HERMINGARDL No. 1395. Zaterdag 27 Januari 1900. 15® Jaarg-. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. F E 11L LET ON. astiiE COURANT. Dit Blad verschiet eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlgk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Een spreekwoord zegtgeen nieuws, goed nieuws.- Met betrekking tot den oorlog meenen wij echter, dat dit spreek woord geen waar woord is. De omstan digheden zijn op het oogenblik toch zoo, dat er nieuws moet wezen omtrent den toestand bij de Tugela en van Lady- smith. Vermoedens rijzen er bij ons op. Zou het Engelsche ministerie wellicht noodlottige tijdingen geheim houden Zou men misschien op goede berichten wachten, die de ontvangene in de scha duw zouden stellen Want het kan niet verondersteld worden, dat gunstige mede- deelingen van Buller of Warren zouden worden achtergehouden. We moeten dus maar afwachten. De beide hier vol gende telegrammen zijn de laatste die ontvangen zijn, op het oogenblik dat we dit overzicht schrijven Een telegram uit het hoofdkwartier der Boeren bij Ladysmith meldt, dat sedert Zaterdag slag wordt geleverd op den weg van Oliviershoek tusschen de Boeren onder Pretoriusen 6000Engelschen. De strijd concentreert zich om Spionskop. De Boeren Botha en Cronjé zijn erheen gezonden. De Engelscben beperkten zich overigens tot het doen van verkenningen. President Steyn is ook in het vuur. De stellingen der Oranje-Vrijstaters zijn het meest naar voren geschoven. Vier of vijf malen per dag vervangen de Engelschen de afgematte soldaten door nieuwe krachten. De verliezen der Boeren bedroegen tot 22 Jan een man gedood en twee licht gewond. De geest onder de manschappen is uitstekend. 13) DE KLUIS. Wij reden den geheelen dag zonder op te houden, en legden slechts hier of daar eens aan, wanneer wij onze paarden tijd moeten gunnen om gevoederd te worden. Des avonds namon wij onzen intrek in eene eenzaam gelegene berghut aan den zoom van een boscb. alwaar de boeren ons op slechten wijn en grove kost onthaalden. Ook moesten wij met ons drieën naast elkander op een stroo- leger slapen, dewijl er geen bed voor handen was. Doch ik sliep niet te min zeer gerust, en vergat al mijne doorge stane ellende. O gouden vrijheid, hoe dierbaar zijt gij Den volgenden dag vervolgden wjj zeer voorspoedig onze reis naar het AppeDijn- sche gebergte, en niemand hield ons aan of tegen. Doch w\j kwamen in geene stad. maar don Alfonso trok er telkens omheen. Op den avond van den derden dag bleven wij in een dorp, dat aan den oever eener groote rivier lag. Daar hoorde ik met verbazing, dat dit de Po was, welke wij toch reeds den dag te voren achter ons hadden laten liggen. Ik had er dus niet op gelet, dat wij op onze reis eenen grooten omweg maakten. Het bloedbad onder de Engelschen aan gericht is groot Commandant Botha nam de geheele bewaking van Spionskop op zich. Generaal Cronjé is elders heengezonden. De Engelschen in het Noordelijk kamp zijn in verwarring. Troepen ziet men doellooze bewegingen maken. Aan het Pruisische Huis van afgevaar digden is een wetsontwerp gezonden waarin 115,660,000 mark (1 mark=60 ct.) wordt gevraagd voor den aanleg van spoorwegen. Een proces der Paters-Assomptionnisten trekt in Parijs de aandacht. Deze geestelijken vormen een congregatie die zich ten doel steltopvoeding, onderwijs en liefdadigheid. De regeering heeft ech ter geen vrede genomen met de wijze, waarop deze geestelijken hun doel trach ten te bereiken en meende, dat zoowel het verwerven van groote kapitalen en bezittingen door de congregatie als iiaar organisatie in strijd waren met en ge vaarlijk voor de republikeinsche instellin gen Het blad La Croix moet door hen gebruikt zijn voor de bevordering van politieke doeleinden. Een proces was 't