iiEiüiimm, Ao. IMS. Zaterdag 31 Maart I !KM). I5e Jaarg, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaander en F. DIELEMAfl, AXEL. FEUILLETON. 31) Het wetsontwerp op den Leerplicht. Buitenland. COUR/INT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent ▼oor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Den abonnés van het Geïllustreerd Zondagsblad deelen wij mede, dat wegens de enorme verhooging der papier- prijzen een gevolg van de alge meen erkende stijging van de waarde der grondstoffen den prijs van dat blad voortaan, dus met ingang van het 2e kwartaal l900,eemgszins moet worden ver hoogd. Ofschoon de Illustratie uiter mate goedkoop is en de prijs niet in verhouding tot het vele dat zij biedt, zullen wij voor een geheel kwartaal slechts 7^2 cent meer rekenen. Wij houden ons overtuigd dat niemand onzer lezers die het Geïl lustreerd Zondagsblad ontvangen en hetzelfde hebben leeren waar- deeren om zijn schat van keurige gravuren en belangwekkende ver halen in den laatsten tijd ook om de vele en kostbare platen betrekkelijk den oorlog zulk een klein verschil te zwaar zal vallen en daarom zich den eigen dom van eene zoo fraaie Illustratie zullen willen ontzeggen. De prijs is dus te beginnen met het 2e kwar taal 1900 0,37V2 of franco per post ƒ0,45. DE UITGEVER. Nu keerde ik mij met verachting van haar af en zei de»neen ter liefde van zulk eene vrouw valt de eene man den anderen niet af. Dat gij aldus tot mij spreekt, is bewijs genoeg, dat gjj mij nooit bemind hebt, maar slechts uwen lust met mij hebt willen boeten. Vervloekt zij mijne iicbtgeloovigheid en den dag, op welken ik u voor het eerst op den drem pel der kapel aanschouwde, vervloekt het uur bij Assissi, toen ik uwe eerste ge lofte hoorde, en vervloekt de beeldtenis, welke mij dezen hartstocht inboezemde In mijne woede rukte ik de madonna van Sclafani van mijne borst, en veitrapte de beeldtenis op den giond, raapte de gou den keten op en zeide>ik zal die naar eenen goudsmid brengen, hij zal mij daar geld voor geven, opdat ik zonder uwe aalmoezen verder reize." Ik ging de kamer uit en glooide van toorn, zij liep mij angstig na, en wilde mij bewegen om terug te keeren doch ik bleef doof en ging heon. ONTMOETING TE EOME. De goudsmid van Aquila betaalde mij nauwelijks de helft van hetgeen de keten (Slot.) Elk jaar ontvangt de arr.-schoolopziener uit elke gemeente van zijn arrondissement een lijst, waarop de namen voorkomen van de kinderen, welke zich op den eersten dag der maand Januari in de gemeente bevonden en die in den loop van dat jaar den leeftijd van zeven tot dertien jaren bereikt hebben of zullen volbrengen. (Art. 18.) Vergelijkt de arr.-schoolopziener nu deze lijst met een andere, die hij van de hoofden van openbare en bijzondere scho len ontvangt en waarop de namen voor komen van alle schoolgaande kinderen, dan zal hem blijken welke kinderen niet op een lagere school zijn geplaatst of voor plaatsing zijn aangegeven en geen huis onderwijs genieten, hoewel ze in den leerplichtigen leeftijd vallen. Blijkt hem nu ten aanzien van eenig kind dat de wet overtreden wordt dan maant hij, den aansprakelijken persoon schriftelijk aan, zoo spoedig mogelijk aan de verplichting, hem bij de wet op gelegd, te voldoen. Is na veertien dagen aan de aanmaning niet voldaan, dan wordt door den arr.