No. 1388. Maandag 1 Januari 1900. 15e «faarg. Nieuws- e ii Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. D1ELFMAX, AXEL. Rust een weinig. Uuileiiland. 4XELSCHE COIIIUNT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor Beloië 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar o laats ruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Nietwaar, geachte lezer, geen geschikter tijdstip om eens even van de vermoeie nissen der dagelijksche beslommeringen uit te rusten, even den slik op den af- gelegden weg terug te slaan, dan de wisseling van een jaarkring. Maar ook slechts even zeggen wij, want we moeten voort, altijd voortDe tijd stroom weet van geen stilstand, rusteloos, met onverstoorbare zekerheid rolt hij voort, alles en allen medesleepende. En wanneer we dan even het jaar dat zoo pas ten grond is gedaald de revue 'laten passeeren, dan komen ze ons weer alle voor den geest, die oogenblikken van vreugd en smart, blijdschap en droefheid, [voldoening en teleurstelling, voor- en tegenspoed, want ze liggen ons zoo versch in het geheugen alsof ze nog maar gis teren waren beleefd Een jaar is immers zoo kort. 't Is den mensch dikwijls of de jaren, hoe ouder men wordt, des te sneller voorbijvliegen. Toch is dit niet waar De klok tikt nog even gauw of langzaam, al naar dat men het noemen wil, als jaren geleden, toen de jongens kiel ons nog om de schouders gleed Toen hadden we echter deez' tijd om daarover na te denken, we verlangden steeds om groot te zijn want groot zijn, ja, dat is eerst prettig. Dan komt een mensch eerst in tel En wat illusies vormde de aldus redeneerende knaap zich niet van dat groot zjjn. Dat was het doel waar naar hij streefde, den tijd welken hij met ongeduld verbreidde. Hij dacht er even wel niet aan, hoeveel en hoe groot de teleurstellingen zijn die hem wachten, hij [vermoedde niet, dat het groot zijn ook met zich brengt het begin van den groo- ten strijd om het bestaan, dien strijd, die alles beheerscht, welken wij allen moeten bedestrijden En wanneer ze dan komen, die dagen waarin de strijd ons zwaar valt, die oogen blikken waarin we vreezen te zullen be zwijken, daar het overwinnen ons onmo gelijk schijnt, dan komen die gelukkige dagen onzer jeugd ons weer voor den geest toen we evenals de vogelen zaaiden noch [maaiden en toch gevoed werden. I, Een glimlach vol van weemoed komt ons om de lippen bij die gedachte. Het kind wil groot zijn en de volwassene wilde dat hij nog een kind was. Waar blijft dan de tevredenheid. Naar onze meening is een tevreden mensch een on denkbaar iets, kortom eeneonmogelijkheid. Waar is de sterveling die geen enkele hoop meer koestert, die geen enkel ver langen meer wenscht bevredigd te zien? Onder de millioenen die de vijf wereld- deelen van onze planeet bewonen zal men er geen enkelen aantreffen. Laat ons daar om trachten een toestand te veroveren die ons het naast tot de tevredenheid voert. Laten we strijden met eerlijke wapenen, de krijgsvaan fier ontplooid, wapperende in de stralen der voorspoeds- sonnesteunen we daarbij onzen zwak keren broeder en bevechten we ten slotte de zege onder het aanheffen onzer strijd leus: Excelsior! Steeds hooger! Onder de gewichtige zaken, welke de groote wereld hebben beziggehouden, zijn er een drietal die hier niet ongenoemd mogen blijven Dreyfus-Vredesconferen tie-Transvaal Waren bij de behandeling van het groote proces, de zaak van den balling van het Duivelseiland, aller oogen gericht op Frankrijk, het was waarlijk geen won der Ieder onbevooroordeeld toeschouwer toch sprak den kapitein vrij van alle schuld aan landverraad en verlangde naar het oogenblik (jat het «onschuldig* zou worden uitgesproken. Hoe bitter werd men echter teleurgesteld. Viijspraak kon de verdachte niet verwerven, doch hem werd gratie verleend. Verbeeld u, gratie voor een verrader des vaderlands Wanneer