gevolg en de procureur-generaal eischte in zijn requisitoir tegen de Assomptionis- ten de opheffing van die vereeniging, daar deze gevaarlijk is voor de maat schappelijke orde. Hij vroeg aan het tribunaal een straf toe te passen, die het voegzaam zal oordeelen De regeering is door een der Kamer leden geinteipelleerd over dit proces. Een heftig debat ontstond De heer Bernard noemde den Minister van Justitie een schurk en een canaille. De censuur werd Hier verliet ons don Alfonso, en kwam eerst laat in den nacht terug. Toen Thorhaimer des morgens de paarden op zadelde, zeide don Alfonso dat het niet noodig waswij zouden dezen dag hier stilhouden, en de arme dieren laten uit rusten. Dit beviel den goeden Thorhaimei- uitstekend. Ik hoorde echter iets anders, namelijk, dat ik op het punt was, den vuurgeest te verkrijgen. Nadat wij ons met spijs hadden ver kwikt, zeide Piccolomini, dat hij mij tot tijdverdrijf in den omtrek wilde rond leiden, en toen ik met hem alleen was, zeide hij»neem de som gelds en volg mij, don Bastiano, wij zijn aan het doel." Ik vertoonde hem de som in wisselbrie ven op Genua en op Venetie. Toen hij de papieren gelezen had, zeide hij met een tevreden gelaat, dat het hem zeer aan genaam wasik zou alles maar weder bij mij steken. Zoo gingen wij voort, totdat wij bij een bosch kwameD, hetwelk wij door moesten trekkeD. Don Alfonso kende den weg zeer goed, hoewel de wegen zeer slecht, ja dikwijls geheel onbegaan baar waren. Eindelijk kwamen wij in een dicht boschje, en ontdekten breede ingevallene muren als van een klooster, dat hier eertijds gestaan had. Naast de puin hoopen en een rotsmuur lag een aardig klein huioje, op hetwelk een kruis prijkte; niet ver van daar stond eene kapel. uitgesproken met buitensluiting. De heer Bernard weigerde te vertrekken. Toen werd de zitting geschorst en de tribunes ontruimd. Nadat nu een piket soldaten de zaal was binnengekomen verliet de heer Bernardzijn plaatsluidprotesteerende. Nader wordt nog gemeld, dat de recht bank over de Assomptionnisten het von nis heeft uitgesproken, waarbij deze tot een boete van 16 francs zijn veroordeeld en de vereeniging der Paters-Assompti- onnisten ontbonden wordt verklaard. Het nieuwe Fransche vlootplan zal de Republiek ongeveer 700 millioen kosten. Zoowel den aanbouw van nieuwe schepen als de verbeteringen en versterking van nieuwe schepen der oorlogshavens heeft de minister van Marine op eigen iniatief voorgeslagen. Blserta zal een nieuwe werf voor oorlogsschepen krijgen, terwyl in Algiers verdedigingswerken zullen aan gebracht worden. In België liep het gerucht, dat de heer Beernaert naar Berlijn gegaan was om met de Duitsche regeering een ontwerp te bespreken voor tusschenkomst in den Transvaalschen oorlog. De legeering werd Dinsdag door den heer Waerte hier over geïnterpelleerd Hij zeide, dat België, als neutrale natie, niet mocht tusschen- beide komen in incidenten, waarvan Transvaal het schouwspel is. Verder wees hij er op, dat België veel veischul- digd is aan Engeland daar dit land steeds de beste waarborg geweest is voor België als zelfstandige natie en voor zijn neu traliteit. Ten slotte drong hij er op aan, dat er een degelijke uitlegging door de regeering werd gegeven, om de loopende geruchten den kop in te drukken. De Toen Piccolomini aan de deur had ge klopt, werd ons die door eenen ouden monnik geopend, die ons binnen liet. De monnik zag er zeer eerwaardig uit, had eene booge majestueuse gestalte eenen vluggen gang, zooals men dit van zijne hooge jaren niet zou verwacht hebben. Nu gaf don Alfonso hem zijn verlangen te kennen, dat ik den vuurgeest begeer de en hem daarvoor zou betalen, wat hy mocht vragen. »Ik ben van uw verlangen verwittigd," zeide de monnik, >en wil aan uw verzoek