KLOKKENIST Ingezonden. Gemengd Nieuws. Handelsberichten. Advertentièn. Sli Ki Bi Gin St. Mee St. Clin Huli ;Kijk| Axe Sluif St An te Vlissingen, en als diens secundus de hèer yan den Hamme, pred. te Wemeldinge. Wereldtentoonstelling Chicago. De firma van Houten Zoon heeft op de World's-Fair te Chicago we derom haar ouden roem gehandhaafd.' Haar fraai op zichzelf staand gebouw in oud-Hollandschen stijl, vaan het Mi- chiganmeer gelegen, wekte algemeens bewondering. Eene overeenkomst, waarbij de oplichting van dit gebouw werd.toe gestaan en het recht werd verleend, daar in de Van Houten's Cacao in koppen uit te schenken, werd reeds in 1892 door de firma afgesloten, direct met de tentoon stellingsautoriteiten in Chicago, lang voor dat de Hederlandsche commissie bestond; trouwens het ging niet aan voor deze uigebreide inrichting te wachten op de mogelijke tot stand koming van zoodanige commissie. Het gevolg is, dat Van Hou ten's Cacao niet onder de gewone Neder landsche inzendingen is gerangschikt/en hoewel met de zoo kwistig uitgedeelde eenige medaille bekroond, bij de vermei ding van de bekroningen van Neder!, in zendingen in de dagbladen tot dusver! niet mede werd opgevoerd. Het gebouw van twee verdiepingen, bevatte smaakvol gemeubileerde sa lons, waar 20 meisjes in nationale kle derdrachten de handen vol hadden om de talrijke bezoekers tevreden te stellen. Van Juni tot het einde der tentoonstel ling werden nagenoeg 700,000 koppen Van Houten's. Cacao tgereikteen cij fer dat nimmer op eenige andere ten toonstelling door de firma nog was be reikt. Als bewijs dat de Chicago -heeren zich op Amerikaansche wijze iaten betalen mo ge dienen, dat de firma Van Houten voor het recht van uitschehken eene som van 40,000 moest betalen. Niet alleen werd het product Van Hou ten's Cacao bekroond, maar ook verkreeg Van Houten's tentoonstellings architect, de heer Wijnen, eene medaille voor dit gebouw, de eenige belooning. die voor een particulier gebouw aan een architect werd: gegeven. AXEL, den 24 November 1893. Maandag 27 November aanstaande des voormiddag 8®/a ure, zal de gemeen teraad alhier, vergaderen, ter behande ling van de volgendo punten Mededeeling ingekomen- stukken. Benoeming gemeentegeneesheer. Verzoek van den heer Cransberg om ontslag als klokkenist. Benoeming klokkenist. Wij vestigen de aandacht van be langhebbenden op de in dit nummer voorkomende advertentie betreffende de door de Maatschappij van landbouw en veeteelt in Zeeland uitgeloofde premiën voor den invoer in ons gewest van bui tenlandsche hengsten. looze naam van ons kind daardoor ge vaar loopt. De man, voor wiens vrouw gij moet doorgaac, is dood, op bem rus ten geenerlei verplichting, noch verant oor ding door dezen ruil waar is dan het onrecht? Gij weet het wel, hernam zij, weet, dat het ellendige bedriegerij is, waarme de gij mijn gevoel voor recht en onrecht wilt in slaap wiegen. Ik wil mijn kind niet grootbréngen mei een leugen in bot hart, tusschen ons moet hot waar zijn en helder. Ik wil geen oneer en laster leg gen op het graf van den man, die nooit aan mij gezondigd hééft, maar als een rroüwe vriend en raadgever tevergeefs be proefd heeft mij te beschermen. Ik wil den eed, gezworen op eene heilige plaats, daar wedergeven, waar men dien te vor deren heeft; voor de wet. En dan zal ik aan, nooit zult ge mij wederzien, geen erwijt noch klacht zal uw nieuw geluk toren. Gij wilt aldus den oorlog, hernam hij net heesche stem, terwijl al zijne leien iceiden van opgewondenheid, gij wilt hem en zult hem hebben. Gy zelve neemt Naar wij vernemen zijn door de maatschappij Mechelen—Terneuzen 150 bassen of dekkleeden in de maak gedaan, zeker als gevolg van bet eerste verzoek schrift van de kooplui. Tegenwoordig moet bet overigens met de verzending van bieten en aardappels heel goed gaan, zoodat er thans weinig of geen reden tot klagen is. Of dit evenwel zoo blij ven zal, is de vraag. Een tweede re kwest is in zeedaarop is, volgens eene ons gedane mededeeling, door 59 per sonen geteekend. Wanneer zoovele be langhebbenden om verbetering vragen, dan zal deze ongetwijfeld niet uitblijven. Het is immers van algemeen© bekend heid, dat het met de verzending onzer