1/ üERMimm. 1393. Zaterdag 29 Januari 1900. l»e «faarg, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sch-Vlaanderen F. 1)1 EL FM AN, AXEL. Heropening van het kanaal Ter Neuzen-Uulst. FOILI.ETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTS PR [J S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor B slbiï 80 cent. Afzonderl. nurnm. 5 ct. C01BANT. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Door Mr. J. G. van Deinse, lid der Tweede Kamer voor Hontenisse, is het volgende adres ingediend aan den Minister van Waterstaat. Geeft eerbiedig te kennen. Mr. J. G. van Deinse, advocaat en notaris, lid van de Provinciale Staten van Zeeland, lid van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal, wonende te Hulst; dat in de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar, meer dan ooit te voren, ge bleken is hoeveel de verkeersmiddelen in het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaan deren te wenschen overlaten en hoe drin gend noodig het is in het belang van den landbouw en van de industrie, zoo afdoen- de mogelijkdaarin te voorzien dat vervoer van landbouwproducten naar de Zeeuwsche eilanden en naar Hol land uitsluitend kan plaats hebben uit de aan de Schelde gelegen havens terwijl uit voer naar België door de daar gevolg de handelspolitiek-uitermate belemmerd wordt dat verkeer met de Schelde havens van af de Belgische grens geheel per as moet geschieden, daal elke bruikbare binnenland- tche-waterweg ontbreekt dat evenwel van oudsher eene vaart be staatbekend als het kanaal van Terneu- zen naar Hulst, die van af Terneuzen tot nabij Axel (de Axelsche Sassing) bevaar baar is doch voor het overig gedeelte in zeer verwaarloosden toestand verkeeit dat door het bevaarbaar maken van dit kanaal voor binnen scheepvaart het land- Nu vergat ik alle mijne beloften, mijne voornemens, den Spiritus Familiaris en Sclavani's heilige, ik werd geheel vuur en vlam, en zwoerik vertres niet 1 Dat zwoer ik bij alle heiligen, en diukte donna Mathilda hartstochtelijk in mijnen arm, en herhaalde haar den eed. Intusscben ging de deur open. en te ge lijk viel er een geweerschot, hetwelk het venster, waar wij zaten verbi ijzelde. Don Gbisilieri stond bij de deur, bleek gelijk een spook, met tel bliksemende oogen. »Monster!" riep donna Mathilda hem toe, »wilt gij ook dezen vei moorden, zoo vermoord dan eerst mij »Ha vervloekte schreeuwde don Gbisi lieri, heeft Je kogel gemist, zoo treffe hem dit staal." Hierop had hij de buks op den grond geworpen, en den degen getrokken om mij te doorboren. Ik trad hem ech ter met getrokken degen in den weg en riep »don Ghisiliere matig uwe woede, want ik bezweer u, er is niets ongeoor; loofds geschied Ik kom afscheid nemen, en zal Verone niet wederzien. Donna Ma' jhilda is de edelste en reinste van haar geslacht en gy zijt een waanzinnige moor- bouwbelang van elke gemeente in het kanton Hulst en van verscheiden uit het kanton Terneuzen zeer zou worden ge baat dat dan binnen vaartuigen aan ver schillende laadplaatsen landbouwproduc ten vooral vlas, aardappelen en suiker beetwortelen zouden kunnen innemen om ze langs het kanaal Terneuzen - Gent naar Holland te vervoeren en in het bij zonder de beetwortelen naar de aan dat kanaal gelegen beetwortelsuiker-fabrieken dat laatstgemeld vervoer thans door be middeling van de Spoorlijnen Mechelen - Terneuzen en Gent - Terneuzen plaats heeft dat spoorweg vervoer niet alleen duur is, doch dat die maatschappijen door gebrek aan materieel - niet in staat zijn dit vervoer regelmatig en tijdig te doen, dit te minder waar die maatschappijen in nauwere verbinding staan met de Bel gische Staatspoorwegen en deze in de ge legenheid zijn het spoorweg materieel op hunne lijnen terug te houden en voor eigen vervoer te gebruiken dat in de maanden October, November en December