Mo. 768. Zaterdag December 1895 9e «iaarg, Hij Nieuws- Advertentieblad voor Zeeuw sc h-V laan re DIELËMAN, Belangrijk Bericht De Vroolijke Huisvriend. Buitenland Binnenland. AXEL. 79- FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag'- en Vrij dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per Maanden 50 cent; franco per post 60 cent; voor België 80 cent. Afzonder!, numm. ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie van tot regels 25 oenf voor eiken regel meer cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend, Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE «ren. Met Januari stellen wij voor ge- abonneerden op de Axelsche Courant Ie gelegenheid open. als premie daarop te ontvangen "We twijfelen niet, of deze bij velen reeds bekende Vriend, zai in nog mönig Huis een welkome gast zijn, waarnaar jong en oud wekelijks reikhalzend zal uitzien, te meer ook, daar de abonne mentsprijs van 25 cent per drie maan den, du& kwartje maar per kwartaal voor niemand te veel is om zich weke lijks eenige vroolijke oogenblikken te verschaffen. Onze geabonneerden worden beleefd verzocht, vóór 15 Dec. ons te doen weten, of zij met Januari De Vroolijke Huisvriend geregeld wekelijks bij de Axelsche Courant wenschen le ont vangen. De Uitgever. Omtrent een, naar bet heet door de Boelgaarsche regeering ontdekten, ont worpen aanslag tegen bet leven van vorst. Ferdinanr', worden de volgende bijzonderheden gemeld. Het plan zou op den dag voor de aankomst van het lijk van prins Alexaoder van Battenberg tot uitvoeiing hebben moeten komen. Een paar dagen tevoren werd Ivanoff, vroe ger luitenant in het Boelgaarsche leger, als verdacht van zulk god plan, in bech tenis genomen. NAAK HET HOOG35UITSCH VAN CtOftO EAIMITO DOOK. Na een korte verademing begonnen zij den tocht, door een visscher begeleid maar reeds spoedig bleken Magdalena's krachten ontoereikend te zijn, om den moeilijken weg door de duinen af te leg gen. De man, die de kleine Yeronica had gedragen, gaf het kind aan Esther over, om de moeder op zijne krachtige armen te nemen en toen ging de zonder linge optocht langzaam voort naar bet dorp. Een aantal nieuwsgierige gezichten keek hen na, hier en daar hief zich iemand op van de bank en volgde de vreemdélingeu op eenigen afstand. Nog eenmaal ver laagde Magdalena om te gaan, maar te- m-geefsch, Had de reis haar zoo uitgeput, brak nu werkelijk de verwoestende ziekte uit, die tot dusverre slechts gedreigd had een dichte nevel verduisterde bare oogen en wankelend zonk zij na de eerste sehre- dén. in de armen des verschrikten visschers. Met verdubbelden haast werd het iaat- Deze Ivanoff was drie jaar geleden uit bet leger gedeserteerd, na 3000 francs verduisterd te hebben. Maar hij had iD October 11. gewaagd terug te keeren, had zich met zijn jongeren broeder, een gym nasiast in Sofia, in betrekking gesteld en schijnt met üezsn den aanslag beraamd te hebben. Boelgaarsche uitgewekenen, die hij in Rusland ontmoet had, hadden hem daartoe overgehaald. Toevallig werd hij op den trein, toen hij vorst Ferdi nand nareisde, door een van zijn vroe gere kameraden herkend. Hij poogde bij het eerstvolgende station te ontvluchten, maar werd nagezet en gevat, nadat hij herhaaldelijk op zijn vervolgers gevuurd had. In hechtenis genomen, viel hij dooi de mand en bekende het plan gehad te hebbeD vorst Ferdinand te vermoorden te Philippopel, doch daar de vorst tijdens zijn bezoek aldaar den Kornak niet had veilaten, bad hij zijn plan moeten opge ven en dat nu bij de begrafenis van Alexaüder van Battenberg willen