayonturen Tan een yreilelieyena man. AXELSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent roor Belg ie 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3 2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER van Axel Gezien de circulaire van den heer Com missaris der Koningin in deze provincie van 12 April 1900, A No. 1339 3e Af deeling, maakt bekend, dat arbeiders die, naar niet zonder nationaliteitsbewijs behooren te vertrekken, vermits zij anders gevaar loopen geen werk te vinden en laterals armlastig over de grenzen te worden gezet. Axel, den 24 April 1900. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Op het eind van de vorige week luidde een der telegrammen uit Zuid Afrika Troepen bewegingen worden verwacht, de censuur op de telegrammen wordt ver scherpt. Nu, de ontvangen telegrammen munten dan ook niet uit in de duidelijk heid. We kunnen er echter toch uit op maken dat er gevochten wordt en dat de strijd niet zonder succes is voor de Boeren. We zullen hier de telegrammen die ontvangen zijn laten volgen Oorlogspoort. 19 April. Op enkele mijlen ten zuiden van De WetsdQrp, op op een plaats, die door de voorhoede der Boeren verlaten was kampeerden de Zoo stond ik dus onverwacht aan het doel mijner twintigjarige wenschen In allerijl voltooide ik mijne kleeding en met het beroep in mijnen zak, begaf ik mij, neen, vloog ik naar mijne eenige vriendin. Hare meesteres was tot mijn geluk in de kerk, en ik vond haar dus alleen. Zij ontstelde, toen zy mij zag. Ik was ge heel buiten adem, mijn gebat gloeide, mijne oogen vonkelden. Zij bracht mij op haar kamertjes. Ik wilde haar mijn geluk mededeelen, doch kon geene woorden vin den. Ik drukte haar met hevigheid aan mijne borst, en liet mijn gloeiend gelaat op haren schouder rusten Bevende zeide zij »Welk ongeluk is u overkomen, dat gij den ouden moed zoo geheel en al hebt laten zinken »Acb, Fredeiika!" riep ik uit, >mijn hart is aan het lijden gewoon de zwaarste ramp zou jk glimlachende dragen maar de vreugde is voor mij een vreemde gastik sta zon der wapens tegenover haar. Ik schaam mij maar zy drukt mij, den filosoof met (centenaarsgewicht tei neder." »De vreugde, doctor?" vrobgFrederika verbaasd. Men moet weten, ik had de hoogeschool verlaten met den titel van magister bona- rum artium, doch wilde uit bescheiden zesde en achtste divisie. Verkenners ont dekten Boeren, die in grooten getale aanwezig zijn. Enkele schoten werden gewisseld. Maseroe. 19 April. In alle richtingen, vanwaar Engelsche ontzettingstroepen verwacht worden trekken de Boeren, die zeer beweeglijk zijn. Het kanon- en ge weervuur wordt-zeer onregelmatig voortge zét. Boeren hulptroepen zijn aangekomen. De verliezen der Engelschen bedragen tot nu toe, naar men gelooft 20 gesneu veld en 110 gewond. Bloemfontein, 20 April. In de nabijheid van Wetsdorp had een artillerie gevecht plaats. De verliezen der Engelschen zijn gering De Engelschen beheerschen de heuvels in den omtrek. De stelling der Boeren wordt voor sterk gehouden. Boshof, 21 April, De troepenmacht van Lord Methuen welke een stelling bii Swartkopjesfontein bezet hield ontving gisteren bevel naar Boshof terug te kee- ren. Onder het terugkeeren deden 2000 Boeren met drie kanonnen een krachti- gen aanval op de kolonne. De verliezen der Engelsche zijn gering. De Boeren leden zware verliezen. (Als het maar niet omgekeerd is! Red.) Maseroe, 21 April. De Boeren sluiten Wepener nog maar steeds ic. De Boeren schijnen vast besloten te zijn de bezet ting te dwingen zich over te geven voor het ontzetingsleger