AANKONDIGING. IIEIIII[NG A It IIA. No. 3. Woensdag if April 1900. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sc h- Vlaanderen F. D1ELEMAN, AXEL. algemesne opneming WegenenYoetpadeDmetdeKunstwerien Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat te beginnen op 24 April 1900, vanwege de gemeente eene zal worden gehouden van de Axel, 9 April 1900. D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. We kunnen ons buitenlandsch over zicht ditmaal met een goede tijding aan vangen. Lord Roberts seint toch uit Bloemfon tein d.d. 5 April dat drie compagnieën infanterie en twee compagnieën bereden infanterie omsingeld werden door de Boeren nabij Reddersburg ten Oosten van het station te Bethanië. Nadat de Engelschen van den 3den - April tot negen uur in den morgen van den 4e, dapper stand hadden gehouden, moesten zij zich ten slotte overgeven. Zoodra Roberts bericht ontvangen had van het gevecht, gaf hij aan Gatacre bevel van Springfontein naar Reddersburg op te rukken met den meest mogelijken spoed. Toen echter Gatacre 's morgens om half tien te Reddersburg arriveerde, was er van de infanterie niets meer te DE BIECHTVADER. Doch het geheim drukte mij zeer en ik vreesde door nieuwe hinderlagen van booze geesten weder van mijne geliefde geschei den te zullen worden. Daarom besloot ik mijne bedenkelijke aangelegenheden aan eenen geestelijke toe te vertrouwen, het geen Tborhaimer mij ook dikwijls had aan geraden, opdat ik mijn arm geweten mocht verlichten. Thorbaimer bracht mij dus op zekeren dag bij een Franciskaner monnik, bij wien hij zelf ook ging biecbteD. Ik had vertrou wen in hem, want als een grijsaaid van meer dan zeventig jaren, was hij zeer eer waardig in zijn uiterlijk en manieren. Toen ik hem in den biechtstoel mijn hart opende en mijne ontmoetingen had medegedeeld met Piccolomini, den vuur geest en met de booze geesten, die mij dikwijls onder Hermingarda's gedaante verblind hadden, gebood hij mij, na mij absolutie gegeven te hebben, aan de kerk deur op hem te wachten. Spoedig daarna kwam hij ook, en bracht mij naar zijne cel in het klooster, waar hij den vuurgeest verlangde te zien. Toen ik hem het flescbje vertoonde, hield hij zien. Dit is zeer best te begrijpen. De Boeren hebben natuurlijk niet gewacht tot de Engelschen hun landgenooten kwamen verlossen. Het spijt ons, dat we met het gun stige bericht van zooeven tegelijk een minder aangename tijding moeten mee- deelen. Het volgende telegram is van Roberts ontvangen Ik heb generaal Yillebois Mareuil en een troepenmacht der Boeren heden om singeld, geen hunner ontkwam. Villebois en zeven Boeren werden ge dood, acht gewond en vier en vijftig gevangen genomen. Onze verliezen be droegen vier gedood en zeven gewond Dit kleine troepje werd door een zeer groote overmacht met vier batterijen omsingeld. Na een strijd van vier uren gaf het zich over. Het valt vooral te betreuren, dat Yil lebois Maureuil gesneuveld is. Hij was een Franschman van geboorte en had een echte soldaten natuur. Uitzucht naar avonturen had hij zijn vaderland verlaten en was de zaak der Boeren gaan dienen omdat die volgens zijn overtuiging in het grootste ongelijk werden gesteld. Op het veld van eer is hij gesneuveld tegen een groote overmacht. Langen tijd hebben de berichten uit Natal gezwegen. Thans wordt aan een Engelsch blad bericht dat de Engelschen den spoorweg herstelden tot Zondagrivier. Bij Elaodslaagte maakt de typhus tal van slachtoffers, bovendien heerscht er onder de