HÏIIHI MA IIIIA. Woensdag i April 1000. 16e Jaa i\o. I. Nieuws- en Advertentieblad voor Zee u wscli-Vlaanderen F. DIELEMAN. AXEL. De Crisis in Italië. FEUILLETON. Buitenland. UII.SCIIK Dit Blad verschijnt >',ken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR*IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 oent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Acivertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Niet zelden leest men in deze dagen in Italiaansche couranten artikelen, die het opschrift dragen als Italia ha fame" (Italië heeft honger). Dat is een droevig feit, maar nieuw is het niet in het schoone land, >waar de citroenen bloeien*. Dubbel droevig echter, en zorg wekkend tevens is het in deze dagen, nu er gissing heerscht in de gemoederen nu conservatieven en liberalen, verstokte reactionairen en overijlige socialisten tegenover elkaar staan, niet alleen met woorden, maar ook met daden elkander aanvallend Conservatieve studenten hebben te Rome gevochten met liberale de eersten zoowel als de laatste houden betoogin gingen, tegen of voor grondwet herzie zieningvoor een gehoor van 2000 stu denten hield o. a. prof. Sommola te Napels een rede over de grondwetsherzie ning, die hij onverwijld noodig oordeelde. Door de straten der groote steden in Italië, Rome van Napels vooral, gaan nu en dan optochten, soms van twee tegen overgestelde kanten, soms ook van twee tegenovergestelde politieke richtingen, en dat is erger, want dan wordt de botsing heftiger, gevaarlijker, bloediger. Maar bijna even erg gaat men te keer in de Italiaansche Kamer, en dat :s zorg wekkender Ook daar twee partiien, ook daar dezelfde strijdkreten voor en tegen grondwetsherzieniening, ook door felle woordentwisten, dreigende vuisten, ver hitte gezichten en niet zelden handtas telijkheden. Eigenlijk is de strijd in het land ontstaan door den strijd in de Nu sprak ik ben jood aan en bood hem de kleederen te koop. Hij schudde het hoofd, vroeg naar edelgesteenten en zeide, dat hij wel zag dat ik een edelman was, die zich in verlegenheid bevond, en dat hij bereid was mij te helpen. Hij ver langde niets van mij te koopen, maar wil de mij geld leenen, indien ik hem een on derpand wilde geven. Ik ging met hem mede, hoewel ik niets had, om hem ten onderpand te geven. Toen wij nu zijn huis waren binnen getreden, begeerde hij te zien, wat ik hem aio een onderpand mocht aanbieden. Ik geraakte in groote verlegenheid, en beloofde hem, wanneer hij mij naar Florence wilde vergezellen, hem zijne reis te betalen, dewijl ik daar meer gelden had op te nemen, dan ik noodig had. Hij schudde het hoofd. Nu viel tnij als laatste hulpmiddel den vuurgeest in, en ik hoopte den jood te bewegen mij naar Florence te brengen, wanneer ik hem vertoonde in welk belangrijk bezit ik mij bevond. Ik herinnerde mij wel, hoe ern stig Piccolomini mij gewaarschuwd had, aan niemand net bezit van mijnen schat te verradendoch de nood was groot. Toen ik nu den jood over dit geheim Kamer, en deze volgde uit den wensch der regeering om de besluiten zonder voorkennis der Kamer, uitgevaardigd door de regeering tijdens het Mei oproer van 't vorige jaar, thans door het parle ment tot wet te laten veheffen. Die sluiten waren op dat oogenblik misschien het eenige redmiddel der Italiaansche regeering, en men moet toegeven, dat zij heel mild zijn uitgevoerd, maar zij waren niet in overeenstemming met de grondwet. Daarom verzette de linker zijde der Kamer er zich ten sterkste tegen om ze goed te keurenzoo is haar obstructie ontstaan, het eenige mid del om niet overwonnen te wordendooi de meerderheid. Reeds weken achtereen duurt deze hardnekkige strijd. De linkerzijde weet door talrijke