HERMINJURDA. No. 1306. Woensdag 31 Januari I000. e Jaargf. IJi IJ Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Bnitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aclvertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Het laatste nieuws, dat we in ons vorig nummer betreffende den oorlog mededeel den was, het nemen van Spionskop door de Engelschen. Doch den anderen dag ontvingen wij bericht, dat Spionskop door de Boeren weer terug genomen was. We twijfelen er nu aan, of Spionskop wel door de Engelschen is bezet geweest. Wellicht waren zij nog maar tot aan den voet van den heuvel genaderd, toen het bericht door Buller naar het hoofd- kwaitier gezonden werd, dat het kopje bezet was Een ander minder aangenaam bericht ontvingen wij j.l. Zondag n.l. ditVolgens een particulier telegram uit Brussel aan de Berlijnsche Ochtendbladen kreeg de divisie onder generaal Warren bij Spions kop 800 dooden en 1500 gewonden Warren verloor bijna zijn geheele artillerie. Dit bericht werd aanvankelijk niet door het ministeiie van oorlog bevestigddoch later kwam de tijding, dat dit verliezen waren, geleden op een andere plaats. Bij ons komen nu deze vragen op Waar zijn die verliezen geleden en hoe groot is het verlies dan bij ons Spionskop? We hopen weldra deze vragen te kunnen beantwoorden. De vreugde in Londen over de over winning, op de Boeren behaald, is van korten duur geweest. Sir Charles Warren, waarin men veel vertrouwen had, heeft de Engelschen teleurgesteld, door het verlaten van Spionkop, den sleutel der Boerenstellingen, die met zooveel verlie zen Dinsdagnacht was genomen. Op hetzelfde oogenblik, dat generaal Hierover was ik zeer verheugd ook heb ik van het oogenblik dat ik het ge dragen heb, ondervonden, dat alle angst en vrees van mij geweken was, en ik nieuw leven en nieuwen moed, zoo als nooit te voren, verkregen had. Evenzoo heeft zich bevestigd, dat geen onheil mij heeft kunnen schaden, en alles wat mij aanviel, verloor zijne macht op mij, gelijk ik zal verhalen. 1 r. de vele gevechten die ik heb bijgewoond heeft mij noch de scherp te des zwaards, noch de speer, noch het geschut eene wonde kunnen toebrengen, waarom ik mij zonder nadeel, dolzinnig in alle gevaren geworpen heb. Heteenigste gevaar dat rnjj dreigde zeide de kluizenaar, was, dat ik mijnen schat kon verliezen, door eigene achteloosheid, of door 's vijands geweid in gevangenschap. Daarom moest ik in allen strijd onversaagd zijn, en den dood niet schuwen, maar wel om mij over te geven, Wanneer ik drie maal zeven maanden, zeven weken en zeven dagen, den Spiritus Familiaris ge diend had, kon hij mij niet ontgaan. Toen ik nu vroeg, hoe ik dienen moest antwoordde Piccolomini>door tegen de dwingelandij van den paus, en voor de Buller zijn bericht schreef, waarin de bezetting van deze hoogte werd gemeld, was deze reeds veilaten, of tenminste het plan van ontruiming reeds opgemaakt De tijding heeft in Londen een gevoel van algemeene depressie veroorzaakt schrijven de Londensche bladen en zeer wel is dit aan te nemen. Juist nu er in geruimen tijd niets vernomen was van overwinningen op de Boeren, nu eindelijk de rivier was overschreden, de laatste groote hinderpaal, naar men meen de, Spionkop was genomen en Ladysmith zoo goed als ontzet was, altijd volgens de meening der Engelschen, komt de tij ding van het ontruimen van den kop, wat gelijk staat met het uitstellen, zoo niet afstellen van het ontzet van Ladysmith. De soldaten der benarde veste, die zich reeds ontzet waanden, die al op den uit kijk stonden en met uitgerekte halzen, den verrekijker voor de oogen, keken naar het springen der granaten van de oprukkende troependie zelfs het waag den een poging te doen, de redders te gemoet te snellen, kunnen voorloopig weer in hun schuilhoeken terugkeeren en den riem om het