aankomt. Een hevig gevecht is aanstaande. Tal van Engelsche bladen vallen gene raai Roberts heftig aan. Zij doen opmerken, dat als de generaals Gatacre, Warren en Buller bewijzen van hun onbekwaamheid hebben gegeven, hij eveneens ernstige heid liever doctor in de wysbegeerle, dan meester in de vrije kunsten genaamd wor den. »Herinnert gij u den tijd nog," vroeg ik, »toen onze mond baleed, hoe dierbaar wy elkander waren Dat is nu negen jaren geleden. O, Fre derika dien eed der deugd en liefde, dien wij voor het oog des Alraachtigen zwoe ren, zijn wij tot nu toe, hoewel zonder hoop, getrouw gebleven. Wilt gij mij nu volgen voegde ik er zachtjes bij »eene landelijke woning, een liov9 tuin wacht u, wilt gij mijD geluk met mij deelen, zie hier is het beroep, ik ben leeraar geworden," Zy las den brief. Hoe verder zij las, hoe meer hare oogen van vreugde glinster den. Zoo bekoorlyk was zij mij nog nooit toegeschenen. Zy liet hare handen met den brief op haren schoot zinken over hare wangen rolden tranen, en blozende tot my opziende, zeide zy Ferdinand ik volg u waarheen gij wilt 1" en zij viel snikkende aan myne borst. Wij waren zaliger dan de engeleD in de hoogste hemelen. Na verloop vaneenen korten tijd rukte zij zich van mij los, vouwde hare handen, en viel voor een stoel neder in de gedaante van een biddende. Eindelijk lichtte zij zich op, en teiwijl zij my met een onbeschrijfelijk lachje aan zag, was hare eerste vraag >is dat alles wel waar Toon mij den brief nog een maal. Ik weet geen woord meer van alles wat er instaat." fouten begaan heeft, want hem zijD de rampen bij Koornspruit en Reddersburg en de werkeloosheid van het leger sinds den 13n Maart te wijten. De ster van den generalissimus schijnt ook al aan het verbleeken Volgens particuliere telegrammen, te Londen ontvangen, aldus zegt de Londen- sche correspondent van de Petit Bleu, is de toestand der Engelschen bij Wepener wel is waar niet wanhopig, doch in ieder geval zeer ernstig De divisie Brabant, die ter hulp snelde, is nog niet de Oranje rivier over. De Boeren hebben nu zelfs de telegraaflijnen tusschen Brabant en den troep bij Wepener doorgesneden. Dinsdag hield deze nog vol moed stand, doch als generaal Rundie niet spoe dig opdaagt, moet de troep zich over geven. Eigenaardige bijzonderheden zijn te Kaapstad ontvangen over het bezoek van Sir Ellis Ashmead-Barlett aan de kraal der koningin van Swasieland. De zwarte vorstin liet terstond de indaba bijeen roepen waarbij alle hoofden tegenwoor dig waren. Sir Ellis Ashmead-Barlett werd hartelijk verwelkomd en begroet als „Silomo*, de kampioen. Sir Ellis sprak de indaba toe en zijn rede werd zin voor zin vertolkt. Hij spoorde de hoofden aan, stand te houden en nimmer hunne schuilplaatsen en ber gen aan de Boeren ovei te geven, wan neer deze zouden terugtrekken. De koningin dankte sir Ellas voor zijn •woorden van wijsheid,* maar klaagde ter zelfder tijd dat Engeland haar ver onachtzaamde. De Transvaalsche regee ring daarentegen zorgde er voor dat zij van alle gebeurtenissen op de hoogte werd gehouden. Sir Ellis zeide hierop, dat hij overtuigd was, dat in dit land eene vertegenwoor diger van Engeland moest gezonden worden en dat dit ook wel spoedig zou gebeuren. Het onderhoud van den Duitschen Kei zer met den prins van Wales te Altona vóór zijn vertrek naar Engeland, heeft overal groote verwondering gebaard. De algemeene indruk is, dat de Duitsche Keizer niet alleen een bewijs van sym pathie aan zijn oom heeft willen verschaffen naar aanleiding van den aanslag van den kleinen