amendementen, door uren lange redevoeringen, de debatten zoo te rekken, dat er niets, absoluut niets wordt afgedaan. Er zijn reeds pogingen gedaan tot verzoening, maar zij hebben niet gebaat. Welbeschouwd loopt deze strijd in de Italiaansche Kamer over iets meer dan een gewone ministercrisis Indien het kabinet de meerderheid der Kamer tegen zich had, was het reeds lang gevallen Het is veelmeer een strijd tusschen par tijen, tusgchen conservatieven en voor- uitstrevenden, tusschen meerderheid en minderheid. Geen van beide partijen wil toegeven. Hoe langer de strijd duurt hoe moeilijker een verzoening zal blijken De tegenstanders strijden niet alleen om het recht van obstructie, maar om een zedelijke zegepraal. De meerderheid wil van haar macht geen afstand doen, zij sprak, luisterde hij nieuwsgierig naar mij, en begeerde den schat slechts te zien, met belofte, dat hy dien zelfs niet zou aanra ken. Nu haalde ik het fleschje voor den dag en vertoonde hem d6n vuurgeest. Hij beschouwde dien lang met groote oplet tendheid en vervolgens riep hij mijnheer zal mij niet bedriegen Het is niets dan een barnsteen, op eene bijzondere wijze geslepen en in glas gezetik heb er ook van en kan er mijnheer van verkoopen." Hierop ging hij heen en kwam terug met een laadje, in hetwelk kleine geel achtig-groene steentjes lagen, en hield die tegen het zonlicht. Zie mijnheer, daar bebt gij zoovele vuurgeesten als gij maar wiltDoch zij maken niet steek- of schot vrij." Daarna hield hij ze in het duistere, en ik bemerkte, met veibazing, hoe zij als gloeiende kolen brandden en glicsteiden, even als mijn vuurgeest. Nu drukte het mij zwaar op het hart. Als mijnheer het fleschje maai dikwijls tegen het daglicht houdt, zoo zal de steen daarin glinsteren, als een diamant 1" zeide de jood, en zette zijn laadje weder ter zijde. Als mynheer niets andei s heeft dan dezen b rnsteen, zoo kunGen wij geene zaken doen. Daarna bracht hij mij buiten de deui en liet my alleen staan. Hierop was ik zeer ter nedergeslagen. Ik wilde over de domheid en onwetend neid van den jood lachen en kon bet,toch niet. Wel had zijn barnsteen veel over- wil de dwarsdrijverij der minderheid be strijden omdat zij vreest, dat bij toege ven thans, de obstructie voor altijd een rol zal spelen in het Italiaansche par lement. En zoo kan de strijd nog lang duren in de Kamer. De voorzitter daarvan heeft zelf verklaard, dat hij niets kan doen aan de dwarsdrijverij der linkerzijde. Hij kan de redenaars, die uren en uren achtereen praten, niet het zwijgen op leggen, hij kan een ander partijgenoot, die den -mrigenspreker navolgen wil, het woord niet weigeren. Nu zal men heden beproeven over een voorstel tot herziening van het Kamer reglement te doen stemmen zonder beraadslaging Zoo zal men aan de lin kerzijde het wapen der obstructie ontne men, want de meerderheid zal er zich wel voor verklaren. Maar daarmee zal niet de kracht en zeker niet de woede der linkerzyde, de minderheid, zijn ge broken. Maar het ergste van de zaak is, dat de opwinning niet beperkt blijft tot de Kamer, dat zij het geheele land aantast. In de veertig jaren van zijn bestaan heeft het koninkrijk Italië zulk een crisis nog niet doorgemaakt. De voornaamste staatslieden van het land zijn het er over eens, dat daarin verandering moet komen, of de revolutie dreigt. Toch zou in Italië een revolutionaire beweging geen kans van slagen hebben, indien de bladen daar niet naar waarhe.d konden schrijven ►Italia ha fama." eenkomst met dien in mijn fleschje, en had in het duistere hetzelfde lichtook was het waar, dat men den vuurgeest met zonuesiraien moest voeden, evenals den barnsteen doch de vuurgeest had mijn lichaam toch voor alle ongelukken bewaard en kon