77t. Woensdag 20 December 18115. 9e Jaairg. Aankondiging. de Kunst üij is wmlm Nieuws- en Advertentieblad voor sc ii DIELÊMAN. AXEL. Buitenland. 82- FEUILLETON Binnenland. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag1- en Vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS: per Maanden 50 cent; franco per post 60 cent; voor België 80 cent. Afzonderl. numm. ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van tot regels 25 cent; voor eiken regel meer cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentien worden Jranco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag-en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Burgemeester en Wethouders van XEL brengen ter kennis van belang- ebbenden dat te beginnen op Donder aq 28 dezervan wege de gemeente ene ALGEMEENE OPNEMING zal wor- en gehouden van de "Axel, 19 December 1893. urgemeester en Wethouders voornoemd OGGEL, Voorzitter. VAN VESSEM, Secretaris. Volgenê een mededeeling aan den raulois van iemand, dierst Vaillant de eis van Buenos-Ayres in Mei 11. had gemaakt, gaf Vaillant, die zich op zijn visite-kaarten prójfesseur de philosophie rioemüe, voor anarchist uit en beproefde zelfs gedurende de overvaart bekeerlin gen te makep. Als eenige bagage fcezat hij oen zwarten koffer en een grijs lin oen vaiies. Bij aankomst te Marseille had hij geen Den sous in zijn zak. Verscheidene vreemde anarchisten te Parijs hebben bevel gekregen Frankrijk binnen acht dagen te verlaten. Coben is niet over de grenzen gezet, Vrijdag was hij nog te Parijs. De instiuctie in zake don aanslag is er vooral op gelicht om te weten te komen met welke anarchisten Vaillant den laatsten tijd in betrekking heeft ge staan, waar hij het valies gelaten heeft, dat hij op den dag voor den aanslag uit zijne woning heeft meegenomen en hoe bij zich het geld verschaite voor zijn le vensonderhoud en voor den aankoop van de ontplofbare sroffen. De ingenieur Paul Reclus. bij wien reeds eene huiszoeking werd gedaan, daar men vermoedde dat hij in verbinding stond met de anarchisten, heeft zijne woning spooiloos verlaten. Toen Don derdag een commissaris van nolitie zich met een bevel tot inhechtenisneming aan zijne woning vervoegde, was de vogel gevlogen. Door de ontploffing in bet Palais Beur bon is de aandacht van de Fransche po litie geleid op de steden Saint Denis en Samt-Ouen, die bekend zijn als gastvrije oorden voor de anarchisten. Zoodra men vernam dat Vaillant te Saint Denis gewerkt heeft, is daar een nauwkeurig ondeizoek ingesteld en wer den bij velschillende anarchisten huis zoekingen gedaan. Vele dagbladen en anarchistische brochures werden gevon den, doch verder bleef het onderzoek zonder resultaat. Te Barcelona is een anarchist in hech tenis genomen, verdacht van den dyna- miet-aanslag in het Liceo-theather. Hij werd aangegeven door eene viouw, met wie hij een tijdlang heeft geleefd en die nu ook zelve in verzekerde bewaring is. De door haar aangewezen anarchist was reeds de vorige maand op Fiansch grond gebied door de politie aangehouden, maar hij werd spoedig daarna op vrije voeten gesteld. Over den toestand in Servië moeten de ouders van den jongen koning niet weinig veiontiust zijn. Milan moet aan zijne gemalin zijn bezorgdheid te ken nen hebben gegeven, waarop Nathalie zich onmiddellijk naar hef Russisch hof wendde. Door tusschenkomst van de czarina zou zij de verzekering hebben ontvangen dat de czaar den jongen Alex- andernietin de steek zal laten. Wat de te verleenen zorg vaD den czaar betreft, daarover moet Milan zich aldus hebben uilgelatenZoolang het ging, mocht zijn zoon in Servië blijven; dreigt hem echter op een goeden