vol voeren. De man zal het er niet goed afbren gen. In Servië begint de politieke toestand bezorgdheid te baren. Sedert weken waren er geruchten over eene ministe. rie8le crisis in omloop. Deze crisis is thans uitgebroken. De jonge koning raadpleegde verscheidene hoofdofficieren over de vorming van een militair mi nisterie, doch zij ontraadden hem ten krachtigste hef leger te mengeu in de politiek. Bovendien achtteu zij het niet waarschijnlijk dat een officier het ambt van minister-president zou aanvaarden. De radicalen beginnen reeds oppositie tegen den koning te voeren. Het nieuwbakken Fransche ministerie is weder reeds zoo goed als ter dood veroordeeld. In het eerst vrij gunstig ontvangen, heeft het door het optreden van den minister van binnenlandsche zaken Raynal, den boel bedorven. De Justice zegt, dat het ministerie doodelijk is gewond. De kamer heeft eigenlijk nog slechts twee zittingen ge houden en elk dezer heeft aan een ka binet het leven gekost. Italië heeft nog maar geen nieuw stel ministers. Vooral eer. minister van fi nancien is kwaadkrijgsch. En geen won der Een knap man tocb, die den be rooiden toestand der Italiaansche geld middelen durft aanvatten om het boel tje weer op streek te brengen. Een meneer, generaal Prinaraus, wou wel minister van financien wezen, maar aan moest de hegrooting van oorlog met 25 millioen worden verhoogd! Onmogelijk kan het dien man ernst met zijn voor stel geweest zijn. Men wil den koning overhalen wat van de civiele lijst te laten vallen, volgende alzoo bet voor beeld van andere gekroonde hoofden, v/ier landen eveneens in moeilijke financieele omstandigheden verkeeren. De koningin- regentös van Spanje liet vrijwillig een aanzienlijk bedrag van de civiele lijst schrappen. Hoe is het nu mogelijk, dat een verstandig mensch van verhoo ging der uitgaven voor oorlog kan pra ten, waar allerlei middelen moeten wor den te baat genomen, om eenige lires uit te zuinigen. Wat de bondgenooten betreft, namelijk Duitschland en Oosten rijk, dezen hebben zelf verklaaid liever een bondgenoot te hebben die wat in de melk te brokkelen heeft, al is zijn le ste eit.d zwijgend afgelegd, Magdalena had de oogen in volslagen bewusteloos heid gesloten en in Esthers armen rustte het slapende kind. De jonge predikant werkte in de vondschemering, waarin men alle voor werpen nog duidelijk kon onderscheiden, ijverig in het tuintje, dat het huis om gaf. Hij stond gebogen over zijne Geor» gineplanten, toen Esther de kleine tuin deur opende en de visscher met zijn last volgde. Hoe bedaard bezonnen Werner ook was, deze aanblik ontroerde hem zoozeer, dat hij verschrikt de handen voor zich uitstrekte als om een vizioen te bannen. Maar het week niet, integendeel, de be kende stem der geliefde zeide vriendelijk: Ik breng een lang verloren schat. Een enkele blik op Magdalena, die bleek en met gesloten oogen in de armen des 'ris&éhbis lag, was oorzaak dat bij, in plaats var. iets tc zeggen, hevig schrikte en Esther dit bemerkend, zeide snel tot ophelderingZij is bewusteloos, uitgeput door de lange reis, rust en een goed bed is voor het oogenblik het dringendst nco- dig. Geen enkele vraag werd verder lusschen hen gewisseld, de predikant liep ijlings vooruit en wenkte, zijne kameraeur ope nend, den visscher om onmachtige op zijn eigen bed neder te liggen. Toen verscheen de oude vrouw, die 'zij ne kleine huishouding in orde hield. Spia keloos staarde zij een oogenblik de beide nette dames en het scboone kind aan, maar dadelijk kreeg zij hare bezinning terug, toen de kleine zeideVeronica is dorstig. Wat