HERMINGARDA, No. 1410. Woensdag 21 Maart 1900. I *>c Jaar#. JNieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAfl, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland, AXËLSCHE COUIUNT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlgk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Belangrijk nieuws aangaande het oor logsterrein valt er op het oogenblik niet mede te deelen. Bloemfontein is bezet, terwijl afdeelingen Engelsche troepen enkele andere plaatsen in de Oranje-Vrij staat in bezit nemen. Na de overgave van Bloemfontein is door generaal Prettyman een schandelijke proclamatie uitgevaardigd. Volgens deze proclamatie toch worden de Vrij staters gec'woigeu om de wapens neer te leggen, op straffe van verbeurdverklaring van hunne eigendommen. De Vredesconferen tie, het vorig jaar in ons land gehouden, had den oorlog wat minder barbaarsch gemaakt, zei men. Doch kort na die verzachting worden door Engeland weer dingen gedaan, die ons herinneren aan de vroegste oorlogen. De Vrijstaters zijn verplicht verraad te plegen of hun eigen dommen, hun boerderijen en hun kudden, over te laten aan de vernielzucht der Engelsche soldaten. Voorzeker een slimme zet. Wellicht zullen nu vele der federaten ophouden met vechten en naar hunne haardsteden terug keeien. Maar dan zal Transvaal alleen blijven volharden. Krüger zou zeggen al bleef er slechts één over, dan zal ik die eene zijn. Lord Roberts zal niet onmiddellijk naar het Noorden trekken, zegt de correspon dent van een Fransch biad. De troepen, die uit Natal zijn gekomen zullen mins tens wel een drie weken noodig hebben om te herstellenverder moeten de troe pen vereenigd worden om gelijktijdig op te treden. Drie afdeelingen hebben op het oogen- blik nog hun handen vol met de Afri- kaansche opstandelingen een ten Noorden van Prieska, een ten Oosten van de Aar, een derde ten Zuiden van Carnavon, an dere treden op langs de geheele lijn van Kaapstad tot de Aar. Omtrent de overgave van Bloemfontein worden door de Engelsche bladen natuur lijk hoe langer hoe meer berichten ver spreid. Men doe echter wel door aan die veelal opgesmukte berichten niet te veel geloof te hechten. Volledigheidshalve willen we echter zoo'n bericht opnemen ontleend aan een Engelsch blad Reuter seint uit Bloemfontein d d. 13 Maart Vandaag zijn de Engelsche troepen de hoofdstad van den Oranje Vrijstaat bin nengerukt en, vreemd genoeg, zij werden door de inwoners hartelijk verwelkomd In den afgeloopen nacht maakte gene raal French zich meester van den spoor weg en verjoeg eenige klompjes Boeren ten Zuiden van Bloemfontein. Hij sloeg zijn hoofdkwartier op in een boerderij van den broeder van president Steyn, die kalm op zijn hoeve gebleven was. In den loop van den avond werd een dappere daad verricht door majoor Hunter Weston, van de Engineers, die, vergezeld van tien man, door de Boeren- liniën kroop en er niet alleen in slaagde de telegraaflijnen door te snijden, maar ook den spoorweg benoorden de stad te vernielen. Vroeg in den morgen werden troepjes Boeren ten Zuiden van de stad gezien, maar een paar bommen van Horse Batteries verdreven hen spoedig, nadat acht hunner gedood waren. mijne moeite en arbeid, ja zelfs de dienst van den vuurgeest verloren zou zijn. Wel mocht i£ de jonkvrouw met mij voeren, en haar als mijne gemalin behandelen, doch geene hand van eenen priester mocht mij met haar verbinden, tot dat mijn dienst tot op de laatste minuut volbracnt was. Dit bracht mij in groote verlegeuheid. Spoedig daarop kwamen Batistella, Tuitio de Petralta en Pitrangelo. Zij zeiden, dat Sciarra in het stadje Balva lag. Men moest thans al het volk met de nieuw aange- worvenen vereenigen, naar Balva opruk ken, en een verdrag maken, of de mis noegden met geweld voortdrijven. Doch men moest trachten Sciarra te winnen, en wanneer men hem de jonkvrouw terug gaf, die hij niet ver van Olgiato had ge vangen genomen, en door de woorden van Monte Marciano had verloren, zou hij zich gemakkelijk laten bevredigen. Nu zeide ik, wanneer dat zoo ware, zoo zou er tot op den jongste dag geene verzoening te hopen zijn, want ik liet mij veel liever vierendeelen, dan mij mijne verloofde ontrooven. Inlusschen kwam Paolo de Siena ook binnen. Hij was zoo even van Balva gekomen en bracht blieven van Sciarra aan Piccolomini, in weiken Sciarra ver klaarde, dat hij van Piccolomini geene bevelen meer dacht aan te nemen. En toen Paolo hooide, dat er over de jonk vrouw gesproken werd, en als ik mijne Een aantal Yrijstaatsche overheidsper sonen kwamen later naar Lord Roberts. Zij vroegen om leven en eigendom te beschermen en gaven de stad formeel over door de sleutels van de officieele gebouwen te overhandigen. Kort daarop deed Lord Roberts