imuimuiiiü, AO. 1391. Zaterdag 13 Januari 1900. 15e Jaarg-. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. UIELEMAN, AXEL. Buitenland. F GIL L B T O-N. A\ELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aüvertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De stroom van telegrammen heeft weder opgehouden te vloeien. Zou die stilte, die kalmte, die rust de voorbode zijn van een naderenden storm. Zullen we weldra weer een of ander bericht moeten hooren, dat een verpletterende indruk zal maken op Engelands bewoners, dat de Engelsche troepen nog meer zal demoraliseeren en dat de Boeren nog moediger zal maken, dan ze reeds zijn, dat de Boeren nog meer enthousiast zal maken in hun strijd om recht en vrijheid? Wie weet het? Het weinige nieuws, dat er is zullen we hier meedeelen. Uit Lorenzo Marques wordt onder dag teekening van 6 Jan. gemeld, dat te Kliprivier onder voorzitterschap vanJou- bert een algemeene krijgsraad door de Boeren gehouden is waarin het verdere plan de campagne werd vastgesteld. De eerste locomotief, in het bijzonder voor militair gebruik gebouwd, is dien morgen te Colenso aangekomen. De spoorlijn tot die plaats was onderweg gebouwd. Sedert vijf uur in den namiddag hebben de Engelschen met hun marinekanonnen niet meer geschoten. Uit Modderrivier wordt geseind, dat de Hollandsche opstandelingen uit de Kaap kolonie, die bij Sunnyside gevangen ge nomen zijn, op 7 Januari naar Kaapstad zijn vervoerd om zich aldaar voor den rechter te verantwoorden. Dienzelfden dag vuurde een marine-kanon op de posities der Boeren. Men bemerkte, dat de Boeren een kanon op den heuvel aan de uiterste linkerzijde hunner positie HET GASTMAAL. Hierna werden wjj in de eetzaal ge bracht, waar eene ronde tafel met uit gezochte spijzen en wijnen gereed stond, alles op het kostbaarst voorgediend, wij namen dalelijk plaats en een vroolijk gesprek kruidde het genot van het ge hemelte. Ik echter geleek op eenen droomer, want ik kon het standbeeld niet vergeten. En toen don Andreazzi mij vroeg, hoe my die gratiën behaagden zeide ik: »ik zou de kunst der bijeen- vergaderde oudheid voor een enkel stuk dezer drie weggeven." Ik kon niet meer zeggen, want ik vreesde dat de beeren met mijne gemoedsbeweging zouden spotten. Hoewel er vier waskaarsen op tafel brandden, was h6t toch niet licht ge noeg, want do kaarsen branden dof. Doch dat deed mij zeer goed, want ik zou mij wel voor allen verbergen en maar alleen aan de hemelsche neoben willen denken. Nu schelde don An dreazzi en liet nog vier kaarsen aanste ker.; doch toen zij bij ons gezet werden, gaven zij dadelijk een dof schijnsel. In- tusschen geschiedde er een zware val, opstelden, terwijl aanvullingswerken over een aanzienlijken afstand werden opge worpen aan de rechterzijde der stelling. Deze is nu zoo uitgestrekt, dat er wel 30.000 man noodig zijn om haar te ver dedigen. Van de teruggeslagen verkenningstocht van generaal French maakten wij in ons vorig nummer reeds melding. Het offi cieele rapport meldt nu, dat generaal French op 7 Jan. des morgens een ver kenning naar de oostelijke flank van den vijand met een eskadron Household Ca valry maakte. Op den weg naar Achter tang stuitte hij op een aanzienlijke Boe ren-krijgsmacht, die bevreesd haar ver binding met Norfalspunt te verliezen, terugtrok. De verliezen van bedragen 4 officieren gedood, 6 vermist, 35 man ge dood, 69 gewond en 107 vermist. Ook in Ladysmith is het nog allesbe halve rustig De Westminster Gazette zegt ten minste, dat de verliezen van ge neraal White zeer groot zijn. Het Boeren legercorps van de Tugela zond aanzien lijke versterkingen naar de belegeraars van Ladysmith. Het gerucht loopt, dat de