een engeltje, riep zij bewonderend uit, hoe fijn en schoon en wat een helder stemmetje Zeker zult ge drinker., mijn hartje, dadelijk. Maar Werner nam zelve het kind bij zich en bevochtigde hare lipjes met wa ter uit een glas, dat op een kleine tafel stond. De moeder heeft uwe hulp meer nooclig, vrouw Oltrud, haal 9poedig wa ter en azijn en ontkleed de dame. Hij zette de kleine, die heel bedaard en opmerkzaam hare moeder beschouwde, in een leunstoel en begon, terwijl de huis houdster conipressen gereedmaakte, de slapen der hewustelooze met eau de co logne te wrjjven. De koelte en de stilte, de verfrisschen de invloed, werkte eindelijk op de over spannen zenuwen en Magdalena slöeg de oogen op, wier eerste bewuste blik den trouwen vriend harer jeugd trof, die be zorgd en vol liefde zich over haar heen boog. Een zalige rust teekende zich op het scboone gelaat, zij breidde de armen uit en trok zijn hoofd neder op bare borst. Daar ben ik terug ,uit de wereld, zeide zij, ik heb erg gedwaald, Werner, maar nu ger dan ook niet zoo steik, dan een bond genoot met veel soldaten, maar wien het aan geld mankeert om die soldaten be hoorlijk ten strijde toe to rusten. Italië zij van harte beterschap toege- wenseht, Laat hat Ijevor wat soldaatjes minder hebben en wat meer duiten op zak. In de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer is de begrooting voor buitenlaridsche zaken aangenomen na een kort debat, waarbij de minister Van Tienöoven hoofdzakelijk mededeelde dat eerlang aan de wettelijke bekrachtiging zaï kunnen worden onderworpen eene overeenkomst met Belgie betrekkelijk den invoer van vee en het grensverkeer voor landbouwproducten. Bij koninklijk besluit is de oomm. der kon. in Groningen gemachtigd tot het bijeenroepen van de Staten dier pro» vincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 1D December om aan de orde te stellen de verkiezing van een lid der Eerste kamer der Staten-generaal, in de plaats van mr van Roijen, verleden, Toen de tweede brochure van den heer Deth uitkwam, heette het, dat het verslag der Commissie betreffende Neerbosch weldra zou verschijnen. Thans wordt weer gemeld, dat het raport waar schijnlijk niet voor Januari het licht zal zien. (Am«t,) Zijt gij tehuis, viel hij haar diepbewo gen in de rede Uitgeput en vermoeid streelde zij zij na hand. Jat bij zeide zij diep ademha- halend, het valt zoo z.vaar te sterven in deu vreemde, als men zijn hait niet kan verlichten en nu ben ik hierheen geko men en bid vergeef mij en neem mij op met mijn kind. Dierbare, dierbare Magdalena, gij maakt mij toch zoo gelukkig, omdat gp weder keert tot uwe vrienden, die uw gemis zoo smartelijk hebben gevoeld en gij brengt ons een zoo kostbaar geschenk. Hij wees op het kleine meisje en legije het, daar het naar hare moeder been wilde, Magda lena in de armen. Mijne veronica, zeide zjj met gloeiende innigheid, gjj zu.lt haar behouden ah? een dierbaar pand onzer 'riendschap, als een aandenken aan mij eq heat hier verlaten, als ik zal zijn heengegaan, voegde zij, zich oprichtend, op angstigen toon daar bij, Beloof ui ij dat, Werner, beloof mij dat reeds heden Hij reikte haar de bandik zal haar een trouw vriend zjjn, evenals Magda lena. Maar nu, wees bedaard en denk nu alleen daaraan, dat gij tehuis zijt onder mijne bescherming. Wat daar ook ach ter ligt en wat daar ook komen mag, uw lot wordt bestuurd door een goeden God. De mensch waant zich wel verla ten, bij is het nooit. Laat ons iedere AXELSCHE Ik i.ni» i"i"i «..i.ii». ii ii

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 1