HERMINGARDA. m. i4oo. Ons Geïll. Zondagsblad Woensdag 14 Februari 1000. I5e Jaar^. Mieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELFJMAA, AXEL. FEUILLETON. 18) Buitenland. AXELSCHE coiinm. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsmimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlpk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. biedt ons deze week wederom veel af wisseling. De Slag by Magersfontein is de titel der prachtige gravure op de eerste pagina die ons een blik doet wer pen op de Oorlogstooneelen, en ons te aanschouwen geeft de vreeselijke slachting der Hooglanders Brigade. Verder geeft het den lezer een aan schouwelijke voorstelling van de Heldendaad van Luitenant Collis die op een verkenning uitgezonden naar Arundel, en op een boeren patrouille stoo- tend, in allerijl moest terugkeeren en op dien tocht, met gevaar van eigen leven, het leven van zijn makker redt. Een klein plaatje, maar niet minder treffend, getiteld De laatste eer getuigt ons van de liefde en achting der krijgers voor een gevallen wapenbroeder. Een aangename afwisseling op detoo- neelen des oorlogs schenkt ons het aar dige tafereeltje Tussclien twee vuren, dat ons een oudeu snoeper tusschen een paar guitige, ondeugende jonge meisjes zeer leuk weergeeft. Verder bevat de illustratie 't vervolg van het boeiend verhaal der avonturen van miss Caylay, versierd met een drietal Den vijfden dag van mijne dienst werd ik geroepen, en de stiefmoeder gelastte mij alles tot de reis gereed te maken. Dit deed ik, en volbracht wat mij bevolen werd. Den avond van dezen dag gelastte mij Domenico, het huis niet te verlaten, om te verhoeden, dat Hermingarda, zijDe zuster, zich uit de kamer verwijderde want hij en zijne moeder wilden nog eens naar het heilige huis gaan. Ik beloofde in alles gehoorzaam te zullen zijn, en hij ging met zyne moeder weg. Ik bleef echter in de voorzaal en bewaakte Her mingarda. OPHELDEBINGEN. Een kwartier uur daarna kwam zij zeer blóode en beschroomd uit hare kamer te voorschijn en zag mij lang zwijgend aan. Vervolgens zeide zij met eene zachte stem »don Bastiano, waarom hebt gij rmj dat gedaan V' Ik antwoordde en zeide»jonkvrouw, mijn leven behoort u alleen toe." «Betaamt het een edelen ridder de dienst van eenen knecht te verrichten J" »Voor u jonkvrouwe, zal ik doen wat gjj my beveeltik verlang geene andere aardige gravures benevens een groote rijkdom aan interes santen tekst. Om het aangename met het nuttige te verbinden vindt men in deze uitgave tal van pittige anecdotes, veel wetenswaardigheden, gezonden hu mor en leerzame beschrijvingen, waar onder die van den Vrek en meer anderen, alleszins de belangstel ling wekken. Het nummer besluit met een aller- koddigste geïllustreerde grap, getiteld een kwajongensstreek. Waarlijk, wie met deze illustratie een maal heeft kennis gemaakt, zal haar verder onmisbaar beschouwen voor lees tafel en huisgezin. Deze illustratie welke we kelijks in 8 a io pag. ver schijnt, is voor de lezers van ons blad verkrijgbaar a 30 ets. per drie maanden fr. p. p. 37V2 ets. ^<3=s» Wie deze illustratie nog niet bij zijn cou rant ontvangt, verzuime niet zijn wensch daartoe aan ons te kennen te geven. DE ADMINISTRATIE. beiooning, dan slechts in uwe nabijheid ie ademen." >Wat wilt gij? gij ziet, dat ik eeneon gelukkige gevangene ben. Mijn stiefbroe der en zijne moeder haten mij. Ik ben zeer ongelukkig." »0 jonkvrouw zegt dat niet, zoolang mijn bloed en goed u kan helpen. De hemel zou zich zeiven ongetrouw worden wanneer hij u verliet." Toen ik dit gezegd had, barstte zij stil weenende in tranen los. Na kon ik mij niet langer bedwingen en viel weenende aan de voeten der goddelijke en riep «dood mij liever, dan dat ik uwe tranen moet zien." Zij verliet mij met rassche schreden, grendelde de d9ur der voorzaal, keerde te rug en beurde mij van den grond op. «Zjj komen misschien spoedig terug dus - vertrouw ik mij blindelings aan uw hart toe. Het moet geschieden God en de hei lige maagd mogen mjj helpen Bezit gij moed, don Bastiano Voor u sterf ik duizend dooden, jonk vrouw 1" »Zweert gjj mij niet te verraden, wan neer gij niet helpen kunt?" Ik kuste hare hand en zeide: bij het heiligste wat ik onder den hemel ken, bij u zelve Zij bloosde en maakte hare hand uit de mijne los. Ik hield die echter vurig vast, en vroeg»zijt gij daarom op mij vertoornd? Beveel mjj wat gij wilt, Omtrent het terugtrekken van de En- gelschen ten derde male is nog niet veel bekend. Nu en dan komt er eens een telegram af; doch een nauwkeurige be schrijving vau den terugtocht is nog met ontvangen. Dat er echter weer vele ver liezen geleden zijn, bleek uit het laatste telegram in ons vorig nummer Uit het Engelsch kamp bericht men nu, dat de Britsche troepen over de Tugela zijn terug getrokken, nadat de Engelsche generaal zich overtuigd had, dat, met het oog op het hevige vuur der Boeren een verder voortrukken, nuttelooze menschenoffers vorderen zou. De stellingen der Brjtsche troepen aan de noordzijde der Tugela bleken moeilijk te houden. Zonder ophouden werden de Engelschen door de