HIRIINOARDA. No. 1411. Zaterdag 24 Maart 1000. 15e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Een interview over den oorlog. FEUILLETON. ttiiiieiilanri. AXELSCIIE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B O N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. COIIÜNT. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlgk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Dezer dagen ontmoetten we een Trans- vaalsch burger, een ingezetene van Pre - toria, die tijdelijk hier vertoeft en door zijn veertienjarig verblijf in het land van de vierkleur" wel geacht kan worden op de hoogte van den toestand te zijn natuurlijk zijn we bezweken voor dep: lust om hem te ondervragen en even natuurlijk laten we onze lezers deelen in hetgeen wij van hem vernamen. De eerste vraag, die wij hem stelden was Zullen de Boeren hun land tot den laatsten droppel bloed verdedigen? Goed deed het ons, uit den mond van iemand, die zelf temidden dier stoere Boeren woont, te vernemen, dat naar zijn meening de Boeren zullen strijden tot den laatsten ademtocht. De Vrijsta- ters hebben in de vlakheid van het zui delijke gedeelte van hun vaderland een beletsel gezien om pal te staan tegen den indringer. Het noordelijk deel van den Vrijstaat echter leent zich bij uit stek tot den verdedigings oorlog, den eenigen oorlog, dien de Boeren op den duur met succes kunnen voeren. En denkt u, dat de Boeren inder daad er toe zullen overgaan, Johannes burg te verwoesten? Ongetwijfeld, Johannesburg zal verwoest worden, maar Pretoria zal zeker tot den laatsten man verdedigd worden, want dat is door de Boeren zelf gesticht Bovendien komt Pretoria voor een ver dediging wel in aanmerking, want de natuur heeft het tot een fort gemaakt. Verdragende kanonnen beschermende ves- BELANGRIJK GESPREK. Nooit was Hermingaida mij beminne lijker voorgekomen, dan bij het openen harer oogen in de verblindende gouden stralen der morgenzon. »Acb zeide zij, »hoezeer bemin ik u, BastianoDoch gij hebt verkeerd gehan deld, na uwe vlucht van Colleferro tot de bandieten over te loopen en met deze roovers gemeenschap te houden. Beloof mij, nooit weder tot hen terug te keer en, en mij naar Rome te brengen." Ik zal u naar Rome brengen gij hemel- sche,'' antwoordde ik, »doch reeds in Alcini zeide ik u, dat oude en dierbare geloften mjj aan Piccolomini binden. Ik ben wan hopend. Ik kan u niet verlaten. Mijn leven hangt aan het uwe, en toch ik verlies alles, wanneer ik niet met Piccolo mini ga." Nu wilde zij ronduit weten, wat mij toch aan de ballingen boeide, en ik moest haar verhalen, waar en hoe ik de heer van Monte Marciano had leeren kennen. Ik deed dit ook, doch wachtte mij wel, haar van den Spil itus Familiaris te spreken, om welken ik diende. Wel gaf ik haar te verstaan, dat hg in bet bezit was van vele geheime wetenschappen. ting, die sterker is dan Ladysmith. Een fout van de Transvaalsche regee ring is het geweest, zoo ging onze zegs man voort, zooveel Engelschen en En- gelschgezinden in Johannesburg, zelfs in Pretoria, te laten blijven. Men krijgt wel den indruk, dat er nogal wat troepen der verbondenen in het veld zijnis dit werkelijk het geval Het cijfer der Boerentroepen, aldus was het verrassende antwoord van onzen zegsman is zeer overdreven. Wellicht is vreesaanjagen de Engelschen hier niet vreemd aan. Bij de laatste presidents verkiezing bedroeg het aantal uitgebrachte stemmen 17.800. Gerust mag men aan nemen, dat 95 pCt. der stemgerechtigden (burgers boven de 16 jaar) meestemden. Neemt men dit aantal als maatstaf, dan komt men voor Transvaal tot ten hoog ste 20000 weerbare mannen. Met Vrij- staters en vrijwilligers mee zullen waar schijnlijk