HERMINGARDA. 16e Jaarg. ,\o. 2. Zaterdag 7 April 1000. Nieuws- en Advertentieblad voor Zee u wsch- Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. TWEEDE KAMER. FEUILLETON. COllliANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzondert, numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordej naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen voor de ver betering van het kanaal van Gent naar Temeuzen zeide de heer Hennequin, het volgende Mijnheer de Voorzitter Als gevolg van de aanneming van het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst gesloten met België betreffende de verbetering van het kanaal van Gent naar Terneuzen (in de zitting van 13 November 1896) komt thans in behandeling het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der ont eigening van eigendommen voor de ver betering van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Op den voorgrond is in 1896 gesteld, dat geen enkel Nederlandsch belang zoude mogen worden geschaad, als men tot de uitvoering der werken, gevolg dezer over eenkomst, overging. Wij hebben de plannen thans onder de oogen gehad en kennis kunnen nemen van de opmerkingen der naastbetrokkenen. Tot welk oordeel leidt ons dit nu? Ik wil dit even nagaan. Men moet hierbij naar ik meen in het oog houden dat dergelijke benadeeling in meer dan ién opzicht kan plaats hebben men kan bijv. de werken zoodanig ont werpen, dat de toch reeds lastige toestand, waarin zij die in de nabijheid van het kanaal wonen, verkeeren, al te zeer wordt verzwaard- men kan te weinig acht slaan op de voorziening in omstandigheden die grootendeels als gevolg der nieuwe toestanden zich zullen opdoenmaar Hij antwoordde»wanneer gij mg niet gelooft, moge de jonkvrouw zelve het u zeggen, hoe in dien nacht de Romeinen gekomen zijD, hoe de krijgsoverste Vir- ginio ons huis omsingeld heeft en binnen getreden is hoe zij dezen vervolgens te voet gevallen is en om genade heeft ge smeekt, dewijl z'tf door de roovers was gevangen genomen geworden, en met dezen niets had uitstaanhoe don Vir- ginio haar daarop opgeheven, en haar en mij veroorloofd had, met onze pakkaadje en twee muildieren te vertrekken en hoe hij ons door zijn lijfwacht tot op den grooten weg naar Rome heeft laten bren gen hoe achter onzen rug de hutten van Alcini verbrand werden hoe dejonkvrouw verlangd heeft naar hot Bolsener meer, doch ziek is geworden, voor dat wij Rome bereikt hadden hoe zij sedert dien tij i aan het ziekbed is gekluisterd geweest, en slechts door de hoop is genezen, dat ik u in bet gebergte van Abruzzo opzoeken, en weder vinden zou." Nu zeide ikwanneer dit aldus is, gelgk gij zegt, zoo moge God mij genadig zijn, want ook ik heb u de waarheid gezegt, on de jonkvrouw is bij mij geweest, men kan ook, door voorbij te zien dat de groote werken die ten bate van Gent worden gemaakt ook productief kunnen worden ge maakt voor Terneuzen inderdaad Neder- landsche belangen schaden. Wanneer men toch hier niet tijdig zijn maatregelen neemt zal aan den handel van Terneuzen niet alleen het voordeel ontgaan dat uit de verbetering van sluis en kanaal is te trekken, maar wat erger is, dreigt ook de thans aanwezige handels beweging verloren te gaan. Nu mag ik reeds dadelijk den Minister dank zeggen voor de welwillendheid waar mede hij aan enkele bezwaren van belang hebbenden is te gemoet gekomen ik neem evenwel de vrijheid om ten opzichte van enkele andere punten, in de stukken aan gevoerd, nog even het een en ander in het midden te brengen. Bij de behandeling van het betrekkelijk wetsontwerp in 1896 wees ik er reeds op, dat de nieuwe toestand te Terneuzen noodig zal maken, dat men aldaar gereed is met het verschaffen