het feit gepleegd was, zou er immers van geen gratie sprake kunnen geweest zijn. Evenwel is met de invrij heidstelling van Dreyfus de zaak vrijwel aan de algemeene aandacht onttrokken. Het kleine Nederland genoot in het afgeloopenjaar de eer in het vorstelijk 's-Gravenhage de vertegenwoordigers te ontvangen van die mogendheden, welke op initiatief van den keizer aller Russen waren uitgenoodigd om te beraadslagen over de middelen welke zouden kunnen aangewend worden om het voeren van bloedige oorlogen te voorkomen. Een prachtig denkbeeld Daarover zul len wel allen het eens zijn geweest maar of het voor uitvoering zal vatbaar zijn Het zou zeker een zegen voor de menschheid mogen genoemd worden, wanneer de oorlogen voor goed tot de geschiedenis behoorden en alle geschillen tusschen de machtigen der aarde door eene bemiddelingscommissie konden wor den bijgelegd, en alzoo op die wijze van beide ziiden iets werd toegegeven de praktijk leert het anders. In dezelfde week bijna, dat de Engelsche zaakgelas tigde in Den Haag de overeenkomst op de vredesconferentie vastgesteld, namens zijne regeering onderteekende, brak in het zuiden van Afrika een oorlog uit, door Engeland geprovoceerd, terwille van eenige hooggeplaatste, niet te verzadigen beursspeculantenWat helpt nu zoo'n vredesconferentie, wanneer blinde heb zucht het verstand den nek omdraait en het geweten versmoort? Wat geeft het of de bepalingen met handteekeningen worden bekrachtigd, wanneer men ze niet naleeft Is het soms omdat de Zuid- Afrikaansche republieken niet zijn uit genoodigd en dus moeten worden be schouwd niet in de zegeningen der vre desconferentie te mogen deelen, of zijn zij met opzet niet uitgenoodigd om En geland de viije hand te laten. Men zou het wel zeggen, daar niemand in dezen ongelijken en onrechtvaardigen strijd tusschenbeide komt. Intusschen doet het ons goed, dat onze stamverwanten zich zoo kranig hou den en den gehaten indringer zoo her haaldelijk kloppen, dat maar steeds nieuwe versterkingen moeten worden aangevoerd. De geheele weldenkende wereld schaart zich aan de zijde der kloeke Boeren, die zich liever doodvechten dan hun vrijheid prijs te geven Kalm en waardig is hunne houding, beleid en overleg ken merken hunne taktiek, zuiver en recht vaardig is de zaak waarvoor zij strijden Zulk een volk dwingt eerbied af, zulk een natie wekt de sympathie van ieder weldenkende En wij Nederlanders zijn trotsch op die mannen, waaronder zoovele familieleden, vrienden en bekenden medestrijden. Wij roepen ons den worstelstrijd tegen Spanje in het geheugen en de taaie volharding daarbij door onze voorouders aan den dag gelegd en de oude moed ontwaakt weder het oude Hollandsche bloed wordt weer warmer, ja, we zouden geneigd zijn te durven beweren, dat we ook nu nog in staat zouden zijn een machtigen vijand het hoofd te bieden, althans wanneer die vijand ons van onze duurgekochte vrij heid zou willen berooven. We gelooven niet dat het eenmaal zoo ver komen zal. maar wat we wel geloo ven, dat is. hoe de strijd ook moge uit vallen, Engeland voor goed de waarheid zal onthouden van de woorden, dat men een volk niet ongestraft in zijne vrijheid aanrandt. Moge het eind van den strijd spoedig aanbreken en de engel des vredes de vleugelen uitbreiden over de Zuid- Airikaansche Republieken met hunne kloeke bevolking. Met deze hoop in het hart treden we het nieuwe jaar in. Omtrent den oorlog zullen we ditmaal een kleine reeks telegrammen vermelden door sommige bladeu in de laatste dagen ontvangen. Een verspieder meldt uit hei kamp bij Chively van 22 Dec. dat vele Boeien zuidelijk van de Toegela zijn gezien, doch over de rivier terugtrokken, toen een Engelsche afdeeling verscheen, die 500 stuks vee buit maakte. Een speciale correspondent uit het Boerenlauger am de Moddei rivier seint 21 Dec. dat Dipsciag en Woensdag een zwaar