-schoolopziener daarvan zoo spoedig mogelijk kennis gegeven aan de plaatselijke commissie van toezicht of, waar deze ontbreekt, aan burgemeester en wethouders. De aansprakelijke persoon wordt nu opgeroepen om te verschijnen voor de commissie of voor burgemeester en wethouders, die hem op zijn verplich ting wijzen en ernstig waarschuwen voor overtreding. waard was. en beschouwde my zeer wan trouwend alsof hij my voor een dief hield. Van hem begat ik mij naar de kerk waar juist de mis werd gelezen en verichtte met een berouwvol gomoed myn gebed. Toen ik weder in de herberg kwam, was donna Lucia of Hermingarda in hare koets vertrokken, en toen ik betalen wilde wat wij verteerd nadden, was de réken mg reeds vereffend. De hospes gaf mij een briefje over, het welk Lucia voor mij had achtergelaten, waarvan de inhoud hierop nederkwam zij waarschuwde mij voor de laatste maal voor mijne slechte vrienden vergaf mij ook mijnen toorn, en zou my te Rome een bewijs geven, dat ik haar nog altijd dierbaar was. Zij hoopte, dat ik mij zou bedenken en haar naar Rome volgen." Ik verscheurde den brief, verliet de stad en keerde weder terug naar het gebergte om Piccolomini op te zoeken. Daar ik mij echter ouderweg bedacht dat ik toch beter deed, Bevilacqua op te zoeken, bij wien misschien berichten van huis op mij konden wachten, keerde ik weder om, en vervolgde den grooten weg naar Rome, Laat in den nacht kwam ik in een vlek aan, Bicovaro geheeten. Daar vond ik in de herberg een reiziger, die aan de tafel wijn zat te drinken. Toen ik bij hem ging zitten en hem meer van nabij beschouwde, herkende ik, dat hy tot de bende behoorde, die Bati- stella del Aratro aanvoerde, Ik wendde Voldoet de aansprakelijke persoon bin nen 14 dagen nu nog niet aan zijn ver plichting, dan wordt het kind ambtshalve als leerling ingeschreven. De bedoelde persoon wordt hiervan kennis gegeven terwijl hem tevens aangemaand wordt aan zijn verplichting te voldoen, daar hij anders door den strafrechter zal worden vervolgd. Voldoet de aansprakelijke persoon ten slotte nog niet aan zijn verplichting, dan wordt proces-verbaal opgemaakt en kan hij door den strafrechter veroordeeld worden tot hoogstens 15 gulden boete. Uit andere hem toegezonden lijsten kan den arr.-schoolopziener bij onderzoek blij ken, dat ten aanzien van eenigen leerling geen geregeld schoolbezoek heeft plaats gevonden zonder dat verlof is verleend of eene andere reden bet verzuim wettigt of verschoonbaar maakt. In dit geval maant hij den aansprakelijken persoon schriftelijk aan om in het vervolg aan de hem bij de wet opgelegde verplichting te voldoen. Wordt de overtreding binnen zes maan den herhaald, dan wordt door den arr.- schoolopziener daarvan kennis gegeven aan de plaatselijke commissie van toezicht of aan burgemeester en wethouders. Deze roepen den aansprakelijken persoon op en waarschuwen hem ernstig tegen herhaling der nalatigheid. Wordt de wet voor de derde maal over treden, dan bericht de arr.-schoolopziener aan den aansprakelijken persoon, dat de administratieve behandeling gesloten is en dat van de eerstvolgende overtreding, binnen zes maanden gepleegd, proces-ver baal zal worden opgemaakt. mij tot hem en vraagde zacht»Js Bati- stella hier diebt bij of Piccolomini De kerel verbleekte en zag mi) met eeDen strakken blik aan. Toen hij mij echter herkende knipte by met de vingers in de lucht en zeide alles voorbij I alles uit elkander Nu begeerde ik meer te weten en ver nam dat Piccolomini door alle ballingen in den steek was gelaten en naar de Mark Ancona gevlucht was, om zich naar Ve netië te begeven. Een groote hoop dei- ballingen zwierf in den omtrek van Riete rond, waar