Boeren beschoten. De geheele Britsche artillerie is aan het werk geweest; doch was niet in staat de kanonnen tot zwijgen te brengen. Een telegram uit Rensburg vertoont ons de eerste verschijnselen van een nieuw succes der Boeren. Wat toch is het geval. De Engelsche bladen meldden de vorige week, dat een afdeeling Boeren bij Colesberg omsingeld was. Maar het ontvangen telegram zegt dat het verkeerd is te veronderstellen, dat de Engelschen op eenigerlei wijze de Boeren omsingeld hebben. De Boeren bezetten toch een grooten hal ven cirkel ten nooiden van de stad, die alle wegen naar Oranje Vrij staat omvat. De Boeren zijn daar zeer bedrijvig, bedreigen elk oogenblik de En gelschen op den rechtervleugel en hebben het wagenverkeer der Britten onderbro- slechts niet, dat ik ophoud te aanbidden." Zjj liet hare hand in de mijne, en zag mij van terzijde teeder aan en zeide Bas- liano gij zijt waarlijk een rechtschapen ridder. Ik stel uwe vriendschap op prijs. Ik wil u mijn vertrouwen schenken." Hierop verhaalde zij mij ongelootelijke dingen, hoe zij sedert hare kindscbheid in de macht van hare goddelooze stiefmoe der was geraakt, die benevens don Do- mencio veel vertering maakte, zonder ver mogen te bezitten. Hoe beiden de kunst verstonden, ailerlei rijn volk, onder aller lei voorwendsels uit te plunderen, en zelfs daartoe zich van hunne stiefdochter be dienden, hoewel deze met afschuw tegen dit schandelijk bedrijf was vervuld ge weest. Zoo waren moeder en broeder thans gereed, baar aan den kardioaal Giu- liano te koppelen, die hen groote sommen en lijfrenten beloofde, wanneer zij Her mingarda noodzaakten, zich aan zjjnen wil over te geven en zyne liefde te verhooren. Domencio, een gevaarlijk en boosaardig mensch, had haar met eenen gewissen dood bedreigd, wanneer zij niet gehoorzaamde. Hermingarda had hierop slechts aangedron gen, dat zij vooraf nog eene bedevaart naar de heilige kapel van Loratto mocht doen, alwaar zij eene gelofte te vervullen haddaarna dacht zij haar woord te ge ven, doch nooit voor dien tjjd. Zij bad echter deze begeerte slechts als voorwaar de gesteld, opdat zjj tjjd en gelegenheid tot uitstel zou hebben. Evenwel buiten ken. Op 8 Februari deden 50 bereden Australiërs een verkenning. Zij ontmoetten echter een groote overmacht der Boeren en werden van kopje tot kopje verdieven onder een hagelbui van kogels We zijn nieuwsgierig naar meer nieuws uit Colesberg. Wie weet wat de telegraaf ons van die plaats weet brengt De Standard vertelt, dat er in het kamp der Engelschen bij Modderrivier Boe renpaarden gevangen zijn, lijdende aan de gevreesde paardenziekte. Het is niet on mogelijk voegt het blad aan zijn bericht toe, dat dit een slimme streek der Boe ren is in de hoop, dat de ziekte slacht- offerszal maken onder de Engelsche paarden Een Engelsch soldaat schrijft aan zijn familie in Engeland dat hij vóór den aan val bij Colenso geschreeuw van vrouwen en kinderen in de verschansingen dei Boeren gehoord heeft Door andere brie ven wordt dit bericht bevestigd. Te mid den van den aanval, heeft een tamboer vrouwen amunitie zien dragen. Zij staken daarbij een ongedekt terrein over, gelegen achter de eerste stelling Jongens kon men eveneens met patroon-bandeliers zien loopen. Velen werden getroffen. Uit Pretoria is door den censor een tele gram doorgelaten, waarin gesproken wordt van een nachtelijken uitval der bezetting van Ladysmith. Doch verder hoort men er niets van. Is de aanval afgeslagen Wordt er nog doorgestreden Is het bericht juist? Dergelijke vragen doen in Engeland de ronde, doch de regeering zwijgt. Het adres van antwoord op de troon rede werd met 229 tegen 39 stemmen door de leden van het Engelsche Lagei- huis aangenomen. die enkele reis dat zij naar het kruis was gegaan, om mjj dat beeld terug te geven, was het haar nooit gelukt, aan het streDge opzicht te ontsnappen. »Nu echter," vervolgde zij, »ge)oof ik, dat de heilige maagd mijne duizende zuch ten en tranen verhoord en u tot mij ge zonden beeft. Gij hebt mij ook altijd voor den geest gezweefd, sedert ik u gezien heb, en ik heb u niet vergeten. Doch ik kon u mijn vertrouwen niet schenken, uit vrees mij en u in het ongeiuk te storten en ik dank er God en de heilige maagd voor, dat zij ons dit oogenbük hebben ge schonken." Hierna verklaarde zij mjj, dat zij dezen nacht wilde ontvluchten of sterven. Wan neer ik haar echter naar eene vrouw, niet ver van Monte Fiascone aan het meer Bol- sene wilde brengen, die als meid in bet huis haars vaders gediend had, en alle ver trouwen verdiende, zou zjj mij levenslang dankbaar zijn. Daar hoopte zjj verborgen te leven en aan de vervolgingen h3rer stiofverwanteo te ontkomen. Ik spra* haar moed in, en beloofde alles tot de vlucht gereed te maken, en haar om middernacht aan den trapop te wachten. Nu zag ik haar schoon gelaat voor de eerste maal lachen, en haar blik verhief zich dankend naai den hemel. Vervolgens zag zij mjj met welgevallen aan, drukte mjjne üaud eu zeide«Zoo vertrouw ik u God zal het u vergelden, wacht uay, ik kom zeker,"

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1