H E R M INGA IID A j\o. 1409. 'laterdag 17 Maart 1900. ISe «laar Nieuws- en Advertentieblad v«or Z e e u w s c li - V laanderen F. DIELEMAN, AXEL. Itnilenlaiid. FEUILLETON. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T 8 PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordej naar ol^atsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aclvertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In ons vorig nummer schreven wij reeds een en ander over vredesonder handelingen. Waren het toen nog maar geruchten, die wij meedeelden, thans kunnen wij met zekerheid melden dat door Krüger en Stein pogingen zijn aan gewend om tot den vrede te dromen. Op 5 Maart is door de beide presidenten een telegram verzonden aan de Engel- sche regeering van den volgenden inhoud: Het bloed van duizenden, die door den oorlog zijn ten onder gegaan en het vooruitzicht op een zedelijken en econo mischen ondergang, waarmede Zuid- Afrika thans wordt bedreigd, maken het voor beide oorlogvoerende partijen nood zakelijk, zich zonder eenigen hartstocht af te vragen, waarvoor zij vechten. Met dit doel en met het oog op de verzekeringen van verscheidene Engel- sche staatslieden, dat de oorlog werd begonnen met het vaste doel, het gezag der Koningin in Zuid-Afrika te onder mijnen, beschouwen wij het als onzen plicht, plechtig te verklaren, dat de oor log slechts werd ondernomen als een maatregel van verdediging, ten einde de bedreigde onafhankelijkheid der republiek als souvereinen, internationalen staat, te redden. De oorlog wordt slechts voortge zet, ten einde de onbetwistbare onaf hankelijkheid der beide republieken als souvereine, internationale staten te ver zekeren en de verzekering te bekomen, dat diengenen van Harer Majesteit, on derdanen, die aan onze zijde strijden geen leed, welk ook zal geschieden Slechts op deze voorwaarden verlan- Nu schreeuwde ik: »Marco waar hebt gij de jonkvrouw gelaten Hij echter vloekte en zwoer, dat hij niet wist, waar zij in het gedrang gebleven was. Nu rende ik woedend onder de naast bij zijnde vijandelijke drommen, want ik telde nu verder mijn leven niet en wilde zonder de hemelscbo niet leven. Toen ik echter midden in den strijd den muilezel alleen op zijde zag staan, liep ik er heen doch de jonkvrouw was niet te vinden. Nu weid ik wanhopend, en daar waar de strijd en het rumoer het grootst waren rende ik heen, om haar te vinden ot mijn leven op te offeren. En toen ik over het veld liep, hoorde ik mij, achter mijnen rug bij mijnen naam roepen. Het was de stem van Hermin- garda. Hermingarda stond sidderend achter eenen ouden boom, en ik was haar voorbij gerend, zonder haar te zien. Nu sloeg ik verheugd mynen arm om haar heen, en in den ander mijn bloedig zwaard hou dende, zeide ik: »na sterven wij met elkander 1" vervolgens bracht ik haar dus door bet gewoel heen, en sloeg het Ro- meinsche gespuis, hetwelk ons tegen kwam, terug, en bracht haar eerier dan ik gen wij den vrede te zien hersteld, ter wijl. indien de Engelsche regeering vast besloten is, de onafhankeliikheid der Republieken te vernietigen, ons niets anders overbijft dan te volharden op den ingeslagen weg, vertrouwende dat God ons niet zal verlaten Wij hebben geaarzeld, deze verklaring vroeger af te leggen, daar wij vreesden, dat. zoolang het voord'eel aan onze zijde was en onze troepen verdedigende stel lingen ver in de Engelsche koloniën be zet hielden, zulke verklaringen het eer gevoel van het Engelsche volk zouden kwetsen doch nu het prestige van 't Britsche keizerrijk is gered door de ge vangenneming van eene van onze troe penmachten en waardoor wij gedwongen werden de overige stellingen, welke door onze machten waren bezet, te ontruimen, is deze hinderpaal uit den weg geruimd. Wij kunnen niet langer aarzelen, ten aanzien van de