van inrichtingen die een goede gelegenheid aanbieden tot lossen en laden en wel niet geëxploiteerd door een bijzondere maatschappij, maar op een wijze die aan den geheelen handel gelijke rechten geeft. Ik kon toen genoegen nemen met de verzekering der Regeering dat men reeds voorloopige onderzoekingen deed tot voorzie ning in dit belang. In den loop der beraadslaging lieten zoowel de toenmalige Minister van Buiten- laudsche Zaken als die van Waterstaat zich in gunstigen zin voor de belangen van Terneuzen hooren. Thans zijn wij, Mijnheer de Voorzitter, tot in de stad Aquila, waar zij mij zeer schandelijk verlaten heeft. En zij is dezelfde, die ik Loreito gezien, bij Trevi verloren in bet het huis van den prins Colloferro weder gevonden, aldaar verlaten, uit 01- giato gered, en in Aquili voor eeuwig verloren heb.'' Beste heer," zeide Thorhaimer, ik heb reeds dikwijls uit uwe woorden bemerkt dat de booze geesren u bedrogen hebben. Kom dus en vlied dit gevaarlijke land. Op Duitschen bodem is het toch beter wonen, en leid de deugdzame jonkvrouw als uwe gemalin het kasteel der getrouwe Welzers binnen Doch zweer don Picoo lomini af, want hij sleept u met zijne zwarte kunst in de kaken des verderfs, en er is niemand dan hij, die het duivel- sche handwerk drijft, waarmede hij u de oogen verblind beeft." Nu verkeerde ik weder in de grootste ongerustheid, en ik wist niet hoe mg te gedragen onder hetgene, wat ik gehoord en toch op eene geheel andere wijze on dervonden had. Toen wij nu voor het huis stonden, waar Thorhaimer, en gelijk nij beweerde, dejonkvrouw woonde, ver zocht hij mij, aan de deur te wachten, opdat bij de zieke op mijne komst mocht voor bereiden. Ik volgde hem echter, zon der dat hij het wist, tot voor de deur dor kamer, welke hij was binnen gegaan. ruim 3 jaren verder en naderen wij lang zamerhand het tijdstip dat Terneuzen gei eed zal moeten zijn om mede de vruchten te plukken van de nieuwe werken of daardoor ten onder te gaan. En wat verneemt men nu van den Minister Dat op de behoeften van Terneuzen in verband met den nieuwen toestand het oog zal gevestigd blijven. Mijnheer de Voorzitter I Deze betuiging is zelfs in den mond van dezen bewinds man, gewoonlijk niet al te gul met be loften, maar aan den anderen kant voor belangen ook buiten de centra van het land gelegen zeer dikwijls een man van de daad zeer zwak. Zwak omdat hier in verwijl ernstig nadeel voor de betrokkene belangen dreigt. Uitstel een langzame behandeling en trage voorziening in behoeften kan soms ontluikende handelsbeweging tegenhouden of belemmeren maar hier brengt uit stel van voorziening mede de verplaatsing van een bestaande handehbeioeging en gaat d.eze voor de betrokken gemeente voor goed verloren. Reeds voor de tegenwoordige handels beweging is de inrichting van los- en laadplaatsen te Terneuzen geheel onvol doende, zoodat het aannemen van de lossing van goederen, uit gebrek aan be schikbaar terrein, nu en dan moet worden geweigerd en de schepen dus moeten doorgaan naar Gent. In 1896 werd er reeds op gewezen, dat de aanvoer van erts uit Bilbao, vroeger te Terneuzen van zeer veel beteekenis door de onvoldoende capaciteit der ver keersmiddelen achterwege was gebleven BEKEEKING. Ik hoorde in de kamer de stem van Hermingarda vervolgens hoe Thorhaimer verhaalde, dat hg geloofde, mij gezien te hebben; hoe Hermingarda twijfeldehoe Thomaimer zeide, dat hij mij gesproken had, tot dat hij" daar ronduit verzekerde dat ik in de naoijheid was. Nu hoorde ik dat de jonkvrouw een' gil gaf vervol gens werd hot doodstil. Eenigen tijd daar na schreeuwde Thorhaimer:Jezus Maria 1" en hoorde ik het luide snikken eener vreemde vrouw. Toen klopte mijn hart