slechts hoogstens 35,000 man in het geheel in het veld zijn. Het kan bv. best gebeuren, dat een troep van een paar honderd Boeren een geheele leger macht het oprukken belet Trouwens de geheele vechtwijze der Boeren berust op hun optreden in kleine troepen. Is u -er bi) geweest, toen de eerste Engelsche gevangenen te Pretoiia aan kwamen Zeker. Het geschiedde in alle stilte Geen ovaties werden gehoordmen was beleefd tegenover de gevangenen en dezen waren het meest allen ook tegenover ons. Ze waren waarschijnlijk blij, de -prisoniers» der Boeren te zijn. Is de haat der Boeren tegen de ►Ook," zeide ik, heb ik mijnen oloed- verwa'nten in het vaderland beloofd, ge heime kennis uit Italië mede te brengen. Piccolomini of niemand kan mij zoo iets geven. Daar heb ik bewijzen van." Zij zeide»bij is een gemeene geluk zoeker, en Bastiano een zeer eerlijke kerel. Wilde ik Bastiano's lichtgeloovigheid be drieger), ik zou het half in den slaap kunnen doen." Bij deze woorden lachte zij zeer lieflijk, opdat ik niet boos zou worden. Doch ik werd toch heimelijk tooinig, want ik kon niet dulden, dat zij mij minder achtte, dan beminde. En ik wees baar daarop hare beeldtenis, die ik steeds op mijne borst, droeg, en zeide»kent gij deze madonna nog Sedert den dag, dat ik haar te Verona van Bevilacqua heb ontvangen, sedert dien dag heb ik u met een afgodisch hart bemind." Zij vraagde»weet gij, van waar Be vilacqua haar bekomen heeft Ik antwoordde »uit de gaanderij van den hertog van Mantua liet hij de kopie nemen." Zij lachte, als begreep zij nu alles Ik echter begreep haar niet, en vervolgde »toen nu Piccolomibi de eerste maal de beeldtenis bij mij gezien had, heeft hij mij beloofd, dat ik de oiiginele eenmaal levend zou aanschouwen." »Hij kon u dit wel beloven, Bastiano, daar hij mij kende. Ik echter haat Piccolomini. Ik zag reeds in de Viila Foscarini, dat hij u dacht te bedriegen. Rooineks nog altijd even groot - Die haat is groot en dat zal wel altijd zoo blijven. Tegen de verwachting hebben de Engelschgezinde Afrikaners zich, na de onrechtvaardigheid door Engeland bedreven, bij de echte» Afri kaners gevoegd. Een kind weet in Trans vaal reeds te vertellen van de gruweldaad bij Slachtersnek, in het begin dezer eeuw, toen de Engelschen een vijftal »rebellen« door ophanging een smadelijken dood tegemoet deded gaan. Toen waren het er vijf, maar nu zijn het er honderden, die door het wapen van den gehaten Brit den dood vinden. - En wat denkt u van de toekomst van Zuid Afrika Zullen de rechtgeaar de Boeren zich er bij neerleggen, wanneer Engeland overwint - De gegoeden hebben het voornemen te kennen gegevèn om weer te gaan „trekken." Maar waar moeten zij naar toe Ten noorden stuit men op Engelsch. ten oosten op Portugeesch, ten westen op Duitsch gebied Wellicht zal men over een tiental jaren, wanneer het uitvaagsel van En geland zich in Zuid-Afrika zal genesteld hebben, met weemoed en zelfverwijt terugdenken aan den tijd, toen boven Transvaal de vierkleur wapperde, en het eigen volksbestaan" uit het Vrijstaat- sche volkslied nog geen doode letter was. Wat de emigratie betreft, zoolang de Zuid-Afrikaansche sporen nog niet in handen der Engelschen zijn, kan daarin voor Hollanders wel een toekomst liggen. De eerste daad van Engeland zal echter, bij inbezitneming der republieken, zijn, het naasten der sporen, al was het maar, Ik echter liet mij tot dit kluchtspel ver leiden, dewijl het mijne vrienden ver maakte, u beangst te maken. Zeg mij Bastiano, heeft Piccolomini ooit geld van u geeischt, of hebt gij hem ooit geleend Ik antwoordde, hoewel niet zonder stot teren »Nooit voor zich zeiven." Zij streek mij lachende met de teedere