geheele beschaafde wereld de Engelsche regeering en het volk, duidelijk voor oogen te stellen, waarom wij vechten en op welke voorwaarden wij bereid zijn, den vrede te herstellen. Het Engelsche ministerie heeft op 11 Maart het volgende geantwoord »Wij erkennen de ontvangst van het telegram der presidenten, dat hoofdzake lijk tot doel had, te vragen aan de En gelsche regeering de erkenning de onbe twistbarenoafhankelijkheidder republieken als souvereine internationale Staten en voor te st-llen op deze voorwaarden aan den oorlog een einde te maken. In het begin van October 11 was er vrede tusschen de Koningin en de twee republieken onder conventies, die toen vermoeden kon, in veiligheid buiten het gevecht Ter zelfder tijd hield Virginio's volk van ons af, want Piccolomini kwam ons met zijne manschappen ter hulp snellen, en onder de Romeinen was groote verwarring ontstaan. Toen wij op Piccolomini's ben den stieten, hieven wij allen van blijd schap een groot gejuich aan. Daarna kwam Marco op mij af, en eischte de jonkvrouw op. Doch ik zeido »gij hebt haar in den nood verlaten, en r.oen heb ik haar met. levensgevaar gered zij is de buit die my toebehoort. Ook kan men mij haar ontnemen, zwaard tegen zwaard, leven om leveD." Nu werd hij vertoornd, en wilde het zwaard tegen mij trekken, doch Hermin garda riep, teiwijl zy mij omhelsde: »iu verlaat bem niet, en wilr, gij hem dooden, zoo moet gij eerst mij dooden." Ook de heer van Monte Marciano bemoeide er zich mede, en weerde Marco met harde woorden af, zoodat deze zich vloekend van ons verwijderde. GOEDE RAAD. Wij hadden voortaan geen rust, want Virginio keerde zich, zoodra hij Olgiato bezet had, met zijne geheele macht tegen ons; daaiom besloten wij, ons in het gebergte te verstrooien, om nieuw volk te werven. Ik echter vreesde de hinder lagen van Maico, en kwam met Hermin garda overeen, haar bij Martha aan het van kracht waren Onderhandelingen zijn toen gevoerd tusschen de Engelsche en Transvaalsche regeeringen, welke tot onderwerp hadden een herstel te verkrijgen van zeer ernstige grieven, waaronder Engelsche onderdanen in Transvaal leden. In den loop der onder handelingen moest Transvaal Engeland kennis geven, dat zij belangrijke krijgs- uitrustingen voorbereiddede Engelsche regeering nam in verband hiermede hare maatregelen en versterkte dienovereen komstig de garnizoens van Kaapstad en Natal. Geen "inbreuk op eenige rechten, door conventies gewaarborgd, was tot op dat oogenblik door Engelsche zijde gemaakt. Plotseling verklaarde Transvaal, na het stellen van een beleedigend ultimatum, den oorlqg, de Oranje Vrijstaat deed een zelfden stap. Vooruitloopende op deze onderhandelingen had Transvaal gedu rende vele jaren haar krijgsvoorraden op enorme schaal opgestapeld, welke alleen bestemd konden zijn om tegen Engeland te woiden gebruikt De presidenten maken enkele opmer kingen van negatieven aard over het doel dezer krijgstoerustingen. Ik ach het niet noodzakelyk. over de gerezen quaes- tie te discussieeren doch het resultaat van deze toerustingen, die in het diepste geheim uitgevoerd werden, is geweest, dat het Keizerrijk gesteld werd tegen over een inval, die woor ons als nasleep had-een duren oorlog en verlies van dui zenden kostbare levens Deze groote ramp is de straf, die Engeland ondergaat voor 't berusten in het bestaan van de re publieken. meer van Bolsene te brengen. Voor dat wij echter dit besluit konden ten uitvoer brengen, kwam Virginio van alle zijden tegen de ballingen oprukken. Nu braken deze in den nacht op, en verdeelden zich in het gebergte, ieder naar de plaats, welke Piccolomini aanwees, want hij voer de bet opperbevel over ons. Mij zond hij met tien ruiters naar het vlek Alcini, hetwelk uit enkele huizen bestaat, die hoog op de bergen liggen. Toen wij