dag gevaar, dan moet hij zijn koffer pakken en de Serviers aan hun lot overlaten. De czaar is zijn peet en zal hem te hulp komen. Een goed bezoldigd Rus sisch garde-officier is bovendien altijd be ter dan een koning van Servië. Onder directie van den heer Crispi heeft Italië een nieuw ministeiie gekre gen. Voor de ongei egeldheden op Sicilië bestas,geen andeie grondnaar het schijnt, dan de ovei matig hooge belas tingen. Zoo hoog zijn op het eiland de belastingendat men daar het brood duurder betaalt dan te Rome, waai men er reeds meer voor betaalt dan op an dere plaatsen in Italië. Voor slecht gevoede muilezels en ezels worden belastingen gevorderdhooger dan de waarde ier dieren, opdat de kud den der Sincadi en gemeenteraadsleden geheel of gedeeltelijk vrij van belasting zouden blijven. Zelfs personen die niet tot werken in staat zijn, die van de liefdadigheid van anderen moeien leven, moeien voor de armzalige hut, waarin zij door de goedheid van anderen koste loos wonen, vooi personeel 30 lire op- biengen. Bijna overal leeft de boer NAAR HET HOOGDUITSCH VAN CtOluO RAlMliSTJ» DOOR De oude man hoorde hoofdschuddend uit Riehards mond de herhaling en aan vulling van datgene, wat Esther hem fcchrittelijk reeds had gemeld, maar ge loof vond de zaak bij hem niet. Hoe weinig sympathie bjj ook gevoelde voor den zoon des opperjaehtmeester, volgens zijn richt bestond er grond om een an der te verdenken; bij deze gelegenheid nam bij Herbert krachtig in bescherming. Maar kent gij dan het verleden van den man, dien gij zoo levendig verdedigt, vroeg Richard, weet gij genoeg van zijn leven in familie en in de wereld, dat gij met een eerlijk hart voor hem kunt instaan De oude man lachte hoe overijld de jeugd toch is. Instaan, dat is een woord, hetwelk men eigenlijk alleen gebruiken kan ten opzichte van zichzelven. Ik ken intusschen de familie nauwkeurig genoeg, om een oordeel te kunnen vellen over de leden afzonderlijk en wat den oudste, den erf heer gritaf Wolf betreft, die voor ee- nigen tijd met eene dochter uit Italië is wedergekeerd, ten opzichte van hem doe ik, wat gij zooeven vorderdet, voor hem sta ik Voor goedheid en trouw, voor ede le gezindheid en voor eervolle handelingen. Ja, ja, ik weet het, heuam de jonge kunstenaar, het is een beminnenswaardig heer, die op mij even wel den indruk maak te, als dankte hij zijnen God, omdat hij den naam Stein had kunnen afwerpen en den graventitel weder aannemen. De oude jood trok een ernstig gezicht het is ook een oude trotsche naam, mijn heer Lenz, en de graaf heeft steeds daar voor gezorgd, ieder stofje af te vvisschen, dat wellicht den glans van dien naam zou kunnen ontsieren. De schilder lachte bitter; reeds gevoe lig voor een stofje en hij moet het toch aanzien, dat die naam is bevlekt met een onuitwischharen smet. De zaakwaarnemer hief waarschuwend den vinger op zeg dat niet zoo luid, zoo onbewimpeld Als ook graaf Herbert er bet zwijgen toe zou doen, zijn oom zou den handschoen opnemen. Als de jonge graaf [een voogd noodig heeft voor zijne eer, dan is mij dat goed hernam Richard. Op dit oogenblik zoek ik evenwel nog daarnaar om de daadzaken op te helderen en vast te stellen, maai juist in deze moeilijke aangelegenheden beloof ik mij alles van uwe hulpe. De zaakwaarnemer peinsde een oogen- slechtmaar toestanden als bovenga noemde vindt men alleen op Sicilië, waar nog overblijfselen van, bet leen-, stelsel vallen waar te nemen, en de wakkei en door de sterkerep worden,, uitgezogen. De zaak van de moordenaars van den wachtmeester Hoekman zal tegen bet eind van Januari 1894 dn hooger beroep voor het Gerechtshof' te Her togenbosch behandeld worden. Met verwijzing naar het bericht in de Staatscourant van 15 en 16 October 11., no. 243, brengt de minister van bui- tenlandsche zaken in de Stct. ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens me- dedeeling van Hr. Ms. gezantschap te Brussel, het verbod van invoer in Belgie van schapen en versch schapevleesch, herkomstig uit Nederland met ingaDgvan 18 dezer is opgeheven. De tekst van bet hierboven bedoelde besluit (opgenomen in den Monitmr beige) is als volgt: Art. Is ingetrokken het besluit van 10 October 11., houdende verbod van en doorvoer van schapen en versch schapenvleesch, herkomstig uit Neder land. Ait De invoer van bedoelde scha pen is alleen toegelaten langs, de bureaux en hulpkantoren van het tolwezen, pengesteld voor den invoer van runde ren van dezelfde herkomst, en op de dagen en uier. daartoe vastgesteld. Ait. Dj het aankomen in de bu reaux of hulpkantoren van bet tolwezen blik, toen zeide hij vrijmoedig Ik verzoek mijnheer L°nz, mij daarvan te verschoo- nen. Het zou mijzelf gevoelig pijn doen, als ik, als hun zaakwaarnemer, maatre gelen moest nemen, welke de tamilie Wan gerloh zou kunnen prijsgeven aan een pijn lijk in opspraak brengen. Het schoone mannelijke gelaat des kun stenaais teekende onverholen verbczing, Ha, ik begrijp het, deze familie is zeer rijk, zeide hij achteloos. Neen, neen, gij begrijpt het niet, zeide de oude man bedaard, want gij denkt, dat ik het goed recht opoffer an het goud. Zonder twijfel is het een persoonlijk be lang, dat mij leidt, maar geen geldelijk, zooals gij vermoedt, het is oude dank baarheid, die niet veroudert. Ik stel, ge loof mij, veel belang in de beklagenswaar dige vrouw, die ik zelfs gekend heb in hare wondervolle bekoorlijkheid en heb geen reden den heer opperjachtmeestei of zijne vrouw bijzonder verplicht te zijn. Maar aan graaf Wolf gevoel ik mij ver bonden voor mijn geheele leven en ik zou niet gaarne daar zijn, waar een aan slag gepleegd wordt op goederen, die hem dierbaar zijn. Wilt gij, als de zaak wer kelijk voortgang heeft, eenen bemiddelaar wilt gij eene schikking, eene vreedzame voldoening, dan ben ib gaarne tot uwen dienst; aanvallende maatregelen vermijd ik. Gij moogt niet zoo beleedigd kijken mijn jonge vriend, maar gij moet de be langen van mijn hart eerbiedigen evenals ik de uwe doe en dan zult gij ook inzien dat niet anders doen kan. Ik bevond mij niet altijd in eene positie, zoo vrij van zorgen, als gij mij voor ziet, ik was een arme kr.aap, had vroeg mijn vader verloren, was zonder vrienden, zonder be schermers, ..onder geld. Ik ben de zoon van een Israëlitisch onderwijzer en mijne ouders gaven mijnen vurigen wensch ge- boor en heten mij in de rechten sfcudee- ren, ofschoon zij geen vermogen bezaten. Nog had ik het tweede studieiaar niet geheel doorloopen, toen mjjn vader stierf en in zijn laatste ure gaf hij mij een wegwijzing voor mijne toekomst. Ik laat mijnen zegen na eL de zorg voor uwe moeder, zeide hij, dat is genoeg, orn mede, door de wereld te komen. Nu, ik deed het ookmet de studie was het nu wel iswaar gedaan en ik kan niet zeggen, hoeveel stille tranen dat mij beeft gekost. De familie kwam bij elkander en be raadslaagde Geld was er niet, daaiora moest ik nu zoo spoedig mogelijk beproe ven iets te verdienen, niet alleen ora wij zeiven, maar ook om mijne zieke moeder te onderhouden. Voor den handel was ik niet geschikt zooals men mij zeide, ik bezat daarvoor niet het allerminste talent en even zoo weinig lust. Tijd, om eene betrekking te zoeken, overeenkomstig mij ne ontwikkeling, was er niet, want de AXELSCHE COURANT. tr

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 1