trekossen van Buller een be- smetteliike ziekte, die hen bij tientallen wegmaait. het tegen het licht en zeide»mij dUDkt, gij zijt door Piccolomini om uw geld be drogen want hetgeen hij u gegeven heeft schijnt een barnsteen te zijn en niets meer. Doch Piccolomini -is op het punt het loon voor zijne schanddaden te ontvangen want hij ia in den omtrek van Cesena door den Toskaanschen oveiste Bisaccioni gevangen genomen, en aan handen en voeten gebonden, door Imola naar Floren ce gebracht geworden. Dank den hemel, dat nij u te rechter tijd van het grootste gevaar bevrijd heeft. Toen ik Piccolomini's lot vernam, werd ik ijskoud. De oude monnik echter gaf mij het fleschje terug, nadat hij het op nieuw in zijne hand had genomen en het lang in het duister beschouwd had en zeide: >het is de barnsteen, die kunstig met eenig vocht, hetwelk ik niet ken, m holle glaasjes gezet is, en de steen heeft u niet voor gevaar behoed, mlar de hand Gods. Ook heeft de st6en u niet den moed gegeven, alle verschrikkingen het hoofd te bieden, maar het geloof aan de wonder kracht van het fleschje. Doch Piccolomini heelt uw geld en uwen arm noodig ge had. Geloof mij die Spiritus Familiaris om welken graaf van der Welz u heeft uitgezonden, heeft niets te boteekeneu en zoo iets is slechts menscbelijks inbeelding wat echter de tooverg betrelt, waarvan gij spreekt, dat een vrouwspersoon in de gedaante uwer verloofde bruid u bedro gen heelt, zoo wacht u voor deze verloof- Uit Simonsstad wordt van den 4en April gemeld Men zegt, dat heden de gevangenen van het transportschip Mongolian naai een nieuw kamp te Bellevue zullen ge bracht worden. Ongeveer een dozijn Boe ren, die zich ziek hielden met het doel om in het hospitaal geplaatst te worden, deden Maandag een poging om te ont snappen. die mislukte Dientengevolge werden ze onmiddelijk naar een trans portschip, dat naar St. Helena gaat. gebracht. Een 500-tal verliet gisteren de Milwaukee. Zij waren voornamelijk die genen, die aan de autoriteiten bezorgd heid inboezemden. Onder de gevangenen neemt de ziekte toe. Gisteravond waren er weer 5 dooden, wat een geheel maakt van 27. Tenzij de ziekte afneemt, is het niet waarschijn lijk, dat nog meer gevangenen naar St. Helena zullen gezonden worden. Yblgens inlichtingen uit goede bron is de ernst van den toestand in het Noord- Oosten van de Kaapkolonie, waar de Afrikaanders zijn opgestaan, de reden van het zenden der 8e divisie naar de Tegen die opstandelingen moet de 8e divisie het eerst - opereeren, te zamen met de divisie van Lord Methuen, die Lord Roberts, naar men weet, van Gri- qualand naar Kimberley teruggeroepen heeft. Over het bezoek van Koningin Victoria aan Ierland seint de speciale berichtgever der Ind. Beige uit Dublin Geen enkel vermeldenswaardig incident heeft den avond van Woensdag te Dublin verstoord De straten waren vol menschen. de, en stei haar goed op de proef, want ik geloof dat zij u bedriegt." Nad it hij mij zijnen zegen had geschon ken, ontsloeg hij mij. Ik stak eenter het fleschje bij mij, mat groot misnoegen, wint de monnik had mij geene beste inlich ting gegeven, en ik geloofde hem niet. NIEUWE VERSCHIJNING. De monnik vergezelde mij tot aan de kloosterpoort, en vraagde naar mijne wo ning in de stad. Vervolgens hief hij waar schuwend den vinger in d6 hoogte en zeide jonge heertje 1 het spijt mij om uwentwil, gg schijnt een goed karakter te bezitten doch onervaren te zijn gij zijt in slechte handen gevallen." Ik kon hem n et antwoorden, en