hand over het gezicht, en zeide »ik kan niet zien, hoe gij liegt. Het staat leelijk. De bedrieger liet dus daarvoor standbeel den maken, om u te vangen. Zelfs zijne vrienden bedroog hij, en maakte hen tot werktuigen zijner göddelooze plannen." Deze woorden brachten mij in eene ernstige stemming en ik vraagde»wat weet gij voor kwaads van den man?" Zij antwoordde: herinnert gij u de Villa Foscaiini? Hebt gij destijds, toen ik onder de drie standbeelden stond, in ernst geloofd dat ik van steen was of toen is met krijtwit zoo bleek gemaakt als marmer, voorbij de tafel wandelde, hebt gij toen geloofd dat een steen kon wandelen Nu sprong ik verschrikt op, en riep uit >0 hemel, wat zegt gij, zijt gij hetzelve geweest." »Ik was het werkblijk en deed dit, de wijl uwe dwaze vrees voor spoken ons vei maken zou Ook hebben wij duchtig op uwe kosten gelachen. Doch wij hielden Piccolomini slechts voor eenen vroolijken snaak, die ons eene klucht wilde vertoonen. dat daardoor een stap verder gedaan werd in de goede richting (altijd volgens Engelsche meening), den spoorweg van Kaa,pstad naar Cairo, het droombeeld van Cecil Rhodes, op wiens rekening zeker negentiende van dezen rampzaligen onafhankelijksoorlog moet geschreven worden. N. v. N. Ladysmith is gevallen, Kimberley is gevallen ën nu zullen de Engelschen gaan beproeven om ook Mafeking te ontzetten. Dit moet men tenminste be sluiten uit een telegram, dat door een Belgisch blad gepubliceerd wordt In het zelfde telelegram wordt ook nog gezegd, dat het doel is om vandaar naar Pretoria of Johannesburg op te rukken. Bezwaren zijn ongetwijfeld aan zulk een tocht ver bonden Een sterke macht bereden troe pen zullen gevolgd moeten worden met een zeer langen trein van transporten en dat zal het oprukken zeer vertragen Het telegram zegt verder, dat Lord Kitchener het bevel over die troepen zal overnemen van Methuen. Deze be vindt zich op het oogenblik metafdeelingen in de oproerige deelen van Kaapland, op eenige dagen afstands van de Transvaal sche grens. Kitchener zal zich dus wel moeten haasten om de oproerlingen tot rust te brengen om het bevel tijdig van Methuen te kunnen overnemen. Weing nieuws is er omtrent de troe penbewegingen in den Oranje Vrijstaat. Lord Roberts maakt zich gereed voor zijn opmarsch en generaal French is naar het Zuiden getrokken, om de Boeren, die Hij heeft u echter verblind, en ik vergis mij niet, als gij dezen oogenblik in hem nog eenen toovenaar .vereert." Ik was sterk door deze woorden ge troffen. En toen ik haar nog verder naar de omstandigheden van dien avond onder vraagde, antwoordde zij mij op alles, noemde mij de namen der aanwezenden! hunne gestalte, hunne kleeding, zelfs de spijzen die op tafel stonden, toen het stand beeld voorbij ging, zoodat ik aan de waar heid harer woorden niet kon twijfelen. Nu hield ik het niet langei verborgen, en vraagde of zij er nooit van gehoord had, dat iemand een Spiritus Familiaris had bezeten, door welke hij zonderlinge inzichten verkreeg, en groote dingen ver richtte. Zij antwoordde»ik heb er wel van geboord, doch nog niemand gezien, die in het bezit van den geest geweest is. Doch wanneer Piccolomini zich op deszelfs bezit beroemt, zoo geloof ik het niet, want sedert hij van de heerlijkheid Mor.te Marciano vervallen is verklaard, is hij een arm ridder, die niets heeft, dan wat hij bijeen rooft. Hij is een schandvlek van zjjn doorluchtig geslacht, en de zijnen blozen van schaamte, wanneer er van hem ge sproken wordt." NIEUWE VERLEGENHEID. Hermingarda's woorden hadden mij in groote verlegenheid gebracht, zoo dat ik in een diep gepeiDs verviel, tot dat zij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1