UmiJJUKDA. No. 1402. Woensdag 21 Februari 1000. I5e .laari». Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsrüimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. »Kimberley is ontzetc, zoo klonk het Vrijdag door de straten van Engelands hoofdstad. En werkelijk het ministerie van oorlog publiceerde het volgende tele gram ontvangen van Roberts: Jacobsdal 16 Febr. twee uur 's morgens. French is met artillerie cavalarie en bereden in fanterie Donderdagavond te Kimberlev Het is een onbetwistbaar feit, dat ge neraal Roberts een handige zet heeft ge daan. Deze is toch met zijn troepen om de bezettingen van de Boeren heen ge trokken Op drie plaatsen is French de Modderivier overgetrokken. Hoewel een drift door de Boeren sterk verschanst was, werden zij toch door de Engelschen ar tillerie verdreven, en zoodoende kon ge neraal French onmiddellijk naar Kimberley oprukken. Wat het nemen van Kimberley vooraf gegaan en gevolgd is blijkt uit de volgen de telegrammen. Op 15 Februari werd Jacobsdal na een reeks van schermutselingen met eene kieine troepenmacht bezet. De artillerie bombardeerde den omtrek en verdreef de de rest der Boeren. Voorts ontruimden de Boeren, dat door de Engelschen bezet is. Het totale verlies der Engelschen be draagt ongeveer twintig. Uit Pretoria seinde menAangaande het gevecht van 15 Febr. nabij Jacobsdal, blijkt uit nadere rapporten, dat twee duizend En gelschen door de stellingen der Boeren bij Modderrivier heen kwamen en Kim berley binnentrokken, terwijl een deel der federalen vocht. Men meldt, dat Hierover was de prins zeer verheugd en ik moest hem veel van mijne reizen en van DuitscblaDd verhalen. Ook wilde hij mij niet zoo spoedig laten vertrekken, daar hij de aankomst zijner jonggehuwde zuster verwachtte, voor wie hij allerlei grooie feesten had gereed gemaakt. Nu beloofde ik den edelmoedigen prins, nog acht dagen bij hem te vertoeven, en aan zijne feesten deel te nemen. Nog denzelfden dag verscheen zijne zuster met baren gemaal, den hertog van Monteleone, en een buitengemeen talrijk, schitterend gevolg. Aan koks, komedi anten, speellieden, zangers en zangeres sen, was geen gebrek, en voor alien plaats in de uitgestrekte gebouwen van den prir.s. Alles ging mat eeDe koninklijke pracht vergezeld, en ik zou vergenoegd hebben kunnen zijn, bad ik niet om Hermin- garda's verlies getreurd. Ook ben ik dik wijls ter zijde gegaan, om eens goed uit te schreien, wanneer iedereen zich aaD vermakelijkheden overgafwant de betui gingen van vreugde van zoovele menschen maakten mij nog veel treuriger. Ik nam slechts den schijn aan, alsof ik de uit spanningen deelde, en stelde mij opge ruimder aan, dan ik was. de achterhoede van de Engelschen onder schept werd door de federalen, die een groote buit maakten aan ossen en een aantal gevangen mannen. Omtrent dit laatste zond generaal Ro berts nog het volgendeKelly-Kenny maakte gisteren buitacht-en-zeventig wagens met levensmiddelen, twee met Mausergeweren, verder 8 kisten granaten, tien vaten met ontplofbare stoffen, alles behoorende tot Cronjés laager, dat nog door artillerie der Engelschen beschoten werd op het oogenblik dat Kitchner bo venstaand bericht afzond. Uit de verschillende telegrammen, valt verder weinig nieuws mede te deelen. Het schijnt er intusschen niet schitterend voor de Engelschen uit te zien, al is French nu te Kimberley. In het Zuiden gaan de Boeren maar steeds voorwaarts. Mocht het aan de Boeren gelukken, en in een telegram wordt reeds gezegd, dat het- een voldon gen feit is, de verbindingslijn van Lord Roberts te verbreken, dan zou de toestand zeer hachelijk voor hem zijn. Een gedeelte van zijn convooi is hij reeds