lar.dbouwprodukten een tijdlang erbar melijk toeging. Reeds vroeger is hier over een en ander gezegd, toen beteer ste verzoekschrift verzonden was. De marechaussee Hendriks is van de brigade Axel overgeplaatst naar Breda. Zondag Dec. zal Ds Linden zijn intrêe doen ir, zijne nieuwe gemeente te Schoondyke, na des morgens bevestigd te zijn door Ds Bouma van Tm Neuzen. Aan den oever van den Eendragt- polder (calamiteus waterschap Margare- tha ontstond eene oeverafschuiving ter lengte van pl. 120 metei, waar bij de oever 45 50 meter is ingeschaal Naar het schijnt werden geene oever- werken beschadigd en bestaat ook voor de zeewering geen gevaar. Crt.) Bij de Ev. Luth. kerk te Pekela bestaat het drietal voor predikant uit de heeren Fregeres te Groede, Bögeholtz te Rfip en Snijder te Vlissingen. Predikbeurten te Axel. Zondag 36 November, Ned, Herv. Kerk. Voorm. 91/, uurLezing eener Leerrede. Nam. uur: Ds Hugeuholtz Op de spoorlijn nabij de Oude Plan tage te Rotterdam hadden een viertal knapen de baldadigheid steenen op de rails te leggen. Toen een spoortrein in volle vaart aankwam, legden zij hun hoofd op de rails, waardoor de machinist, die met de stoomfluit waarschuwde, genood zaakt was den stoom af te sluiten, waar door eenig oponthoud ontstond. Op de Komst van seD spoorbeambte namen de jongens de viucbt. De lieve straatjeugd in het West- land heeft sedert eenigen tijd een min der gevaarlijken jongensstreek in prak tijk gebracht. Op een donkeren avond gaan eenige knapen, na zich vooraf van een stuk glasruit te hebben meester gemaakt, met dit voorwerp gewapend, voor e«n of an dere woning staan, maken dan opeens een hevig tumult als van verwoed vech tende personen, geven een vreeselijken slag of bons op de deur of blinden en wei-pen tegelijkertijd het stuk glasruit met alle kracht op don grond, zoodat dit rinkelend op de straatsteenen valt. Luid schreeuwende slaat het geheele komplot op de vlucht, het aan de ont stelde bewoners overlatende omtrent de oorzaak van het ongeval gevolgtrekkin gen te maken en bij zichzelf en de bu ren een onderzoek naar het onheil in te stellen. Gereformeerde Kerken. Kerk Voorm. uur: Ds LiDden. Bediening van het Avondm. Nam. half uur: Ds Linden. Afscheidsrede. Kerk Voorm. uur: Ds Wolf. Bediening van hei Avondm. Nam. uurLezing eener Leerrede. Nabetrachting. Dinsdagavond heeft aan het station van de IJ. te 'sGravenhage bei volgende ongeval plaats gehad. De 'ieer ambtenaar bij een der ministeriëele bureaux aldaar, wonende te Delft, geraakte bij Aankomst van den locaaitrein uit laatstgemelde plaats, bij het uitstappen beklemd tusschen een waggon en hei perron. Hij had nog de tegenwoordigheid vari geest zich daaraan vast te klemmen, waardoor ernstige ge volgen werden voorkomen. Thans kwam hij vrij met eene ont velling in bet gelaat en verwonding van de rechterhand. Een paar beambten, de stoker en de conducteur, brachten den bewustlooze in het station, waar hem de noodige hulp werd verleend. Daar thans de pas sagiers uit worden gelaten op eenigen afstand van het station, zoude het stil houden van den Delftschen locaaitrein onaer de behoorlijk verlichte overkapping wenschelijk zijn. iedere zachte en schoon; herinnering aan vprvlogen dagen weg; beklaag uzelven niet, omdat ik slechts de toekomende zie met de gevaren, die gij mij bereidt Waar gij mij ook aanvat, gij moet toch het onderspit delven. (Wordt vervolgd.) Ingezonden Stukken worden in geen geval teruggezonden. Mijnheer de Redacteur Het deed me genoegen, toen ik in uw vorig nummer eene advertentie aantrof, waarin de rederijkerskamer Tot nut en vermaak alhier eene uitvoeting aankon digt tegen Woensdag. Ons leven biedt zoo weinig afwisseling, dat een uitvoering als hier bedoeld worat, waarlijk dooi velen dient te worden op prijs gesteld. Ieder, die met de toestanden in kloine plaatsen bekend is, weet ook, dat het vaak zeer veel moeite kost, eene vereeniging van welken aard ook, op te richten niet alleen, maar ook en vooral een dusdanige vereeniging op de been te houden. Het oprichten eener vereeniging gaat weiiswaar soms gemakkelijk, maar haar in het leven te houden, dat is dikwijls zoo moeilijk. En dat is eigen lijk het ongelukkigste. We