mij goed en kwaad voorspellen, waartoe geen barnsteen in staat was. Ver volgens dacht ik er weder aan, dal hij mij helder had toe geflikkerd terwijl ik toch zelfs door Hermingarda bedrogen was ge worden, en nu sedert vele dagen helder der schitteide ofschoon ik niets had om mijnen honger te stillen. En toen ik daai- bij dacht aan don Alfonso's hulpelooze vlucht naar Venetie, en aan Hermingaida's waarschuwingen, en aan het bedrog, het welk door deze boeleerster was gepleegd geworden, toen ik haai vooi een stand beeld hield, ontzonk mij alle lust tot het leven. Want ik zag mij door eenen be drieger in ellende gestort, dien ik voor mijnen vriend had gehouden, 9n door eene vrouw schandelijk bespot, die, om eon avontuur te hebben, zich als een heilige aan my voorgedaan, en van mijnen harts tocht en mijne lichtgeloovigheid een zon dig misbruik had gemaakt. Nu zwoer ik bij mij zeiven niemand meer te vertrou wen, en ik verlangde vurig naar eene woestijn, waar ik eenzaam en ver van de wereld kon sterven. In deze gedachten verdiept, was ik me nige straat doorgegaan, en stond niet ver van een oud muurwerk, dat in vroeger In een vorig nummer schreven we, dat Roberts het plan had opgevat om te Bloemfontein een maand rust te nemen. Van die rust schijnen Roberts en zijn troepen echter niet lang te kunnen genieten. Door de Boeren is toch een begia ge maakt met de guerilla, een oorlog op kleine schaal met losse bewegelijke troepjes. Op verschillende plaatsen zwier ven zij om het kamp van Roberts en werden ten slotte zoo vermetel, dat de opperbevelhebber 'zich genoodzaakt zag krachtig op te treden. Roberts seint uit Bloemfontein hierom trent het volgende Tengevolge van het aktief optreden van den vijand in de buurt van het front der Engelschen en hun vijandelijke houding tegenover de burgers, die zich hebben onderworpen, heb ik het noodig gevonden hen van den kopjes te drijven- die zij in de nabijheid van Karusiding- station, drie mijl ten Zuiden van Brand, fort bezet hielden. De operatie werd met succes uitgevoerd door de zevende divi sie infanterie en twee brigades cavalerie. De Boeren trokken op Brandfort terug. Onze troepen houden nu de kopjes bezet. De verliezen der Engelschen bedragen een kapitein gedood, vijf kapiteins en twee luitenants gewond en ongeveer 100 soldaten gedood en gewond. Dit is het begin van het spel. En dat zal voortduren, zoolang er kopjes in Zuid Afrika zijn en de Boeren hun Mauser-geweren en hun paard hebben. Het commando van Van der Post, tyd een tempel der heidenen was geweest waarin zij hunne afgoden hadden vereerd. Terwijl ik het beschouwde, viel een man voor mijne voeten neder en omhelsde mijne knieën, zoodat ik zeer verschrikte. Toen hij echter zijn hoofd oprichtte, zag ik dat het de oude Thorhaimer was, die van lachen en schreien niet h.on spreken ik meende een engel des Hoeren te zien ik viel hem om den hals, kuste hem, en schreide evenals hij van blijdschap. Daarna gingen wjj beiden arm in arm, als bedwelmd, door de straten en werden net vertellen niet moede. Toen ik hem nu zeide, totwelk eene groote armoede ik vervallen was, en hoe Hermingarda trou weloos was geworden, stond hij stil, en zag mij aan en meende, dat ik Diet wel by het hoofd was en raaskalde. »Wat zegt gij, beste heer!" riep hij uit en schudde het hoofdde jonkvrouw is niet van mij geweken, sedert wij in dien schrikkelijken nacht Alcini hebben verla ten, toen de Romeioscbe soldaten de plaats overvielen en verbrandden. Neeo oude!" viel ik hem in de rede, Sciarra heeft die schanddaad uit boosheid tegen Piccolomini bedreven, en heeft de jonkvrouw met zich naar Ba)va gesleept, waai ik haar weder bevrijdde." Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1