kanon der Engelschen enkele gra naten op het Boerenkamp wierp, zonder schade aan te richten. Winston Churchill seint aan de Mor ning Post dat de vervanging van Buiier door Roberts een pijnlijken indruk maakt. De toestand der Engelschen is moeilijk. De Boerenstelling is bijzonder sterk en de rivier ondoorwaadbaar. De groote kanonnen van de boeren beheerschen de voornaamste punten. De driften staan onder een kruisvuur der Boerengeweren. Ladysmitb vraagt dringend ontzetting. Generaal Gatacre versterkt zich, de Kaf fers zijn zeer onrustig. Schlesinger, van de Insurance Comp zegt dat Pretoria overvloed van levensmiddelen heeft. De officieren van de vrijwilligers in de Kaap kolonie drijven de getrouwe Boeren tot het uiterste door hun aanmatiging. De Engelsche regeering is bereid de dien sten van 10.000 man den Yoomaury te aanvaarden. De Standard verneemt dat de toestand van Transvaal uitmuntend is. De oogst rijpt voorspoedig, viouwen en inboorlin gen verrichten het werk, De Boeren ont vangen groote aanvoeren van ammunitie in piaoukisten over Delagoabaai. De toe stand te Johannesburg is merkwaardig goed onder politietoezicht van de vreem delingen. Uit Pieter Maritzburg komt be richt dat in Ladysmitb van den aanvang van het beleg tot 22 Dec. gedood werden 70 en gewond 28ö man. Typheuse koort sen beerschen in het kamp. Aan de Mod- derrivier wordt het doelloos artillerievuur voortgezet. Volgens Daily Mail weigeren de inboorlingen na de jongste nederlagen der Engelschen inlichtingen te geven over de Boeren. White zegt bet nog wel 6 weken kunnen uithouden. De Boeren bren gen meer en zwaarder geschut naar Co- lenso en Ladysmith. AXEL, den 28 December 1899. De nieuwjaars collecte heeft dit iaar al hier opgebracht de som van 52047. In de armbus welke dienst doet bij huwelij ken bevond zich ƒ65.46. Vrijdag had in 's Lands Welvaren alhier van wege de Maatschappij Voor uitgang is ons Streven" te Axel, de aan besteding plaats van: 314,400 Kilogram Superpbosbaat hiervoor werd ingeschreven door de heeren Neerlandia, te Hansweert 3,43 P. J. Versluis, te Terneuzen 3,41t/2 P. J. Scheele, te Terneuz6n ƒ3,41 en P. Hoste te St Laureins (België) ƒ3,40 en van 32,800 kilogram Chili-salpeter hiervoor werd ingeschreven door de heeren P. J. Versluis te Terneuzen 9.30 Neerlandia, Han&weerl ƒ9,30 en P. J. Scheele te Tei- neuzen f 9,28. Aan de laagsten inschrijver zijn de le veringen gegund. Zaterdag had b(j P. Koole alhier van wege het Comité tot aankoop van gewaar borgde Hulpmesstoffen de aanbesteding plaats van 75.000 Kg. Supei hoshaat. Minstens inschrijver Dhr. D. J. Oggel al hier voor ƒ2,65 per 100 Kg. Aan wien de levering is gegund. Donderdag had vanwege de Maat schappij «Voorwaarts" te Axel (Kijkuit,) bij A. van Dorsselaar de aanbesteding plaats van 120.500 Kg. Superphoshaat hiervoor werden ingeschreven door de heeren Coenen Schoenmakers te Uden 2,79, M. de Jonge te Hoek 2,78 P. J. Ver sluis te Terneuzen 2,74, Hamelink te Terneuzen f 2,72. Emile van Zele te Bauc- houte (België.) ƒ2,71, J. van Arenthals te Hansweeit 2,70 D. J. Oggel te Axel 269 en A. Rottier te St. Jansteen 2,6 790/100. Aan den laagsten inschrijver is de leve ring gegund. Donderdag werd te Zaamslag door de veieeniging »In 't belang der landbou wers" aanbesteed de levering van 326,800 Kg. superhoshaat, bevattende 18#/o ptios- phorzuur oplosbaar in water, en 25,000 Kg. chiiisalpeter. Voor de superphosphaat werd bet minst ingeschreven door den heer P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor 3,44, en voor de chiiisalpeter door den heer E. P Staal te Staal te St. Jansteen voor 9,26 per 100 Kg. In de Donderdag gehouden raads vergadering te Ter Neuzen werd tot lid van het Burgerlijk armbestuur benoemd de beer P. Moes, die de benoeming aannam. Naar aanleiding van bet in de vorige

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1