zijn intocht in Bloemfontein, vergezeld van zijn staf. Men ging naar het huis van den president, waar om half één de Union Jack* geheschen werd onder geestdriftig gejuich. Hierop zong men het »God save the Queen*. De troepen bleven buiten de stad, uit gezonderd zij die politiedienst moesten doen. In Londen is uit Constantinopel bericht ontvangen, dat Rusland van plan is een kolenstation in den archipel hetzij op Lemnos, Imaros of Myteleno te verlangen. Daarbij schijnt Rusland het met Turkije nog niet eens te zijn over de spoorweg concessie. Nieuwe troepenbewegingen hebben in het Zuiden van Rusland plaats. Men schijnt in Engeland niet heel erg op zijn gemak te zijn over de plannen, die Rus land in zijn schild voert. De gevangen genomen troepen van Croajé zijn nog niet naar St. Helena vervoerd aangezien er talrijke gevallen van besmettelijke ziekten voorkomen. In hetzefde telegram uit Kaapstad wordt gemeld dat de oneenigheid tusschen Transvalere en Vrij sta hire zoo hevig is, dat er buitengewone voorzorgen zijn genomen om rustverstoringen te voor komen. woorden herhaalde, die ik vioeger gebezigd had, barstte hij in een hevig gelach uit, zeggende »daar was het niet om te doen, want Sciaira heeft de jonkvrouw reeds weder terug, en hjj zal haar op nieuw niet zoo goedwillig,zich laten ontrukken.'' Ik versteende bij deze woorden van schrik, en zeide: Paolo, gij liegt als een schelm, want de jonkvrouw is bij mij onder goede bewaring." Hij antwoordde: wanneer dit geloof u vertroost, zoo behoud het vooi u zeiven doch ik weet wat ik gezien heb, en dezen morgen, toen hij van zijnen strooptocht terug keerde, heeft hij ook de jonkvrouw gevangen mede gebracht, en wel dezelfde, die wij mede uit Olgiato gevoerd hebben, met name Hermingarda di Solis. Zij weent en is ontroostbaar, waarschijnlijk is don Bastiano haar aangenamer." Toen ik dit hoorde, was er voor mij geene rust meer. Ik zeide Piccolomini, dien ik ter zijde "nam, dat ik aan het scbelmsche gezegde van Paolo twijfelde, doch dat ik naar Alcini terug wilde gaan, en mij met mijne manschappen en met de junkvrouw dadelijk bij hem wilde ver voegen, hij kon vast op mijne trouw rekenen. Don Alfonso prees mij wel, doch hij voegde er bij, dat hij wenschte, zich met Sciarra te verzoenen, en dat, in geval Sciarra de jonkvrouw geschaakt had, ik ter liefde van het meisje ons beider zaak niet zou kunnen opofleien. Er zou zich 117.08 4.979.25 2.163 80» Nederlaiidsch Zuid- ifrikaansche Fonds tot daad werkelij ken Steun. Driemaandelijksch overzicht der ontvangsten en uitgavenafgesloten op 28 Februari 1900, Ingekomen giften gedurende December 1899 le lijst gedurende Januari 19001« lijst Februari 1900 2e lijst In de ljjsten worden de gitten elk afzonderlijk vermeld. Deze lijsten worden in T belang der publieke controle steeds aan de dagbladpers ter openbaarmaking gezon den. (De bijdragen van per sonen die door tusschen- komst van het Fonds naar Zuid-Afrika vertrokken zijn in deze opgaaf be grepen. Renteloos Voorschot n 500.— Andere ontvangstenfdi vereen/ 24.40 Totaal 7.784.53* Passagekosten tot Delagoa- Baai voor 20 personen en retourbiljet 1 pers. Gelden verstrekt aan den ver- tegenw.in Z.-Afrika. (Gelei der le groep/ Gelden medegegeven aan ge leiders volg. groepen voor verdere reiskostente ver antwoorden aan den ver tegenwoordiger in Z.Afrika. 4 311.- 1,209. - 484.20 wel eene gelegenheid opdoen, hem den buit weder op eene listige wijze te ont- rooveD. Dit gezegde uit den mond van Piccolo mini, strekte mij tot groote ergernis want ik zag zeer wel uit alles, wat hij er nog bij voegde, dat hij van zins was, om Sciarra's vriendschap, alles over te geven. Daarom werd ook ik in mijn hart koeler jegens hem gestemd, en zwoer, dat ik hem en den Spiritus Familiaiis en alles liever dan mijne verloofde in den steek zou laten. Hierop steeg ik te paard, hoewel het reeds laat in den avond was, en snelde naar Alcini terug, terwijl ik den ganschen nacht door reedvan Scenna naar Alciri is echter een geheele dag reizeris. Toen ik den volgenden dag de plaats naderde, zag ik eenen zwaren rook boven deze streek oprijzen. En toen ik er bij kwam, zag ik alle hutten afgebrand, al het volk verdwenen, en heinde en verre niemand, die mij te woord kon staan. Ik zonk als zinneloos neder naast de brandende puin- hooperi, waar ik Thorhaimer mat Hermin garda had verlaten, sloeg met mijne vuis ten op den grond, en ging als een razende te werk. Nu stond ik weder op, het mijn gewond paard staan en liep rond tot aan de verst verwijderde, bij de bergen gelegen hutten, om eenig bericht van het groote ongeluk te bekomeD. Doch alle hutten stonden ledig en verwoest. Met mijne naspoiingen was de dag

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1