ging heen, want ik zag wel in, dat hij Hermingarda misken de en verdacht. Ik zeide echter Hermm garda hier geen woord van om haar niet te bedroeven. Op den avond van denzelfden dag, toen ik bij haar was, kwam Thorhaimer bij ons in de kamer, en hij sprong van schrik terug, r.oen hij ons gewaar werd, alsof hij iets kwaads zag. En toen de jonkvrouw hem naar de oorzaak van zulk eenen schrik vroeg, kon hg lang niet aan het sproken komen. Eindelijk zeide hg >uw geest bidt aan de overzijde in de kerk onder het volk. Ik lag gedurende de mis op de kniëo, en deed mijn gebed, toen kwaamt gij in, knieldet naast mij ued en zijt aldaar go- Hier en daar hoorde men kreten tegen Engeland, maar daar de Unionisten van Belfast vertrokken waren, gebeurde niets bijzonders Donderdagmorgen zag de stad er weer uit als altijd. In politieke kringen zegt men, dat het doel van deze reis de verzoening tus- schen Engeland en Ierland - totaal mis lukt is. Uit Belfast wordt van 5 April geseind Woensdagavond waren ei eenige on lusten. Een volksmenigte, door nationa listen geleid, heeft in verscheidene winkels de ramen ingeworpen. Toen richtte de menigte zich naar Gromac Square en viel de school aan, waarvan ook de ramen verbrijzeld werden De politie kwam tus- schenbeide en dreef het volk uiteen. Thans wordt nog gemeld, dat de Boe ren in het Zuiden de verbinding van Ro berts bedreigen. Roberts zit daardoor niet erg rustig. Naar alle kanten zal hij troepen moeten uitzenden om de verschillende Boerencommando's te verdrijven. Daarvoor zal hij een groote troepenmacht noodig hebben. 6 De Prins van Wales is gelukkig ont snapt aan het hem dreigende gevaar Dr. Leyds zoowel als Prins Albert hebben den Engelschen gezant hunne opwachting gemaakt en hun leedwezen over dezen misdadigen aanslag betuigd. Zooals door een Belgisch blad beweerd werd dat dr. Leyds de aanstoker van deze misdaad is, is een laffe en lage beleediging. De Boeren zijn geen sluipmoordenaars en zullen nooit tot onedele middelen hun toevlucht nemen. De geheele Belgische pers heeft dezen aanslag {afgekeurd. Ook is hij in de Kamer afgekeurd. bleven. Daar ik in ditoogenblik bon heen gegaan, hoe is het dan mogelijk, dat ik u hier vind Hermingarda verbleekte en werd na denkend. Hare onrust ging op mij over; want ik kende dat spookachtige evenbeeld' en vreesde deszelfs nabijheid. Doch de jonkvrouw lichtte zich spoedig op, en zeide vriendelijk tot Thorhaimer; >ga, ijl, vlieg naar de kerk hier tegenover goade Thorhaimer, en let op, waarheen de dame, die gij voor mij hebt aangezien, na volbrachte godsdienstoefening, zich zal hno-Awnn En toen Thorhaimer weg was, en ik angstig en bevreesd met Hermingarda sprak: »o gg dierbare, deze verschijning voorspelt een nieuw ongeluk voor'onze liefde!' antwoordde zg met de zekerheid der onschuld Waarom vreest gij kwaad Ik houd het er voor, dat het Eugenia, mijne tweelingzuster is, die zooveel op mij ge lijkt. Doch ik wil haar gaarne vermijden want zij heeft mij nooit lief gehad." Nu schrikte ik hevig, want deze woor den, hieven den sluier mijner laatste ont moetingen op. Ik omhelsde haar en zeide »gij beste, waarom vei bergdet gij mij dat?" Zij antwoordde »die zuster is mij vreemd geworden och ik heb geene reden haar bestaan geheim te houden." Nu hoorde ik hoe Hermingarda en Eugenia, die zich Lucia noemde, de eenige kinderen hunner moeder waren geweest, die beide toeder bomiud had. Toen echter na den dood

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1