hevig, en ik vloog sidderend de kamer bin nen. Thorhaimer lag geknield voor een bed, eene bejaarde vrouw bukte over het bed heen, en in het bed zag ik Hermingarda, zeer afgevallen en bleek, met gesloten oogen. »Acb," riep Thorhaimer, »zij is zoo even gestorven. Ik, ongelukkige, heb het engelachtige wezen met mijne overjjlde boodschap gedood." Doch de oude vrouw wenkte hem en fluisterde zacht: >neen, alle leven té nog niet vervlogen. Roep den geneesheer." Thorhaimer glde weg, en toen ik Her mingarda zag, en hare door ziekte uitge teerde gedaante, twgfelde ik niet langer dat Thorhaimer de waarheid had gespro ken, en mij op nieuw te Balva een helsch drogbeeld begoocheld had. Ik zonk wee- nende op het dieibaar lijk mijner geliefde en kuste hare koude lippen, en riep haat duizendmaal bij haren naam. Daarop sloeg welnu, dergelijke en meer andere handels artikelen zullen bij de tot stand te brengen verbeteringen aan de sluis en het kanaal te Terneuzen de scheepvaartbeweging ongetwijfeld doen toenemen, maar Ter neuzen zal daarvan alleen de vruchten plukken, als men tijdig gereed is met vol doende handelsinrichtingen. In het Yoorloopig Verslag is verwezen naar de gelegenheid die thans bestaat om zich ter plaatse, voor niet te hoogen prijs, de beschikking over terreinen te verze keren. De Minister maakt zich van dien wenk, mijns insziens, wel wat gemakkelijk af, door te zeggen, dat het bezwaarlijk zoude zijn om thans reeds onderhandelingen te voeren over den aankoop. De gelegenheid zal wellicht niet altijd voorkomen, en wanneer speculatiezucht zich van de terreinen meester maakt, zal de koopprijs natuurlijk aanzienlijk stijgen. Een en ander samenvattende, Mijnheer de Voorzitter, durf ik den Minister drin gend verzoeken om, gesteund door de voorlichting van de handelaren te Ter neuzen, spoedig de hand te willen slaan aan de voorziening van het betrokken belang. Nog op een paar punten in de gewis selde stukken behandeld, wensch ik met een enkel woord de aandacht te vestigen. Ik wijs op het adres van het gemeente bestuur van Westdorpe. De gemeente Westdorpe wordt door het kanaal Terneuzen—Gent in twee deelen gescheiden. Deze toestand, welke natuur-- lijk allerlei bezwaren oplevert, bestaat ook thans, maar wordt door de verande ring aan het kanaal het verplaatsen zij de matte oogen op, slaakte eenen die pen zucht en staarde mij aan, toen sloot zij weder de oogen en werd gelijk een doode. Toen Tüorhaimer den geneesheer bracht werd ik in eene kamer gevoerd daar lag ik wanhopend op een rustbed, tot dat de geneesheer weder b(j mij kwam, en ver zekerde, dat de jonkvrouw gered was doch ik mocht mij niet vertooien, dan voor den anderen dag, anders zou het de teedere bloem het leven kosten. Welk een smartelijke dag, welkeen pijnlijke nacht! Toen ik den anderen morgen bij Her mingarda werd binnongeleid, zat zij recht overeind in het bed, door haren oppasser ondersteund. Zij strekte stom en lachen de hare beide armen uit. En toen ik haar met de mjjnen omvatte, zonk zij aan mijne borst als eene geknakte lelie. Ik gevoelde in mijngeheelewezen.dat het de eenige, de onberispelijke en kui- sche was, welke ik te Loretlo'het eerst had aanschouwd en die mijn hart met on uitsprekelijke liefde vervuld had. Ik kwam mij zeiven in hare nabijheid heiliger voor het was niet zoo als bij het schoone spook in het huis van Collaterro en Aquila, bij welks aanraking mg een geheel ander vuur had aangegrepen. De geneesheer, de liefde en de vreugde deden wonderen. De lieve zieke man nam] van nu af zichtbaar mei iederen dag in kracuten toe en bloeide weder langzaam op, tot voormalige beminnelijkueid. Doch

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1