HEli MÏNjjA 151) A iöe Jaanr. 1*0. 1389. Zaterdag 6 Januari '1990. Nieuws- e li Advertentieblad voor Zee uwsch -Vlaanderen F. Dl EL KM AA, AXEL. Bnitenland. FEUILLETON AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Het eerste telegram, dat het jaar 1900 tot ons bracht, was een zeer gunstig voor de Boerendoch dit bericht werd weldra gevolgd door een tweede, dat melding maakt van een succes, behaald door de Engelschen, dat voor de Boeren ernstige gevolgen kan hebben. Dit telegram be richtte toch, dat de Engelsche tioepen Colesberg bezet hadden. Doch meerdere berichten zijn omtrent dit oorlogsfeit los gekomen en het schijnt, dat de eerste telegrammen wel wat te schoon geklon ken hebbenja zelfs beginnen wij te twijfelen aan het bezetten van Colesberg. De correspondent van de Times zegt toch, dat generaal French de rechter flank der Boeren omringde en thans de heuvelreeks bezet, die de aftocbtslinie van de Boeren beheerscht over de met wagens berijdbare brug en dat men een aanstaande bezetting van Colesberg ver wacht. De krijgsmacht van de Boeren is daar tusschen de 5000 en 7000 man. Hieruit blijkt onzes inziens ten duidelijkste dat Colesberg niet door de Engelschen is bezet, die een krijgsmacht van ruim vijf duizend Boeren tegenover zich ge plaatst zien Het is een onbetwistbaar feit, dat het bezit van Colesberg van groot belang is. Van uit Colesberg kan men den hoofd weg naar den Oranje-Vrijstaat door Ach terstang en Van Zijl naar de grens te 'Norvalspont beheerschen. We willen nu maar hopen, dat het ministerie van oor log weldra officieel bericht, hoe het met Colesberg staat. Overigens is er weinig nieuws van het EEN ANDER BEZOEK. Twee dagen na dit voorval, zat ik om middernacht nog laat in my ne kamer, want ik was zoo even van een feest te huis gekomen, hetwelk Bevilacqua ep den ver jaardag eener hem dierbare, zeer jeudige en beminnelijke bloedverwante, gegeven had. De toonen der muziek-instrumenten gonsden mij nog in de ooren en ik was zoo opgewonden, dat er geen slaap in mijne oogen kwam. Nu nam ik mijn dag- hoek, om in hetzelve te schrijven en lag het beeld van Sclavani's madonna vooi mij op de tafel. Terwijl ik schreef, stak buiten een ge weldige storm op en zweepte de wind tegen de vensters. Hierop bewoog zich de aardbeving onder mijne voeten, stoelen, en tafel waggelden, «n het geheele huis kraakte en schudde. IJseldijk verschrikt sprong ik op en riep Thorhaimer. In het zelfde oogenblik viel mijn degen, die aan eeben spijker in den muur hing, meteen groot geratel van zeiven op den grond. Ik was zoo verschrikt, dat mijne knieën knikten. Doch nu werd alles in huis weder stil, alleen de storm gierde op straat. Toen ik Thorhaimer iu zy ne kamer opzocht, vond oorlogsterrein. Van dit weinige melden wij nog het volgende: Een troep cavalerie, op verkenning, die eergisteren het kamp onder generaal Babington bij Modderrivier verliet, werkte samen met de van Belmont oprukkende colonne onder kolonel Pilcher. Het resul taat was de overwinning van het Boeren- laager, waarbij veertig gevangenen werden gemaakt De troepenmacht van generaal Babington rukte in dezelfde richting voort tot aan de Noordzijde van de Rietrivier. De uitslag van deze verkenning is nog niet bekend. De Londensche avondbladen maken een telegram uit Sterkstroom van 3 dezer bekend, waarin gezegd wordt, dat de Boeren dien morgen Molteno aanvielen, terwijl het gevecht nog voort duurt. Zooals de lezers weten is door Engeland beslag gelegd op het Duitsche stoomschip de Bundesrath. Uit Durban, naar welke stad het stoomschip was gebracht, wordt nu gemeld, dat er aan boord waren 5 groote kanonnen, 50 ton granaten, 7000 