Sipido, maar ook heeft willen toonen, dat hij niet de anti-Engelsche gevoelens is toegedaan van het Duitsche volk. De stap van den Keizer zal van grooten invloed zijn op den politieken toestand en zal de kans van slagen van de Boeren-deputatie aanzienlijk vermin deren. De Vossische Zeitung herinnert er aan, dat keizer Wilhelm I zijn zoon naar St. Petersburg zond, toen de tegenwoordige Czaar meerderjarig werd. Hij is interes sant, voegt dit blad er bij, om te weten, hoe Rusland zal handelen ten opzichte van de meerderjarigheid van den keizerlijk Duitschen prins. Volgens een telegram uit Boshof aan de Manchester Guarnian,* werd Vrijdag een post, vyf mijlen ten Westen van het kamp gelegen, afgesneden. Een sol daat keerde gewond terug De overigen worden vermist. Uit Natal wordt bericht, dat de Boeren in kleine troepjes naar het Zuiden trek ken. Zy zijn gezien bij Dauwdrop, ten HUWELIJK EN AFSCHEID. Het spreekt van zelf," zeide ik, »dat ik mijne pastory niet betrek, voor dat wij gehuwd zijn Hoe zou ik ook in de eerste dagen, die ik aldaar doorbreng, aan de wereldlijke zorg van ons huishouden kun nen denken Wat zal mijn studeer- wat onze woonkamer zijn. Gij, Frederikamoet dat alles bepalen Gij moet dat vreemde huis tot eene vriendelijke, eigene haard stede maken. Doch vergeet niet, dat mijn studeervertrek het uitzicht moet bebbeD op onzen tuin, opdat ik u in het vojrjaar wanneer gy bezig zijt met het planten, van tijd tot tijd zou kunnen zien." Zij bloosde, antwoordde verlegen, niets daarvan te willen weten, doch sprak eenigen tyd daarna zelve van nieuwe gor dijnen, en hoe wy onzen tuin zouden in richten, en of het niet goedkooper zijn zou, dit alles uit F te laten komen Daarna ook van hare moeder, welke wij tot ons zouden nemen, en over keuken kelder enz. Onder zulke omstandighedeu bleef ons niets anders overig dan handen aan het werk te slaan. Frederika nam haar ontslag bij hare meesteres en ik zeide de huur op van mijD kamertje, en bedankte mijne leskalanten, zoodat ons niets meer overig bleef, dan ons als echtelieden van den kansel te laten aflezen. Dit alles geschiedde in de beste orde. Het regende van alle zydengelukwenschin- gen en kleino geschenken. Weldra was ik rijker, dan ik in vele jaren geweest was. Een mijner vrienden, wiens klnde- ren ik ondei wezen had bood mij zijnen ge- makkelyken reiswagen aan, hetgeen ik: niet Ik voorzag mij van de noodige passen. Het was een onrustige tydhet geheele land was in den oorlog Onze koning stond met zyn leger reeds in Thuringen tegen overden nogocoverwonneu NapoIeon.Even- wel waren wij zeer onbezorgd, daar wij er niet aan twijfelden, of de Franschen zouden binnen vejrtien dagen over den Rijn terug gedreven zijn. In dit vooruit zicht had ik reeds vyf en twintig prui- sische triomfliederen gemaakt, waarin ik alle veldslagen zoo nauwkeurig beschreef dat alleen de naam van het slagveld nog ontbrak. Ik hoopte voor dezelve van den boekhandelaar te Berlijn eene goede som gelds te ontvangen. Daarom stak ik het manuscript der liederen bij mij, om, des gevorderd, reeds in Maagdenburg met het drukken te doen beginnen. Den 14 October, daags na den onder gang van den ouden Duitscnen roem te Jena en Aiierstadt, nam ik afscheid van Frederika. Dit was de eerste scüoidiug in een tijdsverloop van negen iaren. Da delijk na myne terugkomst zouden wij onze bruiloft vieren, eu naar de pastorij vertrekken. Hoe bekoorlijk het vooruit zicht was, zoo konden wy ods hier niet mede troosten b|j ons afscheid. Het was I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1