hebben er meermalen voorbeelden van gezien, hoe bloeiende gezelschappen opeens als het ware door eene onder mijnende ziekte weiden aangetast, om eindelijk, na tevergeefs worstelen van eenige, met goeden wil bezielde personen, in het niet te zinken. Aan wie daarvaD de schuld? Schrijver dezes, van nabij bekend met de zwarigheden, welke moeten worden overwonnen om eene vereeniging in stand te houden, zoekt de oorzaak van al de tegenspoeden waarmede vele ver- eenigingen of gezelschappen te kampen hebben, hoofdzakelijk in de leden dier vereenigingen zeiven. Bij de oprichting zijn allen met gloei- enden gver bezieldzulks veronderstel ik ten minste, waartoe anders tot dm oprichting medegewerkt Maar later Och, laten we het kina maar bij den naam noemen, later blijkt het, dat het velen enkelen alleen te doen was om er Uj te zijn en dezulken zijn gewoonlijk de eerste scheurmakers. Onder diegenen vindt men het eerst de onverschilligen. En dat zijn juist de wormen die aan het bestaan eener vereeniging knagen en, wat treurig genoeg is,met veel suc ces dikwijls. Er zijn menscheD, die eene vereeniging voor het oog der wereld steu nen, doch het hardste meewerken om haar op te vouwen, door te trachten datgene af te breken, wat aDderen met opoffering van tijd, moeite en geld heb ben opgebouwd, of die, door lauwheid en onverschilligheid gedreven, aan de ver eeniging den steun onthouden, welke met reden van hen mag worden verwacht. Welnu dan, laat allen die lid eener vereeniging zijn, door hunne daden too- ne^, dat het hun ernst is met dat lid maatschap. Dat de Laödiceërs liever van verre of in geheel niet toekijken. La ten zij, die zich voorstanders van een gezelschap noemen, dat gezelschap ook steunen en niet door lauwheid of on verschilligheid meer kwaad daaraan doen, dan de oprechte tegenstanders. Van de laatsten weet men wat men er van te wachten heeftde eersten zijn de zoo genaamde wolven in scbaapskleeien die met een vriendelijk gelaat maar met een valsch hart in de voorste rijen plaats nemen. Dezulken zouden heel wat beter doen met zich ronduit te verklaren, dan door stelselmatige tegen werking de krachten eener vereeniging, welke zij heeten te steunente ondermijnen. Waar wij zien, dat aan de ontwikke ling van werkelijk onschuldige en voor zeker min of meer nuttige vereenigingen, niets door de overheden wordt in den weg gelegd, daar past het in de eerste plaats den leden zeiven, het hunne bij te dagen, door te doen wat hunne hand vindt om te doen, waar het geldt die ver eenigingen in stand te houden en in bloei te doen toenemen. Ik achtte het niet ongepast, als voor standen van al datgene, wat eenige aan gename afwisseling kan brengen in den dagelijkschen sleur, naar aanleiding van genoemde adveitentie een woord ter op wekking in uw blad te plaatsen. Het is altijd zoo jammer, dat waarlgk schoone vereenigingen in kleinere plaat sen met zooveel openlijke 'en bedekte tegenwerking te kampen hebben. Liever opbouwen dan afbreken zii de leuze Achtend, Uw dienstw Wekker CORRESPONDENTIE. Het uort verslag van het verhandelde in de vergadering van het hoofdbestuur van de Mij tot bevordering van Land bouw en Veeteelt in Zeeland ontvingen we te laat om nog in dit nummer te worden opgenomen In het nummer van Dinsdag wordt het geplaatst. Red. DORDRECHT, 23 November. Tarwe Overm. en ra. Rogge Overmaassche Gerst Haver Paardenboonen Duiveuboonen Witte Boonen Bruine Booner» 0,00 5,60 4,80 4,80 4,00 0,00 6,00 6,30 7,50 7,50 0,00 6.00 5,20 5,20 5,10 0,00 6,30 5,60 ƒ10,00 9,50 Getrouwd DREGMANS EN VAN GREUNINGEN, die ook namens weder zijdsche familie hun dank betuigen voor de veie blijken van belangstelling bij hun huwelijk on dervonden. Axel, Oudewetering, 23 Nov. '93. Zij, die verlangen in aan merking te komen voor de betrekking van alhier, kunnen zich van af lieden toten met den November 1893 ter Secretarie aanmelden. Axel, 21 November 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd OGGEL, Burgemeester. VAN VESSEM, Secretaris. Allen, die nog iets te vor deren hebben van den onder geteekende, worden verzocht hunne re kening in te leveren voor December. VAN NOOTEN. if'h

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2