zij al het koren opvingen, dat de rivier den Tiber af naar Rome ging, en zij hadden dagelijks schermutselingen met don Virginio Ursini, den pauselijken veldheerdoch de zaak liep op een einde en ieder zocht zijn eigen huid in veilig heid te brengen. Dit hoorde ik juist den anderen dag op den grooten weg naar Rome, toen ik met de landlieden sprak, die koren naar Rome brachten want er heerschte zoo als zij zeiden, een groot gebrek in de stad. Nu berouwde het mij geenszins, dat ik niet zoo als in den beginne mijn voornemen was geweest, naar het gebergte was ge gaan om Piccolomini op te zoeken. Doch de vlucht van Piccolomini begon grooio bezorgdheid bij my op te wekken, en de argwaan, dien donna Lucia mij had inge boezemd, scheen gerechtvaardigd te zul len worden. Ingeval don Alfonso de bezitter was van Bevindt de arr. schoolopziener nu, dat de overtreding binnen zes maanden her haald is, dan maakt hij proces verbaal op, terwijl de zaak nu voor den straf rechter komt. De overtreding kan [gestraft worden met een geldboete van ten hoogste vijf tien gulden. Indien tijdens het plegen van de over treding nog geen jaar verloopenj is sedert een vroegere veroordeeling van den schlu- dige wegens eene der genoemde overtre dingen, dan kan hij gestraft worden met geldboete van ten hoogste 50 gulden.; Deze geldboete kan bij een tweede of volgende herhaling veranderd worden in gevangenisstraf van ten hoogste zeven dagen. (Art. 18, 19, 20, 21 en 23.) Ten slotte zij nog opgemerkt dat de Wet op een nader door de Regeering te bepalen dag in wei king treedt. Eu hiermede zijn wij aan het einde gekomen van de taak, die wij ons ge steld hebben. Voor den uitslag van de eindstemming over dit wetsontwerp verwijzen wij naar ons Laatste Nieuws. Enkele telegrammen, die doorgelaten worden, wijzen er op, dat de Boeren weer met vernieuwden moed den strijd hervatten. Commandant Olivier is weer in veiligheid, want generaal French is met zijn cavalerie te Bloemfontein terugge keerd Olivier is door Gatacre achtervolgd hebben we reeds gemeld, maar waar deze zoo nu op eens gebleven is, is ons Spiritus Familiaris, dacht ik bij mij zeiven kon hij met alle menschelijke hinderlagen spotten hij zou altyd geld genoeg heb ben, en aanhang kon hem niet ontbreken. Te Rome nam ik mijnen intrek in eene geringe berböig, waar arme burgerlieden gewoon zijn in te gaan ook maakte ik de menschen wijs, dat ik uit Duitschland kwam, om op St. Pieter aflaat te halen. Ik deed. S(it echter, omdat ik gebrek aan geltólgiï. Den volgenden dag kocht ik mij "in eenen winkel eene fatsoenlijke kleeding en eenen degen, en ging daar mede naar eene herberg en verkleedde mij. Nu begaf ik mij op weg, om don Bevilacqua op te zoeken, en liet mij naai de woning brengen, die hy mij reeds te Verona had uitgeduid. Toen ik daar echter aanklopte, hoorde ik met groote ontstel tenis, dat hij eene maand geleden naar Florenco vertrokken was, dewyl hij de ongeJJB^ucht van Rome met bad kun- Ik verkiSJl^nu in grooten nood, want ik had al wat jmij te Aquila voor dun gouden ketting was gegeven aamde nieuwe kleeding besteed, en het brood was te Rome duur, dat men het voor geld naauwelijks bekomen kon. Ik zwierf den goheelen dag verdiietig door de straten en in de kerken rond er, wist geen raad te schaffen ten einde mijne ellende te verhelpen. Ik was te trotach om de verachtelijke Lucia op te zooken. ook wist ik niet, al had ik ge wild, waar haar in deze onmetelijke stad

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1