die bezwaren in zeer hooge mate zijn gebleken de stations herhaal delijk gesloten waren voor aanvoer en bij het invallen van de vorst in de eerste dagen van December ettelijke tientallen millioen kilos beetwortelen aan de stati ons Hulst, Kijkuit en Axel en langs de lijn opgestapeld lagen, wachtende op ver voermiddelen, die in zoo beperkte mate beschikbaar waren, dat tot op de Kerst dagen toe moest worden ingeladen en aan het einde des jaars nog niet alles was ver- voeid dat tengevolge van die omstandigheid .denaar." Daar hy sleods op my iudronL. en donna Mathilda, mij met hare armen weerhield, stootte ik haar terug en verde digde my dapper. De ongelukkige zag in zijnen toorn niet, wat sy deed, en liep blindelings in mijnen degen, terwijl bij mij dacht te doornoren. Toen hij kermende en bebloed nederstorlte, schreeuwde donna Mathilda uit alle hare macht om hulp. Nu kwamen bare mannelyke en vrouwe lijke bedienden, de eersten allen gewapend. Sommigen van dezen beurden hunnen meester van den grond op en droegen hem de kamer uit. Nu hoorde itc hem zeggen laat hem niet ontvluchtten,'' Ik werd plotseiing achterover op den giond gerukt, anderen zetten mij de knieën op de borst en ontnamen rag den bloedi- gen degen. Donna Mathilda vloog met een ijselijk gegil door het vertrek en wilde ver hinderen, dat men mij knevelde. Doch zij bonden mij evenwel handen en voe ten zoodat ik geheel overmand was en droegen mij de zaal uit, naar een donker kamertje, waar ik vele uren opeen hard bed bleef liggen. Nu had ik tijd, mijn noodlot te over denken, hetwelk thans begon met mij te vervolgen, en ik beval mij aan God en de heiligen, en gevoelde uit den grond mijns harten, berouw over alle mijne zonden. Toen het nu geheel duister was gewor den, bracht men tnij spijs en drank, maakte mijne banden los, en zeide dat ik gevan gen was en voor eene rechtbank moest niet alleen tal van landbouwers, doch ook zeer vele fabrikanten welke hunne sui kerbieten aan de Stations Hulst - Kijkuit en Axel geleverd kregen, zeer groot na deel leden, zoowel dooi plaats gehad heb bende vorst als door ingevallen dooi, waar door die suikerbieten zeer in waarde ach teruitgegaan waren. dat dergelijke omstandigheden op den door de suikerfabrikanten te bepalen prijs voor levering van suikerbieten in een volgend jaar ongetwyfeld van grooten in vloed moeten zijn. waar immers door hen met dergelijke toestanden en risicos reke ning gehouden dient te worden, terwijl de landbouwers die aan de fabriek moe ten leveren in nog ongunstiger toestand zijn dat voorziening in de behoefte naar beter vervoer voor den landbouw dringend noodig is, daar de teelt van beetwortelen niet alleen voortdurend toeneemt, doch er eeno bijzondere reden is, waarom in 1900 en in volgende jaren het vervoer van suikerbieten in de richting van het kanaal Gent-Terneuzen - (waarbij men van spoorwegvervoer uitsluitend afhanke lijk is - aanme kelijk zal toenemen; dat toch in het afgeloopen jaar voor het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaan deren eene Coöperatieve Beetwortelsuikerfa briek-Vereeniging is opgericht, welke Ver- eeniging daar elders geen voldoend en bruikbaar water te vinden was - thans te Sas van Gent aan het kanaal Gent - Terneuzen. eene fabriek sticht; dat een groot aantal leden dier Coöpe ratieve Vereeniging in de gemeenten en polders woont, waaruit vervoer langs het kanaal Hulst—Terneuzen zou plaats heb ben, zoodat zij, indien dit kanaal bevaar- vei schijnen want don Ghisilieri was een half uur daarna gestorven, en ik als zijn moordenaar aangeklaagd. Hierop klonken zij mij eene keten aan handen en voeten wierpen mij buiten op eene kar en brach ten mij naar eene gevangenis in de stad. Vele gewapende gerechtsdienaars liepen naast de kar. DE DAG TE PESCHIEBA. De cipier was een hard en onvoelig man, want