zadels en 180 geoefende artilleristen, met bestemming naar Transvaal. En nu spreken de telegrammen weer van het in beslag nemen van het stoom schip Hans Wagner, afkomstig uit Ham burg De reeder schijnt een klacht inge zonden te hebben bij den Duitschen mi nister van Buitenlandsche Zaken. Nu zal het zeker wel moeten gaan blijken hoe het staat met de verhouding tusschen Engeland en Duitschland be treffende den oorlog en in het bijzonder aangaande de Delagoabaai-kwestie. Ongetwijfeld voelt het Duitsche volk, op weinige uitzonderingen na, mede met ik hem slapende, daarom wilde ik den ge lukkige niet wakkei maken, en ging terug. Ik opende een vensterop de straat was alles doodsch en ledig. Nu ging ik bij het balf uitgedoofde vuur aan den baard zit ten. Ik was zeer beangst, en dacht op nieuw Phorbaimer te roepen, dewijl ik niet alleen durfd9 blijven. Daar kraakte bet buiten, als van lichte voetstappen Het sloop naar mijne deur toe en klopte drie maal. Eene rilling overviel mij. ik wist niet waarom, doch ik riep moedig»bin- nen, wie daar buiten staatDe deur ging open. Een man die mij groette, trad zacht jes binnen. Toen ik hem nader beschouw de, was het niemand anders dan de Span jaard, of liever de heer Alfonso Piccolo mini. Hy zeide dat het hem verheugde, mij nog niet te bed te vinden. Hij woonde met mij in dezelfde herberg, en wilde niet vertrekken, zonder mij vooraf vaarwel ge zegd te hebben. Het deed mij goed een mensch te zien en ik vroegol bij van het gebeurde, iets gevoeld nad Hij antwoordde zeer on- veischilüg »bet was misschien eene aard beving. Wat zou het meer zijn Nu kwam mij zijne koelbloedigheid op het Zwitsersche meer en de bewuste roode mantel voor den geest en ik besloot da delijk, hem wegens den Spiritus Famili- aris te polsen. »Gij zijt steeds onverschrokken,"zeide ik ook dan wanneer gij geenen rooden de Boeren. Doch wat is de onderlinge verhouding tusschen de regeering der beide rijken. Nu de Kaapsche Mail is gearriveerd, komen weer vele bijzonderheden los om trent de laatste oorlogs-operatie's Om de lezers een indruk te doen krijgen van de verwoestingen, die een bombardement kan aanrichten, nemen we een gedeelte over uit Ons Land omtrent het bombar dement van Ladysmith Op 18 November vond er een ongeluk plaats tengevolge van het bombardement. Een bom van het kanon, Umbulwana Sneak genaamd, viel door het dak van het Royal hotel, en gaande door de hoofd trap en een deur, viel ze op een klip en barstte. Dr. Starke, een vluchteling uit Johannesburg, die juist het hotel binnen kwam, werd door de bom gewond. Zijne beenen werden fijn geslagen en hij stierf kort daarop. De begrafenis vond op den volgenden dag plaats De ingang van de Engelsche kerk werd vernield door een bom van Long Tom, en het stadskantoor, in de stadszaal, waar de vlag van het Roode Kruis woei, werd ook geraakt. Het huis van den heer Davies, onderwijzer, werd geraakt Me vrouw Da vies lag op haar bed, toen een bom van Long Tom den grooten klipmuur, 21I2 voet dik, raakte, en dwars door heen ging, en overal stukken klip heen zond. Mevrouw Davies kreeg wonden op haar gezicht en lichaam. Een kaffer werd op den eersten dag gedood. Al deze geval len sluiten niet in die onder de militairen Het huis van den heer Herbert Murray werd op 3 November door een bom ge raakt Ze trof een watertang, ging door mantel draagt, die u over de golven drijft Zeg mij, hoe doet gij dat toch Hij haalde de schouders op, als wilde bij geen antwoord geven. Ik echter bracht hem al meer en meer in het nauw, tot dat ik het gesprek op den Spiritus Fami- liaris had gebracht. Nu ging bij zwijgend met groote schre den, de kamer op en