kwijt en versterkingen noch levensmiddelen of amunitie zullen hem kunnen worden Generaal Clements ontvangt versterkin >n, die hij zeer goed zal kunnen ge bruiken. waar wij weten, dat ziin ver liezen zeer groot zijn geweest bij Rens burg Vijf officieren sneuvelden, een ge heele compagnie werd gedood. Twee compagniën werden omsingeld en ge vangen genomen. Ladysmith heeft een heliografisch be richt verzonden. Daarin wordt gezegd, Den eersten avond, toen in eene groote tuinzaal een concert gegeven, werd, werd ook ik daarheen gebracht, doch ik hield mij ver van den anderen verwijderd, en wilde verbergen in wolk eene weemoe dige stemming ik was. Ook hoorde ik niets van hetgene op het orkest voorviel, zat met nedergeslagene oogen in eenen hoek der zaal. en dacht aan de ongeluk kige Hermingarda. Intusschen ontstond er eene groote stilte, want eene der voor naamste zangeressen liet zich hooren. Zij had ook zulk eene beiooverende stem, dat ik zelf daardoor geheel verrukt werd en die ik alleen met de stem eenertmgelin, of van mijne verlorene en aangebedene godin kon vergelijken. Daarom kon ik mij niet onthouden.de oogen op te slaan, om de zangeres te be wonderen. Doch nu was het mij, als of ik krankzinnig werd, want ik herkende in de zangeres op het orkest, de als dood beweende Hermingarda. Nu kon ik mijne verrukking en ver bazing niet langer bedwingen, sprong op en zou naar het orkest zijn geloopen, wan neer het aanschouwen van zooveel voor name personen mij geenen eerbied had in geboezemd. Ik verliet echter mijne plaats en drong tot het orkest door, om mij te overtuigen of ik mij niet bedrogen had en zij was hetIk sidderde over mijn geheele lichaam, en gevoelde dat ik op het punt was, mijnen adem en bewust zijn te verliezen. Zg zag mij somtijds dat de hevigheid van het beleg zeer ver minderd is en de Boeren thans eenige rust geven. De bezetting beschouwt het als een gunstig teeken, maai of het in werkelijkheid of in de verbeelding zwakte der Boeren beteekend, zijn zij allen toch vol vertrouwen ten slotte ontzet te worden. Zoover waren we met ons overzicht gekomen, toen we de pas verschenen bladen ontvingen, die ons meer nieuws zouden brengen aangaande de laatste operaties. Doch, helaas het heeft niet zoo mogen zijn. French zit nog in Kimberley uit te rusten, terwijl zijn achterhoede met levens middelen en ammunitie in handen is ge vallen van de Boeren. Generaal Cronjé is op weg naar Bloem fontein en een convooi is nagezet door generaal Kelly-Kenny. Deze versterkt door een brigade Hooglanders slaagde er in, gebruikmakende van de vermoeid heid van Cronjés ossen, om hem honderd wagens te ontnemen. Officieel is er verder niets bekendook telegrammen van Boeren zijde ontbreken. In welke toestand dus Kimberley ver keert, valt moeilijk te zeggen. Wachten is derhalve de boodschap. Ook van Bulier hoort men niets, even' min wordt er iets bericht uit het Zuiden van den Oranje-Vrijstaat, uitgezonderd het bericht dat de Boeren verdreven zijn uit Dordrecht, maar hier tegenover staat, dat zij zich verzekerd hebben van de kopjes ten Noorden van Arundel. We zeggen met de Telegraaf: Er broeit iets in de lucht. Gedurende een kinderfeest, dat gegeven met oplettendheid aan, doch dit stoorde haar niet in haar gezang, en ik verwon derde mij over hare veinzerij. Ook be merkte ik wel, dat zij niet gekend wilde zijn, want zij droeg hier den naam van Donna Lucia, en had voorgewend, dat zij van Florence kwam, zoozeide mij elkeen die ik naar de zangeres vroeg. TREURIGE ONTDEKKINGEN. Intusschen hoorde ik spoedig van den prins, meer da* mij aangenaam was te weten, want toen ik, nadat het concert geëindigd was, de gewaande Donna Lucia wilde