Boeren er in slaagden verscheidene marine kanonnen ten Noorden van Lady smith buit te maken. Uit het kamp te Frére komt het afge zaagde bericht, dat daar alles rustig is en dat de Boeren een groot getal gewonden hebben, daar gedurende des nachts ver scheidene Roode-Kruis vlaggen geheschen zijn in de buurt van het fort Wylie. öe Engelschen schijnen druk verken ningen te houden Zoo is in den nacht van 8 Jan. van uit Sterkstroom weer een verkenningstocht ondernomen. Men be- gelijk het scheen in de kamer naast die, waar wij aan tafel zatenallen rezen van scnrik op, doch ik bleef bedaard, want mijn hart was met geheel andere dingen vervuld. Terwijl zij daar nog over spraken, kwam er een bediende,die boodschapte, dat in de gaanderij het middelste der standbeelden van zelfs om gevallen. en voorover uit de nis gestort was. Nu wierp de heer van Monte Marciano mij eenen blik toe, die te ken nen gaf dat wat ik begeerde geschied was Don Andreazzi echter, die tegen mij over zat, was plotseling verschrikt, 6G verliet zijnen zetel om te zien boe dit ongeluk zich had toegedragen, en of er schade aan het standbeeld was gekomen. Ik sidderde van eene inwendige rilling, en kon niet meer etenook ontbrak mij allen moed om te spreken. Intusschen hoorden wy aan het 6inde der eetzaal zeer zware voetstappen, en toen ik de oogen daarheen richtte, ont dekte ik het standbeeld der hemelsche en zij ging met langzamen tred vooruit. Ook Piccolomini had haar dadelijk be merkt; doch de viiend van don An dreazzi, wiens naam mij ontgaan is, scheen met doof- en blindheid geslagen te zijn want hij hoorde niets, hoewel de grónd met iederen tred van het standbeeld dreun de: zag ook niet om, van waar het ge stommel kwam, doch vulde miinen beker en vermaande mij te drinken, zeggende: >de heeren Duitscbers versmaden anders vond dat de Boeren met een groote macht Stormberg bezet hielden In het begin van de maand November werd door de regeering te Pretoria aan Lord Salisbury het volgende telegram ge zonden Aangezien wij zoovele uwer krijgsgevangene hier hebben (er zijn er bijna 2000) zullen wij ingeval gij nog voortgaat invoer van voedsel te stoppen verplicht zijn uw soldaten hier op milie- pap (een soort van mais-pap) te voeden Na twee weken wachtens kwam hierop het navolgende telegram van Chamber lain gedateerd 16 Nov.: Drie dagen voor de ontvangst van uw telegram betreffende toevoer van voe dingsmiddelen heeft Harer Majesteits Regeering reeds bevel gegeven voor de uit den weg ruiming van de beperking van den invoer van voedingsmiddelen naar de Zuid-Afrikaansche Republiek welke beperking door de Britsche autori teiten in Zuid-Afrika was bevolen. Eindelijk dau toch heeft de Duitsche regeering een woord van protest laten hooren over het inbeslag nemen van schepen door Engeland. Duitschland heeft twee nota's gezonden aan het Engelsche gouvernement waarin zy dit het recht betwist, schepen aan te houden, die tusschen twee neutrale havens varen Deze nota's zijn reeds door de Engel sche regeering beantwoord, en zij ver klaart niet. de zienswijze van het Duitsche gouvernement te deelen. Duitsch land heeft om haar zienswijze te recht vaardigen een concreet geval genoemd, doch dat bleek niet van toepassing te zijn op de aanhoudingen. Intusschen is het rijkspoststoomschip Herzog met de onze wynen niet?" - Maar alle kracht was mij ontzonken, en hoewel mijne tong zoo droog werd als kurk, kon ik den be ker niet opheffen, maar staafde onophou delijk het wandelende standbeeld aan Stap voor stap kwam net nader bij bleef bij den ledigen stoel voor mij staan, en hoewel het dicht bij den vriend van don Andreazzi stond, bemerkte hij toch des- zelfs tegenwoordigheid niet, maar