neder, bleef eenige malen staan, en stapte dan weder voort. EmdelLjk wendde hij zich ijlings tot mij, met de vraag: »daar gij het dan geraden hebt, zoo antwoord bezit of zoekt gij hem >Ik zoek hem, kunt gij mij hierin raden, want ik geloof dat gij hem bezit." Wanneer gij u mannelijk gedraagt, en de proef doorstaat, kan u geworden, wat mij geworden is." »Wie beeft hem? Hoe koopt men zulk een schat »Niet voor geld. Wie den geest bezwe ren wil, moest eerst zich zeiven bedwin gen. Gij moet alles, wat gij bezit en be mint, verloochenen, ter liefde van dit eene dan zult gij door hem alles verkrijgen. Kunt gij dat?" Wanneer het noodig is." »En men moet lang om hem dienen en geen gevaar schuwen. Doch de vuurgeest helpt u dienen. Niemand dan de vuur geest kan u den Spiritus Familiaris geven." Wie is de vuurgeest?" Een geest uit eene sfeerook gemak kelijk te verkrygen. Wie hem'bezit,„diens leven is togen alle doodsgevaar in het de deur naar beneden, rukte een voet plank op, ging naar het fondament, werd gekeerd door een klip. ging toen opwaarts door twee muren en kamers en barstte in een der vensters, waar het geheele raam en de veranda vernield werden. Een stuk bom kwam op een dag door een ander huis, en het huis van den ad vocaat Carter, dat bewoond werd door kolonel Rhodes en Lord Ava, werd door vier bommen getroffen. Slechts twee onontplofte Long-Ton-bom- men werden gevonden Geen enkele an dere bom van het zes duim kanon was er, die niet barstte sommige van het 4.7 duim kanon barstten echter niet. De ver halen van bommen met zand gevuld, zijn absoluut onwaar. De laatst ontvangen telegrammen mel den nog: uit Londen (officieel), dat de stelling van generaal French onveranderd is. Hij is nog aan 't manoeuvreeren en zegt, dat hij met geringe versterkingen de Boeren uit Colesberg zou kunnen drijven uit Lissabon, dat in de zitting van het Hoogerhuis de Min van Buit. Z. zeide antwoordende op eene interpellatie naar aanleiding van den oorlog in Zuid-Afrika dat het standpunt door Portugal ingeno men, dit was toe te zien, dat geen der oorlogvoerende partijen te Lorenzo Mar ques hulp of steun zou vinden. De Minis ter zeide geene mededeelingen te hebben ontvangen van den doorvoer van man schappen of oorlogsmateriaal, terwijl elke overtreding van regeeringsbevelen door ambtenaren naar behooren zonde worden gestraft Bij den aanvang van het nieuwejaar water en vnur, lucht en aarle beveiligd. Zwaard en kogels mogen kwetsen maar kunnen niet dooden." >Hoelang moet ik dieu vuurgeest dienen Driemaal zeven maanden, driemaal zeven weken, driemaal zeven dagen, drie maal zeven uren". ►En wat schenkt mij de Spiritus Fami liaris voor dieu langen dienst?" »Leven zoolang hy wilt, geld zooveel gij noodig hebt, alle genoegens die gij be geert, en kennis van groot6 verborgenhe den, die meer dan leven, geld en genoe gen waard zijn." Hierop sprak bij veel over den aard der geesten en van het gevaar, met slechte menschen in aanraking te komen;insge lijks waarschuwde hij mij mijne weoschen niet aan iedereen te openbaren, ook zeide hy veel waarvan ik den zin niet begreep. Zijne woorden maakten eenen wonder lijken indruk op mijn gemoeL Doch ik geloofde dat het goed gehandeld was, hem zelveo te beproeven,^enjzeide Daar gij, heer Alfonso, mij dus waar schuwt voor bedriegers, waaraan moet ik den echten vuurgeest erkennen »Aan ;oede kenteekenen, die hy u geeft". »Zoo eisch ik van u zeiven een goed kenteeKen." Ik heb het u op het meer gegeven, toen ik uw leven redde. Zijt gij daarmede nog niet tevreden »Laat gij bet daarbij blijven?" »Neen, Bastiano, nog eens Deen gij zult

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1