spreken en opzoeken, en ik den pi ins verzocht, mij voor te stellen, raadde hij mij, voorzichtig te werk te gaan. de wijl zij de minnares was van den rjjken Marchese de Lamantano, die ha3r uit Flo- renco geschaakt had, en zoer jaloerscb was. Ook was het slechts op algemeen en aanhoudend verzoek, dat de marchese zich had laten bewegen Donna Lucia open lijk te laten ziDgsn. Ik kon dit verhaal niet rijmen met dat gene. hetwelk ik van Hermingarda wist, en kon nog minder gelonven dat zij mij te Lorette, en sedert dien tijd zoo schan delijk misleid en mij met hare deugd zou bedrogen hebben bovendien was de Mar chese de Lamentanc een afgeleefde leelijke kerel, die nauwelijks uit vel en been be stond, en in het hart van Hermingarda niet veel gelden kon. De prins had nochthans gelyk, want de werd te Guatemale bij de sluiting der examens werd een groot tumult verno men, egvolgd door den val van zinken dak platen. Op bevel van den president der republiek die meende dat er een aanslag ge pleegd werd, vuurden de soldaten, met het droevige gevolg, dat drie honderd kinderen gedood werden. De staat van beleg is afgekondigd. Het gezantschap van Guatemale te Parijs spreekt echter tegen, dat er geschoten is. In Omdurman is het weer rustig. De soldaten, zegt de Daily Mail hebben hun amunitie afgegeven. De Sirdar heeft van de Khedive volmacht gekregen om naar beste weten te handelen in de quaestie van subordinatie. Een commissie van onderzoek, bestaande uit zeven Egyptische officieren begon gisteren haar zittingen om de oorzaken der subordinatie te onderzoeken. Een onderwerp dat thans in bespreking is in het Congres der Yereenigde Staten van Amerika een beslissing heeft gewacht, is de lynchwet in verband met de rasquaestie. De Burgeroorlog is nog niet lang genoeg geleden, dan dat alle bitterheid op dit punt uit de harten van Noordelijken en Zuidelijken zou zijn ver dwenen, en scherpe, kwetsende woorden werden aan weerszijden geuit, niet in het minst bevorderlijk aan een onpartij dige beoordeeling van het onderwerp van bespreking De zuidelijke leden bewezen bij statis tiek, dat het aantal lynchings in de laatste jaren zeer was afgenomen en be weerden, dat zij evenals hun broeders uit de noordelijke staten een wet begeer den, om de gewoonte te beperken, zoo Marchese verliet zjjne aangebedene geen oogenblik. en toen er gedanst werd, was hy aanhoudend aan hare zijde. Ik wacht te my wel, hem ijverzuchtig te maken, doch ik zelf was woedeud en van verdriet mij zeiven geen meester, want Hermin garda speelde hare rol zoo slim, dat zij mij nauwelijks opmerkte of scheen te kennen ook was zij zoo levecdig en opgeruimd, als ik haar nog nooit gezien had, sedert de ontmoeting bij de kapel. Eindelijk, toen de Marchese, vermoeid van het dansen, niet ver van mij at, ging zitten, trad ik naar hem toe, en verzocht hem zeer beleefd, om de hand zijner dan seres. Hjj weigerde het ook nietik leidde Hermingarda ten daDS, en was geheel vuur. Doch ik schrikte over hare koelheid, want zij verried zelfs door geenen blik, dat zij mij kende. Toen nu mijn beleedigd eer gevoel en mijne liefde mij verweten, eene trouwlooze het hof gemaakt te hebben, welke de veinzerij jegens anderen zoover dreef, als tegen mij fluisterde ik haar onder bet dansen In het oor»Herming- arda hoeveel smart heb ik om uwenLwil geleden, en hoe moet ik u wedervinden - Nu bloosde zij, en lachte met hare ge wone opgeruimdheid, en antwoordde Gy vergist u, mijnheer, ik heet Lucia." »Ik weet het wel en voor mij wilt gij geene Hermingarda meer worden O, dat gij mij bedrogen en mijn hart gebro ken hebt Goeden nacht 1 Ik ontvlucht

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1