daar aankwamen, gav9n de landlieden ons huisvesting en voeding, dewijl wij geld hadden en betaalden ook vermeerderden zij mijne benden, met twaalf' moedige kerels, die met ons op buit wilden uitgaan. Hermingarda smeekte rajj echter deze levenswijze op te geven, en met haar naai het meer van Bolsene te gaan ook wilde zij, wanneer ik dit beloven zou, mij naar Duitscbland volgen. Hare woorden be kommerden mij zeer, want ik kon haar myn geheim nog niet toevertrouwen ook Thorhaimer, die by ons was drong met roerende beden Dij mij aan, dat ik dit schandelijk, handwerk zou opgeven, het welk niet anders was. dan een gemeen rooversleven. Doch ik bleef onverzettelijk, want ik wilde getrouw om don Spiritus Fainiliaris dienen, geiyk mij was voorge schreven geworden. Toen nu Thorhaimer zag, dat ik niet te bewegen was, zeide hy »ik bespeur wel, beste meester, dat geheime redenen u noodzaken, dit gevaar- Met het oog op het gebruik, dat de republieken van de hen verleende vrij heid gemaakt hebben, en met het oog op de rampen, die de ongemotiveerde aan val gebracht heeft over het grondgebied der Koningin, kan de Engelsche regee ring niet anders antwoorden op hot te legram der presidenten, dan dooj te zeggen, dat zij niet bereid is, de onaf hankelijkheid van de republieken te I erkennen. Het telegram van Krüger en Stevn, ademt geen njoedeloosheid en wanhoop, zal men bemerkt hebben. Eenvoudig, doch krachtig is hun verzekering dat zij zullen volharden op den eenmaal ingeslagen weg, vol vertrouwen op God. indien Engeland vasthoudt aan zijn besluit, de onafhan kelijkheid der Republieken te vernietigen. Het is een taal, waardig aan mannen, die hun goed recht kennen, en die zich liever zullen doodvechten, dan,den nek te buigen voor EngelaDds Luipaard. Bloemfontein is gevallen. De Engelsche vlag wappert thans van het presidents gebouw. Maandag en Dinsdag waren door French -reeds een paar heuvels bezet, die de stad beheerschen. Woensdag trok Roberts de hoofdstad van de Oranje- Vrijstaat binnen Van Bloemfontein zal nu de tocht naar Pretoria beginnen Om Bloemfontein te bereiken, hebben de Engelschen 16000 man verloren. Een nog grooter bloedblad zal aangericht worden op den weg Bloem fontein-Pretoria. De Boeren verkeeien thans in de gunstigste positie. Hun hoófdleger is nog volkomen strijdvaardig en hun zware kanonnen zijn alle in veiligheid, Van het vlakke terrein wordt lijk handwerk niet te verlaten. Ook ver troost het mij, dat het niet lang meer duren zal, of gij zult hetzelve laten varen. Doch denk aan de teedere jonkvrouw en dat zij deze ongestadige en zwervende levenswijze niet verdrageD kan, zonder nare gezondheid te benadeelen. Zorg ten minste voor hare rusten gezondheid. Ook is het niet welgedaan, dat gy met deze deugdzame jonkvrouw, die u zoo groote liefde toedraagt, rondzwerft. Want het betaamt u de onschuld der jonkvrouw te beschermen. Bedenk daarom wel wat gy doet." Ik werd door deze en andere redenen tot diep nadenkeu gebracht, en besloot in mijn hart, mijn huwelijk door de hand des priesters te laten inzegenen, wanneer zij hare toestemming hiertoe wilde geven, 6n haar dan naar Rome of Daai eeDe andere stad, of waarheen zij begeeren zou, in veiligheid te drengen, tot dat mijn diensttyd om den Spiritus Familiaris zou zijn afgeloopen. Daar ik echter ten dien einde nog met Piccolomini meest raad plegen, begaf ik my naar Hermingarda cn stelde haar voor, hoe dat ik in ons belang voor het yer volg mei het opper hoofd der ballingen wilde raadplegen. Ik beloofde haar, na twee dagen terug te keeren, en Thorhaimer tot bare bediening en tot hare bescherming achter te laten. Hermingarda bewilligde weenende in mijne verwijdering, en ik werd gewaar, hoe teeder ik door baar bemind werd, En

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1