hongeiige lichaam nauwer aanhalen. Want voorloopig zal er van een oprukken wel geen sprake zijn. Rust voor de troepen, aanvulling der opengevallen plaatsen is noodig en vereischt tijd. Men heeft het in dezen oorlog reeds vaak genoeg gezien, hoe lang het duurt, een teruggedreven troe penmacht weer slagvaardig te krijgen, en daar de ontruiming van den Spionkop wel niet zonder strijd zal zijn geschied, zal nu wel het gevolg zijn een terugtocht naar een veilig gelegen kamp, om uit te blazen. herstelling der romeinsche vrijheid te strij den." Paus Sixtus had groot geweld uitgeoefend tegen den adel en den bui ger door zijne gierigheid de goederen der kerk verslonden, en naar goed en leven gestaan, wanneer men een van beiden nog bezat. Wie hem echter tegensprak werd verban nen, zoodat Italië vol ongelukken was, allen van goeden huize en afkomst, die niet wisten, waar zij hun hoofd zouden nedervleien er waren meer dan duizend zulks ballingen, welke troosteloos rond zwierven, en hun leven met het zwaard in de hand moesten beschermen Daarom moest de wi eedaardigheid van den paus getemd, en zijn hoogmoed gefnuikt wor den, opdat hij geheel Italië niet zou ver woesten. Hierop gelastte mij de kluize naar, dat ik Piccolomini niet moest ver laten deze beloofde mij na, geëindigden diensttijd op den berg Ostensare te bren gen, waar ik den Spiritus Famiüaris aan schouwen en ontvangen zou, dan mocht ik naar Duitschland terugkeeren en in over daad leven, gelijk een aanzienlijk vorst. Doch, voegd de kluizenaar er bij, daar om zal het u niet te doen zijn, want gij zult allen rijkdo en glans versmaden, alleen om het genot dat gij dan smaken kunt. Waarin dat bestaat kan ik u niet openbaren, dewijl zich vooi de dooven de wonderbare macht der muziek verborgen houdt, en de blindgeborene de pracht dei- kleuren niet bemerkt, van welke men hem mocht spreken. Voor de aanstaande zitting van het Parlement komt het bericht ook niet zeer gelegen. Het ministerie waartegen in de laatste dagen toefe-reeds wordt uitgeva ren, bad zich in een betere, sterkere, aangenamere positie bevonden, als het kon wijzén op een overwinning en het voor de deur staand onzet der bezetting van Ladysmith. Nu zal het 't harder te verantwoorden hebben, indien tenminste een overwin ninkje uit de buurt van Co- lesberg niet tijdelijk den moed er weer komt inbrengen. De toestand in de Oostenrijksche werk- stakings-dixtricten is niet verbeterd De pogingen der regeeringen tot bemiddeling sluiten af op de weigering der patroons om zich met een comité tot overeenkomst in te laten. De patroons meenen, dat wanneer een algemeene werkstaking eens voor de werklieden goede vruchten oplevert zij het middel meer zullen gaan gebruiken. Reeds Dinsdag werd den arbeideiseen rusttijd van zes uur in 't vooruitzicht ge steld De steenkool zou dan z«o duur wor den, dat de Oostenrijksche industrie niet meer kon concurreeren. Bijna alle suikerraffinaderijen inBohe men en evenzoo de suikerfabrieken heb ben wegens gebrek aan steenkool haar ar beiders moesten wegzenden. Weinige fa brieken die arbeiden hebben nog kolen- voorraad Tmor meer dan eenige dagen. In Nutschits in 't district Kladno is zoo wel de arbeid in de mijnen als in de hoog ovens van de Boheemsche Montan Maat schappij gestaakt Te Karlsbad hebben ruim 300 mjjnwer - kers het werk gestaakt. Zij eischen loons- verhooging en den achturigen arbeidsdag. Toen ik nu beloofde te doen, wat Pic colomini mij zou gelasten, gebood de klui zenaar mij. den vuurgeest op het altaar te plaatsen, en met daarop uitgestrekte hand mijnen eed te doen. Wij begaven ons dus nogmaals naar de kapel, waar ik eenen zwaarwichtigen eed aflegde. Nadat dit geschied was, zeide de kluizenaar »ga nu heen in vrede 1 denk aan mijne woorden het zal u welgaan, zoolang gij den vnnrgeest niet verliestgij verliest