voldoen. Ga in de kapel en leg de koop som op het altaar verricht daar uwe ge beden, en kom terug, wanneer gij de klok hoort luiden. Ik deed ook, gelijk hij gelast had ging de kapel binnen, legde de som op het al taar en verrichtte met godsdienstigen eer bied mijn gebed. Nu weergalmde in de kapel een ijselijk gebrul, hetwelk noch met de stem van een mensch, noch net die van oen wild dier te vergelijken was. Het schokte mij door merg en been, doch daar de klok niet luidde, bleef ik voor het altaar staan, en dacht, dat de booze vij and mij op zulk eene heilige plaats geen leed kon doen. Ook gebeurde er verder niets; doch ik rilde over alle mijne leden. Eindelijk weergalmden de zilveren too- nen van net klokje boven de kapel, en ik ging naar buiten. De monnik verwacht te mij bij de deur zijner kluis, en leidde mij bij de hand binnen. Hier bracht hij interpellatie van den heer Waerte werd beantwoord door den heer de Favereau, minister van Buitenlandsche Zaken, die zeide, dat de heer Beernaert met generlei zending van regeeringswege naar Berlijn was belast, daar hij er zich heen begeven met de opdracht om te onderhandelen over Congozaken. In Amerika betaalt elk burger nog steeds zijn oorlogsbelasting, die bestemd was tot bestrijding der kosten, die de oorlog met Spanje veroorzaakten. Het vorige jaar sprak men er reeds over, dat het congres de wet zou vernietigen, waarbij de belasting geheven werd. Doch dit is nog niet geschied en het zal waar schijnlijk dit jaar ook nog niet gebeuren. Men zegt zelfs, dat die wet eenigszins gewijzigd zal blijden bestaan, omdat men niet weet, wat de toekomst kan brengen. De oorlog op de Philippijnen duurt nog steeds voort en kost veel geld; dan ko men de uitkomsten van een buitengewone belasting uitstekend te pas. Van Manila is het bericht gekomen, dat al de gevangenen, omtrent wier lot zooveel ongerustheid heerschte, veilig in het Amerikaansche kamp terug zijn. Een minder opgewekt bericht zegt. dat de pest zich in die streek heeft geopenbaaid bij zes personen, waarvan vier overleden zijn Sedert de laatste maanden zijn de inboorlingen van buiten af naar de stad gestroomd, de ruimte is er onvol doende, rijst is duurder dan zij in twaalf jaar geweest is en deze toestand van overbevolking verergerd door de onzinde lijkheid der bewoners, geeft de ziekte een goede gelegenheid om zich te verspreiden. Voor de blanken, die alle regelen der mij in eene cel, die nog vrij goed onder houden was. Daar stond Piccilomini met ontblooten degen, een blauw tapijt be dekte op den achtergrond der cel den muur. De kluizenaar plaatste mij met den rug dicht tegen het tapijtvoor mij stond een wierookvat, uit hetwelk welriekende geu ren opstegen. Niemand sprak de klui zenaar en Piccolomini spiaken slechts door teekenen, en ook mij werd gelast te zwijgen. Hierop zijn beiden naar het voor mij staande wierookvat gegaan, en hebben ieder een flesohje voor uit hun gewaad ge haald, en hebben dit boven de wolken van den wierook gehouden. Te gelijker tijd hoorde men een ijselijken slag, zoodal de grond in den omtrek dreunde en de kalk van de muren der ce! afviel. Het was een oude muur, die niet ver van de cel had gestaan, en nu was ingestort, zoodat het stof in de lucht vloog en die verduistei- de, Piccolomini en de kluizenaar bleven daarbij zeer bedaard, als of er niets ge beurd was. Ik gevoelde mij hierbij zeer beangst, want ik dacht, dat de cel boven ons zou instorten, doch ik liet hier niets van bemerken. Een korten tijd daarna zijn die twee op nieuw naar hot wierookvat gegaaD, en hebben hunne fleschjes boven hetzeivege- houder.. Nu vei hief zich achter mij een ijselijk gebrul, als van een monster ;ook bemerkte ik oen snuiven en kermen ach-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1