hij veroorloofde mij noch om Thorhaimer te zier., noen om hem te schrijven, doch hij beloofde mij, dat wan neer het vonnis over mij zou geveld zijn, ik mocht spreken wien ik wilde, en ik' ook schrijfgereedschap zou ontvangen, om mijne bloedverwanten te schrijven. Tot dien tijd moest ik mij bedaard gedragen, en mijne ziel voorbereiden, want ik zou er bezwaarlijk het leven afbrengen, daar de geheele familie von don Gbisilieri naar mijn9 ter Jood brengiDg verlangde. Deze toespraak joeg mij grooten schrik aan, want ik kende de macht der familie Ghisilieri en de gestrengheid der wetten bij de Venetianen, daarbij had ik niemand die zich mijner kon aantrekken dan Thor haimer, of ten hoogte donna Mathilda doch ik kon op den eersten niet hopen, en nog minder verwachten dat de laatste voor den moordenaar van haren gemaal in de bres zou springen. Ook is door bei den niet gedaan. baar wordt gemaakt langs dien weg hun product naar hunne Coöperatieve fabriek zullen kunnen vervoeren en niet afhan kelijk blijven van de vervoerkracht van den internationalen spoorweg Mechelen Terneuzen dat het voor de beetwortelsuiker-indus trie van groot belang is, als van af het begin der campagne in September regel matige aanvoer van grondstoffen plaats heeft en alzoo geen groote voorraad beet wortelen op de stationsemplacementen aan afwisselende temparatuur met vorst en dooi blijft blootgesteld dat reeds in vorige jai en doch in het bijzonder in de laatstverloopen maanden - ten duidelijkste gebleken is, dat de voor melde spoorwegmaatschappijen zelfs bij de grootste krachtinspanning niet bij machte zijn om voor den bestaanden aanvoer regelmatig vervoermiddelen beschikbaar te stellen. dat die toestand moet verergeren om dat ten gevolge dei oplichting de! Coöpe- rativefabi iek de te vervoei en hoeveelheid aanmerkelijk zal stijgen, daar de leden der Veieeniging en hunne verwanten de con necties met de suike fabiieken te Bei gen op Zoom, Calloo en andere zullen afbre ken om te leve en aan de coöperatieve vereeniging te Sas van Gent. dat het waardeering verdient, dat door eigen initiatief de voormelde coöperatieve Vereeniging, waarmede belangrijke kapi talen gemoeid zijn, tot stand is gekomen en het bij dezen moeilijken toestand, waar in het landbouwbedrijf in Zeeuwsch-Vlaan deren - ook tengevolge der handelspoli tiek van het aangrenzende België ver keert, zeer gewenscht zoude zijn, wanneer De eerste nacht in den kerker ging lang zaam onder kommer en schrik voor my voorbij, en ik konde geen oog sluiten. Om streeks middernacht hoorde ik van tijd tot tijd aan het hangslot voor de kerkerdeur rammelen, of naast mij voetstappen dreu nen, of een stil zuchten, haast gelijk aan dat van een mensch, die op sterven ligt. Aanhoudend was mij het bloedig lijk van don Ghisilieri voor het aangezicht, en ik kon het niet wegwisschoD. Ik bracht hierop den Dacht ic het bed door, en verwachtte met ongeduld het daglicht. Des anderen daags vraagde ik den ci pier der gevangenis of hij des nachts voor de deur was geweest, en van wien dat angstig zuchten tot mij kon doorgedron gen zijn? Hij schudde het hoofd en zeide: dat by, noch iemand voor de deur was geweest, doch ik moest niet beangst zijn, want niemand was in dit vertrek tot nog toe eenig leed wedervaren, hoewel allen die vooi my in hetzelve hadden gezeten, over hetzelfde geklaagd haddeD. Dit nach telijk ongemak was ontstaan sedert Rug- gieri van Bergamo zich in hetzelve eigen handig geworgd had. Deze Ruggieri had eenen monnik vermoord en do keik te Marostica bestolen. Nu verzocht ik hem, dat hij mij een ander verblijf zou geven, doch hij weiger de het en liet mij weder alleen. Zoo verliep de eene dag na den andere, en ik verwachtte nog altijd, verhoord te zullen worden, en den derden dag vernam

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1