het kleinood, wanneer gij deszelfs bezit aan een ander verraadt. Gij draagt eene geheime liefde in uw hart omde vuur geest zal u tot het doel leiden." Daarop nam de grijsaard afscheid van ons, wij gingen door het bosch weder lar.gs denzelfden weg, dien wij gekomen waren. Onderweg zeide mij don Alfonso,- dat men beweerde, dat de kluizenaar meer dan honderd eu twaalf jaren oud was. het welk mij schier ongeloofelijk voorkwam, daar hij nauwelijks een leeftijd van zes tig jaren scheen bereikt te hebben. Ook zeide don Alfonso mij, dat wjj in den oor log en in het veld nu een neeren-leven zouden leiden, in pracht en praalgelijk het eenen dappeien ruiter betaamde, die niet bang was voor de monniken en ook eenmaal jong wilde zijn en zijn leven wilde genieten. BEIS NAAK BOLOGN E. Toen ik mij des avonds op mijn leger uitstrekte on mijn gebed verrient had, viel Twee porseleinfabrieken hebben wegens gebrek aan steenkool de productie moeten verminderen Het Sprudelsalzwerk te Karls bad moet gedeeltelijk het bedrijf staken. Te Pilsen zijn militairen aangekomen om de arbeiders die niet aan de staking mede doen te beschermen. De werkstakers zijn overal ernstig be zadigd en ordelijk in het optreden. Glo baal staken van de 100.000 mijnwerkers er op 't oogenblik te zamen. 60.000. Nu de Duitsche Rijksdag het nieuwe wets-ontwerp tot uitbreiding der Duitsche vloot reeds ontvangen heeft, kan de eerste lezing tegen het midden der aanstaande week worden verwacht. Men is nog niet er van op de hoogtej hoe de vermoede lijke houding der verschillende partijen zal zijn. Alleen de sociaal-democraten zullen er tegen stemmen. Bij het wetsontwerp is een memorie van toelichting gevoegd, waaraan het volgende is ontleend. De noodzakelijkheid van de versterking der oorlogsvloot wordt allereerst betoogd op grond van den toenemenden-bloei van de Duitsche zeevaart. Deze zoowel als de politieke toestand in de wereld eischen een sterke Duitsche vloot, opdat Duitschland ook tegenover den sterksten maritiemen tegenstander een eervollen vrede zal kunnen handhaven. Tot dit doel was de vloot van de wet van 1898 niet voldoende Een tweede oorlogsvloot en een vermeerdering der kruisers is noodig. Binnen zestien jaar zou men daartoe ko men indien jaarlijks drie groote en drie kleine schepen op stapel gezet zouden worden, zooals dat reeds in de laatste jaren het geval is geweest. mij in, om het fleschje, in hetwelk de vuurgeest was, in eenen breeden gordel van eenen lederen riem te verbergen, en dit op mijn bloote lichaam te diagen, om des te zekerder van mijnen schat te zijn. Daar echter de lamp uitgeblazen en alles dnister was, wilde ik tot den volgenden dag uitstellen. Verbaasd greep ik er naar en vond het fleschje, hetwelk zeer nelder glinsterde door het daarin verborgen licht. Dit gezicht vervulde mij met gioote blijd schap, en ik beschouwde dit spel van den vuurgeest een uui lang met welgevallen. Vervolgens stak ik het fleschje in mijnen gordel, gelijk ik van plan was geweest, en gespte dien om mijn middel vast. Den anderen morgen gaf ik Piccolomini kennis van hetgeen ik gezien had, doch hij zeide mij, dat dit voor hem niet nieuw was. Ik moest er echter altijd te midder nacht op letten. Hoe helderder de vuur geest schitterde, des te meer geluk voor spelde hij mij. Hierop reden wij weg en Thorhairaer met ons, Piccolomini zeide, dat wij thans naai Monte Marciano in het land van Apulie trokken, alwaar zijne heerlijkheid gelegen wasdaar dacht hij troepen aan te wer ven, en zich dan met mij aan de spits van alle ballingen te plaatsen. Vooreerst «chtar moeaten wij naai Bologne, daar n *d nij groote slimme gelds liggen, die bij op wilde nemen. Ook zou ik daar dappere mannen leeren kennen, die van ons ver bond en tegen den paus waren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1