zag ge lijk een blinde over alles heen, en sprak vroolijk en levendig voort en Piccolomini moest hem antwoorden. Toen hy be merkte hoe ernstig ik was geworden, ging hij voort, mij nog sterker tot drinken op te wekken ook Piccolomini deed aldus, en drong mij den beker op, zeggende, dat ik bleek en niet recht wel was. Mot zwaren tred ging het steenen stand beeld de tafel voorbij. O! hoe zal ik de deftigheid, de bevalligheid de zoete be deesdheid en de uitdrukking van dit schoone gelaat beschrijven! En hoe zal ik zeggen wat mijne ziel ondervonden heeft Ik was mijzei ven geen meester, en hoorde of zag niet meer wat om mij voorviel en gesproken werd, dan alleen de hemelsche gedaante, die mij met afgrijzen, wellust en schrik vervulde. Ik meende op te sprin gen, en de wondergedaante of het goochel spel nog meer van nabij te beschouwen, doch mijne knieën knikten, als of mijne pezen waren doorgesneden. De heer van Monte Marciano wenkte met gebiedende oogen, dat ik geene beweging zou maken. Nederlandsche en Belgische ambulance aan boord door de Engelsche ambtenaren te Durban vrijgelaten. Ook het stoomschip Generaal is door gelaten, aangezien het geen contrabande aan boord had. De laatst ontvangen telegrammen mel den nog: De >Temps« bevat een telegram uit Londen, luidendeMen begint opnieuw te spreken van de ooeenigheden, die zou den zijn ontstaan tusschen de Oranje- Vrijstaters en Transvalers. Generaal Ga tacre zou den raad hebben ontvangen dat, zoo hij eenvoudig af wilde wachten, de onderlinge twisten der Burgers van de twee Republieken hem van de moeite zouden ontheffen slag te leveren. De correspondent van de Manchester GuardianzegtMen schrijft aan hetzelf de feit het werkeloos blijven van Bulier, Gatacre en Methuen toe In militaire kringen echter gelooft men niet aan zoo veel naïeveteit bij de generaals. Een officieel telegram van generaal Bul- ler uit het Frérekamp van 10 Jan. meldt Het Tranvaalsch telegram, zegt, dat het verhes der Boeren bij Ladysmith op 6 Jan. bedroeg vier gedood, vijftien gewond, en dit, zooals erkend is, na het vuur uit zes verdekte batterijen en na op alle pun ten verslagen te zijn. De inboorlingen hier beweren, dat het verlies in een commando alleen 150 doo- den bedroeg en waggODladingen vol ge wonden. Het zwaarste verlies moeten de Vrij- staters geleden hebben, die door de Trans valers naar de gevaarlijkste punten wer den uitgezonden. En aldus verloor zich het standbeeld op den achtergrond der eetzaal, zonder dat ik door de beerschende duisternis, kon waar nemen van waar het gekomen was. Spoedig daarop trad don Andreazzi lachende binnen en zeidedat hij eerst geenen bediende had kunnen dwingen met hem naar de gaanderij te gaan want het standbeeld had op de gaanderij rondgewari 14.1, gelijk eenigen verzeker den te hebben gezien. Toen bij eindelijk den stoutmoedigsten mede bad genomen, had het standbeeld in de nis tussch n de beide anderen be- wee<doos op zijne plaats gestaan, zoodat de bedienden of dronken of gek mes ten geweest zijn om zich zulke zot ternijen in te beelden. Ik echter wist wel wat er van aan wasdoch ik gaf, gelijk natuurlijk was, raiju vermoeden niet te keönen, uit vrees voor Piccolomini, die onze gastheeren luidruchtig in hunne dwa ling versterkte. De wijn maakte het ge sprek levendig, en er was geen einde aan het schertsen en lachen, tot aan midder nacht. Na hoorden wij het rijtuig voorkomen en wij namen hartelijk afscheid van don Andreazzi, ook moest ik belooven, weder bij hem te komen, hoewel ik niet wist waar ik mij bevond. Hierop klommen wij, de heer van Monte Marciano en ik in het rijtuig en reden naar Peschiera. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1